logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ontwikkeling buitengebied Zuidwest

Het buitengebied Zuidwest loopt ten zuiden van de Bredaseweg en (langs) de Burgemeester Letschertweg. In dit gebied zijn diverse initiatiefnemers bezig met plannen. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen een gecombineerd principeverzoek ontvangen waarover de gemeenteraad in juli 2023 heeft besloten.

Een stuk groen in Buitengebied Zuidwest
(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Actueel

Tijdelijke omgevingsvergunning voor Proeflab (onderdeel van Landgoed De Groene Kamer)

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 ingestemd met de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Landgoed De Groene Kamer (omgeving Bleukweg). Voor deze ontwikkeling is een nieuw omgevingsplan nodig (de opvolger van het bestemmingsplan). Vooruitlopend op dit omgevingsplan is door de initiatiefneemster van Landgoed De Groene Kamer een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd, voor het onderdeel ‘Proeflab'. Met deze vergunning kan zij voor maximaal 10 jaar starten met haar activiteiten aan de Bleukweg 2.

De tijdelijke omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijk (10 jaar) omschakelen van een agrarisch bouwblok van intensieve agro naar agrarische functies en gebouwen, met verbrede landbouw en nevenactiviteiten. De bestaande schuur wordt gebruikt voor een proeflokaal met horeca gecombineerd met verblijfsrecreatie in 10 tipitenten. In de bestaande gebouwen komt sanitair en opslag, buiten komt een terras en 67 parkeerplaatsen. Een volledige beschrijving van de aanvraag is te lezen in de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning.

Omdat deze activiteiten grotendeels passen in het huidige bestemmingsplan en aansluiten op de gewenste ontwikkelrichting van Stadsbos013 wil het college hieraan meewerken. Op 12 maart 2024 is de tijdelijke omgevingsvergunning afgegeven. Deze ligt tot 23 april 2024 ter inzage. U vindt de vergunning op mijnoverheid.nl (nummer Z-HZ_WABO-2023-04121). Gedurende deze periode heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar. Daarnaast staat de initiatiefneemster open voor een gesprek. Ze heeft haar plan in december 2022 en tijdens de omgevingsdialoog in 2023 toegelicht aan alle belangstellenden en heeft aangegeven ook na het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning verder in gesprek te gaan met de omwonenden.

Meest actuele besluit

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 ingestemd met de kaders en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van Landgoed De Groene Kamer, de uitbreiding van Van Broekhoven loonwerkbedrijf en Thielen Diervoeders. Voor de ontwikkelingen is een nieuw omgevingsplan nodig (de opvolger van het bestemmingsplan). Na de zomervakantie 2023 starten de voorbereidingen hiervoor. Het omgevingsplan gaat in de 1e helft van 2024 ter inzage. 

De plannen

In het buitengebied Zuidwest zijn drie initiatiefnemers (Landgoed De Groene Kamer, Van Broekhoven loonwerkbedrijf en Thielen Diervoeders) bezig met de ontwikkeling van hun plannen. De gemeente heeft voor deze ontwikkelingen in januari 2023 een gezamenlijk én individuele principeverzoeken ontvangen. Op 16 mei 2023 heeft het college een besluit genomen over de wenselijkheid van deze initiatieven. Het college concludeerde dat er flinke aanpassingen nodig zijn zodat de plannen beter passen in het gebied. Daarom heeft het college diverse kaders en randvoorwaarden voor de plannen geformuleerd. 

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2023 ingestemd met deze randvoorwaarden en kaders. Daarnaast heeft de gemeenteraad de motie ‘Gezonde groene start voor De Groene Kamer’ aangenomen. Daarin staat onder andere dat de gemeente gaat onderzoeken of er op het landgoed kleinschalige evenementen mogen plaatsvinden. 
Wilt u de raadsvergadering terugkijken of het raadsvoorstel bekijken (zie agendapunt 13). Zie hieronder het raadsvoorstel.

Proeflab 

Vooruitlopend op het omgevingsplan vraagt het Proeflab inclusief de eco-tuinderij (kamer 4 en 5 van Landgoed de Groene Kamer) een tijdelijke omgevingsvergunning aan om voor maximaal 10 jaar te starten met haar activiteiten. Omdat deze activiteiten grotendeels passen in het huidige bestemmingsplan wil het college hier aan meewerken. Wilt u via de mail geïnformeerd worden wanneer de omgevingsvergunning ter inzage gaat, meld uzelf dan aan voor de emailservice op www.overheid.nl (Berichten over mijn buurt). 

In gesprek blijven

In aanloop naar het omgevingsplan wil het college dat de initiatiefnemers in gesprek blijven met de omwonenden. Zodat zij betrokken blijven bij het verdere verloop en goed geïnformeerd blijven over de verdere uitwerking van de plannen. Daarnaast faciliteert het college een gebiedsproces waarin verschillende belanghebbenden onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider het gesprek aangaan over het toevoegen van kwaliteit aan hun gebied. Bijvoorbeeld de opwaardering van de natuur. Hiervoor heeft de gemeenteraad al eerder een aanzienlijk budget gereserveerd. 

Voortgang dierenpark De Oliemeulen

Het college wilde het perceel aan de Bleukweg 15 aankopen. Dierenpark De Oliemeulen zou hier naartoe verhuizen. De vraagprijs was echter te hoog. Inmiddels is de verkoop aan een andere partij in een vergevorderd stadium. Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een nieuwe locatie voor De Oliemeulen loopt door. Het college is hiervoor in gesprek met De Oliemeulen. Het is nog onbekend wanneer het haalbaarheidsonderzoek klaar is.

De initiatieven

De gemeente wil in de toekomst mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling met een extra entree voor Stadsbos 013. Op dit moment zijn hiervoor nog geen concrete plannen. De entree maakt dan ook geen onderdeel uit van het principeverzoek. 

Collegebesluit 17 mei 2023

Op 16 mei 2023 nam het college een besluit over de wenselijkheid van deze initiatieven. Het college concludeert dat er flinke aanpassingen nodig zijn zodat de plannen beter passen in het gebied. Daarom formuleerde het college diverse kaders en randvoorwaarden voor de plannen. Op 6 juli 2023 sprak de gemeenteraad hierover.

Omgevingsdialoog

In de afgelopen periode is er al overleg geweest tussen de initiatiefnemers, de gemeente, omwonenden, de bewonersvereniging en andere belanghebbenden. Voordat er door het college en de raad besloten werd over het principeverzoek is er een omgevingsdialoog georganiseerd. Op 1 en 20 maart 2023 zijn daarvoor twee informatieavonden georganiseerd. Daar informeerden de initiatiefnemers alle geïnteresseerden over de plannen (het definitieve principeverzoek). Ook de gemeente was aanwezig. Alle reacties op de plannen zijn verwerkt in een verslag dat onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. 

Hieronder vindt u de presentatie van 1 maart en het verslag. Onderstaande stukken beschrijven de ingediende plannen waarop het college dus nog aanpassingen wenselijk vindt. In de alinea over het collegebesluit van 17 mei 2023 staat een link naar de bewonersbrief met daarin alle aanpassingen.

Collegebesluit Landgoed De Groene Kamer

Vervolgstappen

Nu de raad instemde met de kaders en randvoorwaarden start de voorbereiding van een Omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Dat gaat waarschijnlijk in de 1e helft van 2024 ter inzage. Daarna wordt het plan eventueel aangepast en aangeboden bij de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat het nieuwe omgevingsplan bespreken en (eventueel met wijzigingen) vaststellen in de tweede helft van 2024. Als de raad akkoord is, kunnen de initiatiefnemers daarna omgevingsvergunningen aanvragen en van start met hun plannen.

Groen in het Buitengebied Zuidwest
(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

Meer informatie?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Jolanda van Rooy van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via email jolanda.van.rooy@tilburg.nl of via 06 - 29 68 11 80.