logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Verplaatsing Gilde Sint Hubertus

De provincie Noord-Brabant, ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de gemeente Tilburg zijn al geruime tijd bezig met de woningbouwontwikkeling Buitengoed Nieuwe Warande. Om het plan mogelijk te maken is het noodzakelijk om de handboog- en schuttersvereniging het Gilde Sint Hubertus te verplaatsen. Inmiddels is er een nieuwe voorkeurslocatie in beeld; Hoolstraat 4a.

Gildeterrein

Voorgeschiedenis

In 2017 kwam de locatie Riddershofpad in beeld. Voor de verplaatsing van het Gilde naar deze plek is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het ontwerpbestemmingsplan is destijds opgestuurd naar de Provincie voor een reactie. De provincie vroeg vervolgens om het locatieonderzoek uit 2013 te actualiseren. Naast de locatie Riddershofpad in onbebouwd gebied wilde de provincie ook graag locaties bekijken waar een verenigingsgebouw kan aansluiten bij andere gebouwen.

In het najaar van 2020 is door de gemeente de zoektocht gestart naar alternatieve locaties. De gemeente heeft in totaal 17 locaties die bij de gemeente in eigendom zijn (opnieuw) bekeken, waaruit vier kansrijke locaties naar voren kwamen. De gemeente heeft in samenwerking met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte deze vier locaties verder onderzocht om de haalbaarheid in beeld te brengen. Ook een vijfde kansrijke locatie (particulier eigendom) is betrokken in het onderzoek. 

Locatiestudie

Onafhankelijk onderzoeksbureau Louter heeft vanaf het najaar 2021 t/m voorjaar 2022 een locatiestudie van de onderstaande vijf kansrijke locaties uitgevoerd. (zie kaart achterzijde):

In het onderzoek is gekeken naar de invloed op de omgeving qua geluid, flora en fauna. Naast technisch onderzoek zijn er ook gesprekken gevoerd met de direct omwonenden en andere belanghebbenden. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de locaties aan het Hazennest-Oost (3 en 4) beiden afvallen in verband met belemmeringen vanuit natuur/ecologie. De locatie aan de Heikantsebaan (2) blijkt te klein voor gebruik door het Gilde. De locaties aan de Hoolstraat 4a en Waalwijksebaan (1 en 5) blijken beide haalbaar.  De locatie Hoolstraat 4a (1) blijkt het meest geschikt. Voor deze locatie is ook het meeste draagvlak bij zowel het Gilde als de omgeving. Mogelijk liggen er ook nog kansen voor het combineren van sportfaciliteiten met handboogvereniging De Meierijers die op deze plek gevestigd is.

Vervolgtraject en planning

Inmiddels zijn de resultaten van het locatieonderzoek ook besproken met het Gilde. Er zijn afspraken gemaakt om de locatie aan de Hoolstraat verder uit te werken als de nieuwe locatie voor het Gilde. Hierbij worden diverse technische aandachtspunten (zoals de aanwezigheid van een ondergrondse pijpleiding) als de combinatie van voorzieningen met de handboogvereniging bekeken. De gemeente verwacht 3e kwartaal van 2023 helder te hebben of deze locatie definitief haalbaar is. Indien alle seinen op groen staan start er aansluitend een omgevingsplanprocedure. Tijdens deze procedures komt het plan ter inzage te liggen. 

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met projectleider Bart Nieuwenhuizen van de gemeente Tilburg, via mail marleen.claassen@tilburg.nl of met Marjon Stekelenburg van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte, via mail m.stekelenburg@ruimtevoorruimte.com of per telefoon 073 – 615 49 59.