Praat mee over het Museumkwartier

Het Museumkwartier is volop in ontwikkeling. Er zijn o.a. plannen voor het opknappen van de openbare ruimte, een nieuwe invulling voor het Drögecomplex (waarin nu o.a. ateliers zijn gevestigd) en uitbreiding van het TextielMuseum wordt onderzocht.

Ook worden plannen gemaakt voor aantrekkelijke routes, meer groen in de openbare ruimte en een gezamenlijke culturele programmering van partners in het gebied. 

Actueel

Bijeenkomsten

Het Textielmuseum, gemeente Tilburg en Mecanoo architecten nodigen u uit voor een bijeenkomst op: 

  • Donderdag 17 november 2022
  • Van 19:00 uur tot ongeveer 20:30 uur
  • Locatie: Auditorium van het Textielmuseum
  • Goirkestraat 96

Tijdens deze tweede bijeenkomst zijn zowel projectleiders van de gemeente Tilburg, directeur en medewerkers van het TextielMuseum en de architecten aanwezig. Zij lichten tijdens deze tweede bijeenkomst de eerste ideeën voor de invulling van het gebied toe. 
Hierna volgt nog een derde bijeenkomst waarin de plannen worden gepresenteerd. De plannen zijn dan nog niet definitief, omdat het besluitvormingsproces in college van B&W en gemeenteraad daarna volgt. 

Aanmelden kan via info@textielmuseum.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, dan kunt u uw vragen of ideeën ook toesturen via bovenstaand mailadres. 

Vervolgbijeenkomsten

Na deze bijeenkomst zal er een 2e volgen, waarin u een tussenstand krijgt van de plannen. In een derde en laatste bijeenkomst worden de plannen aan u gepresenteerd.  

Waarom is uw mening van belang?

Het industriële gebouwencomplex, waar het TextielMuseum onderdeel van uitmaakt, zal worden verduurzaamd en gerenoveerd. Daarnaast wil de gemeente van het voormalige fabrieksterrein een fijne ontmoetingsplek maken voor omwonenden, culturele organisaties, bedrijven, mensen met een creatief beroep en bezoekers. Daarom kijken Mecanoo en ingenieursbureau ABT in hun onderzoek niet alleen naar de gebouwen, maar ook naar de omgeving van het museum en het Drögepand. Wij horen daarom graag wat u belangrijk vindt. 

Toekomstige besluitvorming gemeente over de plannen

Als de uitkomsten van het Ontwerpend Onderzoek in 2023 klaar zijn, kan het college een besluit voorleggen aan de gemeenteraad over de toekomstige herontwikkeling van het Mommerskwartier. Het Mommerskwartier bestaat uit de museumpanden, het Drögepand en het daaromheen liggende terrein. Het gebied maakt onderdeel uit van het zogenoemde Museumkwartier (TextielMuseum, De Pont Museum en Wilhelminapark).

Ontwerp omgeving Goirkestraat

Informatiebijeenkomst 

Op 18 mei was in het Textielmuseum een informatiebijeenkomst voor de bewoners. De bewoners hebben kennis gemaakt met het team dat werkt aan dit project.

Meedenkgroep

Er zijn 14 mensen die zich hebben aangemeld voor de meedenkgroep. In deze groep praten bewoners en ondernemers met de ontwerpers over de dingen die zij belangrijk vinden. De meedenkgroep komt 5 keer bij elkaar. Op 25 mei was de eerste bijeenkomst. We hebben samen een ronde gelopen door de straten om alle bijzondere en belangrijke punten te bespreken.

Ontwerp en uitvoering

Op www.eenfijnebuurt.nl/goirkestraat plaatsen we in december 2022 het definitieve ontwerp. De uitvoering start in 2023. 

Ambitie

De gemeente wil het gebied verder versterken als zone voor creatief ondernemerschap en daarnaast is het een bruisend stadsdeel waar fijn gewoond en gewerkt wordt in een bijzonder cultuurhistorisch waardevolle context.

Van ontwerp- naar gebiedsagenda

De komende maanden werkt de gemeente aan de vertaling van ontwerp-, naar gebiedsagenda. Om de gebiedsagenda vorm te geven zijn de volgende uitwerkingsopgaven bepaald:

Creatief ondernemerschap

De herkenbaarheid en zichtbaarheid van het gebied als zone voor creatief ondernemerschap versterken.

De creatieve sector is goed vertegenwoordigd in het Museumkwartier. Naast de creatieve sector, zijn er in het gebied ondernemingen in verschillende sectoren, zoals zakelijk dienstverlening, detailhandel en gezondheid- en welzijnszorg. Dit benadrukt de diversiteit en dynamiek van het gebied. 

Samen met culturele partners en ondernemers in het gebied wil de gemeente in beeld brengen welke kansen er zijn om de economie, dynamiek en aantrekkelijkheid in het gebied te versterken. 

Routes en verbindingen

Verbeteren van de verbindingen met de Spoorzone/Binnenstad.

Er zijn meerdere routes om het gebied en de culturele instellingen te bereiken. De route vanaf de Spoorzone en de Binnenstad naar het Museumkwartier willen we aantrekkelijker maken. Fijne voetgangersgebieden en routes stimuleren wandelen en maken het gebied en de stad aantrekkelijker voor toeristen. Om te zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving willen we dat de publieke ruimte langs de routes goed is ingericht en dat de straten, het groen, de verlichting en de gebouwen op elkaar aansluiten en het karakter van het gebied versterken.

Verblijfskwaliteit

Het woon-, werk- en verblijfsgebied aantrekkelijker maken.

We willen dat inwoners of bezoekers van Tilburg, jong en oud, zich uitgenodigd voelen naar het gebied te komen, daar te dwalen en verblijven. Voor het Museumkwartier is een evenwicht van functies van belang: van kwalitatieve horeca en verblijf, tot werkplaatsen voor makers en woonruimte.

Museumkwartier op de kaart

Het gebied scherper profileren en presenteren, ook buiten Tilburg.

Kijk voor meer informatie op de website tickettotilburg.com

Meepraten?

De gemeente wil samen met de bewoners, makers, ondernemers, partners uit het gebied de plannen vorm gaan geven. Hebt u een initiatief, vragen of wilt u meedenken over de verdere uitwerking van de gebiedsagenda? Stuur dan een bericht naar museumkwartier@tilburg.nl.

Subsidie voor gevelverbetering, groene gevels en geveltuintjes

Op de volgende pagina's staat meer informatie over groene gevels, geveltuintjes en gevelverbetering.