Wet RMC

Deze wet maakt het mogelijk om jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie op te sporen en ervoor te zorgen dat ze een voltijd opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. 

Contactgemeente

Per regio is er een gemeente die de meldingen en de registratie van de schoolverlaters coördineert. Er zijn 39 regio's in Nederland. Tilburg is contactgemeente voor deze regio (35). Tilburg heeft de regierol en is coördinator in een regionaal samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, jeugdzorg, justitie en arbeid.

Het RMC probeert het voortijdig schoolverlaten in de regio te verminderen, houdt bij welke jongeren uitvallen of dreigen uit te vallen en onderneemt actie. Daarnaast ontwikkelt het RMC in samenwerking met de partners beleid om het voortijdig schoolverlaten aan te pakken.

Trajectbegeleiding

Jongeren van 18 tot 23 jaar die in deze regio wonen en geen startkwalificatie én geen schoolinschrijving hebben, worden geholpen bij het vinden van een opleiding. De gemeente heeft een aantal mensen in dienst die jongeren coachen en stimuleren om alsnog een startkwalificatie te halen. Na een intake maken de RMC-trajectbegeleiders samen met de jongere een trajectplan. De wensen van de jongere spelen daarbij een belangrijke rol. Als het niet mogelijk is om terug naar school te gaan, kan gekeken worden of het mogelijk is om het halen van een startkwalificatie te combineren met werk.

Verzuim 18+

Verzuim is vaak een eerste signaal van schooluitval. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, de mbo-raad en Ingrado hebben over het melden van verzuim afspraken gemaakt. Ingrado is een vereniging met als leden de afdelingen leerplicht van de gemeenten en de RMC-regio’s.

In deze regio is met scholen afgesproken dezelfde verzuimcriteria voor 18+ers  te hanteren als voor leerplichtige leerlingen. Verzuimgesprekken worden door de RMC-trajectbegeleiders van de contactgemeente gevoerd.