Klacht, schade of bezwaar

Online melden is eenvoudig!

Melding maken

Centraal Meldpunt

Een klacht of melding over uw buurt of wijk? Iets mis in de openbare ruimte? Om bijvoorbeeld zwerfvuil, een omgewaaide boom, losliggende tegels of zwerfvuil te melden, is het Centraal Meldpunt. Gebruik het gratis online meldingsformulier, de Fixi app of bel 14 013. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld over een vergunning of toeslag? Dan kunt u met DigiD een bezwaarschrift indienen. Of log in met eHerkenning, dan kunt u namens uw bedrijf bezwaar indienen.

Dit is een ander bezwaarformulier dan wanneer u een bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen of bezwaar tegen een parkeerboete wilt indienen.

Dienstverlening gemeente

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht tegen de dienstverlening indienen. Een klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. 

Schade melden

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Hierbij kunt u denken aan een vuilniswagen die ergens tegenaan gereden is of een valpartij door slecht wegonderhoud. Voeg bij uw schademelding een factuur of offerte en eventuele foto’s van de schade toe. Dit is noodzakelijk om uw melding te kunnen beoordelen. Als er meer informatie nodig is, neemt de gemeente contact met u op.

Nadeelcompensatie

Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding bij aanzienlijke schade van werk in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als een onderneming tijdelijk niet goed bereikbaar is. In de verordening nadeelcompensatie staat in welke gevallen ondernemers recht hebben op compensatie vanuit de gemeente. Denk daarbij aan:

  • Schade die veroorzaakt is door rechtmatig en publiekrechtelijk handelen van de overheid
  • Schade die niet het gevolg is van een gebonden beschikking (dit is een besluit waarbij precies in de wet staat in welke gevallen de gemeente een bepaalde beslissing moet nemen. De gemeente heeft bij deze besluiten geen ruimte om tot een eigen afweging te komen. Een voorbeeld is het verlenen van een kapvergunning)
  • Een schadeoorzaak die een ondernemer niet kon zien aankomen toen hij besloot zich op de locatie te gaan vestigen of bij overname van een onderneming die al op die locatie gevestigd was. Een ondernemer krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding als bij het sluiten van het huurcontract van het bedrijfspand al bekend was dat de weg voor het pand op enig moment opengebroken zou gaan worden.
  • Schade die hoger is dan de drempel voor het maatschappelijk- of ondernemersrisico (2-8% van de voorafgaande jaarbrutowinst of 4% van de voorafgaande waarde van een pand).

Een verzoek indienen kan via het formulier 'schade melden' op deze pagina. Voor vragen belt u 013 – 542 89 72 of stuur een e-mail aan  juridische.zaken@tilburg.nl.

Planschade

Bij schade die ontstaat door een wijziging van een bestemmingsplan (planschade) kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Bedrijven gebruiken de zakelijke versie van het formulier tegemoetkoming aanvragen.

Te late beslissing van de gemeente

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom).

eHerkenning 2+

U heeft niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning