Klacht, schade of bezwaar

Online melden is eenvoudig!

Centraal Meldpunt

Een klacht of melding over uw buurt of wijk? Iets mis in de openbare ruimte? Om bijvoorbeeld zwerfvuil, een omgewaaide boom, losliggende tegels of zwerfvuil te melden, is het Centraal Meldpunt. Gebruik het gratis online meldingsformulier, de Fixi app of bel 14 013. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld over een vergunning of toeslag? Dan kunt u met DigiD een bezwaarschrift indienen. Of log in met eHerkenning, dan kunt u namens uw bedrijf bezwaar indienen.

Dit is een ander bezwaarformulier dan wanneer u een bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen of bezwaar tegen een parkeerboete wilt indienen.

Dienstverlening gemeente

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht tegen de dienstverlening indienen. Een klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. 

Schade melden

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Hierbij kunt u denken aan een vuilniswagen die ergens tegenaan gereden is of een valpartij door slecht wegonderhoud. Voeg bij uw schademelding een factuur of offerte en eventuele foto’s van de schade toe. Dit is noodzakelijk om uw melding te kunnen beoordelen. Als er meer informatie nodig is, neemt de gemeente contact met u op.

Nadeelcompensatie

Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding bij aanzienlijke schade door werk in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld als een onderneming tijdelijk niet goed bereikbaar is. In de verordening nadeelcompensatie staat in welke gevallen ondernemers recht hebben op deze compensatie. Denk daarbij aan:

  • Schade die veroorzaakt is door rechtmatig en publiekrechtelijk handelen van de overheid
  • Schade die niet het gevolg is van een gebonden beschikking (besluiten waarbij de gemeente geen ruimte heeft om tot een eigen afweging te komen, bv. een kapvergunning)
  • Een schadeoorzaak die een ondernemer niet kon zien aankomen toen hij besloot zich op de locatie te gaan vestigen. Dus niet wanneer bij het sluiten van een huurcontract al bekend was dat de weg voor het pand opengebroken wordt.
  • Schade die hoger is dan de drempel voor het maatschappelijk- of ondernemersrisico (2-8% van de jaarbrutowinst of 4% van de waarde van een pand).

Een verzoek indienen kan via het formulier 'schade melden' op deze pagina. Voor vragen belt u 013 – 542 89 72 of stuur een e-mail aan  juridische.zaken@tilburg.nl.

Planschade

Bij schade die ontstaat door een wijziging van een bestemmingsplan (planschade) kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Bedrijven gebruiken de zakelijke versie van het formulier tegemoetkoming aanvragen.

Te late beslissing van de gemeente

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom).

eHerkenning 2+

Om in te loggen op de website van de gemeente Tilburg heeft u een machtiging 'Gemeente Tilburg - Standard Portal' nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Nog niet de juiste machtiging? Regel dit via uw eHerkenningsleverancier. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.