Klacht, schade of bezwaar

Centraal Meldpunt

Een klacht of melding over uw buurt of wijk? Iets mis in de openbare ruimte? Om bijvoorbeeld zwerfvuil, een omgewaaide boom, losliggende tegels of zwerfvuil te melden, is het Centraal Meldpunt. Gebruik het gratis online meldingsformulier, de BuitenBeter-app of bel 14 013. 

Online melden is eenvoudig! Melding maken

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Over bijvoorbeeld een toeslag of vergunning? Dan kunt u inloggen met DigiD en een bezwaarschrift indienen. Of log in met eHerkenning, dan kunt u namens uw bedrijf bezwaar indienen. Dit is een ander bezwaarformulier dan wanneer u een bezwaar tegen de gemeentelijke belastingen of bezwaar tegen een parkeerboete wilt indienen.

Dienstverlening gemeente

Als u ontevreden bent over het optreden van een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht tegen de dienstverlening indienen. Een klacht wordt meestal binnen 6 weken afgehandeld. 

Schade melden

Wanneer u schade heeft geleden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Hierbij kunt u denken aan een vuilniswagen die ergens tegenaan gereden is of een valpartij door slecht wegonderhoud.

Ondernemers kunnen nadeelcompensatie vragen als zij financiële schade of omzetderving hebben door bijvoorbeeld een groot bouwproject of het langdurig openliggen van de straat door vervanging van het riool.

Bij schade die ontstaat door een wijziging van een bestemmingsplan (planschade) kunt u een tegemoetkoming aanvragen. Bedrijven gebruiken de zakelijke versie van het formulier tegemoetkoming aanvragen.

Te late beslissing van de gemeente

Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen (PDF, 103,2 KB). De gemeente moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Lukt dat niet, dan heeft u per dag recht op een vergoeding (dwangsom).