logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Flexwonen in Tilburg

Net zoals de rest van het land, kampt ook Tilburg met een woningtekort. Het bouwen van flexibele woningen is een manier om op korte termijn de grootste nood op de woningmarkt op te lossen. De woningen zijn bedoeld voor Tilburgers met een dringend huisvestingsprobleem. Het kan gaan om jongeren, studenten, mensen die vanuit een zorginstelling weer zelfstandig gaan wonen, mensen met een verblijfsstatus, vluchtelingen uit Oekraine of mensen die na een scheiding of faillissement op zoek zijn naar woonruimte.

Tijdelijk

De tijdelijke complexen bestaan uit kleine, kant-en-klare huurappartementen die binnen enkele maanden klaar zijn voor gebruik. De appartementen vallen onder de categorie sociale huur en worden gebouwd en verhuurd door de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos. De woningen blijven ongeveer 15 jaar staan. In het convenant Wonen heeft de gemeente met de corporaties afspraken gemaakt over het realiseren van 1.500 sociale huurwoningen in de periode 2020-2024. Maar de doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is lang en de tekorten op de woningmarkt nemen steeds verder toe. De flexwoningen zijn bedoeld voor uiteenlopende groepen die een groot probleem hebben om aan woonruimte te komen.  

De locaties

Na een haalbaarheidsonderzoek in 2022 en een collegebesluit over de komst van de woningen is voor elk van de locaties een plan uitgewerkt. Elke locatie heeft een eigen klankbordgroep die bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven en andere organisaties in de omgeving, de woningcorporatie en de gemeente. Over het ontwerp van de tijdelijke gebouwen en de nieuwe bewoners organiseerde de gemeente diverse bewonersavonden. Voor de bouw van de woningen zijn omgevingsvergunningen nodig. De omgevingsvergunningen voor de locaties Dokter Bloemenlaan en Bijsterveldenlaan zijn afgegeven op 17 januari 2024. Bezwaar maken is mogelijk tot en met 1 maart 2024. De omgevingsvergunning voor Laarveld Oost volgt later. 

Stappegoor: ‘t Kompas op Zuid

96 woningen: bouw en exploitatie door Tiwos

De bewoners van ’t Kompas op Zuid ontvingen begin april 2024 van Tiwos de sleutel van hun nieuwe woning. In het tijdelijke complex komen in totaal 96 mensen te wonen. De bewoners bestaan voor een deel uit spoedzoekers (onder andere mensen die na een scheiding of faillissement een betaalbare woning zoeken) en voor een deel uit mensen die succesvol hun zorgtraject doorliepen en weer zelfstandig gaan wonen. Zorgaanbieders, woningcorporaties en bewonersverenigingen zorgen voor een sociaal vangnet en begeleiding waar nodig. 

Bijsterveldenlaan

98 woningen: bouw en exploitatie door WonenBreburg

Voor het realiseren van deze tijdelijke woningen (flexwoningen) zijn vorig jaar twee omgevingsvergunningen aangevraagd. De omgevingsvergunning voor het kappen van 10 bomen is verleend op 1 december 2023 en de omgevingsvergunning voor het realiseren van 98 tijdelijke woningen is verleend op 17 januari 2024. De gemeente heeft in totaal 345 bezwaren ontvangen. Daarvan waren 168 bezwaren niet ontvankelijk, veelal omdat de indieners geen belanghebbenden zijn. Zij wonen te ver van de locatie. Voor de afhandeling van de bezwaren heeft 15 april 2024 een hoorzitting plaatsgevonden. Een uitspraak wordt eind juni 2024 verwacht. Het is afwachten hoe de bezwaarprocedure verloopt en of de bezwaarmakers in (hoger) beroep gaan. Het bouwrijp maken van de locatie is daarmee nog niet aan de orde.

De woningen zijn bestemd voor een mix van woningzoekenden. Het gaat om starters op de woningmarkt o.a. uit de wijk Reeshof, spoedzoekers zoals mensen die uit een echtscheiding of faillissement komen o.a. uit de wijk Reeshof, (Oekraïense) ontheemden en/of statushouders. Het gaat dan niet om uitstromers uit de zorg.

Dr. Bloemenlaan

180 woningen: bouw en exploitatie door WonenBreburg

Ook voor de locatie Dr. Bloemenlaan is door WonenBreburg een omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning is op 17 januari 2024 verleend. Tijdens de bezwaartermijn is er één bezwaar binnengekomen. In goed overleg met de bezwaarmaker, heeft deze besloten het bezwaar in te trekken. Inmiddels is de bezwaartermijn ook verstreken. Dit betekent dat de omgevingsvergunning nu onherroepelijk is en dat er gestart kan worden met de bouw. Het terrein is inmiddels bouwrijp gemaakt. Rond de zomer van 2024 wordt gestart met het aanbrengen van de fundering. Naar verwachting worden de woningen eind maart 2025 opgeleverd.

De woningen zijn bestemd voor een mix van woningzoekenden. Het gaat dan om starters op de woningmarkt, spoedzoekers zoals mensen die uit een echtscheiding of faillissement komen, (Oekraïense) ontheemden en/of statushouders. Het gaat dan niet om uitstromers uit de zorg.

Laarveld-Oost

58 woningen: bouw en exploitatie door TBV Wonen

Om de 58 flexwoningen te kunnen realiseren moeten 8 bomen gekapt worden. De verleende omgevingsvergunning van 21 december 2023 voorziet in de kap van 7 bomen. Op deze omgevingsvergunning zijn 5 bezwaarschriften binnengekomen. De hoorzitting vindt plaats op 16 mei 2024. Voor de 8e boom wordt nog nader onderzoek (mogelijkheid tot verblijven vleermuizen) uitgevoerd en op een later moment een kapvergunning aangevraagd. Op 22 december 2023 heeft TBV Wonen de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw ingediend. We verwachten de vergunning in juni 2024 te verlenen. Hierna volgt de bezwaartermijn van 6 weken waarbij belanghebbenden bezwaar kunnen maken. De planning voor Laarveld-Oost is dat we het terrein bouwrijp kunnen maken in het 4e kwartaal van 2024. Waarna in 2025 de bouw start. Het moment van start bouw is afhankelijk van eventuele bezwaren en (hoger) beroep.

Van deze flexwoningen zijn er 39 bestemd voor jongeren uit de directe omgeving, mensen die voor werk of studie naar Tilburg moeten verhuizen, mensen die na een scheiding of faillissement op zoek zijn naar woonruimte, starters die het ouderlijk huis willen verlaten. De overige 19 flexwoningen zijn bestemd voor jongeren met een lichte begeleidingsvraag. Zij wonen zelfstandig en worden daarbij begeleid. 

Vragen?

Voor vragen over flexwonen kunt u mailen naar flexwonen@tilburg.nl.

Voor meer informatie over de diverse flexwoningen kunt u terecht bij de woningcorporaties.