Flexwonen in Tilburg

Net zoals de rest van het land, kampt ook Tilburg met een woningtekort. Het bouwen van flexibele woningen is een manier om de grootste nood op de woningmarkt op te lossen. De woningen zijn bedoeld voor Tilburgers met een dringend huisvestingsprobleem.

Het kan gaan om jongeren, studenten, mensen die vanuit een zorginstelling weer zelfstandig gaan wonen, mensen met een verblijfsstatus, vluchtelingen uit Oekraine of mensen die na een scheiding of faillissement op zoek zijn naar woonruimte.

Ontwerptekening van hoe de flexwoningen eruit komen te zien

Actueel

Het college geeft groen licht voor de komst van flexwoningen op de Dokter Bloemenlaan, de Bijsterveldenlaan en Laarveld Oost. In totaal gaat het om 336 woningen voor maximaal tweepersoonshuishoudens. De woningen zijn bedoeld voor spoedzoekers zoals studenten, starters op de woningmarkt en mensen die uit een scheiding, faillissement of zorginstelling komen. Op de Dokter Bloemenlaan is maximaal 50% van de woningen voor ontheemden uit Oekraine of statushouders. Op de Bijsterveldenlaan is maximaal 40% van de woningen voor deze twee doelgroepen. Op alle locaties blijven de woningen 15 jaar staan. Daarna worden de complexen verplaatst.

Het college deed het afgelopen jaar op vier locaties haalbaarheidsonderzoeken voor de komst van de flexwoningen. Zowel de ruimtelijke en financiële haalbaarheid werden in kaart gebracht. Er zijn onderzoeken gedaan op het gebied van geluid, stikstof, bodem, ecologie, bedrijfs- en milieuzonering, externe veiligheid, landschappelijke inpassing en boomeffecten. De locatie Meerkoldreef viel af als mogelijke locatie voor flexwonen. Die locatie maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Kenniskwartier. 
 

Haalbaarheidsonderzoeken 2022

De gemeente heeft de haalbaarheid van de komst van flexwoningen onderzocht met de Tilburgse woningcorporaties. Het gaat om projecten op drie locaties: de dr. Bloemenlaan (naast Van der Valk), Laarveld Oost en Bijsterveldenlaan (bij de sportvelden). Op het Laarveld Oost gaat het om ongeveer 58 appartementen, op de Bijsterveldenlaan komt een complex met 98 appartementen en op de Dokter Bloemenlaan een complex met 180 appartementen. Voor de locatie in Stappegoor aan de Ringbaan Zuid is al een plan voor flexwoningen gemaakt. 

De tijdelijke complexen bestaan uit kleine, kant-en-klaar huurappartementen die binnen enkele maanden klaar voor gebruik zijn. De appartementen vallen onder de categorie sociale huur en worden gebouwd en verhuurd door de woningcorporaties WonenBreburg, TBV Wonen en Tiwos. De woningen blijven ongeveer 15 jaar staan. In het convenant Wonen heeft de gemeente met de corporaties afspraken gemaakt over het realiseren van 1.500 sociale huurwoningen in de periode 2020-2024. Maar de doorlooptijd van nieuwbouwprojecten is lang en de tekorten op de woningmarkt nemen steeds verder toe. De flexwoningen zijn bedoeld voor uiteenlopende groepen die een groot probleem hebben om aan woonruimte te komen.

dr. Bloemenlaan
(locatie dr. Bloemenlaan)

Locaties flexwonen

Op de locatie Dokter Bloemenlaan (achter het Van der Valk hotel) komen 180 flexwoningen. Deze locatie is niet meer in beeld voor een mogelijke uitbreiding van Onderwijscentrum Leijpark. De bereikbaarheid van de locatie is onderzocht. Voor bewoners die gebruik maken van busvervoer, maar ook voor voetgangers en fietsers is de locatie lastiger te bereiken. Met de realisatie van een fietsroute door het Leijpark is het complex beter bereikbaar voor langzaam verkeer. Dat maakt de verkeersontsluiting niet optimaal, maar acceptabel. De locatie wordt gerealiseerd door woningcorporatie WonenBreburg. Maximaal 50% van de woningen is voor ontheemden uit Oekraïne of statushouders. 

Op de Bijsterveldenlaan komen 98 flexwoningen. Hiervoor verdwijnt een trapveldje met speelvoorzieningen. De gemeente onderzoekt of in de omgeving een nieuwe speelplek kan komen. De locatie wordt gerealiseerd door woningcorporatie WonenBreburg. Maximaal 40% van de woningen is voor ontheemden uit Oekraïne of statushouders.

Op Laarveld Oost realiseert woningcorporatie TBV Wonen 58 flexwoningen. Er zijn plannen voor woningbouw op het Laar, maar de combinatie met de flexwoningen is mogelijk. Geen van de woningen is voor de huisvesting van statushouders of ontheemden uit Oekraïne. Op deze locatie is een deel van de woningen voor mensen die uit een zorginstelling komen en die weer zelfstandig gaan wonen. 

Bewoners

De flexappartementen zijn voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Daarbij kan het gaan om jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit een zorginstelling  (zoals SMO Traverse, RIBW, Prisma of Amarant), mensen met een verblijfsstatus (voormalige asielzoekers), vluchtelingen uit Oekraine  en spoedzoekers. Onder die laatste categorie vallen mensen die bijvoorbeeld na een scheiding of faillissement dringend op zoek zijn naar woonruimte. De mensen die vanuit een zorginstelling doorstromen, hebben hun zorgtraject afgesloten en kunnen weer zelfstandig wonen. Alleen op de locatie Laarveld Oost komen flexwoningen voor mensen die uit een zorginstelling komen. 

Klankbordgroepen

In de afgelopen periode is voor elk van de locaties een plan uitgewerkt. Elke locatie heeft een eigen klankbordgroep die bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven en andere organisaties in de omgeving, de woningcorporatie en de gemeente. Over het ontwerp van de tijdelijke gebouwen en de nieuwe bewoners organiseerde de gemeente diverse bewonersavonden. Nu het college heeft besloten over de komst van de flexwoningen kunnen de corporaties een omgevingsvergunning aanvragen. Deze vergunningen gaan in het najaar van 2023 ter inzage. De bouw van de woningen kan van start zodra de procedures zijn afgerond.   

Veelgestelde vragen

Op de pagina 'veelgestelde vragen flexwonen' staan per thema de vragen en antwoorden over dit project.

Vragen?

Bart Nieuwenhuizen is projectleider van de gemeente. Hij is bereikbaar via flexwonen@tilburg.nl.

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor de flexwoningen bij de woningcorporaties.