Subsidieregeling Crisis en onveiligheid 2024-2025

Crisis en onveiligheid kan leiden tot maatschappelijke uitval die wij ten alle tijden willen voorkomen. Wij streven er daarom naar dat inwoners in de regio Hart van Brabant en Tilburgers specifiek veilig kunnen leven. Wij willen dat het aantal mensen dat in een crisis- of onveilige situatie zit zo laag mogelijk is en niemand op straat slaapt. Wanneer mensen een crisis ervaren moet hen adequaat hulp worden geboden. Zij moeten de kans krijgen om te kunnen herstellen door passende ondersteuning om weer volwaardig mee te doen in de samenleving. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan deze doelstellingen.
Hier leest u waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen voor de subsidieregeling Crisis en onveiligheid 2024-2025. Uw aanvraag kunt u indienen vanaf woensdag 26 april tot en met maandag 4 september 2023 om 15.00 uur.

Impactdoelstelling

Inwoners in de regio Hart van Brabant zijn en voelen zich veilig, zodat ze zich zo maximaal mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de veilige samenleving. Waarbij zij zo min mogelijk crisis of onveilige situaties meemaken.

Om de maatschappelijke opgave te bereiken streven we de volgende doelstellingen na:

 1. Duurzaam effectieve aanpak
 2. Optimaliseren van de keten
 3. Terugdringen van overlast

Bij iedere activiteit of methodiek die wordt ingezet in de keten van zorg en veiligheid dienen álle doelstellingen nagestreefd te worden. We vragen aan onze partners zich te richten op alle doelstellingen en niet de focus te leggen op één van de doelstellingen.

Actviteiten

 Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 1. Bijdragen aan de bestuurlijke doelstelling: Inwoners van de regio Hart van Brabant zijn en voelen zich veilig, zodat ze zich zo maximaal mogelijk kunnen ontwikkelen en meedoen in de veilige samenleving. Waarbij zij zo min mogelijk crisis of onveilige situaties meemaken. En levert daarmee een bijdrage aan de Inclusieve Stad.
 2. Bijdragen aan één of meerdere van onderstaande twee lijnen:
  1. Duurzaam effectieve aanpak | Uw aanpak en methodiek is gericht op het voorkomen van onveilige en crisissituaties. U grijpt in als dit nodig is én zorgt er tegelijkertijd voor dat mensen zelfstandig verder kunnen. In de subsidieregeling artikel 3 staat welke elementen de aanpak en methodieken moeten bevatten.
  2. Optimaliseren van de keten  | Activiteiten zijn gericht op het volgende thema: het thema huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant onder de aandacht te brengen en kennis en deskundigheid te verspreiden zodat dit zoveel mogelijk tijdig gesignaleerd wordt en hier adequaat op gehandeld wordt. U zet daarbij ervaringsdeskundigheid in. Een deel van de activiteiten worden georganiseerd tijdens de week tegen de kindermishandeling.
 3. Uw aanpak richt zich op één of meer van de volgende doelgroepen:
  • Inwoners van de regio Hart van Brabant die het contact met de hulpverlening zijn kwijtgeraakt, of niet hebben kunnen vinden (zorgmijders). Er zijn meestal structurele problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen, maar ook aan ernstige vervuiling en/of schulden.
  • Kwetsbare of overbelaste jongeren (en hun gezinnen) in Tilburg met een migratieachtergrond in de leeftijd van 10-23 jaar. De doelgroep is een groep die moeilijk bereikbaar is, waar motivatie een belangrijke rol speelt en waarin hulpverlening noodzakelijk lijkt te zijn vanwege het probleemgedrag en de overlast.
  • Huishoudens in Tilburg waar sprake is van samenloop zorg en veiligheid, justitiële inzet, gevaar voor de openbare orde, maatschappelijke onrust en waar, in ieder geval bij aanvang, een hele hoge intensiteit van ondersteuning en coördinatie noodzakelijk is.
  • Huishoudens in regio Hart van Brabant waar sprake is van structureel langdurig huiselijk geweld of kindermishandeling wat in de afgelopen jaren, ondanks alle inspanningen, niet heeft geleid tot duurzame veiligheid en perspectief.
  • Professionals, vrijwilligers en inwoners in regio Hart van Brabant die een rol kunnen spelen in het signaleren, stoppen en/of duurzaam oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 4. Bijdragen aan een inclusieve stad waarin alle activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht opleidingsniveau, achtergrond, leeftijd, geloofsuiting, geaardheid of eventuele beperking.

Beschikbaar budget

Deelplafond a: dat deel van het subsidieplafond wat alle activiteiten voor regio Hart van Brabant omvat. Dit zijn de activiteiten voor de doelgroepen genoemd in artikel 3 lid 3 a, d en f. 
Het subsidieplafond voor deelplafond a bedraagt jaarlijks € 2.029.932 (prijspeil 2023) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2024 en 2025.

Deelplafond b: dat deel van het subsidieplafond wat alle activiteiten voor gemeente Tilburg omvat. Dit zijn de activiteiten voor de doelgroepen genoemd in artikel 3 lid 3 b, c, e en g. Het subsidieplafond voor deelplafond b bedraagt jaarlijks € 849.405 (prijspeil 2023) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting 2024 en 2025.

Vereisten subsidieaanvraag

Voor het indienen van een aanvraag moet u het digitale aanvraagformulier gebruiken. Het digitale aanvraagformulier vindt u vanaf 26 april 2023 onder de oranje knop op deze pagina. Na het invullen van de contactgegevens, kiest u bij de maatschappelijke opgaven voor Crisis en onveiligheid en vervolgens voor de Subsidieregeling Crisis en onveiligheid. Vervolgens geeft u aan voor welke deelplafond u subsidie aanvraagt. 
De aanvraag moet u indienen volgens de methodiek Impactgericht subsidiëren. Dat betekent dat u ook de daarbij behorende formats moet gebruiken. Alle formats en een handleiding vindt u op de pagina Subsidies met impact. Bezoek de pagina Subsidies met impact > 

Zie voor alle vereisten Artikel 7 van de subsidieregeling.

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan bij de gemeente Tilburg? Voeg dan aan het online aanvraagformulier de volgende bijlagen toe:

 • een exemplaar van de oprichtingsakte
 • een overzicht van de bestuurssamenstelling
 • de statuten
 • het jaarverslag en de jaarrekening van het voorgaande jaar.
 • Kopie bankafschrift om te controleren dat uw opgegeven banknummer juist is. U kunt uiteraard alle overbodige informatie weghalen; minimaal zichtbaar moet zijn uw tenaamstelling en banknummer.

Aanvragen

Beoordelingskader

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria:

 1. Aanpak & kwaliteit (maximaal 24 punten)
 2. Impact (maximaal 30 punten)
 3. Flexibel deel bij deze regeling (maximaal 25 punten)
 4. Samenwerking & toegevoegde waarde (maximaal 10 punten)
 5. Financiële duurzaamheid (maximaal 24 punten)

Zie voor verdere toelichting artikel 10 van de regeling en het Beoordelingskader Subsidieregeling Crisis en onveiligheid 2024-2025.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met uw accounthouder of een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.