logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Louis Bouwmeesterplein

Op deze pagina de antwoorden op de veelgestelde vragen over nieuwbouwontwikkelingen voor het Louis Bouwmeesterplein. De vragen zijn onderverdeeld in thema's. Om de paragraaf te openen klikt u op het +-je.

Wat hebben BPD en de gemeente Tilburg afgesproken?

Projectontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en de gemeente Tilburg hebben afgesproken om samen de herontwikkeling van het Louis Bouwmeesterplein en omgeving te onderzoeken. Het studiegebied is de parkeergarage en het parkeerterrein aan het Louis Bouwmeesterplein en het naastgelegen pand aan de Schouwburgring met appartementen en winkels. 

In het plan maken deze parkeergarage en de naastgelegen appartementen en winkels plaats voor nieuwbouw. Het voorlopige ontwerp bestaat uit ongeveer 430 woningen, voorzieningen op de begane grond en een nieuwe openbare parkeergarage. Er komt ook meer ruimte voor groen: in de openbare ruimte rondom de nieuwbouw, in de vorm van groene binnentuinen en door een opwaardering van het Zomerpark.

Waarom spreken BPD en gemeente Tilburg deze intentie af? 

Het Louis Bouwmeesterplein is nu een parkeerplein en heeft naast die functie geen toegevoegde waarde voor de binnenstad. In het plan wordt dit plein een levendig gebouw met ruimte voor wonen, voorzieningen en een nieuwe openbare parkeergarage. Met de ontwikkeling wordt het Louis Bouwmeesterplein vergroend en ontstaat er een fijn woon- en verblijfsgebied in de binnenstad.

Waarom komt er hoogbouw op deze plek?

De gemeente staat voor de uitdaging om een groot aantal woningen te bouwen voor de groeiende bevolking: 25.000 woningen tot 2040. Deze woningen worden vooral binnen de bestaande stad gebouwd, maar de ruimte is daar beperkt. Daarom is het nodig om de hoogte in te gaan op plekken waar hoogbouw passend is. Bij de uitwerking van de plannen kijken BPD en de gemeente naar hoe de hoogbouw past bij de omgeving van het Louis Bouwmeesterplein. 

Hoe hoog wordt de nieuwbouw?

De nieuwbouw bestaat uit een basislaag en vier woontorens. In de laatste ontwerpen is de basislaag 16 meter hoog en hebben de woontorens een hoogte die varieert van 22 tot 60 meter. Deze ontwerpen zijn nog niet definitief. De hoogte, locatie en situering van de torens kunnen nog veranderen bij de uitwerking van het ontwerp. 

Hoeveel woningen komen er in het nieuwe plan?

Het voorlopige ontwerp bestaat uit ongeveer 430 woningen. 

Wat voor woningen komen er?

Minimaal 50% van het aanbod bestaat uit betaalbare woningen. Dat wil zeggen sociale huur, middenhuur (tot €1.000 per maand) of betaalbare koop (tot €355.000). De rest van het programma bestaat uit duurdere koopwoningen. 

De laatste jaren zijn er in de binnenstad veel woningen voor starters gebouwd. De ontwikkeling op het Louis Bouwmeesterplein richt zich ook op gezinnen in de stad en doorstromers. Het woonprogramma bestaat daarom – naast appartementen - ook uit eengezinswoningen, met bijvoorbeeld een voordeur aan een binnentuin of het Zomerpark. De verschillende woningtypes en bijbehorende plattegronden werken BPD en de gemeente de komende tijd nog uit. 

Hoeveel parkeerplaatsen komen er in het nieuwe plan?

De bestaande parkeergarage en het naastgelegen parkeerterrein bestaan uit 595 parkeerplaatsen. Deze worden gesloopt en vervangen door een nieuwe openbare parkeergarage die onderdeel wordt van de nieuwbouw. Op basis van het voorlopige programma van 430 woningen komen er ongeveer 600 parkeerplaatsen terug. Deze berekening van het aantal parkeerplaatsen is gebaseerd op het parkeerbeleid van de gemeente. Er worden ook deelmobiliteitsvoorzieningen ingericht.

Blijft er sprake van een openbare parkeergarage?

De 600 parkeerplaatsen in de nieuwbouw krijgen een dubbelgebruik: openbare parkeerplaats én parkeerplaats voor de toekomstige bewoners. Er komt een maximaal aantal vergunningen voor een deel van de nieuwe bewoners. Zij krijgen géén eigen parkeerplaatsen of vergunningen op straat. In de parkeergarage worden ook deelmobiliteitsvoorzieningen ingericht. 

Komen er ook andere functies in het plan?

Op de begane grond komen ook voorzieningen. Op de invulling hiervan wordt nog gestudeerd.  

Hoe rijdt het verkeer van en naar het gebouw?

Dat wordt nog uitgewerkt. Waarschijnlijk komt de ingang van de parkeergarage aan de Zomerstraat en de uitgang aan de Kloosterstraat (westkant van de Schouwburg) richting de Schouwburgring. 

Hoe komt het groen er uit te zien?

Het Louis Bouwmeesterplein is onderdeel van het gemeentelijk 'Programma 013 Parken’. De gemeente zet dus in op vergroening. In het plan worden de binnentuinen, daken en de ruimte rond de nieuwbouw groen ingericht. Het Zomerpark krijgt ook een upgrade. Het is nog niet bekend hoe dit er precies uit komt te zien. 

Moeten er bomen gekapt worden voor de nieuwbouw?

Er is een bomeneffectanalyse (BEA) uitgevoerd voor de bomen op Louis Bouwmeesterplein en het Zomerpark. In het ontwerp van de nieuwbouw worden zoveel als mogelijk bomen behouden. Het ontwerp wordt daar ook op aangepast. Het zal helaas niet mogelijk zijn om alle bestaande bomen te behouden. In het nieuwe plan is aandacht voor vergroening en worden ook bomen (terug)geplant. 

Horen de winkelkiosken aan de noordkant van de Schouwburgring ook bij de ontwikkeling? 

Nee, de winkelkiosken aan de noordkant van de Schouwburgring horen niet bij de ontwikkeling van het Louis Bouwmeesterplein. BPD is wel eigenaar van (de meeste) winkelkiosken en verhuurt deze aan verschillende ondernemers. De gemeente wil de kiosken graag kopen en slopen voor een groene herinrichting van de Parkring (voorheen Cityring). BPD en de gemeente zijn daarover in gesprek met elkaar.

Waarom wordt het aangrenzende bouwblok met appartementen en winkels gesloopt?

Uit studies van BPD en de gemeente blijkt dat een nieuwe ontwikkeling op het Louis Bouwmeesterplein niet mogelijk is zonder het aangrenzende bouwblok met appartementen en winkel (ten zuiden van de Schouwburgring) erbij te betrekken. Ruimtelijk is dan geen ontwerp mogelijk met voldoende ruimte voor toegangswegen tot de nieuwbouw en het bestaande gebouw. Dit betekent dat dit pand moet worden gesloopt. Door dit bouwblok bij het plan te betrekken krijgt de Schouwburgring een meer toekomstbestendig programma en sluit de ontwikkeling aan op de herinrichting van het Stadsforum en de Parkring.

Wat gebeurt er met de huidige bewoners van de appartementen?

BPD heeft de eigenaren en de huurders van de aangrenzende appartementen geïnformeerd over de plannen. BPD is in gesprek met de eigenaren om de appartementen aan te kopen. Met de eigenaren van de huurwoningen wordt gekeken naar een passende oplossing. Het aanbod dat gedaan is aan de eigenaren wordt momenteel verder uitgewerkt. 

Wat gebeurt er met de huidige ondernemers in de winkels?

BPD is eigenaar van (een groot deel van) de winkels op de begane grond en verhuurt deze aan verschillende ondernemers tot het moment dat het complex gesloopt wordt. De sloop van het complex zal in ieder geval niet voor 2026 plaatsvinden. BPD treedt tijdig in gesprek met de ondernemers.

Wanneer gaat de sloop beginnen?

BPD en de gemeente werken de plannen uit tot een haalbaar plan en maken daarna afspraken over onder andere de taakverdeling, de kosten en de samenwerking. Daarna volgen er nog verschillende besluitvormingsmomenten (zie vervolgvragen bij PLANNING EN BESLUITEN). In de voorlopige planning starten de bouwwerkzaamheden in 2026. De eventuele sloop van het bouwblok ten zuiden van de Schouwburgring en de parkeergarage zal niet voor 2026 plaatsvinden.

Welke stappen worden er de komende tijd gezet?

Op 31 augustus 2023 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren BPD en de gemeente een inloopavond om de plannen toe te lichten. Deze inloopavond is op het Stadhuis (Stadhuisplein 130). 

Tot en met december werken zij aan de uitwerking van de plannen, samen met een planteam van bewoners en ondernemers uit de omgeving (zie vervolgvragen bij PLANTEAM).

Begin 2024 neemt eerst het college van burgemeester en wethouders en daarna de gemeenteraad een besluit over  het plan en de afspraken die BPD en de gemeente maken over de taakverdeling, kosten en samenwerking. Ook BPD moet daarover nog besluiten nemen. 

Daarna start het proces voor het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast, dit gebeurt waarschijnlijk in 2025. 

Wanneer is het zeker of de plannen doorgaan?

Over de plannen is nog geen besluit genomen. Het college heeft op 30 mei 2023 wel besloten dat ze de ontwikkeling van het Louis Bouwmeesterplein verder uitwerkt en heeft daarover met BPD werkafspraken gemaakt. Begin 2024 neemt eerst het college en daarna de gemeenteraad een eerste besluit over het plan en de financiën daarvan. Daarna start de procedure voor het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). De plannen zijn pas definitief wanneer het omgevingsplan onherroepelijk is. 

Hoe kan ik meedenken over de plannen?

Door deel te nemen aan het planteam (zie vervolgvragen bij PLANTEAM). U kunt uw reactie op de plannen ook kwijt tijdens de inloopavond op 31 augustus 2023. 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Eind 2024/begin 2025 stelt het college het ontwerp omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) naar verwachting vast. Voor die tijd wordt het ontwerp omgevingsplan ter inzage gelegd.  U kunt dan een zienswijze indienen. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan daarna vast. Dit gebeurt waarschijnlijk in 2025. Dan is het mogelijk om de raad toe te spreken en/of een beroep in te dienen.  

Wanneer is de nieuwbouw klaar?

In de voorlopige planning starten de sloop- en bouwwerkzaamheden in 2026. Oplevering van de parkeergarage en de eerste woningen staat vanaf 2028 gepland. Deze planning is afhankelijk van de besluitvorming over de plannen en de te doorlopen procedures.

Wat is een planteam?

Het planteam geeft de gemeente advies over het stedenbouwkundig ontwerp; bijvoorbeeld over het effect op het woongenot, de inrichting van openbare plekken, schaduwwerking of verkeerssituatie. Het planteam geeft aan welke waarden zij belangrijk vindt en welke kansen zij ziet voor het plan. 

Het planteam schrijft een formeel, schriftelijk advies aan de gemeente en heeft een gekwalificeerd adviesrecht. Dit houdt in dat het advies weliswaar niet bindend is, maar dat de gemeente alleen schriftelijk én met een duidelijke motivatie mag afwijken van (onderdelen van) het advies. Het advies van het planteam wordt bij de besluitvorming over het plan ook aan het college en de raad aangeboden.

Wie zitten er in het planteam?

Het planteam moet nog worden samengesteld. Idealiter bestaat het planteam uit ongeveer 10 deelnemers die een afspiegeling vormen van de bewoners en ondernemers uit de directe omgeving . Bij meer dan 10 aanmeldingen kan het zijn dat we een selectie maken op basis van een zo goed mogelijke afspiegeling van de doelgroep. Het planteam wordt begeleid door een voorzitter, dat is een omgevingsmanager van de gemeente Tilburg. BPD zal ook aanwezig zijn om de input uit het planteam te verwerken in het ontwerp.

Wanneer komt het planteam bijeen?

Het planteam komt in ieder geval vier avonden bijeen op 28 september, 26 oktober, 16 november en 7 december 2023.  

Hoe geef ik me op voor het planteam?

Door tijdens de informatieavond op 31 augustus 2023 een aanmeldformulier in te vullen of door een e-mail te sturen naar joyce.de.graaff@tilburg.nl. Begin september 2023 maken we bekend wie zitting hebben in het planteam en ontvangen de deelnemers de uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.

Ik heb een vraag, waar kan ik terecht? 

Op 31 augustus 2023 organiseren BPD en de gemeente van 19:30 tot 21:00 uur op het Stadhuis (Stadhuisplein 130) een inloopavond om te plannen toe te lichten. Daar kunt u vragen stellen. 

Heeft u verdere vragen over het plan, dan kunt u mailen naar joyce.de.graaff@tilburg.nl (projectleider gemeente Tilburg). 

Bent u een bewoner van het bouwblok ten zuiden van de Schouwburgring en heeft u vragen over de plannen en wat dit voor u als bewoner betekent, dan kunt u mailen naar ontwikkeling.zuid@bpd.nl.