logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Noad-terrein

Ook in Tilburg is het mogelijk om samen met anderen je eigen huis te bouwen. Eén van de terreinen waarop bewoners gezamenlijk een eigen huis mogen gaan bouwen is het Noad-terrein. Op 4 december is er een inloopavond over het ontwerpbestemmingplan. Het ontwerpbestemmingsplan gaat eind 2023 ter inzage.

Samen met anderen een eigen huis bouwen, noemen we Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortgezegd CPO. Samen met anderen wordt grond gekocht, ontworpen, een vergunning aangevraagd en uiteindelijk gebouwd. Door dat allemaal samen te doen kan flink worden bespaard. En je nieuwbouwhuis voldoet voor 100% aan jullie wensen. Het college heeft het besluit om te bouwen op het Noad terrein goedgekeurd. Op basis van een eerste visie die de gemeente voor het Noad-terrein heeft gemaakt, heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld. Meer daarover is te lezen in ons Bestuurs Informatie Systeem (BIS).

Visie voor het Noad-terrein

De conceptvisie voor het Noad-terrein is in de periode van 2021 en 2023 besproken met de omgeving.  In het begin is ook gesproken met collectieven die op dat moment in beeld waren. De gemeente wilde op deze manier toetsen of de visie ook aansluit bij de wensen en ideeën van de omgeving en van collectieven. Met de omgeving is vervolgens een werkgroep opgericht om de visie verder uit te werken. Opmerkingen zijn waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. De gemeente wil het Noad-terrein transformeren naar een Noad-park met daarin drie plekken voor woningbouw.
Het terrein is ongeveer 4 hectare groot. Iets meer dan de helft kan gebruikt worden voor de bouw voor woningen. Er is plek voor maximaal 63 woningen van maximaal 3 bouwlagen, verdeeld over 3 bouwvelden waar collectieven een plan voor in kunnen dienen. 

Over het Noad terrein loopt ook een geluidscirkel van Barge Terminal Loven aan de overkant van het kanaal. Binnen de cirkel mag niet gebouwd worden, maar dit deel wordt wel betrokken bij het park. Bijvoorbeeld voor waterberging, ruimte voor duurzame energie bronnen, zoals een warmte- koude opslag, natuurlijke speelplekken en andere functies die niet onder wonen vallen, maar passen bij de schaal van het park. 
Het park wordt vrij gehouden van autoverkeer en is enkel toegankelijk voor fietsers en wandelaars. Het Noad park is openbaar en is met name voor de bestaande bewoners in de buurt van meerwaarde. Voor hen is op dit moment weinig groen in de omgeving. Omwonenden denken ook mee over de toekomstige invulling van het park. 

In het park komen drie woonblokken op de drie verschillende bouwvelden. De woningen liggen direct aan het park, waar zij een inpandige buitenruimte kunnen realiseren. De ingangen van de woningen liggen aan de binnenzijde van de woonblokken. Daar komen ook kleine private tuinen en een collectieve binnentuin. Het parkeren voor de bewoners en bezoekers vindt plaats aan de binnenzijde van de woonvelden. Ieder woonblok heeft een eigen verkeersontsluiting die via een bescheiden toegangsweg aansluit op de openbare weg (woonveld B op de Melis Stokestraat en woonvelden A en C op de Lovense Kanaaldijk. Het bestaande pand van de Stichting Levensbouw (Melis Stokestraat 40) blijft behouden.

Het ontwerpbestemmingsplan moet nog voorgelegd worden aan het college. Het bovenstaande is daarmee nog niet definitief.

Bestemmingsplan

Voor het Noad-terrein moet het huidige bestemmingsplan herzien worden. In het bestemmingsplan staat onder andere waar en hoe hoog er gebouwd mag worden, hoe het verkeer rijdt en waar geparkeerd wordt. De werkzaamheden voor het bestemmingsplan zijn klaar. We verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan eind 2023 ter inzage gaat. Omwonenden krijgen hierover een bewonersbrief.

Inloopavond 4 december 2023

Op 4 december aanstaande wordt er een inloopavond georganiseerd rondom het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over het plan. De inloopavond is van 19:00 - 20:00 uur in het pand van de Stichting Levensbouw aan de Melis Stokestraat 40.

Wie kunnen een woning bouwen?

De gemeente verkoopt de grond alleen aan mensen die samen een collectief vormen en ook echt op deze plek gaan wonen. De deelnemers aan het collectief zijn opdrachtgever voor de ontwikkeling. Ze moeten zich laten adviseren door een professionele partij van hun keuze. De gronden worden dus niet verkocht of verhuurd aan ontwikkelaars, aannemers, beleggers of individuele bewoners (bij CPO).

Alle informatie over spelregels met betrekking tot het bouwen van een eigen woning, wordt verzameld in een uitgiftedocument. Als het uitgiftedocument wordt gepubliceerd kunnen collectieven een plan indienen om hun eigen woning te bouwen. De ingediende plannen door de collectieven moeten voldoen aan de criteria die in het uitgiftedocument staan. De gemeente beoordeelt de ingezonden plannen en kiest een of meerdere collectieven die hun initiatief mogen uitvoeren. Het ontwerp over de inrichting van de openbare ruimte wordt door de gemeente gemaakt, in overleg met belanghebbenden.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan wordt in december 2023 aan het college aangeboden en ligt daarna ter inzage. In het tweede kwartaal van 2024 kan het bestemmingsplan voor vaststelling naar de raad. 

Het uitgiftedocument gaat waarschijnlijk begin 2024 naar het college en wordt daarna openbaar. De gemeente organiseert dan een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde collectieven. Hierin wordt de verkoopprocedure toegelicht. Collectieven krijgen daarna 3 tot 4 maanden de tijd om een visie in te dienen.

Meer informatie

Op deze pagina staat altijd de meest actuele stand van zaken over dit project.

Vragen? Neem dan contact op via het e-mailadres noadterrein@tilburg.nl.