Noad-terrein

Ook in Tilburg is het mogelijk om samen met anderen je eigen huis te bouwen. Eén van de terreinen waarop bewoners gezamenlijk een eigen huis mogen gaan bouwen is het Noad-terrein.

Samen met anderen een eigen huis bouwen, noemen we Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortgezegd CPO. Samen met anderen wordt grond gekocht, ontworpen, een vergunning aangevraagd en uiteindelijk gebouwd. Door dat allemaal samen te doen kan flink worden bespaard. En je nieuwbouwhuis voldoet voor 100% aan jullie wensen. Het college heeft het besluit om te bouwen op het Noad terrein goedgekeurd. Op basis van een eerste visie die de gemeente voor het Noad-terrein heeft gemaakt, heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld. Meer daarover is te lezen in ons Bestuurs Informatie Systeem (BIS).

Visie voor het Noad-terrein

De visie voor het Noad-terrein is voor de zomer 2021 besproken met de omgeving en met collectieven die op dat moment in beeld waren. De gemeente wilde op deze manier toetsen of de visie ook aansluit bij de wensen en ideeën van de omgeving en van collectieven. De gemeente wil het Noad-terrein transformeren naar een Noad-park.

Er zijn meerdere locaties waar collectieven een visie voor in kunnen dienen. Het terrein is ongeveer 4 hectare groot. Iets meer dan de helft kan gebruikt worden voor de bouw voor woningen. We verwachten dat er plek is voor 55 tot 60 woningen, verdeeld over 3 of 4 bouwvelden. Dat zijn hoofdzakelijk  grondgebonden woningen en een aantal tiny houses.  

Over het terrein loopt ook een geluidscirkel van Barge Terminal Loven aan de overkant van het kanaal. Binnen de cirkel mag niet gebouwd worden, maar dit deel wordt wel betrokken bij het park. Bijvoorbeeld voor waterberging, natuurlijke speelplekken en andere functies die niet onder wonen vallen, maar passen bij de schaal van het park. De bouwlocaties liggen in het park, dat de tuin wordt van de nieuwe bewoners. Er is ook een collectieve ruimte op de bouwlocaties. Hier is bijvoorbeeld plek voor parkeervoorzieningen en een collectieve tuin.

Het Noad park kan ook worden gebruikt door de bestaande bewoners. Voor hen is op dit moment weinig groen in de omgeving. Het Noad-park moet ruimte bieden voor recreatie en ontspanning waarbij de omgeving van het Wilhelminakanaal toegankelijker wordt vanaf de Melis Stokestraat. Omwonenden denken ook mee over de toekomstige invulling van het park. 

Bestemmingsplan

Voor het Noad-terrein moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Hierin staat onder andere waar en hoe hoog er gebouwd mag worden, hoe het verkeer rijdt en waar geparkeerd wordt. In het collegebesluit bovenaan deze pagina is bijvoorbeeld terug te lezen dat bebouwing qua hoogte moet aansluiten bij de Melis Stokestraat en dat het bij voorkeur grondgebonden woningen worden. De voorbereidingen voor dit plan zijn inmiddels gestart. We verwachten dat het bestemmingsplan voor de zomer van 2023 ter inzage ligt.

Wie kunnen meedoen?

De gemeente verkoopt de grond alleen aan mensen die samen een collectief vormen en ook echt op deze plek gaan wonen. De deelnemers aan het collectief zijn opdrachtgever voor de ontwikkeling. Ze moeten zich laten adviseren door een professionele partij van hun keuze. De gronden voor de Tiny Houses worden in erfpacht uitgegeven. De gronden worden dus niet verkocht of verhuurd aan ontwikkelaars, aannemers, beleggers of individuele bewoners (bij CPO).

Alle informatie over spelregels met betrekking tot de grond en het ontwerp wordt verzameld in een uitgiftedocument. Als het uitgiftedocument wordt gepubliceerd kunnen collectieven een plan indienen om hun eigen woning te bouwen. De ingediende plannen door de collectieven moeten voldoen aan de criteria die in het uitgiftedocument staan. De gemeente beoordeelt de ingezonden plannen en kiest een of meerdere partijen die hun initiatief mogen uitvoeren. Het ontwerp over de inrichting van de openbare ruimte wordt door de gemeente gemaakt, in overleg met belanghebbenden. 

Planning

Het uitgiftedocument is in concept klaar. Er loopt nog een aantal onderzoeken waaraan de visie getoetst wordt. De onderzoeksresultaten kunnen nog leiden tot aanpassingen in de gronduitgifte kaart. De gemeente heeft in september 2022 de voorlopige plannen aan de omgeving en geïnteresseerden gepresenteerd. Opmerkingen die toen zijn gemaakt worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan. 

Begin 2023 zijn er weer gesprekken met de omgeving. Eerst een kleine informatieronde en daarna staat een bewonersavond op de planning. Het uitgiftedocument wordt dan verder afgerond, door het college vastgesteld en vervolgens gepubliceerd, waarschijnlijk nog voor de zomer van 2023. Daarna kunnen collectieven zich inschrijven. 

Na de publicatie organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde collectieven. Hierin wordt de verkoopprocedure toegelicht. Collectieven krijgen daarna 3 tot 4 maanden de tijd om een visie in te dienen. In het najaar van 2023 is de bestemmingsplan procedure afgerond (zodra de raad het heeft vastgesteld). Eind 2023 neemt de gemeente ook een besluit over aan welke collectieven de grond verkocht wordt. De precieze datum hiervoor is nog niet bekend. 

Meer informatie

Op deze pagina staat altijd de meest actuele stand van zaken over dit project.

Vragen? Neem dan contact op via het e-mailadres noadterrein@tilburg.nl.