Noad-terrein

Ook in Tilburg is het mogelijk om samen met anderen je eigen huis te bouwen. Eén van de terreinen waarop bewoners gezamenlijk een eigen huis mogen gaan bouwen is het Noad-terrein.

Samen met anderen een eigen huis bouwen, noemen we Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, kortgezegd CPO. Samen met anderen wordt grond gekocht, ontworpen, een vergunning aangevraagd en uiteindelijk gebouwd. Door dat allemaal samen te doen kan flink worden bespaard. En je nieuwbouwhuis voldoet voor 100% aan jullie wensen. Het college heeft het besluit om te bouwen op het Noad terrein goedgekeurd. Op basis van een eerste visie die de gemeente voor het Noad-terrein heeft gemaakt, heeft de raad de grondexploitatie vastgesteld. Meer daarover is te lezen in ons Bestuurs Informatie Systeem (BIS).

Visie voor het Noad-terrein

De visie voor het Noad-terrein is voor de zomer 2021 besproken met de omgeving en met collectieven die op dat moment in beeld waren. De gemeente wilde op deze manier toetsen of de visie ook aansluit bij de wensen en ideeën van de omgeving en van collectieven. 
De gemeente wil het Noad-terrein transformeren naar een Noad-park. Er zijn meerdere locaties waar collectieven een visie voor in kunnen dienen. Het terrein is ongeveer 4 hectare groot. Iets meer dan de helft kan gebruikt worden voor de bouw voor woningen. Dat betekent dat er plek is voor circa 50 tot 60 woningen en 6 tiny houses. 

Over het terrein loopt ook een geluidscirkel van Barge Terminal Loven aan de overkant van het kanaal. Binnen de cirkel mag niet gebouwd worden, maar dit deel wordt wel betrokken bij het park. Bijvoorbeeld voor waterberging, natuurlijke speelplekken en andere functies die passen bij de schaal van het park (die niet onder wonen vallen). De bouwlocaties liggen in het park dat de tuin wordt van de nieuwe bewoners. Er is ook een collectieve ruimte op de bouwlocaties. Hier is voor de collectieven bijvoorbeeld plek voor parkeervoorzieningen, maar er kan ook een collectieve tuin aangelegd worden.

Het Noad park kan ook worden gebruikt door de bestaande bewoners. Voor hen is op dit moment weinig groen in de omgeving. Het Noad-park moet ruimte bieden voor recreatie en ontspanning waarbij de omgeving van het Wilhelminakanaal toegankelijker wordt vanaf de Melis Stokestraat. Omwonenden denken ook mee over de toekomstige invulling van het park. 

Op het Noad-terrein is ruimte voor zo’n 50-60 woningen en 6 Tiny Houses

Voor het Noad-terrein moet een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt. Op 1 juli 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De gemeente maakt dan geen bestemmingsplannen meer, maar er komt dan een Omgevingsplan. In het Omgevingsplan staat waar er gebouwd mag worden, hoe hoog, hoe het verkeer rijdt en waar geparkeerd wordt. In het collegebesluit bovenaan deze pagina is bijvoorbeeld terug te lezen dat bebouwing qua hoogte moet aansluiten bij de Melis Stokestraat en dat het bij voorkeur grondgebonden woningen worden. De voorbereidingen voor dit plan zijn inmiddels gestart. Het Omgevingsplan voor het Noad terrein ligt waarschijnlijk medio 2023 ter inzage.

Wie kunnen meedoen?

De gemeente verkoopt de grond alleen aan mensen die samen een collectief vormen en ook echt op deze plek gaan wonen. De deelnemers aan het collectief zijn opdrachtgever voor de ontwikkeling. Ze moeten zich laten adviseren door een professionele partij van hun keuze. De gronden voor de Tiny Houses worden verhuurd of in erfpacht uitgegeven. De gronden worden dus niet verkocht of verhuurd aan ontwikkelaars, aannemers, beleggers of individuele bewoners (bij CPO).

De gemeente Tilburg is ook geïnteresseerd in vormen van wonen waarbij zorg en/of werken wordt gecombineerd. Als het uitgiftedocument wordt gepubliceerd kunnen collectieven een plan indienen om hun eigen woning te bouwen. Het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte wordt door de gemeente gemaakt, in overleg met belanghebbenden. De ingediende plannen door de collectieven moeten voldoen aan de criteria die in het uitgiftedocument staan en aan het masterplan dat voor het terrein is gemaakt. De gemeente beoordeelt de ingezonden plannen en kiest een of meerdere partijen die hun initiatief mogen uitvoeren.

Planning

Het uitgiftedocument is in concept klaar. Er loopt nog een aantal onderzoeken waaraan de visie getoetst wordt. De onderzoeksresultaten kunnen nog leiden tot aanpassingen in de gronduitgifte kaart. De gemeente presenteert in september 2022 de voorlopige plannen aan de omgeving en geïnteresseerden. Dit is tevens de omgevingsdialoog voor het omgevingsplan. In het najaar wordt het uitgiftedocument aan het bestuur voorgelegd. Na akkoord van het college kan het document gepubliceerd worden en kunnen collectieven of mensen die een Tiny House willen bouwen zich inschrijven. Het is de bedoeling om het uitgiftedocument, een planning en de definitieve stedenbouwkundige visie voor uiterlijk eind 2023 openbaar te maken.

Na de publicatie zal de gemeente een informatiebijeenkomst organiseren waarin de verkoopprocedure nader wordt toegelicht en de eerste vragen al beantwoord kunnen worden. Collectieven krijgen daarna ongeveer 3-4 maanden de tijd om een visie in te dienen.

Meer informatie

Op deze pagina staat altijd de meest actuele stand van zaken over dit project.

Vragen? Neem dan contact op met Manoe Ruhé van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen, m.u.v. donderdag bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 50 17 28 10 en per e-mail manoe.ruhe@tilburg.nl.