logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Meest gestelde vragen Oostflank

Het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel: de Oostflank, wordt aangepast naar de toekomstvisie van de gemeente Tilburg. Hier een overzicht van de meest gestelde vragen.

Tot hoe hoog wordt er gebouwd in de dorpen? Komen er ook woontorens (hoogbouw)?

Hierover wordt in dit koersdocument nog niets gezegd. Waarschijnlijk komen er geen woontorens. Bij de uitwerking van de plannen kijken we wel dan hogere dichtheden dan nu gebruikelijk is in de dorpen. Dat betekent dat de woningen wat dichter op elkaar staan.

Komen er ook sociale huurwoningen of alleen koopwoningen?

Minimaal 70% van de woningen valt in de categorie betaalbaar. 30% daarvan valt in de categorie sociale huur (max 808 euro huur), de resterende 40% wordt middenhuur (max 1.100 euro) of betaalbare koop (max 325.000).

Welke soort woningen komen er?

Op basis van dit koersdocument worden de woningbouwplannen verder uitgewerkt. In die uitwerking wordt duidelijk welke woningen er precies komen. Er komen allerlei soorten woningen, zoals bijvoorbeeld rijwoningen, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar andere woonvormen.

Zijn de nieuwe woningen wel betaalbaar?

Minimaal 70% van de woningen valt in de categorie betaalbaar. 30% daarvan valt in de categorie sociale huur (max 808 euro huur), de resterende 40% wordt middenhuur (max 1.100 euro) of betaalbare koop (max 325.000).Is

Zegt het koersdocument iets over hoe dicht op elkaar de woningen komen? (dichtheid)

Enkel over de volgende ontwikkellocaties wordt iets gezegd over de dichtheid:

  • Nieuwe Warande: een dichtheid passend bij het dorpshart
  • Stationslocatie Udenhout: bebouwing voor wonen of werken in een relatief hoge dichtheid.

Verder doet het koersdocument hier geen uitspraken over.

Hoeveel woningen komen er per dorp bij?

In Berkel-Enschot komen maximaal 800 woningen bij tot 2040, in Biezenmortel maximaal 700 en in Udenhout maximaal 1000 woningen.

Waar komen de nieuwe woningen in de dorpen?

In alle dorpen proberen we zo goed mogelijk kansen te benutten om te verdichten (woningen toe te voegen)  binnen het bestaande dorp. Op dit moment zien we de volgende kansen:

Berkel-Enschot: Tussen het spoor en fase 1 van de Nieuwe Warande is plek voor extra woningen. Ook in Akker-Heikant zien we direct grenzend aan de bestaande woonwijk nog kansen voor een uitbreiding. Daarnaast kijken we nog naar verdichtingskansen in het dorp zelf. Eerdere plannen voor woningen aan de Nieuwe Warande Zuid (fase 2 van de Nieuwe Warande aan het Riddershofpad) zijn aanzienlijk afgeschaald. 

In Udenhout zien we nog ruimte om woningen toe te voegen rond het Kloosterpad, de Zeshoevenstraat, Slimstraat-Kreitenmolenstraat en het noord-westelijke deel van het bedrijventerrein. Voor het nieuwe station zijn twee locaties in beeld: in de buurt van het voormalige stationsgebouw of bij de sportvelden. De nieuwe woningen concentreren zich rond het nieuwe treinstation.

Biezenmortel: Naast verdichting in het hart van het dorp (bijv. transformatie van het Klooster) komen de nieuwe woningen vooral aan de Noord-Oostkant van het dorp en voor een deel aan de Noord-West kant. Middels het maken van een ontwikkelvisie voor het dorp wordt preciezer bepaald waar de woningen komen.

Wat gebeurt er als er over 5 jaar een ontwikkelaar komt die ergens anders wil bouwen dan de locaties die de gemeente nu aanwijst?

Dit past dan niet binnen het door de raad vastgestelde koersdocument en zal dan waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

Kan er wel gebouwd worden vanwege de stikstofproblematiek? Er liggen veel natura2000 gebieden rond de dorpen.

Dit wordt per ontwikkeling berekend  en wellicht zijn er maatregelen nodig om te zorgen dit kan.

Krijgen de huidige bewoners van de dorpen voorrang bij de nieuwe huurwoningen of koopwoningen?

Daar zijn geen afspraken over gemaakt.

Hoe wordt bepaald waar als eerste wordt gebouwd? Wordt daarover iets afgesproken?

In het koersdocument is aangegeven dat we eerst kiezen voor passende inbreiding en transformatie van bestaande bebouwing dan voor uitbreiding. 

Krijgt iedere woning een eigen parkeerplaats? Zegt dit koersdocument daar iets over?

Daar zegt het concept koersdocument niets over. Er wordt uitgegaan van de geldende parkeernormen bij het maken van de plannen.

Is de provincie akkoord met deze plannen?

De plannen zijn besproken met provincie, de provincie heeft nu ook de mogelijkheid om nog inhoudelijk te reageren, maar zal het koersdocument zelf niet vaststellen. Elk plan wordt dus afzonderlijk nog door de provincie getoetst.

Waarom wil de gemeente Tilburg een extra treinstation in Udenhout en niet in Berkel-Enschot?

De gemeente Tilburg wil graag dat zo veel mogelijk reizigers van de trein gebruik maken. ProRail heeft berekend dat de locatie in Udenhout de meeste nieuwe treinreizigers zal trekken. Dit komt omdat ook het station Tilburg voor veel mensen vanuit Berkel-Enschot (met de fiets) relatief snel te bereiken is. Een station in Udenhout ligt centraler in het gebied en is voor meer mensen interessant. Bijvoorbeeld voor inwoners vanuit de nabijgelegen dorpen (zoals Biezenmortel en Haaren). Ook is goede fietsverbinding mogelijk met (station) Oisterwijk. Aanvullend biedt Udenhout de mogelijkheid om meer nieuwbouwwoningen rondom de nieuwe stationslocatie te realiseren met meer potentieel voor de trein. En tenslotte biedt station Udenhout een betere aansluiting voor reizigers richting de recreatiegebieden Loonse en Drunense Duinen.

Wanneer is duidelijk of dat treinstation Udenhout er ook echt komt?

Er loopt nu een haalbaarheidsonderzoek bij Prorail. Na het onderzoek moet de Rijksoverheid  daarover een besluit nemen en geld reserveren. De uitbreiding moet opgenomen worden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Dat wordt in overleg met o.a. provincies en gemeenten opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op Prinsjesdag wordt jaarlijks een bijgestelde versie gepresenteerd.  

Wordt de N65 omgebouwd tot een snelweg in de periode tot 2040?

Dit is niet de inzet van de gemeentes met het koersdocument. Doelstelling vanuit het koersdocument is om de N65 tot ruggengraat van de Oostflank te maken. We willen de weg een sterkere landschappelijke uitstraling geven, de doorstroming en veiligheid verbeteren en zorgen voor betere handhaving van de bestaande snelheid (zie ook pag. 48 koersdocument)

Vanaf wanneer komen er extra snelbussen? Pas als de nieuwe woningen klaar zijn?

De gemeente zet op dit moment ook sterk in op een verbeterde busbereikbaarheid van de dorpen, maar dit is helaas niet aan de gemeente om dit te beslissen.

Waar komen de nieuwe wandelpaden en snelfietsroutes?

Er zijn plannen voor nieuwe wandelroutes in en rond de dorpen. Tussen Moergestel, station Oisterwijk en station Udenhout overwegen we een nieuw snelfietspad.

Komen er ook nieuwe winkels in de dorpen?

Met name in Udenhout en Biezenmortel wordt verder onderzocht hoe de dorpskernen verbeterd kunnen worden. Nieuwe winkels zou hier een uitkomt van kunnen zijn, maar hierover worden nu nog geen uitspraken gedaan in het koersdocument.

Komen er nieuwe bedrijventerreinen in het gebied?

Het koersdocument voorziet niet in nieuwe bedrijventerreinen in de Tilburgse dorpen. Op de bestaande bedrijventerreinen willen we vergroenen en verdichten (de ruimte beter gebruiken en wellicht nog enkele bedrijven toevoegen). Verduurzamen staat ook op ons wensenlijstje, bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken, warmtepompen en led verlichting.

Welke beschermde diersoorten leven er in het gebied?

Dit is nog niet in beeld en wordt  per ontwikkeling nader onderzocht.. De gemeente maakt een soortenmanagementplan per ontwikkeling. Daarin staat hoe we omgaan met het leefgebied van de aanwezige dieren.

Wordt in deze visie ook geregeld dat er in bepaalde gebieden niet gebouwd mag worden?

Het concept koersdocument wijst enkele gebieden aan waar niet gebouwd mag worden. Zo willen we tussen de dorpen minimaal 750 meter onbebouwd laten zodat de dorpen niet aan elkaar groeien. In Berkel-Enschot wordt niet meer gebouwd in het gebied tussen het Spoor, de Bosscheweg en de tangent over de A58. De Brem en de zone rondom de Hoolstraat houden we vrij van verdere bebouwing.  In Biezenmortel vinden we de structuur van de Winkelsestraat en Winkelsehoek waardevol, deze stamt nog uit de Middeleeuwen. Nieuwbouw in deze straten is uitgesloten. Ook aan de westzijde van kloostercomplex de Beukenhof willen we geen woningbouw om de relatie met het omliggende landschap open te houden.

In het gebied liggen veel Natura2000 gronden waar niet gebouwd mag worden? Worden deze ook uitgebreid?

De natura 2000 contouren worden niet vergroot, wel wordt er natuur toegevoegd direct rondom deze gebieden.

Hoe zorgt de gemeente ervoor dat de dorpen niet aan elkaar groeien?

In het koersdocument leggen we vast dat tussen de dorpen onderling en tussen Tilburg en Berkel-Enschot minimaal 750 meter onbebouwd moet blijven.

Waar komt de 500 hectare nieuwe natuur en de 200 hectare nieuw bos?

Het gebied rond de Leemkuilen zien we als het groene hart van de Oostflank. Hier is plek voor nieuw bos, heidegebied en beekdalen met alleen natuurinclusieve (en dus geen intensieve) landbouw. Naast de 500 hectare nieuwe natuur komt er in totaal verspreid over alle dorpen in de Oostflank zo’n 40 kilometer extra houtwallen, singels, struiken, hagen en losse bomen. 

Waar wordt het regenwater opgevangen en hoe wordt het hergebruikt?

Dit wordt per ontwikkeling nader uitgewerkt in overleg met het waterschap.

Wat betekent het koersdocument voor de boeren en bomentelers in het gebied?

Het concept koersdocument beschrijft ook de ambities op bijvoorbeeld het landbouw te verduurzamen. Tilburg en Oisterwijk gaan in de periode tot 2040 stapsgewijs zones aanwijzen waar landbouw en boomtelers alleen nog maar in een duurzame vorm is toegestaan. Dat doen we samen met de sector en uiteraard met de rijksoverheid die piekbelasters uitkoopt. Als gemeente ondersteunen we deze ommekeer met subsidies en/of door grondruil.

Wat betekent natuurinclusieve landbouw?

De landbouw is de grootste grondgebruiker van de Oostflank. Je vindt er melkveebedrijven, veehouderijen, boomkwekerijen, coniferentelers en plantenkwekers. We willen deze ondernemers stimuleren om in de komende 15 jaar de stap te maken naar duurzame en natuurinclusieve boomteelt en landbouw. Dat is beter voor de natuur in de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van stikstofuitstoot en bestrijdingsmiddelen.

Hoe gaan de gemeenten de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw realiseren? Worden er ook boeren en telers uitgekocht? En zijn er subsidies beschikbaar?

Dit is nog niet nader uitgewerkt en wil de gemeente samen met de boeren en telers oppakken.

Komen er ook windmolens in het gebied?

De gemeente heeft Vossenberg-Kraaiven en De Spinder aangewezen als locaties waar windmolens kunnen komen. Op de lange termijn moeten daar nog gebieden bijkomen om aan de klimaatdoelen te voldoen. Het koersdocument bevat nu geen locaties voor nieuwe windmolens. 

Waar komt de nieuwe Milieustraat? En wanneer gaat deze open?

De nieuwe Milieustraat komt of ergens rond de Mc Donalds of bedrijventerrein Kreitenmolen in Udenhout. Het wordt een Circulair Centrum. Dat combineert de functies van een Milieustraat, een kringloopwinkel en een reparatiewerkplaats. Wanneer de bouw start is nog niet bekend.

Wanneer verdwijnt de Milieustraat in Berkel-Enschot?

Die verdwijnt zodra het nieuwe Circulair Centrum haar deuren opent.

Komt er een nieuw bestemmingsplan voor het hele gebied (of een nieuwe Omgevingswet)

Er komt niet één nieuw bestemmingsplan voor het gehele gebied. Per ontwikkeling worden omgevingsplannen gemaakt. Vanaf 1-1-2024 worden er geen bestemmingsplannen meer gemaakt, omdat de nieuwe Omgevingswet dan in werking treedt. De procedure van de Omgevingsplannen is enigszins vergelijkbaar met de huidige bestemmingsplannen. De plannen komen ter inzage te liggen en worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Zegt dit koersdocument ook iets over de komst van gebouwen waar arbeidsmigranten verblijven?

Nee

Wat is de ‘lagenbenadering’ waarover in het koersdocument wordt gesproken?

Het belangrijkste vertrekpunt voor het bepalen van de koers zijn de bodem en het water (de onderste laag). Het veranderende klimaat, woningbouw, bedrijvigheid, intensieve landbouw, het zijn ontwikkelingen met veel impact op de natuur om ons heen. Onze leefomgeving moet klimaatrobuuster worden en ingericht worden zodat het kan omgaan met stijgende temperaturen. Dat gaan we doen door regenwater rond woningen, wegen, maar ook in de natuur beter op te vangen en langer vast te houden. Dat helpt tegen verdroging en zorgt voor een hoger grondwaterpeil. Waar we gaan bouwen, recreëren, werken etc.  (de lagen erboven) wordt dus bepaald door de onderste laag. Waar de bodem en het water ruimte nodig hebben, gaan we niet bouwen.