Gebiedsontwikkeling 'Oostflank'

De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel: de Oostflank.

Actueel

16 november raadsinformatiebijeenkomst Oostflank

Op donderdag 16 november spreken de gemeenteraden Oisterwijk en Tilburg over het concept koersdocument. De vergadering vindt plaats om 19.30 uur in de Tiliander (Spoorlaan 82c, Oisterwijk).

Klik hier om mee te luisteren.

Het koerdsdocument

De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk hebben samen een toekomstvisie opgesteld voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeente in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout. In de komende periode voeren we het gesprek met bewoners, allerlei betrokken organisaties en de gemeenteraden. In maart 2023 volgen er raadsdebatten en besluiten. Pas daarna is het koersdocument definitief. 

Bodem en water bepalen de koers

Het belangrijkste vertrekpunt voor het bepalen van de koers zijn de bodem en het water. Het veranderende klimaat, woningbouw, bedrijvigheid, intensieve landbouw, het zijn ontwikkelingen met veel impact op de natuur om ons heen. Onze leefomgeving moet klimaatrobuuster worden en ingericht worden zodat het kan omgaan met stijgende temperaturen. Dat gaan we doen door regenwater rond woningen, wegen, maar ook in de natuur beter op te vangen en langer vast te houden. Dat helpt tegen verdroging en zorgt voor een hoger grondwaterpeil. 

Natuurontwikkeling

We willen in de periode tot 2040 ruim 500 hectare nieuwe natuur toevoegen, waaronder 200 hectare nieuw bos. Vooral in de directe omgeving van de Leemkuilen, de randzones van beide Natura-2000 gebieden en in de landschaps-ecologische zones die van de Loonse en Drunense Duinen via de Leemkuilen naar de Oisterwijkse bossen en Kampina lopen. Samen met de agrarische sector moeten er stappen gemaakt worden naar natuurvriendelijkere vormen van ondernemen.  

Wonen

Ook in de dorpen is de vraag naar nieuwe woningen groot. In de periode tot en met 2040 willen beide gemeenten maximaal 5000 nieuwe koop- en huurwoningen bouwen in de dorpen. Daarbij is de betaalbaarheid van groot belang. Ongeveer 2700 van de nieuwe woningen komen op Tilburgs grondgebied, ongeveer 2000 woningen worden gebouwd in Oisterwijk. Het concept koersdocument wijst de gebieden aan waar er gebouwd gaat worden. Dat bouwen gebeurt uiteraard zoveel mogelijk circulair, natuur- en landschapsinclusief. In alle dorpen sturen we op bouwen binnen de kernen. En in beperkte mate op uitbreiding, waarbij geborgd wordt dat de dorpen niet aan elkaar groeien. 

Duurzame mobiliteit

Oisterwijk en Tilburg zetten zich ook in voor de komst van een nieuw treinstation met een stationsomgeving in Udenhout. Voor het nieuwe station zijn twee locaties in beeld: rond het voormalige stationsgebouw of bij de sportvelden. In Oisterwijk zetten we in op een tunnel onder het spoor door.   

Verder bevat het concept koersdocument een stevig pakket voor duurzaam vervoer. Extra snelbussen, nieuwe fietspaden en een nieuwe snelfietsroute tussen Moergestel, station Oisterwijk en station Udenhout. Voetgangers krijgen meer ruimte door de dorpscentra autoluwer te maken. In en rond de dorpen komen nieuwe wandelroutes en wandelpaden. De N65 blijft de belangrijkste verkeersroute door het gebied, maar in het gebied zijn ook enkele nieuwe wegverbindingen nodig.
 

Werken

In de Oostflank wordt werk verzet. Zowel in de centra van de vijf dorpen, waar gewerkt en gewinkeld wordt, als op bedrijfslocaties. De Oostflank kent enkele bedrijventerreinen, waaronder het Bedrijvenpark Enschot en Rhijnkant in Berkel- Enschot, Laarakkers en Kerkhoven in Oisterwijk, Kreitenmolen in Udenhout en Sonman in Moergestel. Voor alle bestaande bedrijventerreinen in het gebied ligt er een opgave om te verdichten, verduurzamen en te vergroenen.

Tilburg kiest ervoor om binnen de Oostflank bedrijventerreinen niet uit te breiden, maar in te zetten op revitalisering van bestaande locaties. Voor wat betreft Kreitenmolen in Udenhout is er nog een vraag voor meer kwalitatieve doorontwikkeling van het terrein. In Oisterwijk is er een kleine behoefte aan 8 tot 10 hectare extra bedrijfsruimte tot 2030.

Reageren? Dat kan online of op een informatieavond

Reageren is mogelijk tot uiterlijk 1 december 2023. Dat kan op verschillende manieren. 

Reactieformulier Oostflank

Ga naar het reactieformulier

Vervolgstappen

Op 16 november 2023 worden de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk bijgepraat over het koersdocument en alle ontvangen reacties. Daarna volgen er collegebesluiten in Tilburg en Oisterwijk. In maart 2024 hebben beide gemeenteraden het laatste woord. Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen en projecten die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken.  
 

Voorgeschiedenis

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in het kader van de ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. 

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid samen met de gemeente Oisterwijk te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Deze bijeenkomst is terug te kijken via raadsinformatie.nl en ook de presentatie is te downloaden via de website van de gemeenteraad.  

Inmiddels bevindt ‘Koersdocument Oostflank SRBT’ zich in de laatste afrondende fase. Het Koersdocument moet worden vastgesteld door de gemeenteraden. De behandeling staat gepland voor eind 2023. In het najaar organiseren de gemeenten nog diverse inloopavonden over het Koersdocument. 

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Woningbouw en functiewijziging buitengebied

Door regelingen van de provincie, is het onder voorwaarden mogelijk woningen te bouwen in het landelijk gebied. In de gemeente Tilburg heeft dit geleid tot verschillende initiatieven. Meer daarover leest u op de pagina Woningbouw en functiewijziging buitengebied op deze site.

Oostflank in de media

Over deze gebiedsontwikkeling verschenen diverse stukken in de media. Hieronder een greep uit die artikelen.