Gebiedsontwikkeling 'Oostflank'

De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel: de Oostflank.

Actueel

Colleges Oisterwijk en Tilburg leggen ambitieuze toekomstplannen voor de dorpen en het buitengebied voor aan de gemeenteraden

In de afgelopen maanden organiseerden gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg een uitgebreide participatieronde over de toekomstplannen van de dorpen en het buitengebied. De verschillende informatieavonden werden bezocht door meer dan 1000 bewoners. In totaal ontvingen beide gemeenten meer dan 300 reacties van de verschillende dorps- en buurtraden, belangenorganisaties op het gebied van natuur, mobiliteit, landbouw en boomteelt, bewoners, ondernemers en andere overheden. Na ontvangst  van alle reacties zijn de uitgebreide plannen op vele punten verder aangescherpt. Afgelopen dinsdag hebben beide colleges besloten het aangepaste koersdocument Oostflank aan de gemeenteraden voor te leggen. Nu is het woord aan beide gemeenteraden om het document te bespreken en vast te stellen. Dat gebeurt in de komende maanden.  

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.  

Aanscherpingen 

Op basis van de vele reacties tijdens de participatie is het koersdocument aangescherpt. Op het gebied van mobiliteit is nu opgenomen dat de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot wordt verlengd richting Udenhout. Er komt op korte termijn aandacht voor het terugdringen van de verkeersoverlast in de dorpskern van Udenhout. Om de verkeersdrukte in de dorpskernen te verminderen zien de colleges af van het afsluiten van de aansluiting van de N65 met de Heusdensebaan richting Udenhout en Biezenmortel. De opwaardering van de Gijzelsestraat is geschrapt uit het koersdocument. Dit is niet meer nodig doordat de Heusdensebaan aan de noordzijde open blijft voor autoverkeer. Voor de zuidzijde van de Heusdensebaan richting Oisterwijk wordt onderzocht of de Heusdensebaan misschien een weg kan worden voor alleen fietsers en voetgangers en niet voor autoverkeer. Daarbij is het dan ook van belang om bij Haaren de locatie van een extra aansluiting voor autoverkeer vanaf de N65 te onderzoeken. Rond de uitbreidingslocaties zoals onder andere De Nieuwe Warande in Berkel-Enschot is er extra aandacht voor een goede afwikkeling van het verkeer.  

De colleges willen in de komende jaren extra voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijs, ontmoetingsruimten, kunst en cultuur, sport- en spelvoorzieningen realiseren in de groeiende dorpen. In diverse kernen worden inbreidingslocaties voor woningbouw de komende jaren nader onderzocht. Zo start er in 2024 een concrete studie naar inbreidingslocaties in Udenhout. Het aantal nieuwe woningen in Berkel-Enschot voor de periode tot 2040 is van 800 bijgesteld naar maximaal 1000. 

Dat landbouw een van de hoofdfuncties blijft in het gebied staat beter beschreven. Zo zijn de economische waarde van het buitengebied en de toekomst van de agrarische sector (mogelijkheden voor functiewijziging, innoveren en verduurzamen) benoemd. Het bevorderen van natuurvriendelijkere landbouw en boomteelt willen beide colleges in nauwe samenwerking met de ondernemers en agrariërs in het buitengebied oppakken. Ook worden in het koersdocument de doelen op het gebied van cultuurhistorie, het waterbeheer en de biodiversiteit beter beschreven. 

Bijlagen

Vervolgstappen

De bespreking van het koersdocument in de gemeenteraad van Tilburg verloopt in diverse stappen. 

U bent welkom om mee te luisteren vanaf te publieke tribune. De vergaderingen zijn ook live te volgen via Live Gemeente Tilburg. Aanmelden om in te spreken kan door een e-mail te sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl, tot uiterlijk 22 februari. De vergaderstukken en definitieve agenda staan op de website raadsinformatie.nl (kies de vergaderdatum). 

In Oisterwijk is de eerste bijeenkomst op 22 februari speciaal voor inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden, om de raad over dit onderwerp te spreken. Op 26 februari gaan raadsleden met elkaar in gesprek over het Koersdocument. Op 7 maart volgt dan de raadsvergadering waar de raad kan aangeven welke aanpassingen voor Oisterwijk nog nodig zijn. Het eindvoorstel voor het definitieve Koersdocument Oostflank kan dan naar verwachting in mei door de beide raden worden vastgesteld.
Kijk voor de meest actuele data op de website van gemeente Oisterwijk.

Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen, projecten en samenwerkingen die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken. 

Voorgeschiedenis

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in het kader van de ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. 

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid samen met de gemeente Oisterwijk te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Deze bijeenkomst is terug te kijken via raadsinformatie.nl.

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Woningbouw en functiewijziging buitengebied

Door regelingen van de provincie, is het onder voorwaarden mogelijk woningen te bouwen in het landelijk gebied. In de gemeente Tilburg heeft dit geleid tot verschillende initiatieven. Meer daarover leest u op de pagina Woningbouw en functiewijziging buitengebied op deze site.

Oostflank in de media

Over deze gebiedsontwikkeling verschenen diverse stukken in de media. Hieronder een greep uit die artikelen.