logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Gebiedsontwikkeling 'Oostflank'

De gemeente Tilburg en de gemeente Oisterwijk gaan samen het gebied ten oosten van Tilburg ontwikkelen. Het gaat om het gebied tussen Berkel-Enschot, Udenhout, Biezenmortel, Haaren, Oisterwijk en Moergestel: de Oostflank.

Actueel

Het college heeft dinsdag 21 mei 2024 een aangepast koersdocument Oostflank vastgesteld en legt het nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In het bijgestelde document zijn op basis van aanvullende gesprekken met agrarische- en natuurpartijen nog wijzigingen gedaan in de hoofdstukken landbouw, water en natuur. Zo zijn de status van het koersdocument, de beekdalen, de hectares van de verschillende functies in het gebied en het begrip natuurinclusieve landbouw verduidelijkt. Ook starten de gemeenten samen met de boomkwekers en de natuur- en milieuorganisaties een pilot om boomteelt te combineren met natuur. Met de coöperatie Biezenmortel is gesproken over het belang van een goede economie in het buitengebied en gefaseerde woningbouwontwikkeling. Ook deze onderwerpen zijn verder aangescherpt in het document.

De raad besprak het concept koersdocument op 11 maart 2024 en gaf het college opdracht om nog een aantal aanvullende gesprekken te voeren. Deze gesprekken hebben in de afgelopen periode plaatsgevonden onder leiding van oud-staatssecretaris en voormalig gedeputeerde Pieter van Geel. Er is nogmaals gesproken met de belangenvereniging van de boomkwekers Treeport, de ZLTO en de Duinboeren én ook met Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en het Biodiversiteitsteam Oisterwijk. Ook met Coöperatie Biezenmortel is nogmaals gesproken over de economie van het buitengebied en de ontwikkelingen in het dorp. Waarschijnlijk bespreekt de gemeenteraad van Tilburg het aangepaste koersdocument op 3 juni a.s. Vaststelling volgt in de vergadering van de maandag 1 juli a.s.

Koersdocument Oostflank

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout. Eenmaal vastgesteld door beide raden, vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen, projecten en samenwerkingen die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken. 
 

Reacties betrokkenen

In het najaar van 2023 organiseerden gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg een uitgebreide participatieronde over de toekomstplannen van de dorpen en het buitengebied. Meer dan 1000 bewoners bezochten de verschillende informatieavonden. In totaal ontvingen beide gemeenten meer dan 300 reacties van de verschillende dorps- en buurtraden, belangenorganisaties op het gebied van natuur, mobiliteit, landbouw en boomteelt, bewoners, ondernemers en andere overheden. Na ontvangst  van alle reacties zijn de uitgebreide plannen op veel punten verder aangescherpt.  

Aanscherpingen 

Op het gebied van mobiliteit is nu opgenomen dat de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot wordt verlengd richting Udenhout. Er komt op korte termijn aandacht voor het terugdringen van de verkeersoverlast in de dorpskern van Udenhout. Om de verkeersdrukte in de dorpskernen te verminderen, zien de colleges af van het afsluiten van de aansluiting van de N65 met de Heusdensebaan richting Udenhout en Biezenmortel. De opwaardering van de Gijzelsestraat is geschrapt uit het koersdocument. Dit is niet meer nodig doordat de Heusdensebaan aan de noordzijde open blijft voor autoverkeer. Voor de zuidzijde van de Heusdensebaan richting Oisterwijk wordt onderzocht of de Heusdensebaan misschien een weg kan worden voor alleen fietsers en voetgangers en niet voor autoverkeer. Daarbij is het dan ook van belang om bij Haaren de locatie van een extra aansluiting voor autoverkeer vanaf de N65 te onderzoeken. Rond de uitbreidingslocaties zoals onder andere De Nieuwe Warande in Berkel-Enschot is er extra aandacht voor een goede afwikkeling van het verkeer.  

De colleges willen in de komende jaren extra voorzieningen realiseren in de groeiende dorpen, zoals kinderopvang, onderwijs, ontmoetingsruimten, kunst en cultuur en sport- en spelvoorzieningen. In diverse kernen worden inbreidingslocaties voor woningbouw de komende jaren nader onderzocht. Zo start er in 2024 een concrete studie naar inbreidingslocaties in Udenhout. Het aantal nieuwe woningen in Berkel-Enschot voor de periode tot 2040 is van 800 bijgesteld naar maximaal 1000. 

Dat landbouw een van de hoofdfuncties blijft in het gebied staat beter beschreven. Zo zijn de economische waarde van het buitengebied en de toekomst van de agrarische sector (mogelijkheden voor functiewijziging, innoveren en verduurzamen) benoemd. Het bevorderen van natuurvriendelijkere landbouw en boomteelt willen beide colleges in nauwe samenwerking met de ondernemers en agrariërs in het buitengebied oppakken. Ook worden in het koersdocument de doelen op het gebied van cultuurhistorie, het waterbeheer en de biodiversiteit beter beschreven. 

Bijlagen

Vervolgstappen

De bespreking van het koersdocument in de gemeenteraad van Tilburg verloopt in diverse stappen. 

Vragen?

Heeft u vragen over het koersdocument? Mail ze dan naar oostflank@tilburg.nl 

Voorgeschiedenis

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in het kader van de ontwikkelstrategie Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. 

In 2020 zijn de eerste verkenningen opgestart, die eind 2021 tot het besluit hebben geleid samen met de gemeente Oisterwijk te starten met het opstellen van het Koersdocument. In februari 2022 zijn de uitgangspunten voor het koersdocument gepresenteerd door Strootman Landschapsarchitecten in de raadsbijeenkomst van de gemeente Tilburg. Deze bijeenkomst is terug te kijken via raadsinformatie.nl.

De ontwikkeling van de Oostflank is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in het kader van het Verstedelijkingsakkoord Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT), waar dit gebied de oostzijde van vormt. Het ligt in het hart van de provincie Noord-Brabant. Strootman Landschapsarchitecten en Urhahn Stedenbouw & Strategie ontwikkelen de visie en het Koersdocument voor de Oostflank.

Woningbouw en functiewijziging buitengebied

Door regelingen van de provincie, is het onder voorwaarden mogelijk woningen te bouwen in het landelijk gebied. In de gemeente Tilburg heeft dit geleid tot verschillende initiatieven. Meer daarover leest u op de pagina Woningbouw en functiewijziging buitengebied op deze site.

Oostflank in de media

Over deze gebiedsontwikkeling verschenen diverse stukken in de media. Hieronder een greep uit die artikelen.