logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bodemverontreiniging Volt-terrein

Op het voormalige Volt-terrein aan de Groenstraat 139 is sprake van bodemverontreiniging. Momenteel zit op dit terrein onder andere ‘De Voltage’. De verontreiniging is ontstaan in de tijd van de Voltfabriek en verspreidt zich via het grondwater. De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd om de verontreiniging in beeld te brengen. Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat er géén sprake is van risico’s voor de volksgezondheid.  

Onderdeel van het bedrijfsproces bij Volt was het galvaniseren van metalen onderdelen. Hierbij werd gebruik gemaakt van TRI als ontvettingsmiddel en er waren galvaniseerbaden met zuren aanwezig. Op het terrein vond ook opslag van chemische componenten (waaronder PER en TRI) plaats.

De Nederlandse overheid is pas vanaf 1975 bedacht op het belang van schone bodem. Voor die tijd was men zich er niet van bewust wat voor gevolgen morsen en lekken tot in de bodem voor het milieu en de gezondheid konden hebben.

Van 1934 tot 1976 verspreidde de verontreiniging zich met name via het grondwater tot aan het Leijpark.

Uitleg VOCI

Bij de activiteiten van N.V. Metaaldraadlampenfabriek Volt zijn PER (tetrachlooretheen) en TRI (trichlooretheen) gebruikt. Dit zijn Vluchtige Organische Chloorverbindingen (VOCl’s). VOCI’s is een verzamelnaam van stoffen die veel zijn en nog steeds worden toegepast als oplosmiddelen en ontvettingsmiddel in bijvoorbeeld de metaalindustrie en bij chemische wasserijen.

Zwaarder dan water

VOCl’s zijn zwaarder dan water. Hierdoor zakken deze stoffen in zandige bodemlagen snel weg naar dieper gelegen lagen. Vanuit die diepere lagen kan de verontreiniging zich vervolgens verder verspreiden via het grondwater.

Omdat VOCl vluchtig van aard zijn, kunnen deze aan of nabij het oppervlak voor uitdamping naar de lucht toe zorgen. Met een binnenluchtonderzoek kan gekeken worden of er mogelijke gezondheidsrisico’s zijn bij langdurige blootstelling. Dit gebeurt op of nabij inpandige locaties waar VOCl in de grond terecht is gekomen of nog op beperkte diepte aanwezig kan zijn.

Strenge regelgeving

Jaarlijks worden in Nederland nog steeds grote hoeveelheden VOCl geproduceerd en gebruikt bij tal van activiteiten en bedrijfsprocessen. Dit gebeurt hedendaags onder strenge wet- en regelgeving, waardoor het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging wordt voorkomen. In het verleden is echter op meer dan 10.000 locaties in het land een bodemverontreiniging met VOCl ontstaan.

Verontreiniging in de grond

Op het voormalige Voltterrein zijn 3 bronlocaties met VOCl in de grond aangetroffen. De bodemverontreiniging is vanuit deze bronlocaties verder verspreidt. Binnen de bronlocaties zijn nog steeds zeer hoge concentraties in de grond aanwezig.

De gemeente Tilburg heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeken uitgevoerd om de verontreiniging ter plaatse in beeld te brengen. Tijdens dit onderzoek is ook aangetoond dat er géén sprake is van risico’s voor de volksgezondheid. Dit geldt voor zowel het voormalige Voltterrein als de omgeving daarvan.

In het verleden is vanuit de bronlocaties ook VOCl in de riolering terecht gekomen. Vanwege een lek in de riolering in de Voltstraat en de Broekhovenseweg is de grond rondom het riool hier verontreinigd geraakt.

Het riool is inmiddels hersteld en lekt niet meer. Bij toekomstige rioleringswerkzaamheden wordt de verontreinigde grond gesaneerd.

Verontreiniging in het grondwater

Vanuit de grond zijn de VOCl weggezakt naar het grondwater. Het grondwater is inmiddels tot een diepte van ongeveer 50 meter onder maaiveld verontreinigd. Op die diepte zit een afsluitende leem/kleilaag waardoor de verontreiniging niet dieper wegzakt.

Door de grondwaterstroming wordt de verontreiniging nu langzaam meegenomen en verspreidt zich tot onder het Leijpark. Op het kaartje staat de verontreiniging in het grondwater (zwarte lijn) weergegeven.

Geen bedreiging

Het verspreiden van de verontreiniging in het grondwater vormt geen bedreiging voor ecologie of oppervlaktewater. De gemeente blijft de verspreiding monitoren.

Meer informatie

Op de bewonersavond op 16 november 2022 is een presentatie gegeven.

De uitgevoerde bodemonderzoeken zijn openbaar. Via de pagina bodeminformatie op deze site kunnen inwoners de bodemonderzoeken inzien.

Veelgestelde vragen

Op de pagina veelgestelde vragen staan de antwoorden op de meest gestelde vragen over het Volt-terrein.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kees van Uden van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via het mailadres kees.van.uden@tilburg.nl.