logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Volt-Groenstraat

Van 1934 tot 1976 produceerde N.V. Metaaldraadlampenfabriek Volt gloeilampen en lampenkappen aan de Groenstraat 139 in Tilburg. Als gevolg van morsen, lekkage van de bedrijfsriolering en lekkage van de riolering in openbaar gebied is ten tijde van de activiteiten van Volt verontreinigd product (PER en TRI) op en in de bodem terecht gekomen. Op deze pagina de antwoorden op de veelgestelde vragen.

Wat zijn VOCI’s?

Vluchtige Organische Chloorverbindingen (VOCl’s) is een verzamelnaam van stoffen die veel zijn en nog steeds worden toegepast als oplosmiddelen en ontvettingsmiddel in bijvoorbeeld de metaalindustrie en bij chemische wasserijen.  
VOCl’s zijn zwaarder dan water. Hierdoor zakken deze stoffen in zandige bodemlagen snel weg naar dieper gelegen lagen. Vanuit die diepere lagen kan de verontreiniging zich vervolgens verder verspreiden via het grondwater. Omdat VOCl vluchtig van aard zijn, kunnen deze aan of nabij het oppervlak voor uitdamping naar de lucht toe zorgen.

Waarom onderneemt de gemeente nu actie op de verontreiniging?

De rijksoverheid heeft elke gemeente opdracht gegeven in kaart te brengen welke bodemverontreinigingen onacceptabele negatieve effecten hebben. Het gaat hier om effecten op gebied van volksgezondheid, planten en dieren of onze grondwaterkwaliteit. Vandaar dat gemeente Tilburg hier afgelopen jaren onderzoek naar heeft gedaan.

Had de gemeente eerder moeten ingrijpen?

De gemeente heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan om te beoordelen of acuut ingrijpen nodig zou zijn. Dat is niet het geval. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van de bodemverontreiniging en  het opruimen ervan. Dit ligt bij de eigenaar van het terrein. De gemeente ruimt wel de verontreinigde grond op bij de geplande rioleringswerkzaamheden in het gebied. 

Is het mogelijk dat er in de toekomst nog meer verontreiniging in dat gebied te vinden is?

Dat valt niet met zekerheid te zeggen. We hebben op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat er nog meer verontreinigingen aanwezig zijn. De huidige verontreiniging is door de gemeente onderzocht om vast te kunnen stellen of er sprake is van onacceptabele negatieve effecten. Dat blijkt niet zo te zijn. Daarom is er voor de gemeente geen aanleiding om verder onderzoek uit te voeren.

Is er uitdamping onder de trottoirs bij de verontreiniging?

In de buitenlucht is geen sprake van uitdamping, waar we als mens of dier last van kunnen hebben. Er is geen risico voor de volksgezondheid.

Waarom is de bodem niet gesaneerd bij eerdere werkzaamheden?

Bij eerdere graafwerkzaamheden aan de Broekhovenseweg en de Voltstraat is de verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. Er is nog niet overal in het gebied gegraven. Ook bij geplande rioleringswerkzaamheden ruimt de gemeente de verontreinigde grond in het gebied op.  

Is mijn huis nu minder waard?

In Nederland is op zeer veel plaatsen verontreiniging van de grond of het grondwater aanwezig. De meeste verontreinigingen, ook in dit geval, zorgen er niet voor dat het huis of de tuin minder waard zijn.

Wat betekent een aantekening in het kadaster?

In het kadaster wordt een vermelding gemaakt als er grondverontreiniging boven een bepaald concentratieniveau aanwezig is. Op deze manier worden kopers en eigenaren erop gewezen dat er rekening met de verontreiniging gehouden moet worden. Bijvoorbeeld dat een vergunning nodig is voor werkzaamheden in de grond.

Wat gebeurde er vroeger op het Volt-terrein?

In de periode van 1934 tot 1976 zijn op het terrein gloeilampen geproduceerd. Onderdeel van het bedrijfsproces was daarbij het aanbrengen van een beschermende laag over metalen onderdelen. Hierbij werd gebruik gemaakt van ontvettingsmiddel en zuren. Ook vond er opslag van de benodigde chemicaliën plaats.

Wat is de toekomst van het terrein?

Het is aan de eigenaren van het terrein om de toekomstige visie van het terrein te bepalen.

Wat zijn de gevolgen als er niet gesaneerd wordt?

Wanneer de verontreiniging niet wordt gesaneerd, neemt de grondwaterverontreiniging in omvang toe. Op lange termijn kan dit leiden tot afname van geschikt grondwater voor drinkwaterwinning.

Is er op meer plekken in de gemeente Tilburg bodemverontreiniging?

Op veel plaatsen waar halverwege de vorige eeuw veel industriële activiteiten en bedrijvigheid heeft plaatsgevonden, is sprake van bodemverontreiniging. Dit geldt ook voor de gemeente Tilburg. Het gaat dan om activiteiten zoals de textiel- en aanverwante industrieën, maar ook oude olietanks, diverse ophooglagen, asbest enzovoorts liggen hieraan ten grondslag.

Waarop wordt gebaseerd dat er geen gevaar voor de omwonenden dreigt?

Daar waar sprake is van verontreiniging en risico op uitdampen naar woningen of andere gebouwen is een binnenluchtonderzoek uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat er géén sprake is van risico’s voor de volksgezondheid.

Bestaat er een kans op blootstelling aan vluchtige stoffen, door het inademen van verontreinigde lucht?

Met de uitgevoerde binnenluchtonderzoeken is aangetoond dat géén sprake is van noemenswaardige uitdamping naar woningen of andere gebouwen.

Kan ik veilig werken of recreëren in de Voltage?

Ja. Uit onderzoeken blijkt dat hier ook geen gezondheidseffecten zijn door de bodemverontreiniging.

Kunnen mijn kinderen wel op de stoep spelen?

Ja dat kan zeker. Het is kijkend naar de verontreiniging veilig om op de stoep te spelen. Wellicht zijn er wel andere oorzaken dat dit niet veilig is (zoals verkeer).

Ik pomp al jaren grondwater op. Heb ik risico gelopen?

Waarschijnlijk heeft u hierbij geen risico gelopen. Om hier echt iets van te kunnen zeggen kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit doet u door uw naam, adres en telefoonnummer te mailen naar audrey.hollanders@tilburg.nl.

Is er risico voor de natuur?

Bij de verontreiniging is géén sprake van actuele risico’s voor de natuur.

Hebben we risico gelopen bij eerdere grondwerkzaamheden?

Alle eerdere grondwerkzaamheden in de straat zijn uitgevoerd volgende de geldende wet- en regelgeving, met veiligheid en gezondheid altijd in het grootste belang. Van risico’s voor de volksgezondheid is daarbij dan ook geen sprake geweest.

Kan ik ziek zijn geworden door verontreiniging?

Het wonen op deze grondwaterverontreiniging heeft geen gezondheidseffecten opgeleverd en heeft niet direct tot ziekte geleid. Bij de woningen met grondverontreiniging komt uit onderzoek terug dat inademing van de verontreiniging niet gevaarlijk is geweest.

Komt de verontreiniging ook in het drinkwater?

Nee, de verontreiniging kan niet door de waterleidingen ter plaatse.

Heeft dit gevolgen voor de bomen in het Leijpark?

Nee, de verontreiniging zit op die plaats veel dieper dan waar de wortels komen.

Is het water in het Leijpark ook verontreinigd?

Het oppervlaktewater (vijvers en beek) van het Leijpark is niet verontreinigd.

Als er geen risico is voor de gezondheid, waarom mag ik dan geen grondwater gebruiken?

Bij het bepalen van mogelijke effecten op de gezondheid wordt rekening gehouden met het feit dat het grondwater onder de grond zit en we het bijvoorbeeld niet drinken. Als we dit grondwater gaan oppompen en bijvoorbeeld gebruiken om kinderbadjes te vullen of planten te sproeien moet het opnieuw beoordeeld worden. In dat geval kunt u contact opnemen met de gemeente. Dit doet u door uw naam, adres en telefoonnummer te mailen naar audrey.hollanders@tilburg.nl.

Wanneer worden de saneringswerkzaamheden opgestart?

Dat is nog onbekend. Die werkzaamheden worden op initiatief van de eigenaar van het voormalige Voltterrein uitgevoerd. De verontreiniging is niet zo erg er dat acuut maatregelen moeten worden genomen, maar het is wel nodig om dit op termijn te doen. De omgevingsdienst bepaalt deze termijn.

Hoe lang gaat het duren?

De doorlooptijd van de sanering blijkt uit een nog op te stellen saneringsplan van de eigenaar van het voormalige Voltterrein waarmee de overheid akkoord moet gaan.

Wanneer is het saneringsplan klaar?

Dat volgt uit het oordeel van de omgevingsdienst over deze verontreiniging.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd bij de sanering?

Dat volgt uit een nog op te stellen saneringsplan van de eigenaar van het voormalige Voltterrein, waarmee de overheid akkoord moet gaan.

Waarom duurt het zo lang voordat het saneringsplan klaar is?

Het gaat om een ingewikkelde verontreiniging met hoge saneringskosten en wellicht een groot effect op het gebruik van het voormalige fabrieksterrein of de omgeving. Het is logisch en gewenst dat daar goed over nagedacht wordt.

Komt er verontreinigde grond vrij en waar gaat dat naar toe?

Vermoedelijk komt bij de sanering verontreinigde grond vrij. Deze grond wordt onder saneringsvoorwaarden afgevoerd naar een erkend verwerker. 

Komt er ook asbest vrij?

De grond is niet verontreinigd met asbest. 

Is er hinder en overlast te verwachten tijdens de sanerende werkzaamheden?

Daar is nu nog niets van te zeggen, omdat nog niet bekend is op welke manier er gesaneerd gaat worden.

Gaat het ook stinken?

Daar is nu nog weinig van te zeggen, omdat nog niet bekend is op welke manier er gesaneerd gaat worden. Uit ervaring weten we wel dat stankoverlast onwaarschijnlijk is bij dit soort verontreiniging.

Wie houdt er toezicht op een juiste en veilige uitvoering van het werk?

Voor het werk moet een vergunning aangevraagd worden. De overheid controleert of de vergunning nageleefd wordt. Daarnaast gelden in Nederland strenge regels voor bedrijven die saneringswerkzaamheden uitvoeren.

Komt de straat open te liggen bij de sanering?

De gemeente is van plan om komende jaren de Broekhovenseweg en Voltstraat gedeeltelijk te vernieuwen. Dit wordt gecombineerd met de sanering van de straat. Daarbij wordt gegraven en moet de weg worden afgesloten. Als de plannen daarvoor duidelijk zijn, stellen we de omwonenden tijdig op de hoogte.

Wie gaat de sanering uitvoeren?

De eigenaren van het voormalige Volt-terrein hebben de verantwoordelijkheid voor de bodemsanering. Vernieuwing van de Broekhovenseweg en Voltstraat wordt door de gemeente uitgevoerd.

Wie betaalt de sanering?

De eigenaren van het voormalige Volt-terrein moeten de bodemsanering uitvoeren en ook betalen.

Is de GGD op de hoogte gebracht?

Ja, de GGD is op de hoogte en de contactpersoon is op de bewonersavond aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Zijn de omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden geïnformeerd over de uitkomst van het bodemonderzoek?

Alle omwonenden hebben een brief gehad van de gemeente Tilburg. De bewoners in de directe omgeving zijn daarbij ook uitgenodigd voor een bewonersavond.

Wie kan ik bellen met vragen en/of klachten?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Kees van Uden van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 2573 0524 en per e-mail kees.van.uden@tilburg.nl.