logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wagnerplein

Het Wagnerplein krijgt over enkele jaren nogmaals een forse uitbreiding. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken de komende periode de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. Medio 2023 besluiten ze of de plannen doorgaan.

Visie Wagnerplein - Von Weberpark

BPD heeft in 2021 mede op verzoek van de gemeente een eerste visie voor het Wagnerplein en het Von Weberpark opgesteld. Deze visie gaat uit van circa 270 nieuwe woningen (grotendeels appartementen), 1700 m2 commerciële ruimte (horeca, winkels of ruimte voor nieuwe maatschappelijke initiatieven) en een upgrade van het Von Weber park. Ook de verkeerssituatie rond het Wagnerplein is een belangrijk punt van onderzoek. Om het nieuwe plan te realiseren moet er een oplossing komen voor de opstoppingen op de kruispunten met de Brucknerlaan en Haendellaan.

Impressie BPD: De rode gebouwen zijn toekomstige gebouwen. Indien de plannen doorgaan, moet er allereerst een nieuw bestemmingsplan komen. Dat is waarschijnlijk halverwege 2023 klaar. Er wordt dan gebouwd tussen 2025 – 2030.

Participatie

Ook al zijn de plannen nog erg globaal en niet zeker, de gemeente en BPD willen bewoners betrekken bij de ontwikkelingen. Tijdens de eerste informatieavonden in 2021 en 2022 vertelde de gemeente over de vervolgstappen en lichtte BPD de visie op het gebied toe. De visie geeft een eerste impressie waar de nieuwe woningen kunnen komen, welke functie het Von Weberpark kan krijgen en hoe wordt gedacht over het parkeren. 

Ook zijn er verkennende gesprekken geweest met de winkeliersvereniging, Vereniging van Eigenaren, bewonersklankbord Wagnerplein, stichting Stadsbomen, Noordvoerders en de Stichting Tilburgse markten. Met de wijkraad en bewonersklankbordgroep vond overleg plaats hoe we de participatie goed kunnen invullen. 

Uitkomst van deze eerste participatieronde is dat de visie anders moet. De wens is om het Von Weberpark zo veel mogelijk vrij te houden van woningbouw. De zorg voor verkeer blijft. En er is een wens om ook de kwaliteit van het grote parkeerterrein aan de Haendellaan te verbeteren. Daarnaast is de vraag naar woningbouw urgenter dan ooit. In Tilburg Noord moeten tot 2040 zo’n 5000 woningen worden gebouwd en het ligt voor de hand dat Wagnerplein als centrum van de wijk met alle voorzieningen hier een wezenlijk bijdrage aan levert. Al deze punten leiden er toe dat gemeente en BPD nu nieuwe ontwikkelscenario’s voor het Wagnerplein onderzoeken. Als deze zijn uitgewerkt organiseren de gemeente en BPD een informatieavond en start het traject met het planteam Wagnerplein.  

Planteam Wagnerplein

Samen met de wijkraad is besloten om de participatie voor het Wagnerplein vorm te geven met een planteam. Voor de uitwerking van de plannen voor Wagnerplein is er in oktober 2022 een nieuw planteam samen gesteld. Daarin zit een afvaardiging van bewonersklankbord Wagnerplein, aangevuld met andere bewoners uit de omgeving Wagnerplein. Er zitten ook vertegenwoordigers in van de winkeliers, de bibliotheek, Noordvoerders (jongerenplatform) en het Ronde Tafelhuis. Het planteam gaat advies uitbrengen tijdens het ontwerptraject (het maken van het stedenbouwkundig plan).. De opzet en insteek van het planteam is verteld tijdens een informatie avond van 20 juli 2022.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkelingen op het Wagnerplein? Mail uw vraag naar wagnerplein@tilburg.nl.

Heeft u andere vragen? Dan kunt u mailen naar projectleider Jochem van Engelen via jochem.van.engelen@tilburg.nl.