logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Dorpsagenda Udenhout

Udenhout bestaat uit een dorp, een buitengebied en een bedrijventerrein. In 2022 had Udenhout 8.500 inwoners.
Udenhout heeft een eigen economie: winkels in het dorpshart, bedrijven op het bedrijventerrein en recreatie en agrarische bedrijvigheid in het buitengebied.

Udenhout heeft 2500 arbeidsplaatsen, 1500 daarvan op bedrijventerrein Kreitenmolen. Inwoners hebben een sterke binding met het dorp. Mensen wonen lang in Udenhout, vaak vanwege familiebanden, en ze willen er ook blijven wonen. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven met veel vrijwilligers, evenementen en veel eigen voorzieningen. Er zijn twee basisscholen, een gezondheidscentrum, een zorgcentrum,  sportvoorzieningen en het dorpshuis De Peppel. Gemiddeld genomen gaat het goed met Udenhouters. Inkomens zijn relatief hoog en inwoners zijn tevreden over hun gezondheid en welzijn. Udenhout hoort bij de meest vergrijsde gebieden van Tilburg. De vergrijzing zal de komende jaren verder toenemen.
Woningen in Udenhout zijn voor 80% koopwoningen en in grote meerderheid grondgebonden. De meeste koopwoningen zijn vrij duur.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Udenhout is Maarten van Asten.

Visie

Udenhout wil een dorp zijn:

Udenhout wil een vitaal dorp zijn, met een eigen economie en goede voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn. Udenhouters willen zoveel mogelijk betrokken worden in besluiten van de gemeente die het dorp aangaan.

Kernopgaven Udenhout

Beschrijving:
Het dorpshart van Udenhout ziet er prachtig uit, met monumentale gebouwen en monumentaal groen. Toch heeft het niet echt een ontmoetingsfunctie en niet echt een aangenaam verblijfsklimaat. We willen het centrum van het dorp ook het kloppend hart van het dorp maken en daarmee het perspectief voor de detailhandel verbeteren..

Acties:

 • De gemeente voert een verkenning uit naar mogelijke ontwikkelingen op en rond het Tongerloplein. Mogelijk kan ook de wens voor een ontmoetingscentrum een plek krijgen. (trekkers: gemeente voor verkenning; organisaties uit het dorp voor ontmoetingscentrum)
 • Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Pauwels Oost worden mobiliteitsvragen integraal onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden om het dorpshart (Kreitenmolenstraat/Slimstraat) autoluwer te maken. (trekker: gemeente)
 • In het kader van 'Pauwels-Oost' komt er een themagroep voor het onderwerp 'Leisure'. In die groep zal de aantrekkelijkheid van het Udenhoutse dorpshart voor recreatie en de verbinding tussen het dorpshart en het buitengebied onderwerp zijn. (trekker: gemeente)
 • Het toevoegen van woningen kan ook bijdragen aan de levendigheid. De gemeente faciliteert de ontwikkeling van woningbouw bij het Rijksmonument Huize Vincentius. Verder is de gemeente -onder voorwaarden-bereid mee te werken aan het omzetten van werkfuncties op de soms grote percelen aan Kreitenmolenstraat en Slimstraat (trekker: initiatiefnemers, gemeente faciliteert)
 • De dorpsraad Udenhout, De Peppel, ’t Plein , Contact 50 en de Bibliotheek Midden Brabant voeren samen de ‘pilot ontmoetingscentrum De Kwekerij’ uit. In die pilot gaan de partijen gezamenlijk programmeren in ’t Plein en onderzoeken ze wat de behoefte is aan niet-georganiseerde ontmoeting in het hart van Udenhout. (trekkers: organisaties uit het dorp)
 • In april 2022 komen de data uit het koopstromenonderzoek beschikbaar. Op basis van die gegevens treden we in overleg met de ondernemersvereniging Udenhout. (trekker: gemeente)
 • Udenhout heeft een eigen buitenzwembad, dat door de gemeente aan een exploitant in erfpacht is gegeven. Die erfpacht loopt in 2025 af en geluiden zijn dat er investeringen nodig zijn om de exploitatie rendabel voort te kunnen zetten. De gemeente voert eerst een breed onderzoek uit naar de vraag naar en beschikbaarheid van zwemwater in de hele gemeente. De uitkomsten worden in oktober 2023 verwacht. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zal voor Udenhout een uitwerking worden gemaakt. (trekker: gemeente)

Beschrijving:
De gemeente zoekt in Udenhout naar mogelijkheden om woningen voor starters en senioren te bouwen.

Acties:

 • In het kader van de gebiedsontwikkeling Pauwels Oost wordt onderzocht hoe woningen kunnen worden toegevoegd, waarbij een nadruk ligt op betaalbare woningen voor starters en doorstroom voor senioren. (trekker: gemeente)
 • GEM Den Bogerd en de gemeente onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is het woningbouwprogramma in Den Bogerd aan te passen, zodat er meer betaalbare woningen gerealiseerd worden. (trekker: gemeente, GEM Den Bogerd)
 • Bij nieuwe initiatieven wordt het woningprogramma getoetst aan het Gebiedsprofiel  Wonen, waardoor meer nadruk komt op de gewenste woningtypes. (trekker: gemeente)
 • De gemeente voert een woonzorganalyse uit, waarbij ook voor Udenhout in beeld wordt gebracht welke behoefte er bestaat aan woonzorgvoorzieningen. Mogelijk kan realisatie van dit type voorzieningen bijdragen aan de doorstroming. (trekker: gemeente)

Beschrijving:
Veel (preventieve) zorg wordt in Udenhout opgevangen met mantelzorg en vrijwilligerswerk. Met de toenemende vergrijzing is het geen vanzelfsprekendheid dat het huidige systeem blijft voldoen.

Acties:

 • De dorpsraad Udenhout en ContourdeTwern faciliteren de vorming van een Platform Welzijn Udenhout. In dit platform stemmen de vele organisaties in het sociale domein hun activiteiten af. (trekkers: gezamenlijke organisaties)
 • Vanuit het programma Ggoud komt er aandacht voor het in beeld brengen en verstevigen van netwerken rond kwetsbare ouderen. (trekker: ContourdeTwern)
 • Alle gesubsidieerde organisaties in het sociale domein in Udenhout hebben hun subsidieaanvraag voor 2022 ingediend volgens de werkwijze van ‘impactgericht subsidiëren’. In vervolg daarop zal worden onderzocht welke mogelijke overlap er zit in het werk van organisaties en hoe er mogelijk met de zelfde middelen meer impact kan worden bereikt voor de Udenhouters die het nodig hebben. (trekker: gemeente)
 • Dorpsraad, De Peppel, ’t Plein, Contact 50 en de bibliotheek voeren samen de ‘pilot ontmoetingscentrum De Kwekerij’ uit. In die pilot wordt onderzocht welke behoefte er is aan een vrije ontmoetingsfunctie en wat samen programmeren oplevert. Dromen voor de langere termijn zijn een ontmoetingsfunctie in het hart van het dorp, waar jong en oud elkaar ontmoeten, waar een culturele programmering is en waar vrijwilligers en professionals met elkaar kunnen afstemmen. (trekkers: genoemde organisaties)

Beschrijving:
Udenhout wil op de toekomst voorbereid zijn en werken aan een duurzame energievoorziening en streeft daarbij naar lokaal eigenaarschap.

Actie:

 • Er is een Green Deal Udenhout afgesloten tussen: Dorpsraad Udenhout, Contact 50, Energie Coöperatie Udenhout, Kreitenmolen Vitaal, TBV Wonen en gemeente Tilburg. Daarin zijn gezamenlijke ambities en acties vastgelegd en is de financiële ondersteuning geregeld.

Beschrijving:
Er zijn toenemende klachten over drukte en verkeersveiligheid op de hoofdwegen in Udenhout (Kreitenmolenstraat, Groenstraat, Slimstraat). Deze klachten komen tot nu toe niet overeen met de beschikbare data. Vanuit de vitaliteit van het dorpshart en de gebiedsontwikkeling Pauwels-Oost is de vraag of het huidige verkeersbeeld in de toekomst nog gewenst is.

Acties:

 • Onderzoeken of er ‘quickwins’ zijn om de oversteekbaarheid van Kreitenmolenstraat en Slimstraat te verbeteren (trekker: gemeente)
 • Uitvoeren van een telling waarbij specifiek wordt gekeken naar het aandeel doorgaand verkeer op deze straten (trekker: dorpsraad)
 • Analyseren ongevallenregistraties (trekker: gemeente)
 • Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Pauwels Oost worden mobiliteitsvragen integraal onderzocht. Deelonderwerpen zijn de locatie van een eventueel treinstation, (snel)fietsverbindingen, busverbindingen, maar ook de mogelijkheden om het dorpshart (Kreitenmolenstraat/Slimstraat) autoluwer te maken. (trekker: gemeente)