logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Dorpsagenda Berkel-Enschot

Berkel-Enschot is een dorp centraal in Brabant dat hoort bij de gemeente Tilburg. Het is een samensmelting van twee boerendorpen Berkel en Enschot. Voordat het bij Tilburg werd gevoegd (1997), vormde het met Heukelom een gemeente.

In 2022 had Berkel-Enschot bijna 13.000 inwoners. Mensen wonen er graag, het heeft het karakter van een echt dorp met een rustige omgeving voor opgroeiende kinderen. Maar het is ook aantrekkelijk dat het dorp dichtbij een grote stad ligt. Berkel-Enschot is in trek bij koopkrachtige huishoudens (vooral tweeverdieners of vermogende 65-plussers). De huizen-en grondprijzen zijn relatief hoog en er is sprake van een hoog percentage grondgebonden koopwoningen. Er zijn minder woningen voor ouderen, eenpersoonshuishoudens, starters en eenoudergezinnen. Afgelopen vijf jaar is de woningvoorraad flink uitgebreid en dat gaat de komende jaren nog door. Met een totaal nieuw dorpscentrum Koningsoord is het voorzieningenniveau meegegroeid. Berkel-Enschot heeft een rijke historie in tradities en er zijn veel verenigingen actief. Daarnaast is er sprake van een sterke sociale samenhang. 

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Berkel-Enschot is Maarten van Asten.

Visie

Berkel-Enschot wil haar groene, dorpse karakter en het verenigingsleven behouden. Een dorp waar jong en oud, met liefde voor het dorp op een prettige en veilige manier kunnen wonen, spelen, sporten, leren, werken, samenleven en ontmoeten. Een dorp waar bewoners een goede, onderlinge band hebben en voor elkaar klaar staan als ze elkaar nodig hebben.

Kernopgaven Berkel-Enschot

Beschrijving:
Het is voor Berkel-Enschot van groot belang om te kijken hoe mobiliteitsoplossingen kunnen bijdragen aan een vermindering van de verkeersdrukte in het dorp en het verbeteren van de verkeersveiligheid van het woon-en werkverkeer. Hierbij moet extra aandacht zijn voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals ouderen en kinderen. 

Acties:

 1. Uitbreiden 30 km-zones (idee)
 2. Meer ruimte voor fietsers, bijv. fietsstraten (in onderzoek)
 3. Snelfietsroutes richting Den Bosch en richting Eindhoven aanleggen (idee)
 4. Betere wandelverbindingen (met name de verbinding met Koningsoord en onderhoud van de stoepen) (in onderzoek)
 5. Kijken of er een nieuwe samenwerkingsvorm mogelijk is, als vervolg op de monitorgroep (in uitvoering)
 6. Lobby met betrekking tot buslijn 9 (in onderzoek)
 7. Station Berkel-Enschot (in onderzoek)
 8. Doortrekken van de Koningsoordlaan (in onderzoek)

Beschrijving:
De grote bouwontwikkelingen en de grote behoefte aan nieuwe woningen moeten niet ten koste gaan van het dorpse en groene karakter van Berkel-Enschot. We werken hieraan door bij nieuwe bouwprojecten gezamenlijke ruimtes te benutten met ‘functioneel groen’ en speeltuinen en sportvelden strategisch te plaatsen.

Acties:

 1. Groen rondom speelplekken (idee)
 2. Grotere speelplekken, evt. in combinatie met een kinderboerderij of andere voorzieningen (idee)
 3. Voedselbos (idee)
 4. De huidige speelplekken vernieuwen en nieuwe speelplekken voor nieuwe wijken, die beter laten aansluiten bij de doelgroep (in onderzoek)
 5. Verbeteren groenvoorziening en vergroenen/onderhoud door inwoners (gerealiseerd en continueren)
 6. (Ontmoetings)plek voor tieners en jongvolwassenen (in onderzoek)

Beschrijving:
De afgelopen jaren is het dorp flink gegroeid en het zal in de toekomst nog meer groeien. Inwoners willen graag in een vroeg stadium betrokken worden als er plannen zijn voor ruimtelijke ontwikkeling, zodat ze samen met de gemeente tot oplossingen komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. 

Acties:

 1. Positieve inzet van participatie (in uitvoering)
 2. Diversiteit van bouwen voor specifieke doelgroepen (ouderen en starters) (in uitvoering)
 3. Betrokkenheid van de Dorpsraad en omwonenden bij nieuwe woningbouwlocaties (in uitvoering)
 4. Frequenter up-to-date overzicht van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen vanaf de planfase (in voorbereiding)
 5. Overkoepelend aanspreekpunt met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen (idee)

Beschrijving:
Ondanks dat er nieuwe voorzieningen bij zijn gekomen, ligt er nog altijd veel druk op de sociale basis en voorzieningen in Berkel-Enschot. Omdat er in de toekomst meer inwoners bij komen en vanwege de vergrijzing, wordt deze druk alleen maar groter.

Acties:

 1. Programma GGOUD, Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg (in uitvoering)
 2. Verenigingen en stichtingen eerder duidelijkheid geven over de subsidie (idee)
 3. Grote multifunctionele zaal op Koningsoordplein (in voorbereiding)
 4. Kleinere ontmoetingsruimte (in voorbereiding)
 5. Voldoende capaciteit basisscholen in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen (in onderzoek)
 6. Keuzevrijheid voor kinderopvang in verband met huidige tekort (idee)
 7. Voldoende ruimte voor huisartsen; huisvesting van maatschappelijke en medische voorzieningen (in onderzoek)

Beschrijving:
De wereld heeft een grote uitdaging: het klimaat verandert en zorgt in meerdere mate voor problemen. Lokaal en als individu wordt gewerkt aan oplossingen. 

Acties:

 1. Voorlichting en adviesgesprekken aan huis (in uitvoering)
 2. Vergroenen (idee)

Totstandkoming dorpsagenda

Om inbreng vanuit het dorp voor de dorpsagenda op te halen organiseerde de Dorpsraad van Berkel-Enschot een fysieke bijeenkomst met vertegenwoordigers van 20 organisaties en werden er meningen/ideeën bij inwoners opgehaald via een enquête en door voorbijgangers vragen te stellen.  

Op basis daarvan werd eind 2020 een 1e versie van de dorpsagenda opgesteld. In 2021 is tijdens enkele sessies met de Dorpsraad en vertegenwoordigers van de gemeente een verdieping gemaakt op de dorpsagenda. Tegelijkertijd is binnen de gemeente gekeken welke punten uit de dorpsagenda aansluiten bij het gemeentelijk beleid en gemeentelijke projecten. Daarnaast zijn via de Dorpsraad en andere organisaties continu met verschillende organisaties gesprekken gevoerd over hoe zij bij kunnen dragen aan de verwezenlijking van de (kern)opgaven uit de dorpsagenda. Dit samenspel heeft soms al geleid tot het actief oppakken van acties.