logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkagenda Zorgvlied

Zorgvlied ligt in de buurt van het centrum. Het is een groene wijk met veel eengezinswoningen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Een groot deel van de wijk is aantrekkelijk voor woningzoekenden. De prijzen van de woningen liggen gemiddeld hoger dan in de andere wijken van Tilburg.

Zorgvlied staat bekend om zijn wooncomfort. Er zijn veel voorzieningen. Een (klein) winkelcentrum, een basisschool, kinderopvang, huisartsenpraktijk, apotheek en wijkcentrum en er is een actieve wijkvereniging. Daarbij maken we onderscheid tussen Zorgvlied-Zuid en de rest van de wijk omdat Zuid anders van karakter is. Er zijn daar relatief veel minder koopwoningen dan in de rest van Zorgvlied. Op sociaal-economisch vlak scoort Zorgvlied-Zuid slechter dan het gemiddelde in Tilburg.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor Zorgvlied is Evelien Kostermans.

Visie

Zorgvlied wil een aantrekkelijke en veilige woonomgeving zijn; een wijk waar de bewoners oog voor elkaar hebben en opkomen voor gemeenschappelijke belangen op de gebieden veiligheid, sociaal, leefomgeving, energie en cultuur. 

Het grootste deel van Zorgvlied is een welvarende en populaire wijk met behoorlijk wat voorzieningen. Een mooie wijk, waar het goed wonen is. Data geven aan dat er voor het grootste deel van Zorgvlied geen aanleiding is voor extra inzet. Dat neemt niet weg dat de gemeente altijd moet kijken naar mogelijke verbeteringen. Voor Zorgvlied-Zuid ligt dat anders. Daar is extra inzet op onderdelen wel nodig. Het is van belang om de vinger aan de pols te houden. 

Kernopgaven Zorgvlied

Beschrijving: 

Zorgen dat er een ontmoetingsruimte komt die voor iedereen toegankelijk is. 

Acties:

Visie- en toekomstbepaling De Back (wijkvereniging voor einde 2022).

Beschrijving:
Mensen wonen graag in dit deel van Zorgvlied. De constatering is dat het er aan de voordeur goed uit ziet, maar erachter zijn soms grote problemen. 

Acties:
Acties op basis van de uitkomsten van het behoeftenonderzoek ContourdeTwern (CdT). (CdT, wijkvereniging en gemeente in 2022), gerichte aanpak van huishoudens die overlast geven (gemeente en Tiwos: komende jaren).

Op initiatief van de wijkvereniging werken de gemeente en andere partnerorganisaties samen aan de aanpak van eenzaamheid. (wijkvereniging komende jaren). 

De wijkvereniging is, net als de gemeente, bezig met de energietransitie. Inzet op de verduurzaming van woningen en gebouwen in Zorgvlied. (wijkvereniging en gemeente, uitvoering de komende jaren). 

Totstandkoming wijkagenda

Anderhalf tot twee jaar geleden stelde wijkvereniging Zorgvlied op eigen initiatief, in samenwerking met de gemeente en andere partijen in de wijk, een wijkagenda op. Die is begin 2021 geactualiseerd. 

De versie van nu borduurt voort op de vorige wijkagenda, maar is iets anders van opzet. Dat komt o.a. voort uit de wens van de gemeente om hetzelfde format te hanteren voor alle wijken in Tilburg. Deze versie kwam tot stand na diverse gesprekken in 2021. Individuele gesprekken met bewoners uit Zorgvlied, maar ook gesprekken tussen Tiwos, ContourdeTwern (CdT) en de gemeente over het buurtplan van Tiwos voor Zorgvlied-Zuid. CdT polste via een enquête een kleine 100 huishoudens in Zorgvlied-Zuid over hun welbevinden en over hun wensen voor de wijk. 

Continue gesprek

De wijkvereniging en de gemeente voeren continue het gesprek met elkaar over uiteenlopende ontwikkelingen in de wijk. Ook staat de gemeente doorlopend in contact met verschillende mensen uit de buurt. In dit continue proces is aan de wijkvereniging gevraagd om voor de wijkagenda een korte lijst te maken van punten die wat hen betreft prioriteit moeten hebben. Punten die de wijkvereniging zelf wil aanpakken. Uitgangspunt daarbij is dat de wijkagenda voor Zorgvlied een gezamenlijk stuk is van de wijkvereniging en de gemeente.