logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkagenda Reeshof

De Reeshof is een jong stadsdeel aan de westkant van Tilburg en ligt tussen het Wilhelminakanaal en de Bredaseweg. De Reeshof bestaat uit twaalf wijken. Binnen deze wijken zijn nog verschillende buurten. Van de ruim 220.000 Tilburgers wonen er bijna 44.000 in de Reeshof.

De Reeshof kent een relatief jonge en autochtone bevolking. Er wonen meer gezinnen met kinderen dan in de rest van de stad. Volgens de cijfers neemt het aantal ouderen in de Reeshof snel toe. De Reeshof is uitgegroeid tot een volwaardig stadsdeel. Eén gebied wat nog in ontwikkeling is, is het stationsgebied Reeshof. De Reeshof bestaat hoofdzakelijk uit woningbouw (m.n. voor gezinnen), kent veel verschillende voorzieningen, maar buiten wijkcentrum de Heyhoef zijn er weinig formele ontmoetingsplekken op buurtniveau. Meer dan een kwart van de Tilburgse jongeren groeit op in de Reeshof. Opvallend is het bovengemiddelde percentage jeugdzorggebruikers in veel wijken.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor de Reeshof is Maarten van Asten.

Visie: gezond en gelukkig in de Reeshof

De gemeente wil dat de Reeshof een stadsdeel is:

Kernopgaven Reeshof

Beschrijving:
Uit prognoses blijkt dat het aantal 75-plussers binnen nu en 2040 in sommige wijken van de Reeshof enorm stijgt. Dit brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van o.a. wonen, voorzieningen en bereikbaarheid.
 
Acties:

 • Netwerk bestaande uit gemeente en wijkpartners op de domeinen wonen, zorg en welzijn
  Een netwerk van woningcorporaties, zorgmedewerkers, sociaal werkers en de gemeente denkt na hoe zij kunnen bijdragen de Reeshof toekomstproof te maken op het gebied van wonen, ontmoeten en dementie. Dat gebeurt in zogenoemde krachtsessies. (trekker: ContourdeTwern)
 • Bewonersinitiatieven rondom gezond en gelukkig oud worden
  Initiatieven van bewoners om gezond en gelukkig oud te worden in de Reeshof zoveel mogelijk stimuleren en begeleiden. Een voorbeeld is de Huiskamer van Dalem.
 • Pilot Gezond en Gelukkig oud in Reeshof Dalem
  Een pilot waarbij ouderen mee kunnen denken over ouder worden in hun leefomgeving. Een van de uitkomsten uit deze proef is de werkgroep ‘Ontmoeten en dementievriendelijk’. Hierin denken bewoners en professionals na over activiteiten die aangeboden (kunnen) worden in de Huiskamer van Dalem en de ontmoetingsruimte aan het Scheveningenplein. (trekker: ContourdeTwern)
 • Dementievriendelijk winkelcentrum Heyhoef
  Dit project is een paar jaar geleden van start gegaan om ondernemers in de Heyhoef bewust te maken van signalen van dementie en/of beginnende geheugenproblemen en handelingsperspectief te bieden. Destijds was ContourdeTwern de trekker, maar in 2022 wil de Wijkraad Reeshof een doorstart maken met de winkeliers. Daarnaast loopt het project van Nature for Health om te onderzoeken welke dementievriendelijke mogelijkheden er zijn voor de buitenruimte van de Heyhoef (zie bullet 3 bij Schoon, groen en veilig) (trekker: Wijkraad Reeshof en winkeliersvereniging, ondersteuning vanuit ContourdeTwern).

Beschrijving:
Waar nodig maken we de openbare ruimte in de Reeshof aantrekkelijker en sociaal veilig, zodat kinderen kunnen spelen in natuurlijke speeltuinen, jong en oud prettig kunnen wandelen door de buurt en er bankjes zijn om elkaar te ontmoeten. Toegankelijkheid voor iedereen is daarbij belangrijk, net als een uitdagende groene omgeving.

Acties:

 • Gebiedsontwikkeling Stationsgebied Reeshof
  Plan van aanpak om te komen tot een gebiedsvisie voor de integrale gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied Reeshof is in voorbereiding en naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 gereed (trekker: gemeente)
 • Bewonersinitiatieven rondom schoon, groen en veilig
  Aansluiten bij de energie van bewoners op dit thema en ze hierin zoveel mogelijk ondersteunen. Voorbeelden zijn het dekkend netwerk van buurtpreventie (ca. 160 vrijwilligers) en de community ‘Bende van de Reeshof’ (ca. 1.200 vrijwilligers). Die laatste groep zet zich in voor de bestrijding van zwerfafval (facilitering via de gemeente).
 • Initiatief Groene Gezonde Reeshof
  Dit initiatief legt de nadruk op de combinatie van groen en gezondheid in drie projecten: Pilot ‘Natuur op recept’: ontdek de gezonde kracht van groen (1), buitenruimte Heyhoef verder helpen ontwikkelen tot het meest dementievriendelijke winkelcentrum van Nederland (2) en vanuit participatie samenwerken aan een ‘One Planet / One Health wereldtuin’ op het terrein van Van Beurden Beheer in combinatie met de tuin van Pizzeria II Giardino (3) (trekker: Nature for Health).
 • Verbetervoorstellen openbare ruimte Reeshof 2030
  De gemeente gaat aan de slag met verbetervoorstellen voor de Reeshof 2030 met als doel de uitstraling van de openbare ruimte met beheer en onderhoud te verbeteren. Hierbij komt onder andere ook aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Bewoners zullen betrokken worden bij de verbetervoorstellen (trekker: gemeente).
 • Opknappen speelplekken
  In de Reeshof zijn verschillende speelplekken verouderd. Die worden opgeknapt. De gemeente wil variatie in de grootte en inrichting van de speelplekken in een wijk, zodat er voor iedere leeftijd een speelplek in de buurt is. Dit is onderdeel van het onlangs vastgestelde beleid Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen in de openbare ruimte. Direct omwonenden worden betrokken bij de nieuwe inrichting van de speelplek. Dit jaar worden onder andere veel speelplaatsen in de M buurt vervangen. (trekker: Brouwers Groenaannemers).
  - Bestuurs Informatie Systeem (BIS) over de visie Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen in de openbare ruimte
 • Groene Campus
  Het burgerinitiatief van de basisscholen aan de Heerveldendreef: Groene Campus, heeft de ambitie om (samen met de schoolpleinen van de twee betrokken basisscholen) de schoolomgeving ter hoogte van de Glimmenstraat (Huibeven) te vergroenen en autoluw te maken (trekker: bewoners, ondersteuning: Brouwers Groenaannemers).
 • Uitbreiding skatebaan Reeshofpark
  De skatebaan in het Reeshofpark wordt uitgebreid om tegemoet te komen aan de grote behoefte van de jeugd. Het streven is dat de eerste fase in de zomer van 2022 klaar is (trekker: gemeente met een bijdrage van Wijkraad Reeshof).
 • Project Dalemdriehoek
  Na de zomer wordt tussen voetbalvereniging TSV Gudok en de Dalemdreef een half kunstgrasveld aangelegd. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente Tilburg in samenwerking met Gudok. Het veld is bedoeld voor de voetbalvereniging, maar zal ook beschikbaar zijn voor jeugd uit de buurt (trekker: gemeente).

Beschrijving:
In de Reeshof woont in vergelijking met de rest van Tilburg veel jeugd. Zij hebben de toekomst, ook in de Reeshof. De ambitie is om de kansengelijkheid voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond, te versterken. Vragen daarbij zijn: sluit het aanbod daarbij voldoende aan en wat kan verbeterd worden?

Acties:

 • Jeugdcommissie van Wijkraad Reeshof
  Wijkraad Reeshof is gestart met een jeugdcommissie. Deze commissie zet zich in voor voldoende aanbod voor de jeugd (trekker Wijkraad Reeshof).
 • Kantinetour Reeshof
  Een terugkerend wijknetwerkoverleg bestaande uit alle basisschooldirecteuren en opvangdirecteuren, procesbegeleider ILP, zorg- en welzijnspartners. Uitgangspunt is een goede start en het kind-perspectief staat centraal (trekkers zijn de verschillende clusters: Oud Reeshof, Zuidwest Reeshof, Reeshof Midden, gemeente ondersteunt).
 • Sport voor jeugd in de Reeshof
  Aandacht voor het beoefenen van binnen-en buitensporten en de inzet van een verenigingsondersteuner. Daarnaast zijn buurtsport en combifunctionarissen in het basisonderwijs gebiedsgericht georganiseerd (trekker gemeente).
 • Aanwezigheid R-Newt Kids en R-Newt
  Inzet vanuit R-Newt Kids. Bijvoorbeeld door wekelijks een kindereiland in de Breukelentuin en Meet and Play (peuters/voorschool/opvoedondersteuning ouders) te organiseren. Inzet vanuit jongerenwerk R-Newt, onder andere schoolloopbaanbegeleiding bij Westerwel (basisschool voor speciaal onderwijs) 10-13 jaar, Replaybus 7-12 jaar, Playjongens en Playmeiden 11-13 jaar, weerbaarheidstraining.
 • Jeugd en cultuur
  Inzet van een Cultuurcoach op vijf basisscholen, verspreid in de Reeshof.
 • Kracht van preventie in Gesworen Hoek
  Kracht van Preventie is een Tilburgse samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en R-Newt Kids die zich gezamenlijk inzetten voor een kansrijke start voor (aanstaande) ouders met kinderen tot 6 jaar (gezamenlijke trekker: GGD en R-Newt Kids).
 • Een ‘Goede start: samen een vlucht naar voren’
  Het initiatief een Goede Start bestaat uit een mix van bestuurders uit het medisch-, sociaal-, onderwijs- en veiligheidsdomein. Zij maken voor de Reeshof concrete afspraken om de kansengelijkheid van kinderen en jongeren te versterken. Het initiatief ‘een Goede Start’ bestaat uit de onderdelen Team-op-maat*, Smart Start** en het versterken van de weerbaarheid en de mentale gezondheid van kinderen en jongeren (trekker onderwijs en gemeente).
  * Team-op-maat is voor de vier scholen in Gesworen Hoek en Huibeven. Hier weten professionals van verschillende domeinen elkaar goed te vinden, weten wat er nodig is en kunnen ze snel handelen.
  ** Smart Start wil intergenerationele problemen van kinderen voorkomen, door op basis van data en met design thinking preventieve oplossingen te ontwikkelen, de effecten te meten en dat wat werkt op te schalen naar andere plekken.
 • Praktijkondersteuner jeugd GGZ bij gezondheidscentrum Reeshof (Huibeven)

Beschrijving:
Om je gezond te voelen is het belangrijk dat je het gevoel hebt dat je ‘ertoe doet’ en dat je ‘ergens bij hoort’. Zou het daarom niet fijn zijn als iedere wijk in de Reeshof een fijne plek is om te wonen voor iedereen, ongeacht leeftijd, ziekte, achtergrond etc.? Een plek waar mensen zich goed voelen, initiatief nemen, samen leuke dingen doen, naar elkaar omkijken en zorg en ondersteuning (indien nodig) beschikbaar en betaalbaar zijn. 

Acties:

 • Wijkraad Reeshof
  Wijkraad Reeshof bestaat uit vrijwilligers met een hart voor de Reeshof. De Wijkraad bestaat uit verschillende commissies om activiteiten in de Reeshof te bevorderen: Reeshof Sociaal, Reeshof Jeugd, Reeshof Cultuurt en Reeshof Maatschappelijk. De Verrijk je Wijk subsidie valt ook onder de wijkraad. Hierbij kan men subsidie aanvragen voor een leuke activiteit die ten goede komt aan de buurt (trekker Wijkraad Reeshof.) Meer informatie:
  - Bezoek de website van de Wijkraad Reeshof
   
 • Reeshof & Co
  De Reeshof kent een aantal (vrijwillige) ambassadeurs die opdrachtgever zijn voor het maatschappelijke initiatief Reeshof & Co. Het initiatief helpt bewoners met het procesmatig ondersteunen van initiatieven en door ze te verbinden met andere partijen uit de Reeshof. Het doel is wijknetwerkversterking, om zo de Reeshof voor iedereen (nog) mooier en leefbaarder te maken (trekker Reeshof & Co).
 • Wijkgesprekken door heel de Reeshof
  In de Reeshof organiseren de Wijkraad, ContourdeTwern en de gemeente Tilburg wijkgesprekken om te weten wat er speelt, bewoners elkaar te laten vinden en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeftes van bewoners. In oktober 2021 was het eerste wijkgesprek in Huibeven. In april 2022 was het tweede wijkgesprek in de Leeuwerik. Het derde wijkgesprek, in Koolhoven, staat in het najaar gepland. (trekker gemeente, ContourdeTwern en Wijkraad Reeshof).
 • Samen werken aan Gesworen Hoek
  Gesworen Hoek is een voormalig, door het college aangewezen aandachtsgebied. Om die reden zijn er verschillende initiatieven om de leefbaarheid te bevorderen, waaronder de werkgroep wijkaanpak Gesworen Hoek, het initiatief Gekantelde Buurt en het Dichtbijteam Gesworen Hoek.
  Werkgroep wijkaanpak Gesworen Hoek: Er is bij de betrokkenen van de wijk, zoals bewoners en wijkprofessionals, behoefte om de vinger aan de pols te houden. Wijkpartners en bewoners komen vier per jaar bij elkaar om de lijntjes kort te houden, te doen wat nodig is en om snel te kunnen handelen als dat nodig is (trekker gemeente).
  Gekantelde Buurt Gesworen Hoek: Het initiatief de Gekantelde Buurt Gesworen Hoek startte in november 2021 met beleidsmakers van gemeente en organisaties op het gebied van wonen, zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid. Dit jaar zijn ook wijkbewoners en wijkprofessionals betrokken. Later dit jaar worden bestuurders/financiers betrokken. De Gekantelde Buurt is een van de hefbomen, gebaseerd op de aanpak in de Ruwaard (Oss). De insteek is preventieve gezondheidszorg; kanteling van zorg naar preventie (trekker is gemeente Tilburg en de betrokken organisaties).
  Dichtbijteam Gesworen Hoek: Het Dichtbijteam Gesworen Hoek is een samenwerkingsverband van wijkpartners met als doel dichter bij de bewoners te staan om snel in te kunnen spelen op behoeften uit de buurt. In de Dichtbijteams zitten in ieder geval ContourdeTwern, de Toegang en woningcorporaties (trekker en coördinatie zijn de betrokken partners).
 • ‘Buurthoeve’
  Buurthoeve wordt een ontmoetingsplek van en voor iedereen in de B-, D- en G-buurt (Gesworen Hoek en Huibeven). Oplevering: eind 2022 (initiatiefnemer buurtbewoners, ondersteuning ContourdeTwern).

Beschrijving:
Het is prettig wonen in de Reeshof. Bewoners geven hun leefomgeving een cijfer tussen een ruim voldoende en een zeer goed: het is er groen en je woont er prettig. Mensen gaan dan ook niet graag weg uit de Reeshof, gemiddeld slechts 2,7% van de inwoners ten opzichte van 5,3% (wijktoets 2020) in andere Tilburgse wijken. Daar mogen we best een beetje trotser op zijn.

Acties:

 • Trots op de Reeshof duiding geven
  Wat heeft de Reeshof te bieden? Wat maakt de Reeshof bijzonder en wat maakt dat de bewoners trots zijn op de Reeshof? Welke ideeën leven er bij de bewoners om ze nog meer trots te laten zijn en wat is hiervoor nodig? In de wijkgesprekken met bewoners gaan we dit verder onderzoeken. Maar ook de wijkraad Reeshof en andere initiatieven betrekken we hierbij. (trekker gemeente).
 • Positieve communicatie en berichtgeving
  We onderzoeken de mogelijkheden om de Reeshof positiever op de kaart te zetten en daarmee ook het imago van de Reeshof in de rest van de stad te versterken. We besteden aandacht aan positieve berichten over de Reeshof in de lokale (sociale) media, bijvoorbeeld in de gemeentelijke wijknieuwspagina van de twee wijkkranten van de Reeshof: Focus op Reeshof en het Reeshofjournaal  (trekker gemeente).
 • Aandacht voor de mooie kanaalzone
  Bewoners van de Reeshof zien potentie in een upgrade van de kanaalzone. Het biedt de mogelijkheid om de Reeshof als stadsdeel meer te verbinden met het centrum. Momenteel organiseren bewoners zich rondom dit onderwerp, om na uitwerking een burgerinitiatief te starten. Een eerste aanzet van dit project is het kunstwerk ‘Zandpoort’, wat een bewoner in 2019 als trekker voor elkaar heeft gebokst. Dit soort initiatieven laat de buitenwereld zien dat bewoners trots zijn op hun Reeshof (trekker: bewoners met ondersteuning van partners, zoals wijkraad Reeshof en gemeente).

Totstandkoming wijkagenda

Voor de Reeshof sturen wijkraad Reeshof, ContourdeTwern en de gemeente gezamenlijk het proces om de wijkagenda vorm te geven. Op hoofdlijnen is dit proces in de volgende stappen op te delen: