logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Cultuur Tilburg #stadvanmakers #cultuurraaktons

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

Op 21 september 2020 is het Cultuurplan 2021-2024 vastgesteld door de Tilburgse gemeenteraad. Dit plan richt zich op de sociale impact en economische waarde van cultuur en de bijdrage van cultuur aan de stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling van Tilburg. Ook zetten we met dit plan de ondersteuning voor makers, kunstenaarsinitiatieven en culturele voorzieningen voort. Dit doen we met het Makersfonds en de Kunstenaarsinitiatieven-regeling, maar ook met de Fair Practice Code. Daarnaast houden we aandacht voor cultuureducatie en participatie en continueren wij de samenwerking in Brabantstad.

Het plan en de investeringen moeten bijdragen aan het bereikbaar maken van kunst en cultuur voor álle Tilburgers. Vanzelfsprekend is een breed en herkenbaar aanbod daarvoor belangrijk. Daarom investeert Tilburg in goede verbindingen met bijvoorbeeld het onderwijs, de gezondheidszorg en inwoners; ook op lokaal niveau. Ook willen we kunstenaars (in opleiding) binden aan de stad door te investeren in atelierruimte voor kunstenaars en broedplaatsen cultuur.

Lees onze visie op cultuur in het Cultuurplan 2025-2028. Dit vindt u onderaan deze pagina bij de downloads.

Een onafhankelijk oordeel over de culturele organisaties uit je stad die een aanvraag doen bij een van de regelingen is het meest transparant. Daarom werken veel overheden met cultuurcommissies, die met name gevraagd, en soms ook ongevraagd advies geven. De grootte van de stad Tilburg leent zich voor een dergelijke onafhankelijke adviescommissie die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt over (de werking van) het culturele ecosysteem en het cultuurbeleid in Tilburg. De gemeenteraad gaat over beleidskaders en budgetten, de adviescommissie kijkt kritisch naar de voorgenomen plannen van de culturele organisaties en makers die een subsidieaanvraag doen. We stellen daarom een adviescommissie in, die ons scherp kan houden en onafhankelijk kan oordelen over aanvragen voor de verschillende subsidieregelingen. Het oordeel van de commissie kan ook in 2025-2028 helpend zijn bij de (waarschijnlijke) vernieuwing van het lokale stelsel. Voor deze commissie zoeken we leden die eerlijk kunnen beoordelen op artistieke kwaliteit, meerwaarde voor de stad, maatschappelijke betekenis, uitvoerbaarheid en publiek. Diversiteit en inclusie komen binnen verschillende van die beoordelingscriteria terug. We komen daar later op terug. De commissie bestaat in de ideale situatie uit 7 personen, van wie er een voorzitter is, en een secretaris (mogelijk van de gemeente).

De commissie adviseert het college in eerste instantie over aanvragen binnen de regeling:

  • Meerjarige Subsidies. De commissie beoordeelt meerjarenaanvragen van de organisaties en instellingen die een aanvraag doen binnen de Meerjarige Subsidies. De commissie kan adviseren een aanvraag voor vier jaar slechts voor twee jaar te honoreren als er bijgestuurd zou kunnen worden, om twee jaar later een nieuwe aanvraag, of oplegger in te dienen. Deze regeling gaat eens per twee jaar open, de eerste keer in het voorjaar van 2024.
  • Projectsubsidies. Zowel het Makersfonds als de Projectenregeling worden idealiter mede beoordeeld door de commissie. Dat kan in een kleinere samenstelling. Deze regeling gaat twee keer per jaar open. De eerste keer in het najaar van 2024 (voor de verdeling van het budget van 2025).

De adviescommissie bestaat gedurende de periode 2025 – 2028 uit de volgende leden:

Voorzitter: Marion Beltman
Marion is sinds 2007 zelfstandig organisatieadviseur binnen de kunst- en cultuursector. Als adviseur heeft ze culturele instellingen geholpen bij het opstellen van ondernemingsplannen en subsidieaanvragen. Daarnaast heeft ze ruime bestuurlijke ervaring en ervaring als lid van verschillende adviescommissies.

Nevenfunctie: Stichting Het Blauwe Strand

Commissielid: Chantelle Rodgers – Hok-Ahin
Chantelle is zakelijk leider van productiehuis Carte Blanche. Daarnaast is ze toezichthouder bij MOCCA, No Man's Land, Kinderopvang Morgen en manager van hiphopartiest Winne. Ze heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder meer als directeur-bestuurder bij LantarenVenster en Music Matters. Ook was Chantelle adviseur bij BMC en de Raad voor Cultuur.

Commissielid: Goska Isphording
Goska is professioneel musicus, docent aan het Conservatorium van Amsterdam en Lid Artistiek bestuur The Riot Ensemble, Londen. Daarnaast is ze adviseur bij het Fonds Podiumkunsten en lid van adviescommissies in Eindhoven en Limburg.

Nevenfunctie: geen nevenfuncties in Nederland

Commissielid: Joep Coolen
Joep is docent/ onderzoeker Leisure, NHTV Hogeschool, opleiding vrijetijdsmanagement, gespecialiseerd in festivals en culturele sector. Daarnaast werkt hij voor het Rolling Loud Festival en was hij eerder commissielid in Rotterdam en Utrecht.

Nevenfuncties:
- Raad van toezicht Circolo Festival
- Commissie Cultuur Verbindt Roosendaal

Commissielid: Judith Boessen
Judith heeft veel kennis over cultuureducatie en ervaring binnen het onderwijs. Daarnaast is ze lid (geweest) van vele adviescommissies onder andere in Eindhoven en Nijmegen. Ook was ze adviseur bij het fonds voor Cultuurparticipatie.

Commissielid: Manu van Kersbergen
Manu is theatermaker, conceptontwikkelaar, presentator en bestuurder. Hij werkt of heeft gewerkt voor onder andere voor Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Kunstenbond, Stichting GRAP.

Nevenfuncties:
- Lid Vakgroepbestuur Kunsteducatie van de Kunstenbond
- Bestuurslid Stichting GRAP
- Adviseur Fonds Podiumkunsten

Spreken we over de sociale impact van kunst en cultuur, dan hebben we het over cultuurstimulering, welzijn en gezondheid. In een stad met zoveel kunstzinnig, cultureel en creatief aanbod als Tilburg, moeten alle inwoners kunnen genieten van het moois dat de Tilburgse culturele sector te bieden heeft. Deelname aan cultuur is niet voor alle Tilburgers vanzelfsprekend. Er zijn in onze samenleving sociale en economische drempels die ervoor zorgen dat niet iedereen de weg naar cultuur weet te vinden.

Cultuur voor iedereen

‘Dit is niet voor mij’ is een veelgehoorde reden om niet aan cultuur te doen, blijkt uit onderzoek. Cultuur moet er voor iedereen zijn. In lijn met het akkoord Meer voor elkaar dragen we daarom bij aan gelijke kansen, brede talentontwikkeling en wijkgericht werken: ‘De komende jaren geven we een structurele impuls om kunst en cultuur sterker te verbinden met de sociale basis’. We zetten in op fysieke, informatieve, digitale, sociale en financiële toegankelijkheid, waarvoor we in 2025-2028 ook voorzieningen bieden.

Cultuuronderwijs

Goed cultuuronderwijs is belangrijk om van jongs af aan deelname aan cultuur te stimuleren. Ook voor kinderen en jongeren geldt dat cultuur maken of beleven, zowel op school als in de vrije tijd, goed is voor de gezondheid, het welzijn, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming. Kinderen en jongeren zijn de cultuurdeelnemers van de toekomst en daarmee van groot belang voor een blijvend levendige cultuursector. Kinderen en jongeren krijgen niet meer vanzelfsprekend kwalitatief cultuuronderwijs. We blijven daarom samen met scholen investeren in eigentijds cultuuronderwijs dat goed aansluit bij het curriculum van de school, van primair onderwijs tot hoger beroepsonderwijs.

Kennismaken

Kennismaken met het brede Tilburgse palet aan kunstzinnige en culturele disciplines en het ontwikkelen van artistieke basisvaardigheden moet voor iedereen die dat wil mogelijk zijn en blijven. Geïnteresseerden moeten vervolgens worden geholpen bij een follow-up, namelijk het bekwamen van hun artistieke vaardigheden. Dit kunnen de wat meer traditionele workshops en cursussen zijn, maar kan ook worden toegespitst op nieuwe vormen van leren waar jongeren om vragen. Een mogelijke doorstroom van talent naar talentprogramma’s, vooropleidingen en Tilburgse kunstvakopleidingen moet worden geborgd.

Naast educatieve inzet zijn amateurkunstverenigingen, (jeugd)orkesten, koren en projecten voor de buurt of wijk essentieel om Tilburgers een plek te bieden voor meer reguliere deelname. Stichting Art-fact is daarbij de organisatie voor advies en financiële ondersteuning. Cultuurmakers, jong en oud, kunnen bij Art-fact terecht en maken samen de stad als podium toegankelijk. Na corona is het extra belangrijk geworden om jongeren te steunen bij de ontwikkeling van hun culturele vrijetijdsbesteding. We willen hierin extra investeren.

Kunst en Cultuur worden in Tilburg op verschillende manieren ondersteund. Een van die manieren is door het verlenen van subsidie. In Tilburg zijn er een aantal subsidiemogelijkheden:

Tilburgse Basisinstellingen

De Tilburgse basisinstellingen zijn een belangrijk onderdeel van het culturele leven in de gemeente. Ze zijn de etalage van Tilburg richting de rest van de wereld. Ze produceren en presenteren (inter)nationaal onderscheidend aanbod voor onze inwoners en bezoekers. Ook zijn basisvoorzieningen een belangrijke schakel in de keten van talentontwikkeling. Niet enkel als podium maar ook als coach, coproducent en inspirator. Talentontwikkeling is een circulair proces waarbinnen bekende makers mensen in het publiek inspireren om zelf actief cultuur te gaan beoefenen. Zo hebben basisinstellingen een taak aan de top maar zeker ook aan de basis van een mogelijke carrière als maker.

Voor de periode 2025 – 2028 zijn de volgende instellingen aangewezen als basisinstelling:

Meerjarige subsidies (twee en vierjaar)

Nieuw is dat binnen de meerjarige subsidieregeling voor 2 of voor 4 jaar kan worden toegekend. Dat betekent dat deze regeling laagdrempeliger is voor nieuwkomers. De adviescommissie kan adviseren een vierjarige aanvraag voor twee jaar toe te kennen wanneer de beoordelingscriteria aanleiding geven aandachtspunten mee te geven waaraan gewerkt kan worden. Meer informatie op de pagina 'subsidie professionele kunsten' op deze site.

Makersfonds

De Makersregeling blijft. In een stad die zich #stadvoormakers noemt, moet er ruimte zijn voor makers om zich te ontwikkelen. De makersregeling is dan ook bij uitstek een ontwikkelingsregeling. Makers zijn van cruciaal belang. We hebben ook in de coronacrisis gezien dat makers het snelst in de problemen komen. Deze regeling moet er niet alleen voor zorgen dat er ook daadwerkelijk gemaakt kan worden, maar ook dat makers zich met een bijdrage uit deze regeling kunnen doorontwikkelen. Meer informatie op de pagina 'makersfonds' op deze site.

Impuls- en projectregeling voor organisaties & instellingen

De projectenregeling voor organisaties en instelling is nieuw. Het is de brug naar meerjarige subsidies voor nieuwkomers. Projecten kunnen ook jaarronde programma’s zijn. Organisaties kunnen aanvragen voor één project of voor meerdere projecten binnen een bepaalde tijd. Een deel van de kunstenaarsinitiatieven zal hierin terechtkomen.

De regeling zal eind 2024 opengesteld worden. Informatie daarover volgt gedurende het jaar 2024.

Ondersteuning via ArtFact

Vrijetijdskunstenaars en gezelschappen kunnen voor een bijdrage van de gemeente terecht bij ArtFact, het uitvoeringsloket voor vrijetijdskunstsubsidies. De gemeente vraagt ArtFact een regeling te maken die aansluit bij dit cultuurplan. Meer informatie op de website van ArtFact.

Makers in de gemeente Tilburg hebben sinds 20 februari 2020 een online plek waar zij alle informatie kunnen vinden om het 'te maken' als creatieveling. Ook de output van de makers wordt onder de aandacht gebracht. Via stadvanmakers.nl komt de bezoeker op een pagina van het platform Make it in Tilburg, een website die is gemaakt en wordt onderhouden door Citymarketing Tilburg, speciaal voor ondernemers.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2021-2024 of het Cultuurplan 2025-2028? Neem dan contact op met Teun van Irsel, strateeg cultuur, via teun.van.irsel@tilburg.nl of 06 52 834 602.