logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Kwaliteitseisen zorgaanbieder pgb jeugdhulp

Bij een persoonsgebonden budget (pgb) gelden er kwaliteitseisen voor de zorgverleners. Die kwaliteitseisen zijn er om ervoor te zorgen dat u goede zorg krijgt. Zodat uw zorgverlener u ook echt kan helpen met het halen van uw zorgdoelen. 

Kwaliteitseisen jeugdhulpverlening aangescherpt

Per 1 januari 2024 zijn de kwaliteitseisen aangescherpt voor een pgb die ingezet kan worden voor een jeugdhulpvoorziening. Budgethouders en hun zorgverleners ontvangen in januari een brief met meer informatie. 

Professionele of informele zorgaanbieders

U mag met een pgb zelf kiezen wie u inhuurt voor de ondersteuning die u nodig heeft. Uw zorgverlener moet wel aan de kwaliteitseisen voldoen. Kwaliteitseisen gelden voor professionele en informele zorgverleners. Een professionele zorgverlener is bijvoorbeeld een bedrijf, instelling of zzp-er die alle diploma's en papieren heeft die een professionele zorgverlener moet hebben. Een informele zorgverlener is bijvoorbeeld een familielid of vriend. Per 1 januari 2024 worden de kwaliteitseisen aangescherpt voor een pgb jeugdhulpvoorziening. Alleen zorgverleners die aan alle kwaliteitseisen voldoen komen in aanmerking voor het professioneel (hogere) tarief. Voor professionele zorgverleners die al zorg leveren is er een overgangstermijn. 

Algemene eisen voor alle zorgverleners jeugdhulpvoorziening

Extra kwaliteitseisen voor een professionele zorgaanbieder jeugdhulpvoorziening

Om voor het (hogere) tarief in aanmerking te komen, moet een professionele zorgverlener onder andere voldoen aan deze eisen: 

Vanaf wanneer moet ik aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen voor het professioneel tarief?

  • Per direct voor nieuwe cliënten of als u voor het eerst gaat werken als professioneel zorgverlener. 
  • Voor bestaande cliënten kunt u onder dezelfde voorwaarden zorg blijven leveren tot de einddatum van de indicatie. Ook als u nog niet aan de eisen voldoet. 
  • Voor bestaande cliënten met een herindicatie tussen nu en 1 mei heeft u tot 1 mei 2024 de tijd om aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Doet u dat niet, dan krijgt u vanaf 1 mei het informele (lagere) uurtarief (en tot 1 mei nog het huidig tarief). Bij herindicaties na 1 mei gelden de eisen direct en is er geen sprake meer van een overgangstermijn. 

Kan ik bezwaar maken?

Nee, alleen uw cliënt kan tegen een beschikking in bezwaar gaan. En dan alleen tegen de duur en omvang van de indicatie. Een vastgesteld uurtarief zal door een bezwaar niet opgehoogd worden. Verder zijn er geen bezwaarmogelijkheden. De kwaliteitseisen en de hierbij behorende tarieven zijn door de Raad vastgesteld in de Verordening Jeugdhulp 2024 en worden niet aangepast op basis van signalen. 

Kan ik met alleen mijn diploma aantonen dat ik een passende opleiding heb?

Nee, alleen het aanleveren van uw diploma is niet voldoende. Het aanleveren van een Crebonummer of Registerpleinnummer is verplicht. Levert u alleen een Crebonummer aan, dan kan achteraf nog naar uw diploma gevraagd worden.  

Wat als ik geen passend registratienummer of Crebonummer heb voor de zorg die ik lever?

Dan krijgt u voor nieuwe aanvragen van nieuwe budgethouders het tarief voor een niet-gekwalificeerde zorgverlener. Dit tarief kan niet verhoogd worden zolang u geen registratienummer of Crebonummer kunt aanleveren. Levert u al zorg dan verandert het tarief pas wanneer de betreffende indicatie van uw cliënt afloopt of wanneer de beschikking van uw cliënt voor die tijd wijzigt. .

Wat kan ik doen om later alsnog in aanmerking te komen voor het hogere tarief?

Zodra u weer aan alle kwaliteitseisen voldoet kan uw cliënt zich melden bij de Toegang om een wijziging door te geven. Niet u, maar uw cliënt geeft dat door. De Toegang maakt dan een afspraak voor een gesprek. Tijdens dat gesprek beoordeelt de Toegang of u als zorgverlener aan alle kwaliteitseisen voldoet en in aanmerking komt voor het formele tarief. 

Hoe lang duurt een registratie op Registerplein en wat kost het?

De registratieprocedure kan 6 weken duren. Aan de inschrijving zijn jaarlijkse kosten verbonden. De kosten verschillen per registratie. Ga voor meer informatie naar www.registerplein.nl. Via de gemeente Tilburg is geen vergoeding voor de kosten mogelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverlener om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Inwoners moeten op passende ondersteuning kunnen rekenen.

Hoe werkt Registerplein?

Registerplein heeft een FAQ-pagina waar antwoorden op vragen die zij vaak horen te vinden zijn. 

Waarom kiest de gemeente Tilburg voor deze registers? 

De gemeente wil dat de kwaliteit van zorg geborgd is. Registers geven daar invulling aan via voor de branche geldende beroepstandaarden. Daarin zijn eisen als opleiding, beroepscode en permanente scholing gewaarborgd.

Een lager tarief heeft gevolgen voor mijn inkomen. Wat gaat de gemeente hier aan doen?

De gemeente heeft ervoor gekozen om de nieuwe eisen niet direct in te laten gaan. U hebt tot 1 mei de tijd om de registraties op orde te brengen. Kunt u hier niet aan voldoen, dan is het aan u om stappen te zetten. Als dat dat betekent dat u moet stoppen met het leveren van zorg, dan kunnen cliënten zich melden bij de Toegang. De Toegang kijkt met uw cliënt naar een passende oplossing. 

Moet ik als ZZP’er/kleine ondernemer werken met een systematische kwaliteitsbewaking (bv. Kiwa)? 

Voor alle grote zorgaanbieders is het werken met een systematische kwaliteitsbewaking verplicht. Voor ZZP’ers of kleine ondernemers is het niet verplicht, maar wel wenselijk.

Wat als mijn zorgverlener geen zorg meer wil leveren voor het lagere tarief?

U kunt zich melden bij de Toegang. Een medewerker van de Toegang gaat met u in gesprek om te bekijken welke zorgaanbieder passen kan zijn bij uw zorgvraag.

Ik wil mijn zorgverlener houden, maar die kan niet aan de eisen voldoen. Mijn zorgverlener wil niet voor een lager tarief werken. Mag ik het tarief compenseren door minder zorg in te kopen? 

Nee, u moet het aantal uren zorg inzetten dat is vastgesteld. Komt u budget tekort dan kunt u het verschil wel zelf bijbetalen. Dat regelt u met een vrijwillige storting bij de SVB. Hoe dat werkt leest u op Vrijwillige storting | PGB | SVB. Kunt u het verschil niet zelf bijbetalen? Dan zult u op zoek moeten gaan  naar een zorgverlener die de zorg wel kan leveren tegen het vastgestelde tarief. Lukt dit niet? Meldt u dan bij de Toegang. Zij kunnen met u meekijken naar een passende zorgverlener op basis van zorg in natura. 

Kan ik in bezwaar gaan tegen het nieuwe tarief?

Nee, u kunt alleen in bezwaar gaan tegen de duur en omvang van de indicatie. Dus tegen hoe lang u zorg krijgt en hoeveel ondersteuning u krijgt. Het vastgestelde tarief wijzigt niet door in bezwaar te gaan. 

Websites