Omgevingswet

De Omgevingswet gaat tientallen wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet. De wet gaat in op 1 januari 2024. Op deze pagina leest u hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet.

De informatie op deze pagina is voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner. Hebt u vragen of wilt u meedenken? U kunt het programmateam eenvoudig bereiken via e-mail: omgevingswet@tilburg.nl.

Omgevingswet uitgelegd in een kort filmpje

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2022 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang.

Vanaf 2022 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte,
veiligheidseisen... Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.

De Omgevingswet van 2022: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Waarom de Omgevingswet

In de afgelopen decennia zijn er talloze wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de complexe maatschappelijke opgaven van nu, zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van wijken. En voor inwoners is het te complex, te tijdsintensief en niet overzichtelijk. Goede initiatieven komen hierdoor minder makkelijk van de grond. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet: één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het betreft dus alles in de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet kunnen burgers straks in 1 oogopslag zien welke regels gelden in hun omgeving. Aanvragen en ideeën worden in 1 keer aan alle regels getoetst. Binnen de regels is er veel ruimte voor eigen initiatief. Zo hebben burgers straks meer te zeggen over hun directe leefomgeving.

Veel verschillende medewerkers binnen de gemeente zijn bezig met de voorbereiding op de nieuwe wet. In het afgelopen jaar hebben we al wat ervaringen opgedaan, bijvoorbeeld door samen met de wijk Noordhoek een omgevingsplan te maken. De Omgevingswet vervangt tientallen andere wetten en gezien de omvang van die klus gaat niet alles in een keer veranderen. Tussen 1-1-2024 en 31-12-2029 veranderen de regels en werkwijzen. Op 1 januari 2030 moet de nieuwe wet volledig zijn ingevoerd. 

Wat verandert er voor u?

Wilt u een boom kappen, een dakkapel plaatsen, een deel van uw huis slopen of een nieuwe inrit aanleggen? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 daarvoor terecht bij het nieuwe Omgevingsloket. Daar kunt u checken of er een vergunning nodig is voor uw plannen of hoe u een verzoek kunt indienen. Bij het loket ziet u wat wel en niet mag in de buurt. Soms moet u een vergunning aanvragen of een melding doen, maar dat is niet altijd nodig. 

Voor het aanvragen van een vergunning bij het nieuwe Omgevingsloket zijn twee dingen belangrijk.

  1. Voor sommige vergunningen (bijvoorbeeld voor ingewikkelde zaken of grote bouwontwikkelingen) is vooraf overleg met de gemeente nodig. Via het loket kunt u bij de gemeente een omgevingsoverleg aanvragen. 
  2. Informeer de omgeving over uw plannen. Dus de directe buren als je een aanbouw wilt plaatsen of de bewoners uit uw straat als u bijvoorbeeld een bedrijf wilt beginnen in uw pand. Bij het aanvragen van de vergunning moet u aangeven dat u aan ‘participatie’ hebt gedaan (oftewel uw omgeving heeft betrokken) en wat daarvan de uitkomst is.

Voor eenvoudige aanvragen geldt dat je binnen acht weken hoort of je de vergunning krijgt. De gemeente kan de beslistermijn een keer verlengen met maximaal zes weken. Zodra een besluit is genomen wordt dit bekend gemaakt via www.officielebekendmakingen.nl. Via berichten over uw buurt blijft u op de hoogte van alle besluiten in uw omgeving. Een verleende vergunning is geldig na de dag waarop het besluit over de aanvraag bekend is gemaakt. Een vergunning voor een activiteit die je niet kunt herstellen, bijvoorbeeld het kappen van een boom of slopen van een gebouw, is pas vier weken na de dag van de bekendmaking geldig. Voor ingewikkeldere zaken (bijvoorbeeld bij het wijzigen van een rijksmonument, een groot bouwplan of bij het starten van een complex bedrijf) is er een uitgebreidere procedure die ook langer duurt. De gemeente beslist dan binnen 6 maanden over de vergunningsaanvraag.

Van bestemmingsplan naar een omgevingsplan

Welke functie een gebied heeft en welke regels er gelden (bijvoorbeeld hoe hoog je mag bouwen, hoeveel geluid je mag maken etc), staat nu beschreven in een bestemmingsplan. Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, maken we geen bestemmingsplannen meer. Voor heel Tilburg hebben we dan te maken met 1 omgevingsplan. Dat heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder voor aanvragen voor een bestemmingsplanherziening. Bij de invoering van nieuwe wetgeving geldt een overgangsperiode voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is het overgangsrecht als volgt geregeld: 

Aanvragen voor bestemmingsplanherziening

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die voor inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. 

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures? 

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan, vraagt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Daarom worden aanvragen die vanaf 7 maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend niet meer op basis van het huidige recht in procedure gebracht. Deze aanvragen zullen dan ook voorbereid gaan worden op basis van de Omgevingswet (wijziging omgevingsplan). Dit betekent concreet dat aanvragen om bestemmingsplanherziening die tot 1 juni 2023 binnenkomen kunnen worden voorbereid volgens de huidige wet. 

Komt u er na het lezen van deze informatie niet uit, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op.

Contact voor bedrijven

Meer informatie

Meer lezen over de Omgevingswet?