Omgevingswet

De Omgevingswet gaat wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet. De wet gaat in op 1 januari 2023. Op deze pagina leest u hoe de gemeente zich voorbereidt op de Omgevingswet.

De informatie op deze pagina is voor de geïnteresseerde inwoner, ondernemer en ketenpartner. Hebt u vragen of wilt u meedenken? U kunt het programmateam eenvoudig bereiken via e-mail: omgevingswet@tilburg.nl.

Omgevingswet uitgelegd in een kort filmpje

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving.
Goede initiatieven...[zucht]... komen vaak maar lastig van de grond.
Vanaf 2022 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet.
1 wet, 1 loket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang.

Vanaf 2022 kunt u snel en eenvoudig zien welke regels gelden in uw omgeving.
Denk aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte,
veiligheidseisen... Dat is belangrijk voor de kwaliteit van uw omgeving.

Heeft u een idee? Uw aanvraag wordt in 1 x aan alle regels getoetst.
En bínnen de regels is er meer ruimte voor initiatief. Bijvoorbeeld:
- met uw buren in eigen energieopwekking voorzien
- uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte
- van een leeg stuk land een speelveld maken
- de oude watermolen ombouwen tot kanoverhuur en café

Ook biedt de Omgevingswet meer mogelijkheden voor participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld met overheid en ontwikkelaars van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.

De Omgevingswet van 2022: Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.

Waarom de Omgevingswet

In de afgelopen decennia zijn er talloze wetten en regels op het gebied van onze leefomgeving bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. De oude regels zijn niet meer geschikt voor de complexe maatschappelijke opgaven van nu, zoals bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van wijken. En voor inwoners is het te complex, te tijdsintensief en niet overzichtelijk. Goede initiatieven komen hierdoor minder makkelijk van de grond. Daarom komt in Nederland de Omgevingswet: één wet die alle wetten voor de leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. Daarbij gaat het om wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het betreft dus in alles in de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet kunnen burgers straks in 1 oogopslag zien welke regels gelden in hun omgeving. Aanvragen en ideeën worden in 1 keer aan alle regels getoetst. Binnen de regels is er veel ruimte voor eigen initiatief. Zo hebben burgers straks meer te zeggen over hun directe leefomgeving.

Ambities in ons bestuursakkoord

Samen met de stad werkt de gemeente aan een stad waar inwoners gezond en gelukkig kunnen zijn, nu en in de toekomst. Dit is de kern van het bestuursakkoord 2018-2022. In dit akkoord staat ook hoe de gemeente hier aan gaat werken. We doen dat steeds meer wijkgericht, in netwerken, effectief, innovatief, op maat. We benutten data en we leren al doende.
Naast deze algemene ambities gaat het bestuursakkoord ook specifiek in op de Omgevingswet:

  • We scheppen ruimte, denken mee, doen mee en beschermen wat kwetsbaar is
  • We willen de regels met betrekking tot de leefomgeving vereenvoudigen en versoepelen
  • Bij de implementatie van de Omgevingswet krijgen onze ambities op het vlak van duurzaamheid, gezondheid en geluk een duidelijke plek

Wat is de planning

Samen met de betrokken afdelingen bereidt het programma Omgevingswet de organisatie voor op de nieuwe wet. Dat gebeurt in de periode voorafgaand aan de inwerkingtreding, dus in 2018-2021. We doen in deze voorbereidingsperiode nuttige ervaringen op, bijvoorbeeld door samen met de wijk Noordhoek een omgevingsplan te maken. Ook wil de gemeente als de Omgevingsweg in gaat in ieder geval voldoen aan de minimale eisen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft beschreven. Uitgangspunt is dat we het huidige niveau van dienstverlening behouden.

De wet moet 1 januari 2029 volledig zijn ingevoerd. In die periode geeft gemeente Tilburg steeds meer invulling aan de 'vernieuwende overheid'. Dat wil zeggen dat we onze regels en werkwijzen veranderen vanuit wat inwoners en ondernemers belangrijk vinden, dus samen met de stad.

Veranderingen met de komst van de Omgevingswet 

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder voor aanvragen voor een bestemmingsplanherziening. Bij de invoering van nieuwe wetgeving geldt een overgangsrecht voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit overgangsrecht als volgt geregeld: 

Aanvragen voor bestemmingsplanherziening

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die voor inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. 

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures? 

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan, vraagt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Daarom worden aanvragen die vanaf 7 maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend niet meer op basis van het huidige recht in procedure gebracht. Deze aanvragen zullen dan ook voorbereid gaan worden op basis van de Omgevingswet (wijziging omgevingsplan). Dit betekent concreet dat aanvragen om bestemmingsplanherziening die tot 1 juni 2022 binnenkomen kunnen worden voorbereid volgens de huidige wet.