Werklandschap Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente campus Wijkevoort ontwikkelen. Het wordt een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek. Op de campus gaan bedrijven, onderwijs – en onderzoeksinstellingen ook samen innoveren en medewerkers opleiden.

De eisen op het gebied van duurzaamheid en landschappelijke inpassing zijn streng. Deze eisen staan verwoord in de zogenoemde ontwikkelleidraad.

De gemeenteraad heeft maandag 15 november 2021 het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort, het exploitatieplan en de ontwikkelleidraad Wijkevoort vastgesteld. Vervolgens is het bestemmingsplan vanwege enkele wijzigingen opnieuw ter inzage gelegd. Tegen het plan zijn beroepen ingediend bij de Raad van State. Vanwege drukte bij de Raad van State wordt een uitspraak over deze beroepen verwacht in het voorjaar van 2023. Het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort is daardoor nog niet onherroepelijk.

Nieuwsbrief ondernemen op Wijkevoort

Bent u als ondernemer geïnteresseerd in de ontwikkeling van Wijkevoort en wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief Ondernemen op Wijkevoort van de gemeente Tilburg.

Actueel

Raadsvoorstel campus Wijkevoort

Het college wil Wijkevoort ontwikkelen als innovatiecampus met als profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’. Hiermee sluit de kennissector aan bij het industriële DNA van Tilburg. Een campus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen  in een gedeeld concept en vormen samen een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad het ontwikkelprofiel van de innovatiecampus vastgesteld. In de komende periode wordt het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders verder uitgewerkt.

Bestuursakkoord 2022-2026

Op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe akkoord ‘Meer voor elkaar’. In het akkoord beschrijven de coalitiepartijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA de plannen voor de bestuursperiode 2022-2026. Het nieuwe college geeft in het akkoord aan dat de realisatie van Wijkevoort als ontwikkelcampus prioriteit heeft. De deur blijft gesloten voor stand alone distributiecentra. Het college wil Wijkevoort als campus ontwikkelen waarbij de toekomstige ondernemingen op Wijkevoort samen met onderwijsinstellingen werken aan innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. 

Planning realisatie

Op 8 juni 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken. In de raadsbrief geeft het college een indicatieve datum af voor de ontwikkeling. Uiteraard is dit uiteraard onder voorbehoud van een uitspraak van de Raad van State. De meest positieve inschatting dat in de tweede helft van 2024 kan worden gestart met de aanleg van de infrastructuur (energie, waterberging, verkeer) en het bouwrijp maken. De eerste bedrijven kunnen dan (onder voorbehoud van besluitvorming en het doorlopen van de noodzakelijke trajecten met o.a. kwaliteitsteam, adviescommissie en Omgevingscommissie) eind 2024 starten met de bouwvoorbereidingen om in de periode 2025-2026 te starten met de eerste bouwwerkzaamheden. 

Bekijk de raadbrief via tilburg.raadsinformatie.nl

Doelgroep

Wijkevoort richt zich op bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie, de slimme logistiek en aanverwante dienstverlening.

In de nabije toekomst werken hier ondernemingen samen die de ambitie hebben om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, gezamenlijk te innoveren en hun bedrijfsprocessen te verduurzamen (circulaire economie). Kennis delen in een campusachtige setting staat hierbij centraal. Deze uitgangspunten zorgen voor betere ontwikkel- en groeimogelijkheden voor de nieuwe bedrijven en het MKB in de regio. Hiermee fungeert Wijkevoort als een onmisbare schakel in een breder innovatie ecosysteem in de stedelijke regio Breda - Tilburg. En als een katalysator voor innovaties in de moderne maakeconomie en de logistiek.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid over de weg is optimaal met de aansluiting op de randweg van Tilburg, de Burgemeester Letschertweg en de A58 binnen handbereik. Steden als Antwerpen, Rotterdam, Venlo, Arnhem en Utrecht zijn binnen een uur bereikbaar. Railport Brabant ligt op 20 minuten afstand en de Barge Terminal Tilburg op 10 minuten.

Planning

Momenteel verkent de gemeente in opdracht van de gemeenteraad diverse profielen en ontwikkelstrategieën. In november 2022 volgt hierover een definitief raadsbesluit. 

  • 15 november 2021: bestemmingsplan vastgesteld door de raad
  • 13 juni 2022: openbare raadsinformatiebijeenkomst campusprofiel en ontwikkelstrategie
  • Augustus 2022 - december 2022: Start aanleg ecologische verbindingszone Groote Leij
  • November 2022: raadsbesluit profiel en ontwikkelstrategie
  • Voorjaar 2023 (indicatie): Uitspraak Raad van State bestemmingsplan 
  • 2023: Start adviescommissie 
  • 2e helft van 2024: Start aanleg infrastructuur en bouwrijp maken
  • 2025/2026: start eerste werkzaamheden
Cijfers en feiten
LiggingTen zuidwesten van Tilburg.
KarakterWerklandschap Wijkevoort is ca 194 ha. groot en valt binnen Stadsbos013. Van de 194 ha. is maximaal ca 80 ha. uitgeefbaar terrein. Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren.
Bereikbaarheid

Weg: zeer goed ontsloten via de Burgemeester Letschertweg en A58.
Water: Bargeterminal Tilburg op 10 minuten rijden.
Spoor: Railport Brabant op 20 minuten rijden.

Aantal kavelsNog nader te bepalen.
Totale oppervlakte80 hectare.
Nog uitgeefbaar80 hectare (in fase 1 wordt 41,9 hectare uitgegeven).
KavelgrootteDiverse formaten (vanaf 2,5 ha.)
Prijs per m2Nog nader te bepalen.
Milieucategorie3.1 en 3.2. Onder voorwaarden is 4.1. of 4.2 mogelijk.

Meer weten over Wijkevoort?

Wilt u meer weten over bedrijventerrein Wijkevoort en de mogelijkheden die er zijn om te ondernemen in Tilburg? Neem dan contact op met acquisiteur Natasja Mengedé van de gemeente. Stuur een mail: natasja.mengede@tilburg.nl of bel 06-52 57 10 90.

Voor meer informatie over het project Wijkevoort (gebiedsontwikkeling, beleidsmatig) kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via jolanda.van.rooy@tilburg.nl. Of kijk op de algemene pagina over Wijkevoort op deze website