logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Campusontwikkeling Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente campus Wijkevoort ontwikkelen. Het wordt een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek. Op de campus gaan bedrijven, onderwijs – en onderzoeksinstellingen ook samen innoveren en medewerkers opleiden.

Actueel

College benoemt adviescommissie Wijkevoort

Het college heeft de leden van de adviescommissie Wijkevoort benoemd. De commissie gaat de gemeente in de komende periode adviseren over de ambities voor innovatiecampus Wijkevoort en de verbinding daarvan met het bredere economische ecosysteem van de regio. Indien de Raad van State positief oordeelt over het bestemmingsplan voor Wijkevoort, dan gaat de adviescommissie het college vanaf dat moment ook integraal adviseren over voorstellen van bedrijven die zich er willen vestigen. Bij de samenstelling van de commissie is gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling als het gaat om persoonlijke – en inhoudelijke expertise. Vanuit deze expertise adviseert de commissie over het concretiseren van de genoemde ambities en toetst zij in een mogelijk volgende fase of deze in de voorstellen van geïnteresseerde bedrijven ook waargemaakt kunnen worden.

Momenteel werkt de gemeente Tilburg aan de concretisering van de ambities voor Wijkevoort als toonaangevende innovatiecampus. Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Akkoord 2022 - 2026 Meer voor elkaar, het campusprofiel, het bestemmingsplan en de bijbehorende ontwikkelleidraad. Er wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van het inhoudelijke profiel van de campus en de ontwikkelstrategie. Daarbij is onder meer aandacht voor de campus ontwikkelorganisatie (COO), financiering, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inrichting. En de noodzakelijke structuur voor het functioneren van de campus op het gebied van duurzame energie- en watersystemen, criteria voor duurzaam bouwen, samenwerking en programma-ontwikkeling.   
 

Grondaankoop Wijckerbos

In januari 2024 start de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) Hultense Leij. Staatsbosbeheer is eigenaar van een strook grond die nodig is voor de realisatie van de EVZ Hultense Leij. Een groot deel van de strook (circa 13 hectare met daarop het Wijckerbos) ligt binnen fase 1 van het toekomstige Wijkevoort. Staatsbosbeheer is bereid de grond die nodig is voor de EVZ te verkopen aan de gemeente, op voorwaarde dat de gemeente het hele perceel van circa 16 hectare overneemt. Het college besloot daarom op 12 december 2023 om het gehele perceel aan te kopen. De gemeente neemt het beheer van het perceel (waaronder ook het Wijckerbos) over van Staatbosbeheer. Een deel van de EVZ werkzaamheden is uitgesteld in afwachting van de uitspraak Raad van State tegen het bestemmingsplan. 

Maandag 30 oktober raadsinformatiebijeenkomst campusontwikkeling Wijkevoort 

Er is nog geen uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Wijkevoort, ook heeft de zitting nog niet plaatsgevonden. Daarom neemt de gemeenteraad voorlopig nog geen vervolgbesluiten. Op maandag 30 oktober werd de gemeenteraad bijgepraat over de versterking van het economische ecosysteem in onze regio. Met Wijkevoort wil Tilburg  een hoogwaardige vestigingsomgeving zijn voor kennisintensieve bedrijven en ook het bestaande MKB in de regio uitdagen en faciliteren  in toekomstbestendig ondernemen. Met speciale aandacht voor gemeenschappelijke thema’s en opgaven zoals circulaire economie, digitalisering en artificial intelligence (AI). 

Op 30 oktober werd de raad ook bijgepraat over de ruimtelijke en economische (door)ontwikkeling van een werklandschap naar een campus. De raad nam hierover al eerder een besluit (november 2021). Er wordt momenteel gewerkt aan de actualisatie van het ruimtelijk concept, met daarbij aandacht voor landschap en water, een gezamenlijk energiebedrijf, BREEAM certificatie en parkmanagement. Daarnaast wordt het erfpachtmodel uitgewerkt. Ook de doorontwikkeling van Wijkevoort als innovatiecampus met profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’ vraagt om nadere uitwerking van o.a. de campusontwikkelorganisatie (COO),  programmaontwikkeling en het onderzoeken van samenwerkingsverbanden.

In de afgelopen periode is ook gewerkt aan de totstandkoming van de adviescommissie die beoordeelt of geïnteresseerde bedrijven voldoen aan de vestigingscriteria voor innovatiecampus Wijkevoort. De gemeente verwacht in februari 2024 een besluit te nemen over het benoemen van de commissieleden. Het toetsen door de adviescommissie start zodra er een uitspraak is van de Raad van State. Hiervoor is nog geen datum bekend.   

De raadsbrief over de raadsinformatiebijeenkomst van 13 juni 2023 is hieronder te bekijken en te downloaden.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad stelde maandag 15 november 2021 het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort, het exploitatieplan en de ontwikkelleidraad Wijkevoort vast. Vervolgens is het bestemmingsplan vanwege enkele wijzigingen opnieuw ter inzage gelegd. Tegen het plan zijn beroepen ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in afwachting van een oproep voor een zitting hierover. Het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort is daardoor nog niet onherroepelijk.

Nieuwsbrief ondernemen op Wijkevoort

Bent u als ondernemer geïnteresseerd in de ontwikkeling van Wijkevoort en wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief Ondernemen op Wijkevoort van de gemeente Tilburg.

Campusontwikkeling Wijkevoort

Het college wil Wijkevoort ontwikkelen als innovatiecampus met als profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’. Hiermee sluit de kennissector aan bij het industriële DNA van Tilburg. Een campus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen  in een gedeeld concept en vormen samen een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad het ontwikkelprofiel van de innovatiecampus vastgesteld. In de komende periode wordt het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders verder uitgewerkt.

Bestuursakkoord 2022-2026

Op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe akkoord ‘Meer voor elkaar’. In het akkoord beschrijven de coalitiepartijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA de plannen voor de bestuursperiode 2022-2026. Het nieuwe college geeft in het akkoord aan dat de realisatie van Wijkevoort als ontwikkelcampus prioriteit heeft. De deur blijft gesloten voor stand alone distributiecentra. Het college wil Wijkevoort als campus ontwikkelen waarbij de toekomstige ondernemingen op Wijkevoort samen met onderwijsinstellingen werken aan innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. 

Doelgroep

Wijkevoort richt zich op bedrijven in de hoogwaardige maakindustrie, de slimme logistiek en aanverwante dienstverlening.

In de nabije toekomst werken hier ondernemingen samen die de ambitie hebben om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen, gezamenlijk te innoveren en hun bedrijfsprocessen te verduurzamen (circulaire economie). Kennis delen in een campusachtige setting staat hierbij centraal. Deze uitgangspunten zorgen voor betere ontwikkel- en groeimogelijkheden voor de nieuwe bedrijven en het MKB in de regio. Hiermee fungeert Wijkevoort als een onmisbare schakel in een breder innovatie ecosysteem in de stedelijke regio Breda - Tilburg. En als een katalysator voor innovaties in de moderne maakeconomie en de logistiek.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid over de weg is optimaal met de aansluiting op de randweg van Tilburg, de Burgemeester Letschertweg en de A58 binnen handbereik. Steden als Antwerpen, Rotterdam, Venlo, Arnhem en Utrecht zijn binnen een uur bereikbaar. Railport Brabant ligt op 20 minuten afstand en de Barge Terminal Tilburg op 10 minuten.

Planning

Momenteel is de gemeente bezig met de uitwerking van de campusontwikkelorganisatie, het erfpachtmodel en de selectieprocedure van eindgebruikers / bedrijven.  

LiggingTen zuidwesten van Tilburg.
KarakterWerklandschap Wijkevoort is ca 194 ha. groot en valt binnen Stadsbos013. Van de 194 ha. is maximaal ca 80 ha. uitgeefbaar terrein. Het gebied wordt gekenmerkt door een aantal landschappelijk en ecologisch waardevolle structuren.
BereikbaarheidWeg: zeer goed ontsloten via de Burgemeester Letschertweg en A58.
Water: Bargeterminal Tilburg op 10 minuten rijden.
Spoor: Railport Brabant op 20 minuten rijden.
Aantal kavelsNog nader te bepalen.
Totale oppervlakte80 hectare.
Nog uitgeefbaar80 hectare (in fase 1 wordt 41,9 hectare uitgegeven).
KavelgrootteDiverse formaten (vanaf 2,5 ha.)
Prijs per m2Nog nader te bepalen.
Milieucategorie3.1 en 3.2. Onder voorwaarden is 4.1. of 4.2 mogelijk.
Cijfers en feiten

Meer weten over Wijkevoort?

Wilt u meer weten over bedrijventerrein Wijkevoort en de mogelijkheden die er zijn om te ondernemen in Tilburg? Neem dan contact op via business@tilburg.nl.

Voor meer informatie over het project Wijkevoort (gebiedsontwikkeling, beleidsmatig) kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via jolanda.van.rooy@tilburg.nl. Of kijk op de algemene pagina over Wijkevoort op deze website

Bijlagen