Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente campus Wijkevoort ontwikkelen. Het wordt een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek. Op de campus gaan bedrijven, onderwijs – en onderzoeksinstellingen ook samen innoveren en medewerkers opleiden.

Actueel

Aanleg evz Hultense Leij start januari 2024

De gemeente Tilburg ontwikkelt in het gebied Wijkevoort 2 ecologische verbindingszones (EVZ’s) samen met de provincie Noord-Brabant en Waterschap de Brabantse Delta. De aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) Groote Leij is al klaar. De aanleg van EVZ Hultense Leij start in januari 2024. Deze werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen de Burgemeester Letschertweg tot de Hultenseweg. De werkzaamheden zijn klaar in het voorjaar van 2024. Vanwege de komst van Wijkevoort is het noodzakelijk om de Hultense Leij ten zuiden van de Hultenseweg over een lengte van 500 meter te verplaatsen. Omdat er nog geen uitspraak is van de Raad van State op het bestemmingsplan Wijkevoort worden de verplaatsingswerkzaamheden uitgesteld. Indien het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, worden deze laatste werkzaamheden alsnog uitgevoerd. 

Staatsbosbeheer is eigenaar van een strook grond die nodig is voor de realisatie van de EVZ Hultense Leij. Een groot deel van de strook (circa 13 hectare met daarop het Wijckerbos) ligt binnen fase 1 van het toekomstige Wijkevoort. Staatsbosbeheer is bereid de grond die nodig is voor de EVZ te verkopen aan de gemeente, op voorwaarde dat de gemeente het hele perceel van circa 16 hectare overneemt. Het college besloot daarom op 12 december 2023 om het gehele perceel aan te kopen. De gemeente neemt het beheer van het perceel (waaronder ook het Wijckerbos) over van Staatbosbeheer.

Soortenmanagementplan

De gemeente heeft voor Wijkevoort een zogenaamd soortenmanagementplan opgesteld. Daarin staat wat er nodig is voor de dieren willen zij zich gaan vestigen in hun (nieuwe) leefgebied. Er komen bij en langs de Hultenseweg in totaal 11 tillen; dat zijn palen van 4 tot 5 meter hoog met daarop vleermuiskasten, kunstmatige huismus- en zwaluwnesten (zogenaamde tillen). Inmiddels zijn er 5 tillen geplaatst, de resterende 6 tillen verwachten we in het eerste kwartaal van 2024 te plaatsen.

Ook komt er ten westen van Klein Tilburg een natuurinclusieve schuur van 50 m2. In deze schuur komen nestmogelijkheden voor de kerkuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismus en vleermuizen. De schuur is ontworpen door Houthandel van Dal in samenwerking met de gemeente en uilenwerkgroep Gilze. De schuur dient ook als schuilplek voor vee. De bouw start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 nadat de vergunningsprocedure is afgerond. Bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning voor de schuur is mogelijk tot 29 februari 2024. Dat kan via overheid.nl.

Raadsinformatiebijeenkomst campusontwikkeling Wijkevoort op 30 oktober 2023

Op maandag 30 oktober 2023 heeft het college de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken rond Wijkevoort. Op de agenda staat de uitwerking van het innovatieprogramma en de vervolgstappen. 

Raadsvoorstel campus Wijkevoort

Het college wil Wijkevoort ontwikkelen als innovatiecampus met als profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’. Hiermee sluit de kennissector aan bij het industriële DNA van Tilburg. Een campus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen  in een gedeeld concept en vormen samen een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad het voorstel besproken en ermee ingestemd. De komende periode wordt het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders verder uitgewerkt.

Sloopwerkzaamheden

In een eerder stadium zijn er diverse panden in het gebied aangekocht, om de ontwikkeling van Wijkevoort mogelijk te maken. Een aantal van de panden is in zeer slechte staat. Ondanks maatregelen als het afsluiten van de panden, tijdelijke antikraak bewoning en het plaatsen van alarmkoffers zijn er toch onveilige situaties ontstaan (inbraken en een illegaal drugslab). Om de omgeving leefbaar te houden en toekomstige incidenten te voorkomen gaat de gemeente binnenkort diverse panden slopen. Het gaat hierbij om:

Bij de sloop wordt rekening gehouden met beschermde diersoorten.

Aanleg ecologische verbindingszones

In het natuurbeheerplan van de Provincie Noord Brabant zijn diverse ecologische verbindingszones (EVZ’s) rond Tilburg opgenomen. Een ecologische verbindingszone gaat versnippering van de natuur tegen door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Daarnaast helpt een EVZ tegen verdroging van het gebieden door extra poelen en waterlopen aan te leggen. Deze zorgen ervoor dat het regenwater langer wordt vastgehouden. In het gebied rond Wijkevoort liggen twee EVZ’s t.w. de Groote Leij en de Hultense Leij. In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta zijn deze zones uitgewerkt. De gemeenteraad besloot in 2020 dat de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe natuur zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Inmiddels is het uilencompensatiegebied Klein Tilburg klaar en zijn ook de werkzaamheden voor de aanleg van EVZ de Groote Leij klaar.

Hultense Leij

Er komt ook een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Hultense Leij. Op 30 juni 2022 is het ontwerp hiervoor toegelicht tijdens een informatieavond. De vergunning hiervoor lag t/m 3 februari 2023 ter inzage.

De aanleg start in januari 2024. In het voorjaar van 2024 zijn de werkzaamheden afgerond. Deze EVZ zal bestaan uit poelen, bossages, boomgroepen, kruidenrijke graslanden en een doorstroommoeras. Omdat er nog geen uitspraak is van de Raad van State op het bestemmingsplan Wijkevoort worden niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Vanwege de komst van Wijkevoort is het noodzakelijk om de Hultense Leij ten zuiden van de Hultenseweg over een lengte van 500 meter te verplaatsen. Dit deel van de werkzaamheden wordt uitgesteld.

Bestemmingsplan Wijkevoort in behandeling Raad van State

Op 15 november 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort vast. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van eerste 41,9 hectare bedrijventerrein mogelijk (roze op de kaart) en sorteert voor op de ontwikkeling van in totaal 80 hectare bedrijventerrein. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 7 februari 2022. De Raad van State heeft 11 beroepen ontvangen tegen het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. We zijn in afwachting van een zittingsdatum van de Raad van State. Minimaal 6 weken na de zitting volgt een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State kan het bestemmingsplan (deels) vernietigen of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk. Alle informatie over het bestemmingsplan staat op een aparte pagina. Die is te bekijken via onderstaande link. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via jolanda.van.rooy@tilburg.nl.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in vestiging op Wijkevoort? Bekijk dan de mogelijkheden op de pagina bedrijfsruimte op deze site tilburg.nl.