Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente campus Wijkevoort ontwikkelen. Het wordt een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek. Op de campus gaan bedrijven, onderwijs – en onderzoeksinstellingen ook samen innoveren en medewerkers opleiden.

Actueel

Raadsvoorstel campus Wijkevoort

Het college wil Wijkevoort  ontwikkelen als innovatiecampus met als profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’. Hiermee sluit de kennissector aan bij het industriële DNA van Tilburg. Een campus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen  in een gedeeld concept en vormen samen een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad het voorstel besproken en ermee ingestemd. De komende periode wordt het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders verder uitgewerkt.

Komend voorjaar enkele sloopwerkzaamheden

In een eerder stadium zijn er diverse panden in het gebied aangekocht, om de ontwikkeling van Wijkevoort mogelijk te maken. Een aantal van de panden is in zeer slechte staat. Ondanks maatregelen als het afsluiten van de panden, tijdelijke antikraak bewoning en het plaatsen van alarmkoffers zijn er toch onveilige situaties ontstaan (inbraken en een illegaal drugslab). Om de omgeving leefbaar te houden en toekomstige incidenten te voorkomen gaat de gemeente komend voorjaar diverse panden slopen. Het gaat hierbij om:

  • Schoorweg 10 (sloop varkensstallen);
  • Hultenseweg 5 (sloop woning);
  • Hultenseweg 40 (sloop varkensstallen);
  • Hultenseweg 35 (renovatie dak woning).

Bij de sloop wordt rekening gehouden met beschermde diersoorten.

Aanleg ecologische verbindingszones

In het natuurbeheerplan van de Provincie Noord Brabant zijn diverse ecologische verbindingszones (EVZ’s) rond Tilburg opgenomen. Een ecologische verbindingszone gaat versnippering van de natuur tegen door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Daarnaast helpt een EVZ tegen verdroging van het gebieden door extra poelen en waterlopen aan te leggen. Deze zorgen ervoor dat het regenwater langer wordt vastgehouden. In het gebied rond Wijkevoort liggen twee EVZ’s t.w. de Groote Leij en de Hultense Leij. In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta zijn deze zones uitgewerkt. De gemeenteraad besloot in 2020 dat de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe natuur zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Inmiddels is het uilencompensatiegebied Klein Tilburg klaar en zijn ook de werkzaamheden voor de aanleg van EEVZ de Groote Leij klaar.

Hultense Leij

Er komt ook een ecologische verbindingszone langs de Hultense Leij. Op 30 juni 2022 is het ontwerp hiervoor toegelicht tijdens een informatieavond. De vergunning hiervoor t/m 3 februari 2023 ter inzage via de website officielebekendmakingen.nl (zoekwoord: Hultense Leij).

De aanleg vindt grotendeels plaats in 2023. Deze EVZ zal bestaan uit poelen, bossages, boomgroepen, kruidenrijke graslanden en een doorstroommoeras. Als er nog geen uitspraak is van de Raad van State op het bestemmingsplan Wijkevoort (deze wordt verwacht in het voorjaar van 2023) worden niet alle werkzaamheden uitgevoerd. Vanwege de komst van Wijkevoort is het noodzakelijk om de Hultense Leij ten zuiden van de Hultenseweg over een lengte van 500 meter te verplaatsen. Dit deel van de werkzaamheden wordt uitgesteld indien er nog geen uitspraak is van de Raad van State. De overige werkzaamheden gaan dan wel door. 

Bestuursakkoord en raadsbrief stand van zaken Wijkevoort

Op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe akkoord ‘Meer voor elkaar’. In het akkoord beschrijven de coalitiepartijen GroenLinks, D66, VVD en PvdA de plannen voor de bestuursperiode 2022-2026. Het nieuwe college geeft in het akkoord aan dat de realisatie van Wijkevoort als ontwikkelcampus prioriteit heeft. 

Op 8 juni 2022 is de gemeenteraad via een raadsbrief bijgepraat over de huidige stand van zaken rond Wijkevoort. In de raadsbrief geeft het college een indicatieve planning af voor de realisatie. Onder voorbehoud van de uitspraak van de Raad van State (waarschijnlijk in het voorjaar van 2023) kan de aanleg van de infrastructuur (energie, waterberging, verkeer) en het bouwrijp maken starten in de 2e helft van 2024. De eerste bedrijven kunnen dan (onder voorbehoud van besluitvorming en het doorlopen van de noodzakelijke trajecten met o.a. kwaliteitsteam, adviescommissie en Omgevingscommissie) eind 2024 starten met de bouwvoorbereidingen om in de periode 2025-2026 te starten met de eerste bouwwerkzaamheden. Met uitzondering van de aanleg van de ecologische verbindingszones (in 2022 en 2023) vinden er geen werkzaamheden plaats voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. 

Bestemmingsplan Wijkevoort in behandeling Raad van State

Op 15 november 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort vast. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van eerste 41,9 hectare bedrijventerrein mogelijk (roze op de kaart) en sorteert voor op de ontwikkeling van in totaal 80 hectare bedrijventerrein. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 7 februari 2022. De Raad van State heeft 11 beroepen ontvangen tegen het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. De zitting hierover vindt waarschijnlijk plaats in het voorjaar van 2023. Bij de zitting mogen de indieners hun beroep toelichten, de gemeente licht dan ook het raadsbesluit toe. Minimaal 6 weken na de zitting volgt een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State kan het bestemmingsplan (deels) vernietigen of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk. Alle informatie over het bestemmingsplan staat op een aparte pagina. Die is te bekijken via onderstaande link. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via jolanda.van.rooy@tilburg.nl.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in vestiging op Wijkevoort? Bekijk dan de mogelijkheden op de pagina bedrijfsruimte op deze site tilburg.nl.