logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente campus Wijkevoort ontwikkelen. Het wordt een groene, hoogwaardige omgeving voor kennisintensieve bedrijven in de maakeconomie, slimme en schone logistiek. Op de campus gaan bedrijven, onderwijs – en onderzoeksinstellingen ook samen innoveren en medewerkers opleiden.

Actueel

Sloopwerkzaamheden Hultenseweg 40

Voor de ontwikkeling van Wijkevoort zijn in een eerder stadium diverse panden in het gebied aangekocht. Een aantal van de panden is in zeer slechte staat. Wij vinden het voor de huidige bewoners belangrijk dat hun gebied leefbaar is en blijft. Ondanks maatregelen als het afsluiten van de panden, tijdelijke antikraak bewoning en het plaatsen van alarmkoffers zijn er toch onveilige situaties ontstaan (inbraken en een illegaal drugslab) die deze leefbaarheid onder druk zetten. Eerder hebben we u laten weten daarom de volgende panden te slopen. Het gaat hierbij om:

Voor de sloop van de panden is een ontheffing soortenbescherming nodig (beschermde diersoorten), op basis van het SoortenManagementPlan (SMP). Inmiddels is het SMP onherroepelijk is en de voorbereiding voor de sloop heeft plaatsgevonden, gaan we starten met de werkzaamheden van de Hultenseweg 40. De werkzaamheden vinden plaats op het terrein zelf en duren van 11 maart 2024 tot eind april 2024. Het betreft een aantal vervallen schuren. De sloopwerkzaamheden van de Schoorweg 10 en Hultenseweg 5 starten in het najaar van 2024. 

Voor vaststelling van het bestemmingplan ‘Werklandschap Wijkevoort 2020’ heeft een zorgvuldige inventarisatie plaatsgevonden van o.a. de aanwezige panden. In het bestemmingsplan hebben we alle panden met erfgoedwaarde, bomen en een strook van het Wijckerbos in relatie tot de boomwaardekaart en ook de wegenstructuur (waaronder de weg Wijkevoort) beschermd. Het gaat daarbij om de panden: Nieuwelijn 2, 4 (voorheen Bleukweg 2, 4), Hultenseweg 8, 84, Keizersakker 2, 6, 7, Prinsenhoef 2, 12. De te slopen panden maken hier geen onderdeel van uit.

Soortenmanagementplan

De gemeente heeft voor Wijkevoort een zogenaamd soortenmanagementplan opgesteld. Daarin staat wat er nodig is voor de dieren willen zij zich gaan vestigen in hun (nieuwe) leefgebied. Er komen bij en langs de Hultenseweg in totaal 11 tillen; dat zijn palen van 4 tot 5 meter hoog met daarop vleermuiskasten, kunstmatige huismus- en zwaluwnesten (zogenaamde tillen). Inmiddels zijn er 5 tillen geplaatst, de resterende 6 tillen verwachten we in het eerste kwartaal van 2024 te plaatsen.

Ook komt er ten westen van Klein Tilburg een natuurinclusieve schuur van 50 m2. In deze schuur komen nestmogelijkheden voor de kerkuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismus en vleermuizen. De schuur is ontworpen door Houthandel van Dal in samenwerking met de gemeente en uilenwerkgroep Gilze. De schuur dient ook als schuilplek voor vee. De bouw start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 nadat de vergunningsprocedure is afgerond. Bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning voor de schuur is mogelijk tot 29 februari 2024. Dat kan via overheid.nl.

Aanleg ecologische verbindingszones

In het natuurbeheerplan van de Provincie Noord Brabant zijn diverse ecologische verbindingszones (EVZ’s) rond Tilburg opgenomen. Een ecologische verbindingszone gaat versnippering van de natuur tegen door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Daarnaast helpt een EVZ tegen verdroging van het gebieden door extra poelen en waterlopen aan te leggen. Deze zorgen ervoor dat het regenwater langer wordt vastgehouden. In het gebied rond Wijkevoort liggen twee EVZ’s t.w. de Groote Leij en de Hultense Leij. In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta zijn deze zones uitgewerkt. De gemeenteraad besloot in 2020 dat de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe natuur zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Inmiddels is het uilencompensatiegebied Klein Tilburg klaar en zijn ook de werkzaamheden voor de aanleg van EVZ de Groote Leij klaar.

De aanleg van EVZ Hultense Leij is gestart in januari 2024. Deze werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen de Burgemeester Letschertweg tot de Hultenseweg. De werkzaamheden zijn klaar in het voorjaar van 2024. Vanwege de komst van Wijkevoort is het noodzakelijk om de Hultense Leij ten zuiden van de Hultenseweg over een lengte van 500 meter te verplaatsen. Omdat er nog geen uitspraak is van de Raad van State op het bestemmingsplan Wijkevoort worden de verplaatsingswerkzaamheden uitgesteld. Indien het bestemmingsplan onherroepelijk wordt, worden deze laatste werkzaamheden alsnog uitgevoerd. 

Staatsbosbeheer is eigenaar van een strook grond die nodig is voor de realisatie van de EVZ Hultense Leij. Een groot deel van de strook (circa 13 hectare met daarop het Wijckerbos) ligt binnen fase 1 van het toekomstige Wijkevoort. Staatsbosbeheer is bereid de grond die nodig is voor de EVZ te verkopen aan de gemeente, op voorwaarde dat de gemeente het hele perceel van circa 16 hectare overneemt. Het college besloot daarom op 12 december 2023 om het gehele perceel aan te kopen. De gemeente neemt het beheer van het perceel (waaronder ook het Wijckerbos) over van Staatbosbeheer.

Bestemmingsplan Wijkevoort in behandeling Raad van State

Op 15 november 2021 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort vast. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van eerste 41,9 hectare bedrijventerrein mogelijk (roze op de kaart) en sorteert voor op de ontwikkeling van in totaal 80 hectare bedrijventerrein. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 7 februari 2022. De Raad van State heeft 11 beroepen ontvangen tegen het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. We zijn in afwachting van een zittingsdatum van de Raad van State. Minimaal 6 weken na de zitting volgt een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State kan het bestemmingsplan (deels) vernietigen of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk. Alle informatie over het bestemmingsplan staat op een aparte pagina. Die is te bekijken via onderstaande link. 

Ontwikkeling innovatiecampus Wijkevoort

Informatie over de ontwikkeling van de campus Wijkevoort vindt u op deze pagina .

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via jolanda.van.rooy@tilburg.nl.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in vestiging op Wijkevoort? Bekijk dan de mogelijkheden op de pagina bedrijfsruimte op deze site tilburg.nl.