logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Toezicht en Handhaving

Evenementen moeten goed verlopen, voor iedereen. Daarom moet iedereen rekening met elkaar houden, de regels naleven en afspraken nakomen. Medewerkers van Toezicht en Handhaving zorgen daarvoor.

Controle op het naleven van de vergunning

Bij de meest risicovolle evenementen wordt tijdens een opleveringscontrole samen met de organisator gecontroleerd of alles volgens de vergunning is geregeld. Als het nodig is haakt ook de brandweer, politie, een bouwkundig adviseur en/of een ecoloog aan. Bij gewone B- en C-evenementen wordt tijdens het evenement gecontroleerd of aan alle vergunningsvoorwaarden is voldaan. A-evenementen worden steekproefsgewijs bezocht door Toezicht en Handhaving.

Voordat het evenement begint

Voorschouw

Soms is een voorschouw nodig. Dan wordt vooraf de locatie bekeken en besproken hoe de organisator de locatie weer oplevert. Herstel van eventuele schade achteraf is voor rekening van de organisator.

Opbouw en afbraak

Opbouw en afbouw van het evenement is tussen 07:00 uur en 22:00 uur en op zondag tussen 13:00 uur en 22:00 uur (Zondagswet). Om geluidsoverlast te beperken.

Oplevering van het terrein

Het terrein wordt opgeleverd als de gemeente en initiatiefnemer akkoord zijn en het terrein is ingedeeld zoals op de tekening van de vergunning.

Veiligheid

De organisator is verantwoordelijk voor de veiligheid en een goed verloop van het evenement. Dit geldt voor bezoekers op en direct rond het evenemententerrein. Daarbuiten is de gemeente samen met de hulpdiensten verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde.

Tijdens het evenement

Inzet veiligheidsteam

Bij alle C-evenementen zetten we een v-team (veiligheidsteam) in. Zij houden de situatie op en rond het terrein in de gaten en reageren op (acute) veiligheidszaken. De vergunninghouder sluit aan bij overleg van het v-team, eventueel samen met het hoofd van de beveiligingsorganisatie. Een v-team bestaat uit medewerkers van: politie, gemeente Tilburg, beveiliging en als het nodig is de brandweer en GHOR. Bij evenementen zonder v-team wordt bij calamiteiten 112 gebeld.

Aandachtspunten EHBO

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor een goede en passende EHBO ondersteuning:

Politie-inzet

Bij een groot evenement zet de politie mensen in rond het evenemententerrein. Niet op het terrein zelf, want daar is het eventueel ingehuurd beveiligingsbedrijf verantwoordelijkheid voor. Bij escalaties op het terrein zelf treedt het beveiligingsbedrijf op. Alleen in uiterste gevallen biedt de politie ondersteuning. Het eventueel overdragen van verdachten gebeurt aan de rand van het evenemententerrein.

Inzet overige hulpdiensten

Soms moet een organisator extra ambulance-inzet of extra brandweer-capaciteit voor op het terrein inhuren. Dat hangt af van de aard en de omvang van het evenement. Alles wat rond het terrein plaatsvindt, is de verantwoordelijkheid van de reguliere hulpdiensten.

Inzet particulier beveiliging

De richtlijn is dat per 250 bezoekers 1 gecertificeerde beveiliger wordt ingezet. Als er aanleiding toe is wordt dit aantal opgehoogd. Ook moet het aantal beveiligers zijn afgestemd op de gemaakte veiligheidsscenario’s. Beveiligers moeten hun beveiligingstaak op het evenemententerrein kunnen uitvoeren, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor een goede in- en uitstroom van bezoekers (inclusief het parkeerbeleid). De organisator is eindverantwoordelijk voor de beveiliging.

Bedrijfshulpverleners/Bhv-medewerkers

Het aantal bedrijfshulpverleners (bhv'ers) wordt afgestemd op de aard, omvang en inrichting van het evenement en de locatie. Bhv'ers verrichten geen beveiligingstaken. Wel moeten er voldoende bhv'ers aanwezig zijn met de juiste opleiding. Het aantal is afgestemd op de gemaakte veiligheidsscenario’s. Zij moeten zich volledig kunnen richten op hun bhv-taak zoals beschreven in de evenementenvergunning.

Inzet brandwachten en duikers

Bij evenementen op het water worden er vaak duikers ingezet. Bij evenementen met open vuur is de inzet van brandwachten vaak verplicht. Dit is altijd een kwestie van maatwerk en wordt per evenement bepaald.

Websites