logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Algemene betalingsvoorwaarden gemeente Tilburg

Toepassingsgebied

Artikel 1.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen, die derden aan de gemeente verschuldigd zijn op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, krachtens welke de gemeente enigerlei prestatie geleverd heeft of nog leveren zal.
  2. In bijzondere leveringsvoorwaarden en overeenkomsten kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden. Alsdan gelden de bijzondere voorwaarden.

Betaling

Artikel 2.

Betaling van aan de gemeente verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen achtentwintig dagen na de factuurdatum.

Herinnering

Artikel 3.

Indien niet binnen de in artikel 2 genoemde termijn volledige betaling is ontvangen wordt de debiteur een herinnering toegezonden, waarbij deze in de gelegenheid gesteld wordt alsnog binnen veertien dagen tot betaling over te gaan.

Aanmaning

Artikel 4.

  1. Indien niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn volledige betaling is ontvangen wordt de debiteur een aanmaning toegezonden, waarbij deze in de gelegenheid gesteld wordt alsnog binnen zeven dagen tot betaling over te gaan.
  2. Alsdan is de debiteur naast de hoofdsom een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van 7,‐euro.

Verdere invordering

Artikel 5.

Nota Debiteurenbeheer 2012

  1. Indien ook na aanmaning geen volledige betaling is gevolgd kan de vordering ter incasso in handen gegeven worden van een incassobureau dan wel kan tot gerechtelijke invordering worden overgegaan.
  2. Alsdan is de debiteur naast de hoofdsom en de administratiekosten tevens al de te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, behoudens matiging van die kosten door de rechter.

Wettelijke rente

Artikel 6.

Indien niet binnen de in artikel 2 genoemde termijn casu quo binnen enige andere op de factuur vermelde termijn volledige betaling ontvangen is kan te allen tijde over de verschuldigde bedragen de wettelijke rente in rekening gebracht worden.

Waarborgsommen

Artikel 7.

Het gestelde in de artikelen 3 tot en met 6 is niet van toepassing op de invordering van waarborgsommen.

Slotbepaling

Artikel 8.

  1. Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 1 november 1989 en kunnen aangehaald worden als de Algemene Betalingsvoorwaarden Gemeente Tilburg 1989.
  2. Deze voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg, worden gepubliceerd in de Systematische Verzameling van verordeningen, reglementen enz. van de gemeente Tilburg en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.