Veelgestelde vragen (Q&A) huisvesting arbeidsmigranten Rielseweg

Op deze pagina staan de antwoorden op de veelgestelde vragen (Q&A) over de huisvesting arbeidsmigranten aan de Rielseweg.

Op 8 november 2022 is er een tweede informatieavond georganiseerd over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Rielseweg 875. Naar aanleiding van deze informatieavond zijn alle geïnteresseerden in de gelegenheid gesteld om via de e-mail vragen te stellen over het initiatief. Dit is een overzicht van de beantwoording van deze vragen.

Wie gaat dit plan betalen?

Het initiatief wordt geheel bekostigt door de initiatiefnemer (Demir Onroerende Zaken B.V.).

Hoe is de rolverdeling in dit initiatief? Wat is de rol van de ontwikkelaar, wat is de rol van de gemeente?

De ontwikkelaar is de initiatiefnemer van het plan. Hij is eigenaar van de grond en maakt een plan voor de ontwikkeling daarvan. Dit plan dient hij in bij de gemeente. De gemeente heeft een faciliterende en toetsende rol. Zij toetst of het plan passend is op deze locatie. Omdat het onderwerp arbeidsmigranten een gevoelig onderwerp is, zet de gemeente zich ook in voor een uitgebreidere omgevingsdialoog dan wettelijk verplicht (met klankbordgroepen).

Welke voorzieningen ontspanning, sport, recreatie, supermarkt zijn in het plan meegenomen?

Iedere bewoner heeft een eigen slaapkamer als privé vertrek. Daarnaast heeft men per 6 slaapkamers een gezamenlijke woonkamer met tv en keuken ter beschikking. Als gemeenschappelijke voorzieningen heeft men een terras aan de voorzijde i.c.m. een ontmoetingsruimte (met pouletafels, automaten, etc). Ook is er een fitnessruimte aanwezig en een dokterspost voor de bewoners. Daarnaast staat de binnentuin (waar men ook kan ontspannen) in een open verbinding met het recreatieve deel achter het gebouw. Hier zijn banken, picknickplekken en een sportveld voorzien. Per laag heeft men een overdekte buitenruimte (rookruimte) die over de binnentuin loopt. Het bestemmingsplan staat de vestiging van een supermarkt niet toe.

Wordt er actief gezorgd voor ontspanningsmogelijkheden voor de bewoners?

Zoals eerder benoemd zijn er ruime voorzieningen voor recreatie binnen en buiten het pand. Er wordt ook een activiteitenprogramma aangeboden.

Wat is jullie ervaring met de vrijetijdsbesteding van de mensen voor en/of na hun werk?

Deze tijd wordt ingevuld met sporten, tijd in huiselijke kring, recreëren in gezamenlijke ruimte, gezamenlijk koken en eten etc.

Is er een huisarts of zorgverlener die de arbeidsmigranten zorg kan bieden?

Carrière uitzendbureau verwacht voor de invulling van de huisartsfunctie gebruik te maken van een commerciële aanbieder van zorgverleners. Uit het aanbod is nog geen keuze gemaakt omdat het voorlopig nog niet aan de orde is. Als het plan concreter is, wordt deze keuze tijdig gemaakt zodat deze functie bij aanvang is ingevuld.

Is eten/drinken en roken op eigen terrein toegestaan? En zo nee, kan dit niet alsnog worden toegestaan om overlast buiten het gebouw te voorkomen?

Wellicht staat dat onvoldoende duidelijk vermeld. Er is juist gekozen voor een locatie met ruime inpandige en uitpandige voorzieningen waar men kan recreëren. Daartoe behoort ook roken en het verantwoord nuttigen van alcohol. In de openbare ruimte mag alcohol nuttigen, roken of samenscholing niet. In de leefregels is opgenomen dat publiek dronkenschap niet wordt getolereerd en dat dit consequenties heeft die kunnen leiden tot verwijdering uit het complex.

Tot waar lopen de openbare ruimtes die zijn opgenomen in het beheerplan? En wie handhaaft deze?

De openbare ruimte start bij de erfgrens. De locatie beschikt over ruime algemene voorzieningen waar men gebruik van kan maken. In de huisregels staat wat de regels en omgangsnormen zijn. In grote groepen bier drinken op straat valt hier niet onder. Mocht dit zich voordoen dan kan er gebeld worden met de beheerder en zal er geacteerd worden. De beheerder is 24/7 bereikbaar op meerdere manieren.

Hoe voorkomt u geluidsoverlast in de dichtbijgelegen wijk in Riel tijdens feestjes op het buitenterrein?

Er is 24/7 een beheerder aanwezig op de locatie. Mocht er geluidsoverlast zijn dan zal er direct worden opgetreden.

Is er een contactpersoon die dag en nacht bereikbaar is?

Ja, er is 24/7 een beheerder aanwezig en bereikbaar

Hoe wordt de veiligheid van Rielenaren geborgd bij het passeren van de locatie?

Het pand en de aangrenzende openbare ruimte wordt goed verlicht. Ook wordt de locatie voorzien van een camerasysteem. Als daar aanleiding toe is en dit mogelijk is, zal de initiatiefnemer de nabije omgeving ook opnemen in het bereik van de camera’s. De locatie beschikt over een beheerder die 24/7 bereikbaar is en op meerdere manieren direct benaderd kan worden.

Wordt het terrein met hekken afgesloten van de openbare weg? Is het terrein 's nachts gesloten?

Er zijn momenteel geen plannen voor een hekwerk aan de Rielseweg (onvriendelijke uitstraling). Wel zal er gebruik gemaakt worden van een groen afscheiding (± 1m hoog) aan de Rielseweg.

Wordt het zandpad langs de volkstuintjes naar het Bels Lijntje verhard?

Nee, dit is geen onderdeel van het project en dit is ook geen grond die in eigendom is van de initiatiefnemer.

Is de verlichting van het Bels Lijntje meegenomen in het plan? Zijn er geen stukken van deze route waar verlichting ontbreekt?

Het plan voorziet alleen in de invulling en verlichting op het eigen perceel van de ontwikkelaar. De verlichting van het Bels Lijntje valt hier dus niet onder.

Waarom denkt u dat in de groene omgeving rondom de locatie zo’n hoog gebouw (15 m) passend is?

Het gebouw bevindt zich tussen twee structuurdragers die eenzelfde hoogte halen. De schaduwwerking van het gebouw heeft geen invloed op de aangrenzende volkstuinen. De aangehouden 15m wordt ook in het vigerende bestemmingsplan als passend gezien. Over het volume, de vormgeving en gebruikskwaliteiten zijn meerder gesprekken gevoerd met de omgevingscommissie van de gemeente Tilburg. Hierbij is ook aangetoond dat het voorgestelde volume passend is qua ligging op het perceel, omvang en hoogte.

Gemeente Tilburg zet in op grootschalige locaties, maar bij hoeveel personen wordt een locatie ingedeeld als grootschalig?

In de regio en met de Provincie zijn afspraken gemaakt waarbij per gemeente is aangegeven voor hoeveel personen de gemeente de huisvesting zou moeten regelen. Voor Tilburg gaat het om 3.600 tot 5.000 plekken vóór 2025. Om dat mogelijk te maken wil het college van burgemeester en wethouders meewerken aan de realisatie van tijdelijke grootschalige en goed begeleide logiesvoorzieningen. Grootschalige voorzieningen hebben het voordeel dat er, anders dan bijvoorbeeld individuele huizen in woonwijken, minimaal 1 beheerder 24/7 aanwezig is. Bovendien hebben we zo'n grote opgave dat we het onmogelijk redden met alleen kleine voorzieningen. Daarom zoeken we plekken waar enkele honderden personen kunnen verblijven. De omschrijving van een grootschalige logiesvoorziening kan per locatie/situatie verschillend zijn.

Waarom wordt er geen middenweg gekozen tussen het beleid van de gemeente Tilburg en de gemeente Goirle omtrent de aanpak huisvesting arbeidsmigranten?

De gemeente Tilburg en de gemeente Goirle hebben samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant een regionaal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. In het regionaal beleidskader staat opgenomen als het initiatief aan de grens van de buurgemeente ligt, hierover wordt gesproken tussen de betreffende gemeenten. De gemeente Tilburg heeft de gemeente Goirle geïnformeerd en hierover hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden.

Op basis van welke factoren is tot het getal van 366 bewoners gekomen?

Op basis van het volume dat gerealiseerd kan worden binnen het geldige bestemmingsplan i.c.m. de uitgangspunten voor de afmetingen van de woongroepen/kamers/voorzieningen en het aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd kan worden op eigen terrein. Daarnaast sluit dit aantal ook aan op de inzet van arbeidsmigranten in de regio Tilburg door Carrière uitzendbureau.

Bij welk aantal arbeidsmigranten is de locatie rendabel? Waar ligt het omslagpunt?

Huisvesting voor arbeidsmigranten is een voorwaarde om arbeidsmigranten in te kunnen zetten als werknemers. De kosten voor de huisvesting zijn groter dan de te ontvangen huur van de arbeidsmigranten. Huisvesting is voor een uitzendbureau nooit rendabel maar een additionele kost om haar diensten te leveren. De kosten per arbeidsmigrant (huisvesting, beheer, energie, vervoer etc.) zijn bij grotere locaties wel lager, terwijl de kwaliteit vele malen hoger, is dan kleinschalige huisvesting.

Wat is de verwacht bezettingsgraad van het pand? En waar wordt dat op gebaseerd?

De verwachte bezettingsgraad is 95 %. Dit wordt veroorzaakt door een wisselende vraag naar arbeid met een vast aantal kamers. Verder gaat beschikbaarheid verloren door schoonmaak, onderhoud etc.

Hoe staan de ontwikkelaar en gemeente er in om het gebouw terug te brengen naar een capaciteit van 100 arbeidsmigranten?

De ontwikkelaar heeft een aantal faciliteiten en kwaliteitsnormen toegezegd aan de gebruiker en gemeenten. Denk hierbij aan architectonische kwaliteit, ruimte per persoon, recreatieve voorzieningen (inrichting recreatief groen, fitness, gezamenlijke ontspanningsruimte). Daarnaast heeft de gebruiker een minimaal aantal bedden nodig om 24/7 beheer mogelijk te maken. Er is gedurende de omgevingsdialoog teruggeschaald van 424 naar 366 om aan de verschillende wensen en eisen van de betrokken partijen tegemoet te komen. Bij maximaal 100 bedden is deze locatie niet haalbaar te exploiteren. Voor de gemeente geldt dat er een opgave ligt om 3.600 tot 5.000 huisvestingsplaatsen te realiseren voor 2025. Het gaat niet lukken om deze opgave te behalen met locaties van maximaal 100 personen.

Is er een maximale duur van bewoning? Wat gebeurt er als deze duur verstreken is, maar de persoon nog steeds werkzaam is in Nederland?

In de vergunning wordt een maximale aaneengesloten verblijfstijd voor individuele bewoners opgenomen. Deze is maximaal 6 maanden, aangezien het huisvesting is voor tijdelijke bewoning op basis van logies. Mocht de persoon nog werkzaam zijn in Nederland, dan wordt op een andere locatie woonruimte aangeboden. Eventueel gecombineerd met werk op een andere locatie.

Wat gebeurt er met de arbeidsmigrant als het arbeidscontract wordt beëindigd en hij/zij geen nieuwe huisvesting heeft (in Nederland)?

Er is hier duidelijke Nederlandse wetgeving over, waarbij het werken gescheiden is van het wonen. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigt loopt de huurovereenkomst gewoon door.

Worden de arbeidsmigranten teruggebracht naar het thuisland na einde van hun arbeidscontract?

Ja, het uitzendbureau heeft een belangrijke zorgplicht waaronder georganiseerd vervoer van en naar Nederland.

Wat is de nazorgverplichting vanuit het uitzendbureau na einde van het arbeidscontract?

Deze is groter dan die van alle andere werkgevers in Nederland en omvat specifiek het beschikbaar houden van huisvesting na het einde van het dienstverband en het verzorgen van de terugreis.

Hoe is de verhouding man/vrouw op deze locatie?

Naar verwachting is ongeveer 35% van de bewoners vrouw. Een aantal hiervan zal samen met een andere bewoner een stelletje vormen. Hiervoor hebben we een aantal kamers ingericht voor gebruik door 2 personen i.p.v. 1 persoon. Het is mogelijk om meerdere kamers om te bouwen naar 2-persoons mocht daar behoefte aan zijn.

Hoe wordt er omgegaan met de komst van een kind?

Het krijgen van een kind in een relatie is in principe geen zaak van het uitzendbureau of huisvester. De ervaring leer dat men in geval van gezinsuitbreiding ruim op tijd naar het land van oorsprong teruggaat en daar een gezinsleven start. Kinderen zijn in ieder geval niet toegestaan op de locatie.

Hoe wordt door de gemeente Tilburg voorkomen dat arbeidsmigranten bij opzegging van hun huisvesting dakloos in de omgeving (bijvoorbeeld op de Rechte hei) gaan rondzwerven? Wat gaat de gemeente Tilburg ondernemen als zij toch gaan rondzwerven?

Het gaat hier gaat om mensen, wanneer zij dakloos raken hebben zij recht op opvang. Wanneer overlast wordt gesignaleerd, zal hier adequaat op worden gehandeld. Daarnaast probeert de gemeente deze groep te ondersteunen via stichting Barka, die hen kan helpen bij werk, huisvesting of terugkeer.

Wat is het salaris van de arbeidsmigranten?

Dat hangt van veel zaken af. Maar dit is exact gelijk aan het salaris van de Nederlandse medewerkers van een bedrijf die dezelfde functie uitoefenen.

Is een mix van doelgroepen mogelijk?

Carrière uitzendbureau staat hier niet onwelwillend tegenover en biedt op meerdere van haar locaties reeds opvang aan meerdere doelgroepen.

Kunnen bedrijven vanuit Goirle/Riel gebruik maken van deze locatie?

De insteek van grotere locaties is juist om huisvesting te verbeteren, misstanden / overlast te voorkomen en huisvesting in de wijk te voorkomen. Ook wordt de druk op de markt verlicht door geen woningen aan de markt te onttrekken. Carrière uitzendbureau wil haar bijdrage leveren aan de gemeenschap en staat niet onwelwillend tegenover de vraag om uitzendkrachten van andere organisaties te huisvesten. Net als het huisvesten van de eerder genoemde andere doelgroepen.

Is het duurzaam om mensen te huisvesten in het zuiden van Tilburg en te laten werken in het noorden van Tilburg?

Nu worden de arbeidsmigranten dagelijks vanuit West Brabant/Randstad naar Tilburg vervoert met busjes. Huisvesting in gemeente Tilburg zelf, is dus een enorme verduurzamingsslag. Ook is er daardoor de mogelijkheid voor de arbeidsmigranten om te fiets naar het werk te gaan, wat momenteel niet mogelijk is i.v.m. de afstand.

Waarom denkt u dat fietsen reëel is bij dergelijke afstanden?

In de studie Mobiliteitsbeleid 2016 is onderzoek gedaan naar het maximaal aantal kilometers dat men per fiets wenst af te leggen. Dit ligt tussen de 7.5 km (gewone fiets) en 15.5 km (elektrische fiets). De verwachte woon-werk afstand past binnen die bandbreedte.

De uitvalsroutes van Riel staan vast in ochtend en avond. Hoe wordt de verkeersoverlast door het van/naar werk gaan door de arbeidsmigranten beperkt? Wordt hierbij ook rekening gehouden met de veel gebruikte sluiproutes?

De aanwezigheid van sluiproutes of spits is voor dit initiatief minder relevant. Het merendeel van de werkzaamheden zal plaatsvinden op basis van een ploegendienst. De start en eindtijden liggen buiten de reguliere spitstijden. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van fietsen en georganiseerd vervoer.

Hoe voorkomt u overlast voor de directe buurtbewoners bij het busvervoer van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat?

De complexbeheerder houdt toezicht tijdens het instappen van de werknemers. De beheerder grijpt in zodra er overlast ontstaat.

Hoe groot zijn de bussen of busjes die ingezet gaan worden door het uitzendbureau?

Er zullen meerdere typen bussen worden ingezet die variëren van 9-persoons uitvoeringen tot touringcars.

Hoe is er om gegaan met de parkeernorm?

De parkeernorm is conform het parkeerbeleid van de gemeente Tilburg. Deze parkeernorm is onder andere gebaseerd op de ervaring dat arbeidsmigranten niet met eigen vervoer naar Nederland komen en er alternatief vervoer (fietsen en ophalen met busjes) is geregeld voor de arbeidsmigranten.

Is er genoeg ruimte voor 366 fietsen?

Carrière uitzendbureau stimuleert het gebruik van de fiets maar verwacht niet dat iedereen gelijktijdig van de fiets gebruik zal maken. We starten met een beschikbaarheid van 50%. In de kelder is nu ruimte voorzien voor ± 174 fietsen. Mocht dit te weinig zijn dan wordt het aantal fietsen vergroot inclusief voldoende stalling in de kelder.

Het pand heeft een natuurlijke uitstraling met veel groen. Dat vraagt onderhoud van de planten. Hoe wordt geborgd dat dit onderhoud ook gepleegd wordt en het pand deze uitstraling blijft houden?

Du Pré is toegevoegd aan het ontwerpteam / bouwteam. Zij zijn betrokken bij het opstellen van het totale groenconcept. Naast de aanleg van het groen zullen zij ook een onderhoudscontract voor het groen aanbieden aan de initiatiefnemer.

Hoe voorkomt u dat op rondom de locatie de natuur niet verstoord wordt als er zoveel mensen gehuisvest worden?

Het gebouw is volledig voorzien van een groene schil (dak en gevels) en daarnaast komt er een substantiële opwaardering van het groen achter het gebouw. Omdat bij de aanplanting van al het nieuwe groen vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt zal worden van inheemse planten, zal het plan naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan de natuur rondom de locatie. Op basis van het huidige bestemmingsplan is op deze locatie een horecagelegenheid toegestaan. De impact op de natuur van een dergelijke bestemming (discotheek, feestcentrum, o.i.d.) is vele malen groter dan de beoogde woonvorm waarvoor nu een vergunning aangevraagd zal worden.

Wordt er rekening gehouden met de aanwezige/aangrenzende natuur bij de verlichting van het terrein/gebouw?

Het verlichtingsplan moet nog volledig uitgewerkt worden, maar aangezien natuurinclusief en duurzaamheid centraal hebben gestaan bij de uitwerking van het ontwerp zal ook dit onderdeel van het plan met oog voor de omgeving verder uitgewerkt worden. Hetzelfde geldt uiteraard voor de wijze waarop de verlichting aan de Rielseweg wordt uitgevoerd.

Waarop is het besluit om op deze locatie huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren gebaseerd?

Er is nog geen besluit genomen om op deze locatie huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Wel is de locatie aangemerkt als kansrijke locatie. De onderbouwing daarvan leest u op via de link naar de website van gemeente Tilburg.

Onderzoeken om aan te tonen dat de locatie daadwerkelijk geschikt zijn, worden aangeleverd door de initiatiefnemer in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning. Als de aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, dan worden deze onderzoeken door de gemeente getoetst.

Realiseert de gemeente Tilburg wat voor impact de komst van dit initiatief op het dorp Riel heeft?

De zorgen vanuit Riel met betrekking tot dit initiatief worden door de gemeente Tilburg erkent. Dat is ook de reden dat er gekozen is voor een uitgebreide omgevingsdialoog met klankbordgroep. Juist om deze zorgen in beeld te brengen en om te kijken hoe we om kunnen gaan met deze zorgen. Op dit moment zijn er in Tilburg, maar ook in de regio Hart van Brabant, nog te weinig goede en grootschalige woonvoorzieningen. Daardoor ontstaan er soms ongewenste situaties in wijken en buurten voor zowel de arbeidsmigranten als hun omgeving. Dit willen we juist voorkomen. Het bestuur van onze stad wil dat iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en werken en daarmee een gelukkig en gezond leven kan leiden. Om dat mogelijk te maken werkt gemeente Tilburg mee aan de realisatie van tijdelijke grootschalige en goed begeleide logiesvoorzieningen. We maken goede afspraken met de initiatiefnemer en het uitzendbureau over de kwaliteit van de voorziening en ook over het beheer. Dit om overlast in de omgeving te voorkomen. Ook bij de locatie aan de Rielseweg doen we dit. Er zijn leefregels opgesteld en er zullen 2 beheerders 24/7 aanwezig zijn, die ervoor zorgen dat er geen overlast ontstaat en daar door de omgeving ook aanspreekbaar op zijn.

Er zijn enkele locaties niet haalbaar geweest (zie overzichtskaart). Op welke criteria zijn deze locaties afgevallen? Kwam dat door bezwaar van omwonenden vanwege verwachtte overlast?

Als u op de kaart met Locaties huisvesting arbeidsmigranten inzoomt en klikt op de verschillende locaties, krijgt u een uitleg, waarom er niet meegewerkt is aan de met rood aangeduide locaties. De redenen zijn voornamelijk ruimtelijk van aard, bijvoorbeeld omdat een locatie in een milieucirkel ligt, omdat dat de locatie in een natuurgebied ligt waar niet gebouwd mag worden, omdat er al andere bestemmingen voorzien zijn op die plek zoals een onderwijscampus, woonzorglocatie of bedrijventerrein, of omdat er geen goed woon- en leefklimaat gerealiseerd kan worden voor de arbeidsmigranten.

Is dit voorstel nog tegen te houden?

Zoals bij alle andere ruimtelijke plannen komt er een moment waarop u uw eventuele bezwaar kunt indienen. Dat is echter pas op het moment dat het college of de raad een besluit heeft genomen over het definitieve plan. Dat is nu nog niet het geval. Als er een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend dan wordt deze door de gemeente in behandeling genomen. Als er dan door de gemeente een (ontwerp)besluit wordt genomen, dan kan daar een zienswijze over worden ingediend, dan wel bezwaar tegen worden ingediend. Zienswijze of bezwaar is afhankelijk van de procedure die wordt gevolgd. Bij een reguliere procedure kan na het besluit bezwaar worden ingediend. Bij een uitgebreide procedure dan volgt er eerst een ontwerpbesluit waarna zienswijzen ingediend kunnen worden. Na het behandelen van de zienswijzen wordt er een definitief besluit genomen en kan men eventueel nog beroep instellen bij de rechtbank. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid: Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid | Brochure | Rijksoverheid.nl.

Hoe kan de objectiviteit bij de ‘verklaring van geen bedenkingen’ door de gemeenteraad worden gegarandeerd, omdat het plan nota bene uit eigen koker komt van gemeente Tilburg?

Het plan komt niet uit de koker van gemeente Tilburg. Dit plan wordt ingediend door de initiatiefnemer. Daarnaast werkt de gemeenteraad volgens de juiste wettelijke procedures en kan tot het laatste moment besluiten om geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ te verlenen. Dat alles neemt niet weg dat het beleid voor de arbeidsmigranten in algemene zin natuurlijk door de raad geaccordeerd is. Objectiviteit houdt niet per se in dat een specifieke groep, partij of mening gelijk krijgt.

Dient de gemeente Goirle ook een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit initiatief?

Het plan valt binnen de gemeentegrenzen van gemeente Tilburg. Dus gemeente Goirle hoeft hiervoor geen verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Is dit plan afgestemd met de gemeente Goirle?

De gemeente Tilburg heeft de gemeente Goirle hierover geïnformeerd.

Waarom wordt er niet gekozen voor een bestemmingsplanwijziging?

Bij een bestemmingsplanwijziging ga je voor een permanente wijziging. De initiatiefnemer wil op deze locatie alleen tijdelijke situatie arbeidsmigranten huisvesten. Bij een bestemmingsplanwijziging gaat het om oneindig en daarmee permanent. De initiatiefnemer heeft daar niet voor gekozen. Er wordt voor het specifieke gebruik afgeweken van het bestemmingsplan (buitenplanse afwijking).

Is er bij een omgevingsvergunning sprake van integrale toetsing (over de gemeente grenzen heen)? Is er verschil tussen bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning?

Er is geen verschil in de zwaarte van de toetsing van een aanvraag om bestemmingsplanherziening en een aanvraag om grote buitenplanse afwijking (omgevingsvergunning). In beide gevallen moet e.e.a. voldoen aan een goede ruimtelijke ordening, zijn er o.a. stikstofonderzoeken nodig etc.

Hoe lang duurt de WABO procedure?

De wettelijke termijn is 26 weken met 6 weken beroepstermijn.

Wordt de vrijwillige Brandweer Riel de eerst aanrijdende post voor dit pand?

De veiligheidsregio beslist bij een noodmelding welke brandweerpost als eerste uitrukt. Dit heeft vooral te maken met wie er het snelste kan zijn. Natuurlijk moeten noodmeldingen zoveel mogelijk worden voorkomen, daarom wordt het gebouw opgeleverd conform het bouwbesluit incl. de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen. Ook is er een beheerder 24/7 aanwezig die als eerste zal acteren in geval van alarmering door brandmelders.

Waarom worden statushouders niet opgeleid om de werkzaamheden te doen?

Statushouders omvatten een diverse groep mensen die zijn gevlucht uit hun thuisland. Als zij een verblijfsvergunning hebben gekregen zijn deze mensen vrij om een eigen keuze te maken in hun opleiding- of beroepsperspectief. Hierin hebben zij dus ook de keuze om een beroep te kiezen waar zij al voor zijn opgeleid en waar behoefte naar is in de arbeidsmarkt. De gemeente zet zich in om statushouders zo snel mogelijk te laten participeren/werken, waarbij hun inburgeringsplichten (zoals het leren van de Nederlandse taal) vaak er voor zorgt dat zij niet genoeg tijd hebben om volledig inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigranten hebben geen inburgeringsplicht en kiezen er zelf voor om hier op tijdelijke basis te werken.

Waarom is de avond verlopen zoals deze is verlopen (met beveiliging e.d.)?

Op een informatieavond is de gemeente verantwoordelijk voor een goed en veilig verloop voor alle aanwezigen. Door het grote aantal aanmeldingen (meer dan 250) voorzag de gemeente dat er mogelijk meer mensen zouden willen aansluiten, dan dat veilig in de zaal kon verblijven (maximaal 150). Om alles in goede banen te leiden was er onder andere gezorgd voor gastheren van een beveiligingsbedrijf aan de deur en in de zaal.