logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Herontwikkeling Residentie Piushaven Hopliedenkade

De gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland willen het gebied rond appartementencomplex De Residentie herontwikkelen. Uiteraard met oog voor zowel de bestaande bewoners als voor mensen die een woning zoeken. Ook zijn er plannen om de openbare ruimte te verbeteren, te vergroenen en te zorgen voor een betere verbinding met de Piushaven.

De huidige bebouwing aan de Hopliedenkade
(Foto: Beeldveld / Wilfried Scholtes)

De gemeente tilburg en Woonzorg Nederland zijn het eens geworden over fase 1 van de herontwikkeling. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, waar het college van B en W op dinsdag 16 januari mee instemde.

Fase 1 bestaat uit de sloop van 24 appartementen (op zijn vroegst na de zomer van 2025) aan de kant van restaurant RAK. Voor fase 2 wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Fase 2 bestaat uit de mogelijke sloop van het resterende gebouw, om plaats te maken voor diverse bouwblokken en een parkeergarage. Met de ontwikkeling kan de openbare ruimte verbeteren en vergroenen, komen er extra woningen en nieuwe functies in de plint en ontstaat er ook een betere verbinding tussen de omgeving en de haven. De gemeente en Woonzorg Nederland verwachten dat ze dit voorjaar een besluit over fase 2 nemen. 

Slopen en bouwen in 2 fases

Bij een volledige gebiedsontwikkeling worden zowel fase 1 als fase 2 uitgevoerd. In dat geval maken de huidige 120 appartementen (sociale huur) plaats voor maximaal 300 nieuwe appartementen. De nieuwe appartementen uit fase 1 vallen grotendeels in de categorie middenhuur. In fase 2 komen minimaal 120 sociale huur appartementen. Woonzorg Nederland is met de huurderscommissie in overleg over het sociaal plan met daarin alle rechten van de huidige huurders. 

Fase 1 start op zijn vroegst na de zomer van 2025 en fase 2 op een later moment. In de nieuwe situatie komen er 5 nieuwe gebouwen (fase 1 en fase 2). 

Fase 1 bestaat uit de sloop van 24 appartementen aan de kant van restaurant RAK. Hier komt een nieuw gebouw van ongeveer 35 meter hoog met waarschijnlijk 76 huurappartementen, voornamelijk middeldure huur. In het gebouw is ook ruimte voor openbare functies. Bijvoorbeeld een sanitair blok voor de passanten van de haven. 

Of fase 2 haalbaar is, is in het voorjaar van 2024 duidelijk. De ambitie is om het resterende gebouw te slopen om plaats te maken voor diverse bouwblokken met onderin publieksfuncties, meer groen en een parkeergarage (voor de bewoners van de nieuwe appartementen, maar mogelijk ook voor de buurt). In fase 2 komen in ieder geval minimaal 120 sociale huurwoningen, de rest van het programma van fase 2 is nog niet bekend. 

Vervolgstappen

Het planteam en de gemeente werken de gebiedsontwikkeling begin 2024 verder uit. Door de gemeente wordt er samen met architecten en een landschapsarchitect een regiedocument opgesteld voor de gebiedsontwikkeling. Dit regiedocument geeft de landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische kaders weer waaraan de toekomstige ontwikkeling getoetst wordt. Het zegt iets over de samenhang met de haven en e andere ontwikkelingen in de buurt, zoals  Piushaven, de buurt en Koningswei. 

Als fase 2 haalbaar blijkt start de gemeente met het maken van het Omgevingsplan (voorheen Bestemmingsplan). Dit plan bestaat in ieder geval uit de uitwerking van fase 1 en beschrijft op hoofdlijnen waar de gebouwen in fase 2 komen en welke functies er wel en niet mogen komen. Hoe de bouwblokken uit fase 2 er precies uit gaan zien, wordt later uitgewerkt. In de loop van de tweede helft van 2024 ligt het Omgevingsplan ter inzage en kunnen inwoners daarop reageren. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad begin 2025 een definitief besluit over het omgevingsplan. 

Als de gemeenteraad instemt met de plannen, kan fase 1 in 2025 starten. Om fase 1 te kunnen bouwen wordt op zijn vroegst na de zomer van 2025 de kop van het Residentie gebouw (aan de zijde van restaurant RAK) met daarin 24 appartementen gesloopt. Het overige deel van het gebouw blijft de komende jaren nog staan. Eerst worden de plannen voor fase 2 uitgewerkt en bekeken of de realisatie ook financieel haalbaar is. 

Planteam

Vanaf januari 2024 komt het planteam enkele avonden bij elkaar. In het planteam zitten bewoners, omwonenden en twee ondernemers uit de omgeving van het project die meedenken over de ontwikkeling. Het planteam geeft een advies (gekwalificeerd adviesrecht) aan het kwaliteitsteam Piushaven. Het kwaliteitsteam Piushaven adviseert vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders. Mede op basis van beide adviezen beslist het college over de ontwikkeling.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Heeft u al vragen, neem dan contact op met projectleider Renske Proost van de gemeente Tilburg via renske.proost@tilburg.nl. Of kijk op de pagina 'veelgestelde vragen residentie Hopliedenkade'op deze site.