logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Residentie Piushaven Hopliedenkade

Op deze pagina per thema de antwoorden op mogelijke vragen over de sloop van de residentie aan de Hopliedenkade.

Wat spraken Woonzorg Nederland en gemeente Tilburg af?

Eigenaar Woonzorg Nederland en gemeente Tilburg legden in een samenwerkingsovereenkomst de afspraken vast voor deze gebiedsontwikkeling. Voor fase 1 betreft het afspraken over de koop en realisatie van fase 1. Voor fase 2 gaat het om het doen van een haalbarheidsonderzoek. 

Fase 1 bestaat uit de sloop van 24 appartementen aan de kant van restaurant RAK. Hier komt een nieuw gebouw met ongeveer 76 huurappartementen, voornamelijk in de middeldure huur. In het gebouw komen publieksfuncties, waaronder een sanitair blok voor de passanten van de haven. De sloop gebeurt op zijn vroegst na de zomer van 2025. De bewoners van de 24 appartementen kunnen verhuizen naar het deel van het gebouw dat de komende jaren nog blijft staan. Woonzorg Nederland maakt daarover afspraken met de huurders via een sociaal plan.

Op de haalbaarheid van fase 2 (sloop van het overige gebouw) wordt nog gestudeerd. Maar de ambitie gaat uit van de sloop van het resterende gebouw om plaats te maken voor diverse bouwblokken met onderin publieksfuncties, meer groen en wellicht een parkeergarage (voor de bewoners van de nieuwe appartementen, maar mogelijk ook voor de buurt). Hoe het eerste gebouw en de overige gebouwen er precies uit komen te zien wordt in 2024 verder uitgewerkt in overleg met een planteam met daarin bewoners, omwonenden en ondernemers. Fase 1 wordt verder gedetailleerd en fase 2 blijft daarin een massastudie.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het Omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) dat nodig is voor de plannen. 

Waarom spreken Woonzorg Nederland en gemeente Tilburg dit af? 

Het gebouw heeft niet meer de gewenste uitstraling. De gemeente staat voor de uitdaging om onder andere samen met corporaties meer woningen te bouwen voor de groeiende bevolking. Gemeente Tilburg en Woonzorg Nederland hebben dan ook samen de ambitie om deze bijzondere plek te verbeteren en zo aan te sluiten bij de ontwikkeling van de Piushaven. De gemeente wil ook de openbare ruimte verbeteren, vergroenen en beter verbinden met de Piushaven. Daarbij horen ook publieksfuncties en wellicht een parkeergarage.  

Waarom gaat fase 1 wel door en fase 2 nog niet?

Fase 1 is een haalbaar plan in financiële zin, in parkeertechnische zin en vanuit het verplaatsen van 24 bestaande huurders. Fase 2 is ingewikkelder omdat er voor alle bestaande huurders een oplossing moet worden gevonden en omdat de gewenste parkeeroplossing vooralsnog zorgt voor financiële uitdagingen. Hier hebben de Gemeente en Woonzorg Nederland tijd nodig om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Waarom komt er hoogbouw op deze plek?

De gemeente staat voor de uitdaging om samen met corporaties en ontwikkelaars een groot aantal betaalbare en duurzame woningen te bouwen voor de groeiende bevolking. Ook de Piushaven is volop in ontwikkeling, op diverse plekken wordt gebouwd of zijn er bouwplannen. De ruimte om nieuwe woningen toe te voegen (oftewel te verdichten) is beperkt. Daarom is het nodig om de hoogte in te gaan. In 2021 heeft de gemeente hiervoor beleid gemaakt: de "Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie Wonen 2021”. Daarin is vastgelegd dat we zoeken naar plekken waar we kunnen verdichten in het ‘dynamisch binnenstedelijk gebied’ van de Piushaven tot en met het Kenniskwartier. 

Gemeente, Woonzorg Nederland en enkele ontwerpers hebben samen gekeken naar hoe de nieuwbouw en verdichting het beste past bij de omgeving. Ook vanwege het financieel haalbaar maken van de plannen moeten er meer appartementen teruggebouwd worden. Dat is ook de wens van de gemeente, omdat er extra woningen nodig zijn voor de groeiende bevolking. Het kwaliteitsteam Piushaven geeft aan dat vijf bouwblokken in verschillende hoogtes beter aansluiten op de omgeving dan bijvoorbeeld 2 hele hoge woontorens. Het middelste bouwblok wordt het hoogste. Dit gebouw wordt even hoog als het hoogste appartementengebouw bij d’n Ophef (ongeveer 50 meter). 

Hoe hoog worden de nieuwe gebouwen?

Er komen waarschijnlijk 5 bouwblokken zodat er daartussen een meer open plan kan ontstaan. Dit biedt kansen om groen toe te voegen waardoor de openbare ruimte beter aansluit op de omgeving. En door de hoogte in te gaan ontstaat er plek voor meer woningen. Het hoogste bouwblok in het midden van het perceel wordt waarschijnlijk ongeveer even hoog als het hoogste appartementengebouw bij d’n Ophef; ongeveer  50 meter hoog, dat zijn 17 verdiepingen. De overige bouwblokken worden ongeveer 35 meter hoog. Ze verschillen wel in hoogte zodat er een gevarieerd beeld qua hoogte ontstaat. 

Wanneer gaat de sloop beginnen?

De gemeente en Woonzorg Nederland hebben een overeenkomst gesloten waarin ze afspraken maken over onder andere de taakverdeling, de kosten en de samenwerking. Daarna volgen er nog verschillende besluitvormingsmomenten (zie onder het kopje Besluit & Planning). De sloop van de 24 appartementen voor de 1e fase gebeurt dan op zijn vroegst na de zomer van 2025. De bewoners van de 24 appartementen verhuizen uiteraard voor die tijd. De huurders van Woonzorg Nederland zijn geïnformeerd over deze ideeën. Voor hen wordt via onder andere een sociaal plan een passende regeling getroffen.

Wanneer is de nieuwbouw klaar?

De hele ontwikkeling gebeurt in fasen. De sloop van fase 1 start op zijn vroegst na de zomer 2025 en de bouw is dan ongeveer eind 2027 klaar. Voor het doorgaan van fase 2 wordt in een haalbaarheidsonderzoek gekeken of dat (financieel) mogelijk is. 

Wat gebeurt er met de huidige bewoners?

De huidige bewoners van fase 1 krijgen een onkostenvergoeding en hebben recht op een vergelijkbaar appartement (oppervlakte en huurprijs). Daarvoor gaat Woonzorg Nederland zorgen. Woonzorg Nederland neemt in 2024 een zogenaamd sloopbesluit, daarin staan alle rechten en plichten van Woonzorg Nederland en de huidige bewoners. 

Hoe wordt er omgegaan met de huidige huurders in het gebouw?

Woonzorg Nederland heeft de huurders geïnformeerd over de plannen. Zij gaan met de huurders tijdig in overleg over een passende oplossing voor iedereen. Een en ander wordt tussen de huurders en Woonzorg Nederland geregeld in een sociaal plan.

Vergoedt Woonzorg de verhuiskosten? 

Er is een wettelijk vastgelegde verhuiskosten vergoeding. Afspraken hierover worden door Woonzorg Nederland in het Sociaal Plan vastgelegd.

Hoeveel appartementen krijgen de nieuwe gebouwen?

In de gehele gebiedsontwikkeling (fase 1 en fase 2) komen ongeveer maximaal 300 appartementen in verschillende prijscategorieën. In de eerste fase zitten circa 76 appartementen in voornamelijk de middeldure huur. De rest van het programma van fase 2 wordt nog verder bekeken de komende periode. Er wordt op ingestoken dat er in ieder geval 120 sociale huurwoningen terugkomen.

Komen er ook koopappartementen?

Er komen wellicht  ook koopappartementen in tweede fase. Hoeveel en in welke prijsklasse is nog niet duidelijk, dit is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek voor fase 2. 

Komen er ook andere functies in het plan?

In fase 1 komen publieksfuncties waaronder een sanitair blok voor de passanten van de haven en een ontmoetingsruimte voor de huurders. Op de haalbaarheid van fase 2 wordt nog gestudeerd. Maar de ambitie gaat er van uit dat ook hier publieksfuncties in de plint komen, dat er meer groen komt en er is een ambitie voor een parkeergarage (voor de bewoners van de nieuwe appartementen, maar mogelijk ook voor de buurt).

Blijven de vlonders in de kop van de haven liggen?

Ja. De ontwikkeling staat los van de inrichting van de haven.

Welke stappen worden er de komende tijd gezet?

Woonzorg Nederland en de gemeente sloten een overeenkomst met daarin afspraken over onder andere de samenwerking en het vervolg van de ontwikkeling. Begin 2024 nam het college het besluit om de overeenkomst aan te gaan. Januari 2024 is het planteam gestart. Na de zomervakantie van 2024 beslist het college over de haalbaarheid van fase 2. Als het haalbaar is, start het proces om het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) op te stellen. Daarbij hoort ook een periode dat het Omgevingsplan ter inzage ligt en dat er eventuele zienswijzen ingediend kunnen worden. Waarschijnlijk is dit rond medio 2025. 

Wanneer is het zeker of de plannen doorgaan?

Na de zomer van 2024 volgt er een besluit over het plan en de financiën daarvan. Vervolgens volgt er op zijn vroegst halverwege 2025 besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad over het Omgevingsplan. De gemeenteraad beslist uiteindelijk waarschijnlijk begin 2025 over het Omgevingsplan. 

Hoe kan ik meedenken over de plannen?

Verschillende personen waaronder huurders, bewoners en ondernemers uit de omgeving van het project zitten in het planteam. U kunt zich niet meer opgeven voor het planteam.

Waar kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

In de tweede helft van 2024 gaat het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) naar verwachting formeel ter inzage. Dan kunt u eventueel formeel zienswijzen indienen. De gemeenteraad moet het Omgevingsplan vaststellen. Dan is het ook mogelijk om de raad toe te spreken.

Krijgt het nieuwe gebouw een eigen parkeergarage?

Fase 1 krijgt geen parkeergarage. Fase 2 krijgt wellicht een eigen parkeergarage waarin bewoners hun auto kunnen parkeren. Het nog komende haalbaarheidsonderzoek gaat daar verder op in. Er komen ook deelauto’s. In de tijdelijke situatie kunnen de auto’s van de nieuwe bewoners fase 1 parkeren rond het gebouw. 

Hoe rijdt het verkeer van en naar het gebouw?

Dat moet nog worden uitgewerkt. Waarschijnlijk is het niet noodzakelijk om de straten aan te passen. De hoeveelheid extra verkeer vanwege de nieuwe bewoners past goed op de straten die er nu liggen.

Hoe komt het groen er uit te zien?

Dat wordt in 2024 nog verder uitgewerkt met onder andere het planteam. De ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling worden vastgelegd in een regiedocument. Het regiedocument geeft de landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische kaders weer waaraan de toekomstige ontwikkeling getoetst wordt. 

Moeten er bomen gekapt worden voor de nieuwbouw?

Er staan enkele (relatief kleine) bomen op het perceel. De kans is groot dat deze relatief kleine bomen verdwijnen. In het nieuwe plan is ruimte voor nieuwe bomen. Buiten het plangebied staan grote bomen. Deze kunnen blijven in de plannen.

Wie zitten er in het planteam?

In het planteam zitten bewoners van het huidige pand, omwonenden en twee ondernemers uit de directe omgeving. Het planteam kijkt mee bij de uitwerking van de plannen en heeft gekwalificeerd adviesrecht. Zij geven advies aan het kwaliteitsteam dat het college adviseert.

Waarover mag het planteam meepraten?

Het planteam geeft advies over het stedenbouwkundig ontwerp: het effect op het woongenot, de inrichting van openbaar toegankelijke plekken, schaduwwerking, verkeersafwikkeling etc. Het planteam geeft aan welke waarden van de locatie zij belangrijk vinden en welke kansen zij zien in het plan. Zij formuleren een formeel advies aan het kwaliteitsteam van de gemeente. 

Wanneer start het planteam en hoeveel bijeenkomsten zijn er?

Het planteam start in januari 2024 en komt een aantal avonden bij elkaar. Ongeveer op het einde van het eerste kwartaal verwachten we een advies van het planteam.