Stadsforum

Binnen enkele jaren ontstaat in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis een levendig plein: het Stadsforum.

Op het Stadsforum komt ruimte voor de markt, de kermis en andere grote en kleine evenementen. Het verkeer krijgt ook een plek, maar het doorgaande verkeer op de Paleisring moet wel flink verminderen. Het Stadsforum wordt in de toekomst een stuk groener en klimaatbestendiger. Vanaf het voorjaar 2023 is het plein klaar en vind je hier evenementen zoals de kermis en Tilburg Zingt. Vanaf begin 2024 verhuist ook de markt naar het Willemsplein.

Definitief Ontwerp Fase 2 Stadsforum

Het Definitieve Ontwerp (DO) voor het Stadsforum is in april 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Voor de 2e fase van het Stadsforum (de cityring vanaf de Katterug tot de kop van de Schouwburgpromenade) is het ontwerp nu verder uitgewerkt:

  • Er komt meer groen en er komen plaatsen waar fietsen en scooters gestald kunnen worden.
  • Oversteken blijft straks mogelijk ter hoogte van het Koningsplein en de Bisschop Zwijsenstraat.
  • De bushalte bij het Stadhuis wordt verplaatst naar de Paleisring (na Domino’s en voor de afrit parkeergarage Emmapassage).
  • De Cityring bestaat in de nieuwe situatie uit een rijstrook waar 30 km/u geldt.
  • Linksaf slaan naar de Bisschop Zwijsenstraat is vanaf komend najaar niet meer mogelijk (behalve voor de hulpdiensten en bussen).
  • Naast de rijbaan voor het autoverkeer komt een vrijliggend fietspad in twee richtingen.
  • De parkeerplaatsen aan de rijbaan (ter hoogte van het Willemsplein) verdwijnen.
  • Ook het voorterrein van het Factorium wordt mogelijk bij het Stadsforum betrokken.

Op 19 december 2022 beslist de gemeenteraad over het krediet dat nodig is voor de aanleg. De aanleg van Fase 2 Stadsforum start in de zomer van 2023 en duurt tot het voorjaar van 2024. Bekijk het raadsvoorstel (punt 37) in het Bestuurs Informatiesysteem van de gemeente.

Werkzaamheden Fase 1 Stadsforum

Inmiddels is de sloop van de parkeerkelder onder het Willemsplein afgerond. Op maandag 17 oktober 2022 start aannemer Broeren met de aanleg van de waterberging en groeiplaatsen, het aanbrengen van de natuursteen bestrating, het plaatsen van straatmeubilair en het planten van bomen. Er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. De werkzaamheden worden in vijf fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Voor fietsers en voetgangers wijzigt er niets aan de huidige situatie.

 
FaseWerkzaamhedenPlanning
1Sloopwerkzaamheden restant hellingbaan parkeergarage24 oktober t/m 4 november 2022 
2Aanleg riolering, mantelbuizen en groeiplaats kerk31 oktober t/m 18 november 2022
3Aanleg overige groeiplaatsen en natuursteen straatwerkEind november tot kerst 2022
4Bestraten van plein en aanplant van bomenBegin januari t/m eind maart 2023
5Bestraten voorplein tegen fietspad StadhuispleinBegin april t/m mei 2023

Download de BouwApp en blijf op de hoogte van dit project. De app kun je downloaden via de iStore of Playstore.

Fasering aanleg Stadsforum

De gemeente wil de hoeveelheid doorgaand verkeer langs het Stadsforum flink verminderen. Zo blijft de binnenstad bereikbaar voor de mensen die er echt moeten zijn (om te wonen, werken of winkelen). Maar ook het Stadsforum wordt een aangenamer plein als er minder verkeer langsrijdt. De cityring wordt daarom de komende jaren opnieuw ingericht.

Fase 1    Maart 2022 – 2e kwartaal 2023 (blauw op de kaart)

De werkzaamheden voor Fase 1 zijn gestart in maart 2022 en vinden plaats op het Willemsplein. De Maawmuur is verplaatst naar een nog nader te bepalen locatie, de Fontein van Beljon wordt aangepast, de parkeergarage van het stadskantoor wordt gesloopt en het verhoogde Willemsplein wordt verlaagd. Aansluitend wordt de openbare ruimte (groen en plein) aangelegd. 

Fase 2    Voorjaar 2023 tot medio 2024 (geel op de kaart)

In deze fase wordt de Paleisring en een klein deel van de Schouwburgring opnieuw ingericht (naar 1 rijstrook) en ook de openbare ruimte wordt aangepast. Tijdens de werkzaamheden blijft de Paleisring met 1 rijstrook open voor verkeer, maar er zal in deze periode wel sprake zijn van stremmingen. 

Fase 3    Nog niet bekend (groen op de kaart)

Op dit moment loopt een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de Schouwburgpromenade en het Louis Bouwmeesterplein. Wanneer deze laatste fase wordt aangepast is nog niet bekend.

Meest gestelde vragen Stadsforum

Hieronder vindt u een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden over het Definitief Ontwerp Stadsforum. 

Relatie Koningsplein

Waarom is het plan Koningswei afhankelijk van de Cityring?

De planvorming voor Koningswei is volop in ontwikkeling. De ambitie is om het Koningsplein met de Piushaven te verbinden, nieuwe woningen te ontwikkelen en meer groen te krijgen in de binnenstad. De gemeente is hierover in overleg met de eigenaren van gebouwen. Het vraagt een gezamenlijke investering om deze ontwikkeling van de grond te krijgen. Vergroenen op deze plek is alleen mogelijk als de markt verhuist naar het Stadsforum. En om de markt naar het Stadsforum te verplaatsen, is er ruimte nodig waar nu één rijbaan van de cityring ligt. Het is o.a. om die reden wenselijk de cityring aan te passen.  

Wanneer wordt de Koopvaardijstraat en de verbinding naar de Piushaven opgeknapt? 

Ook deze ontwikkeling is afhankelijk van de planvorming op de Koningswei. Afhankelijk of en hoe de nieuwe woningen op de Koningswei eruit komen te zien, kan de doorsteek naar de Piushaven worden gemaakt. De locatie van de doorsteek maakt de verbinding van de Koopvaardijstraat naar het Koningsplein. Hierna kan de gemeente pas starten met de voorbereidingswerkzaamheden om de ambitie om de Koopvaardijstraat te vergroenen, te realiseren. De gemeente hoopt hier in 2021 meer duidelijkheid en zicht op de planning te krijgen.

Vergroenen en inrichting

Kan het Stadsforum nog verder vergroenen?

Het Stadsforum is ontworpen als een plein waar activiteiten op passen, zoals de kermis, de markt en Tilburg Zingt. Juist vanwege de evenementen kan niet het hele plein een grote, groene stadstuin worden. De bomen op het Stadsforum gaan straks zorgen voor verkoeling. Ook de gebouwen rond het Stadsforum (zoals het Stadskantoor) krijgen een groene voortuin. Door de markt te verplaatsen naar het Stadsforum ontstaat er ook op het Koningsplein ruimte om nog meer te vergroenen. 

De parkeerkelder onder het Willemsplein verdwijnt. Waar gaat het personeel van Stadskantoor 1 straks parkeren?

In beschikbare omliggende parkeergarages. 

Komt er horeca op het Stadsforum?

Er is nu al enige horeca in het gebied zoals bij Schouwburg Concertzaal Tilburg en de Caroussel. Het paleis-raadhuis en het gerechtsgebouw gaan een nieuwe invulling krijgen. Of hier horeca (bij) komt is nog niet bekend.

Hoeveel bomen komen er op het Stadsforum?

Er komen circa 100 nieuwe bomen. Zij worden in de grond geplant, dus niet in bakken zoals op het huidige Koningsplein.  Ook ontstaat er op het Koningsplein ruimte om nog meer te vergroenen. 

Blijft er een bushalte op de Paleisring?

Ja. De huidige bushalte Paleisring wordt wel verplaatst naar het begin van de Paleisring (oostzijde Katterug). 

Blijft de Beljon fontein behouden?

Ja, de fontein van Beljon blijft behouden. 

Komt er een vast podium op het Stadsforum? 

Ja, die komt aan de zuidzijde van de Fontein van Beljon. 

Er liggen ter hoogte van de kerk proefstroken met diverse soorten stenen. Is al duidelijk welke bestrating het Stadsforum krijgt?

Dit is afhankelijk van de besluitvorming van het college (februari) en raad (maart) dit jaar. In het definitief ontwerp is rekening gehouden met de natuurstenen variant. 

Blijft het paleis en de raadszaal goed zichtbaar als er zoveel nieuwe, lange en grote bomen op het Willemsplein komen? 

Het Willemsplein en de ruimte tussen de Schouwburg en de Schouwburgpromenade zijn de belangrijke groene kamers op het Stadsforum. Deze twee hebben ook een ruimtelijke relatie met elkaar, o.a. door de zichtlijn ertussen, die via de (te behouden) vijver van Beljon loopt. Die zichtlijn is gegarandeerd, evenals het zicht dat de gebruiker van het Stadsforum straks heeft op het een groot deel van het Paleis. Dat wordt bereikt doordat de bomen kronen hebben boven ooghoogte van de wandelaar en de fietser. Overigens vindt de gemeente het geen bezwaar als het Paleis deels schuil gaat achter groen. De reden daarvoor is de vergroeningsopgave, het behoud van de huidige platanen en het historisch besef dat de ruimte rondom het Paleis van origine is ingericht geweest als park/ tuin met grote bomen.

Evenementen

Bij de nieuwe situatie van de binnenstad, wat gebeurt er met de grote evenementen? Bijvoorbeeld optochten en kermis.

Bij het ontwerp van het Stadsforum is rekening gehouden met grote centrum stedelijke evenementen zoals de kermis en met Tilburg Zingt. Uitgaande dat ook kleine evenementen zullen passen op het Stadsforum. Voor die grote evenementen  wordt ook nu al de cityring afgesloten. Er is geen effect op het aantal afsluitingen van de Cityring voor evenementen. De afsluiting blijft nodig bij dezelfde evenementen. Op 28 juni 2019 is de locatiematrix evenementen vastgesteld met een maximum van 12 (gedeeltelijke) afsluitingen van de cityring per jaar.

Waarom zijn evenementen zoals een kermis en Tilburg Zingt zo bepalend, terwijl zeker nu niet duidelijk is of deze evenementen over 20 jaar nog zo kunnen plaatsvinden?

Ongeacht hoe evenementen zich ontwikkelen is het prettig om een groot stadsplein te hebben. Een plein waarop de markt, evenementen en huldigingen een plek kunnen krijgen. Een plein van en voor Tilburg. 

Hoeveel grote evenementen gaan er vanaf 2023 plaatsvinden op het Willemsplein? Tot hoe laat duren de evenementen?

In de zogenaamde locatiematrix is vastgesteld hoeveel evenementen er per locatie mogen met een hoog geluidsniveau. Naast de collectieve dagen (bijvoorbeeld carnaval, kermis en koningsdag) mag er op het Willemsplein op 5 dagen een hoog geluidsniveau van 80 dB(A)/95 dB(C).

Verkeer

Hoeveel verkeer rijdt er in 2025 over de Paleisring?

Tilburg groeit. Meer bewoners en bezoekers betekent meer autoverkeer. Een verkeersmodel laat zien dat het verkeer op de cityring in de toekomst steeds vaker vastloopt als we niet ingrijpen. De helft van het verkeer op de Cityring hoeft helemaal niet in de binnenstad te zijn. Dat (doorgaande) verkeer kan beter de ringbanen gebruiken om hun bestemming te bereiken. Daar is nog voldoende plek. Hierdoor wordt het rustiger op de Cityring en blijft de bereikbaarheid van de binnenstad goed. Het college wil het doorgaande verkeer weren uit de binnenstad door een ingreep op de oostflank (tussen de Spoorlaan en de Piusstraat). Iedere dag rijden er 18.000 voertuigen over de Paleisring. Circa 10.000 voertuigen komen vanaf de Heuvelring. Als deze verkeersstroom wegvalt, dan kan de Paleisring terug naar één rijstrook. Daarop rijden per dag dan maximaal 8.000 voertuigen (mensen die in dit deel van de binnenstad wonen of werken, bussen, taxi’s en hulpdiensten). Bij dat aantal is er sprake van een autoluw Stadsforum waarop voldoende ruimte is voor de markt en evenementen. In de komende maanden wordt de ingreep besproken met onder andere het Binnenstadsmanagement, de wijkraden en de Linten. In juni 2021 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. 

Waarom gaat niet al het verkeer van het Stadsforum af? 

Met 8.000 voertuigen per dag blijft de binnenstad goed bereikbaar voor bestemmingsverkeer en is er voldoende veilige ruimte voor vergroening, markt, kermis en evenementen. Oftewel een goede verhouding tussen verkeer, veiligheid en verblijfskwaliteit. 

Waarom is er gekozen voor scheiding van het auto-en fietsverkeer? 

Dit heeft te maken met de 8.000 voortuigen die er per dag blijven rijden. Om dit veilig te regelen, is het belangrijk dat het auto- en fietsverkeer worden gescheiden met duidelijke aanduidingen wie zich waar mag rijden. 

Krijgt de nieuwe Paleisring straks zebrapaden of oversteekplekken met verkeerslichten?

Op het gedeelte langs het Stadsforum komen geen zebrapaden of oversteekplekken met stoplichten. Er is straks 1 rijbaan met minder auto’s en met een maximum snelheid van 30 km per uur. Het wordt makkelijker om over te steken. We gaan de oversteken veilig inrichten, maar verkeerslichten en zebrapaden zijn hier niet nodig.

Wordt er op de Paleisring en Schouwburgring gehandhaafd op snelheid?

Er is geen permanente controle, maar er wordt wel geregeld gecontroleerd. Een voorbeeld hiervan is de mobiele flitspaal op de Paleisring..

Hoe verandert de situatie op de Bisschop Zwijsenstraat? 

In het kader van het Stadsforum wordt de Bisschop Zwijsenstraat tussen de Paleisring en de toegang van de Koningspleingarage in het ontwerp meegenomen. Op de Bisschop Zwijsenstraat neemt door de ontwikkeling van het Stadsforum de hoeveelheid verkeer af van ruim 6.000 voertuigen per etmaal naar ruim 2.000. In de plannen voor het Stadsforum zijn echter géén aanpassingen aan de Bisschop Zwijsenstraat meegenomen. De netwerkanalyse gaat aan de slag met de toekomstige functie van de Bisschop Zwijsenstraat. Dit speelt nadat het Stadsforum klaar is, dus na 2025.

Blijft de Bisschop Zwijsenstraat een uitgaande route vanuit de paleisring?

Ja, de Bisschop Zwijsenstraat blijft de zuidelijke uitgaande route van het Stadsforum en de parkeergarage.

Wordt de Bisschop Zwijsenstraat autoluw en daarmee ook een 30 kilometerzone?

Door de maatregelen neemt de hoeveelheid verkeer flink af. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen de Bisschop Zwijsenstraat 30 km/h te maken. Deze maatregel wordt na 2025 bekeken bij de uitwerking van de netwerkanalyse.

Ook in de Bisschop Zwijsenstraat wordt hard gereden. Worden er drempels aangelegd in de Bisschop Zwijsenstraat?

Dat zit niet in de planning. Belangrijk afwegingscriterium daarbij is de aanwezigheid van de bus. Het huidig beleid laat het niet toe drempels op een busroute aan te brengen.

De kruising Primus van Gilsstraat- Bisschop Zwijsenstraat is een onoverzichtelijk en gevaarlijke kruising. Wordt deze aangepast op korte termijn?

In het kader van het Stadsforum zijn daar geen concrete plannen voor.

Indien de oostelijke cityring het nieuwe lint wordt, kan er dan aangegeven worden hoe het verkeer in de Primus van Gilsstraat en de huidige verkeerstroom minder wordt en gaat lopen, rekening houdend met eventueel sluipverkeer?

Dit heeft alle aandacht in de uitwerking van de maatregelen uit de netwerkanalyse en wordt in dat kader meegenomen. De uitwerking van de maatregelen die moet leiden tot de reductie tot 8.000 voertuigen per etmaal op het Stadsforum wordt dit voorjaar (2021) gemaakt. Dan wordt ook nagedacht over eventuele maatregelen op de alternatieve routes.

Heeft u nog vragen over de Netwerkanalyse? 

Impressies Stadsforum

Paleis Koning Willem II

Aan het (toekomstige) Stadsforum staat het Paleis van Koning Willem II. Het wordt nauwelijks gebruikt en dat is zonde. Dit pand kan bijdragen aan de levendigheid op en aan het Stadsforum. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een publieksvriendelijke invulling. We roepen Tilburgers op om actief mee te denken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jop Verweel van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 - 25 72 99 38 of per email via jop.verweel@tilburg.nl