Bestemmingsplan Wijkevoort (achtergrondinformatie)

Bestemmingsplan Wijkevoort

De gemeenteraad stelde maandag 15 november 2021 het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort, het exploitatieplan en de ontwikkelleidraad Wijkevoort vast. Vervolgens is het bestemmingsplan vanwege enkele wijzigingen opnieuw ter inzage gelegd. Tegen het plan zijn beroepen ingediend bij de Raad van State. De gemeente is in afwachting van een oproep voor een zitting hierover. Het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort is daardoor nog niet onherroepelijk.

Tegen het bestemmingsplan zijn 11 zienswijzen ingediend bij de Raad van State. Waarschijnlijk doet de Raad van State een uitspraak hierover in het voorjaar van 2023. De Raad van State kan het bestemmingsplan (deels) vernietigen of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk. Op deze pagina vindt u informatie over het aangepaste bestemmingsplan dat tot 7 februari 2022 ter inzage heeft gelegen.

Aanpassingen

Bij de raadsbehandeling van het bestemmingsplan zijn diverse zaken aan bod gekomen die hebben geleid tot aanpassingen. Zo krijgt het kwaliteitsteam dat betrokken is bij de gronduitgifte een onafhankelijke voorzitter en moet het voor minimaal 50% bestaan uit onafhankelijke externen. Daarnaast zijn alle monumentale bomen toegevoegd aan de Boomwaardenkaart I van het bestemmingsplan. Ze stonden al in de Boomwaardenkaart II die hoort bij de ontwikkelleidraad. De gevels van de gebouwen die grenzen aan het gebied Klein Tilburg (buitengebied Zuid-West) krijgen een volledig met planten bedekte façade.

Het college besloot op 9 november jl. om deze aanpassingen voor te leggen aan de gemeenteraad. Bekijk hieronder de link naar het collegebesluit van 9 november 2021.

In de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2021 zijn er diverse moties en amendementen aangenomen. Ook deze leiden tot aanpassingen van de plannen.

 • Gezondheid wordt toegevoegd als een expertise aan het Kwaliteitsteam
 • Er zijn aanvullende eisen voor de landschappelijke inpassing van gebouwen grenzend aan het buitengebied Zuid-West / Klein Tilburg
 • Lichtreclame op Wijkevoort wordt beoordeeld op basis van de beleidsregels over lichthinder
 • Indien het college afwijkt van het advies van de adviescommissie wordt dit collegebesluit aan de raad voorgelegd voor wensen en bedenkingen
 • Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie wordt de regie die erfpacht biedt op de ontwikkeling als ondergrens genomen. Daarmee wordt particulier (of privaat) eigendom niet uitgesloten
 • Voordat de eerste kavel in ontwikkeling wordt gebracht wordt de ontwikkelstrategie voor Wijkevoort  voorgelegd aan de raad. Een financiële toelichting van de opties maakt daar onderdeel van uit zodat de raad een duidelijke keuze kan maken. (zie alinea Vervolgstappen)
 • De gemeente gaat faciliterend optreden voor MKB-bedrijven en startende bedrijven die zich willen vestigen op Wijkevoort en onderzoekt combinaties die voldoen aan alle eisen voor Wijkevoort
 • De eerste vraaggerichte ontwikkeling van fase 2 van Wijkevoort wordt aan de raad voorgelegd. Dit gebeurt minimaal met een procedure van 'verklaring van geen bedenkingen'
 • De gemeente gaat de mogelijkheden voor kleinere kavels (2,5 - 5 hectare) in fase 2 van Wijkevoort verkennen
 • De ontwikkeling Wijkevoort wordt als groot project aangewezen. Hierdoor krijgt de raad extra tussentijdse rapportages over het verloop van het project  

Via de link hieronder kan de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2021 teruggekeken worden.

Achtergrondinformatie bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van eerste 41,9 hectare bedrijventerrein mogelijk en sorteert voor op de ontwikkeling van in totaal 80 hectare bedrijventerrein.

Als eerste wordt het deel ontwikkeld dat grofweg begrensd wordt door de Burgemeester Letschertweg, de Hultensche Leij en het Wijckermeer.

Het bestemmingsplan maakt enkele zaken mogelijk:

 • De aanleg van de ecologische verbindingszones en de 50 meter brede strook van water en extra groen rond het bedrijventerrein (het blauw-groene raamwerk).
 • Daarnaast de ontwikkeling van de eerste 41,9 hectare bedrijventerrein. Het totale terrein wordt maximaal 80 hectare groot.

Voor de overige hectares volgt pas een ruimtelijke procedure als de eerste 41,9 hectare in ontwikkeling zijn. Op deze manier blijft dit gebied zo lang mogelijk zoals het nu is.