logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkagenda De Blaak

In het zuidwesten van Tilburg vind je De Blaak. Deze populaire wijk ligt midden in de natuur, maar is door de goede bereikbaarheid ook goed verbonden met het centrum van de stad. 

De Blaak heeft een grote aantrekkingskracht en de prijzen van de woningen liggen meestal hoger dan in de andere wijken van Tilburg. Dat geldt ook voor het gemiddelde inkomen van inwoners van De Blaak. In Tilburg staat de wijk bekend om zijn wooncomfort. De ruim 6.000 inwoners van De Blaak vinden het dan ook belangrijk om te zorgen dat de woonomgeving aangenaam blijft.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor de Blaak is Evelien Kostermans.

Visie

In De Blaak kunnen mensen hun hele leven prettig en veilig wonen, recreëren en ontspannen. De wijk heeft een redelijk aantal voorzieningen en is welvarend en populair. Door die populariteit is het voor jonge mensen (starters) lastig om hier een betaalbaar huis te vinden.

Karakter van de wijk

Ondanks dat de wijk zijn zaakjes prima op orde heeft, staat de gemeente open voor verbeteringen die het karakter van de wijk ondersteunen. Er zijn bijvoorbeeld al langere tijd signalen dat er een ontmoetingsruimte voor alle leeftijden gemist wordt in de wijk. Daarnaast is er wat achterstallig onderhoud in de omgeving en voorzieningen.

Kernopgaven De Blaak

Beschrijving:
Werken aan een aantrekkelijke wijk met voldoende voorzieningen voor jong en oud.

Acties:
Realiseren ontmoetingsruimte in sportcafé De Blaak, onderzoeken of er meer voorzieningen/activiteiten moeten komen voor jongeren, gesprek met ‘de wijk’ organiseren over invoering Omgevingswet, ondersteuning mantelzorgers van ouders die op afstand wonen.

Beschrijving:
Meer evenwicht in de woningmarkt. Zoeken naar mogelijkheden in De Blaak voor het toevoegen van woningen voor starters en senioren.

Acties:
Nieuwe initiatieven toetsen aan gebiedsprofiel Wonen.

Beschrijving:
Aandacht voor de concrete uitwerking van de mobiliteitsaanpak 2040 van de gemeente Tilburg.

Acties:
Vervolg op eerste gesprek over mobiliteitsaanpak 2040.

Beschrijving:
Er liggen kansen voor woningverbetering en vermindering van de ecologische voetafdruk. De combinatie van maatregelen voor het milieu en maatregelen tegen overlast door lawaai en fijnstof, verbetert het leefklimaat van De Blaak.

Acties:
Green Deal De Blaak, opstellen wijkuitvoeringsplan.

Beschrijving:
Hoe vergroten we de betrokkenheid van bewoners bij hun wijk?

Acties:
Wijkbewoners betrekken bij de invulling van projecten en onderzoeken hoe de betrokkenheid kan worden vergroot.

Totstandkoming wijkagenda

De wijkraad van De Blaak is zeer actief en goed op de hoogte van wat er leeft in de wijk. Zij zijn sinds vorig jaar betrokken bij de concept-wijkagenda. Daarnaast hebben verschillende partners en andere partijen uit de wijk hun ideeën en wensen aangegeven. Denk onder andere aan Contour de Twern, de politie en het wijknetwerkoverleg. Ook vonden er gesprekken plaats met verschillende inwoners van De Blaak. Binnen de gemeente is er onder andere gesproken met degenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. In dit doorlopende proces hebben we aan de wijkraad gevraagd naar hun prioriteiten voor de wijkagenda en waar zij zelf de schouders onder wil zetten.