Bestemmingsplan

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, winkels, bedrijven en groen. Een ruimtelijk plan regelt waar en wat op een perceel gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Zienswijze bestemmingsplan

Reageren kan online

Zienswijze indienen

Ruimtelijke plannen inzien

Alle officiële bekendmakingen van de overheid staan op de website officiële bekendmakingen. 

Op de website ruimtelijke plannen vindt u alle geldende bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen van heel Nederland. U kunt zoeken op adres, via de kaart of op naam van een bestemmingsplan.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedere belanghebbende een reactie geven op het ontwerp. Dat heet een zienswijze indienen en dat kan via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van de naam van het bestemmingsplan:

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Adviesverzoek

Een adviesverzoek (voorheen vooroverleg/vooradvies) is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het bestemmingsplan, voor u een vergunning aanvraagt. Als uw initiatief niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan gaan we voor u onderzoeken of we toch kunnen meewerken aan uw initiatief. Hiervoor is meer tijd nodig. Als het adviesverzoek wordt goedgekeurd, moet u als u uw plan wilt uitvoeren wel nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Herziening of wijziging bestemmingsplan

Als uit het antwoord op een adviesverzoek blijkt dat de gemeente het bestemmingsplan wil herzien of wijzigen, dan kunt u een aanvraag indienen. Gebruik hiervoor het formulier 'Herziening of wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro'.

Veranderingen met de komst van de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de lopende planologische procedures, in het bijzonder voor aanvragen voor een bestemmingsplanherziening. Bij de invoering van nieuwe wetgeving geldt een overgangsrecht voor lopende procedures. In de ‘Invoeringswet Omgevingswet’ is dit overgangsrecht als volgt geregeld: 

Aanvragen voor bestemmingsplanherziening

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar alleen één omgevingsplan. Bestemmingsplannen die voor inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder de huidige wet- en regelgeving. Plannen die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd, moeten opgebouwd worden als een wijziging van het omgevingsplan. 

Wat betekent dit voor bestemmingsplanprocedures? 

Het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplan, vraagt de nodige voorbereidingstijd binnen de gemeente. Daarom worden aanvragen die vanaf 7 maanden voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden ingediend niet meer op basis van het huidige recht in procedure gebracht. Deze aanvragen zullen dan ook voorbereid gaan worden op basis van de Omgevingswet (wijziging omgevingsplan). Dit betekent concreet dat aanvragen om bestemmingsplanherziening die tot 1 juni 2023 binnenkomen kunnen worden voorbereid volgens de huidige wet. 

Hoe ziet Tilburg eruit over 25 jaar? Hoe kan de stad welvarend en leefbaar blijven? Die vragen staan in de Omgevingsvisie Tilburg 2040, die richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De visie laat zien hoe de stad zich op de lange termijn kan ontwikkelen. Zo wil de gemeente haar economie versterken en op internationaal niveau een rol van betekenis spelen. Tilburg wil dit doen door de krachten te bundelen met Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond. Samen zouden ze kunnen werken aan het versterken van de concurrentiepositie, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

Komt u er niet uit, of heeft u andere vragen, vul dan het contactformulier in. Een medewerker van team Vergunningen neemt dan binnen 2 werkdagen contact met u op. Indien nodig, wordt er een afspraak met u gemaakt. Enkel voor hele korte vragen zijn wij maandag tot en met vrijdag 09:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 013.

Links