U bevindt zich op:Ondernemers /Bouwen en vestigen / Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

In ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, structuurvisies) staan regels voor bijvoorbeeld woningbouw, winkels, bedrijven en groen. Een ruimtelijk plan regelt waar en wat op een perceel gebouwd of aangelegd mag worden, welk gebruik is toegestaan en wat de toekomstige ontwikkeling is.

Bestemmingsplannen inzien
De kaart van Tilburg

Ruimtelijke plannen inzien

Via de Kaart van Tilburg vindt u alle geldende bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen van Tilburg. U kunt zoeken op adres, via de kaart of op naam van een bestemmingsplan. Bij bestemmingsplannen waarop nog gereageerd kan worden, kunt u een reactieformulier invullen. Voor meer uitleg gaat u naar achtergrondinformatie over bestemmingsplannen.

Als u bijvoorbeeld plannen heeft voor een bedrijf aan huis, controleer dan eerst het bestemmingsplan.

Landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl

Naast de Tilburgse ruimtelijke plannen kunt u plannen van de provincie of van andere gemeenten bekijken op  www.ruimtelijkeplannen.nl. Via deze site is het niet mogelijk om te reageren op een plan.

Ruimtelijke plannen in procedure en ter inzage

Deze ruimtelijke plannen zijn in procedure of liggen ter inzage. Zolang de termijn nog niet gesloten is, kunt u reageren.

Vooroverleg aanvragen
Inwoners

Vooroverleg aanvragen
Ondernemers

Vooroverleg/principeverzoek

Een vooroverleg of principeverzoek is een informatief overleg om de mogelijkheden en beperkingen van uw plan te bespreken voor u de vergunning aanvraagt. U kunt uw plan laten toetsen qua bestemmingsplan, welstand en/of monumentenzorg.

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past? Bekijk dan eerst de website Ruimtelijke plannen. Blijft het onduidelijk, bel dan met een ambtenaar van team Vergunningen. Is het niet mogelijk om direct uitsluitsel te geven, dan kan een vooroverleg (principeverzoek) nodig zijn.

Overzicht kosten principeverzoek
Soort verzoek

Tarief 2018

Beoordeling uitsluitend door omgevingscommissie (welstand of monumentenzorg)€0,00
Beoordeling principeverzoek voor een huisperceel* (incl. bedrijf aan huis)€103,45
Beoordeling principeverzoek tbv omzetting of splitsing en overige aanvragen principeverzoek€433,95

*) een perceel of kavel met een huis (dus geen woonwagen o.i.d), bedoeld voor de bewoning door maximaal één huishouden.

De commissie toetst of uw plan haalbaar is. Vooroverleg is niet nodig voor aanpassingen die welstandsvrij zijn of die binnen de welstandscriteria vallen. Zie hiervoor de Welstandsnota (pdf,11.0MB), hoofdstuk 11.

Bij uw aanvraag voor vooroverleg voegt u 2 PDF-documenten toe (bestaande en nieuwe situatie) met: 

  • Situatietekening van de terreininrichting.
  • Tekeningen op schaal 1:100 met plattegronden, inclusief beoogd gebruik/bestemming, doorsneden, geveltekeningen inclusief aangrenzende bebouwing, details, materialen, kleuren en relevante installaties.
  • Foto's van de bestaande situatie en de omliggende bebouwing.

Voor een vooroverleg over een monument is ook nodig:

  • Bij een inpandige wijziging: tekeningen en foto's van het interieur.
  • Bij restauratie- of herstelwerkzaamheden:
    - een gebrekenplan (bv. rapport Monumentenwacht, tekeningen en foto's)
    - een restauratieplan (werkomschrijving/-bestek en tekeningen)

Herziening of wijziging bestemmingsplan

Voor een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan, is een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening nodig. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Gebruik voor de aanvraag het formulier 'Herziening of wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro (pdf,132KB)'.

Omgevingsvisie Tilburg 2040

Hoe ziet Tilburg eruit over 25 jaar? Hoe kan de stad welvarend en leefbaar blijven? Die vragen staan in de Omgevingsvisie Tilburg 2040, die richting geeft aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De visie laat zien hoe de stad zich op de lange termijn kan ontwikkelen. Zo wil de gemeente haar economie versterken en op internationaal niveau een rol van betekenis spelen. Tilburg wil dit doen door de krachten te bundelen met Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond. Samen zouden ze kunnen werken aan het versterken van de concurrentiepositie, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

  • Lees de visie via deze link op roview.net.