logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Udenhout

In Udenhout spelen diverse ontwikkelingen. In de periode tot 2040 zijn er plannen voor maximaal 1.000 nieuwe huizen en een treinstation voor het dorp. 

Stand van zaken herontwikkeling Vincentius

Er zijn plannen voor de restauratie en herontwikkeling van Huize Vincentius aan de Schoorstraat 2a te Udenhout. Voor de ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat lag begin 2023 ter inzage. Binnen de bestaande contouren van het rijksmonumentale hoofdgebouw en de beeldbepalende linker- en rechtervleugel wil de ontwikkelaar woningen realiseren. De twee meest oostelijke paviljoens worden gesloopt. Op de oost- en westzijde van het terrein van Vincentius komen nieuwe vrijstaande appartementengebouwen. In totaal krijgt het project 94 woningen, waaronder 31 sociale huurwoningen. 

Op 6 juli 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft daarna zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er 1 beroep ontvangen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Dat beroep betreft de hoogte van het westelijke appartementengebouw (15,5 meter). De Raad van State moet binnen zes maanden een uitspraak over het beroep doen. In de praktijk duurt dit vanwege achterstanden minimaal 1 jaar. De ontwikkelaar denkt na over de vervolgstappen. Er zijn twee mogelijkheden:
-    er wordt een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) aangevraagd bij de gemeente
-    of de ontwikkelaar wacht de uitspraak van de Raad van State af. 
Vragen? Neem dan contact op met projectleider Marleen Claassen via marleen.claassen@tilburg.nl. Of kijk op www.woneninvincentius.nl

Openluchtzwembad De Groene Wellen

Nieuwbouw voor openluchtzwembad De Groene Wellen. Daarvoor pleit het college bij de gemeenteraad tijdens de behandeling van de Perspectiefnota voor 2025. Het college is van mening dat nieuwbouw  een belangrijke kwaliteitsimpuls kan geven aan de recreatievoorzieningen in Udenhout. En het is het meest duurzame scenario van de mogelijkheden die zijn onderzocht. De huidige exploitatieovereenkomst van de Groene Wellen loopt af in april 2025. Daarom onderzocht de gemeente de afgelopen periode diverse toekomstscenario’s.

Voor de plannen is instemming van de gemeenteraad nodig. De raad buigt zich hierover in de vergaderingen van 17 juni en 20 juni 2024 waarbij de Perspectiefnota behandeld wordt. Om het zwembad tussen mei en september open te houden is jaarlijks 400.000 euro nodig. De gemeente onderzoekt bij de uitwerking van het ontwerp en de exploitatie nog de mogelijkheden om de opbrengsten te verhogen en op de kosten te besparen. Door een efficiëntere indeling van het zwembad zijn er bijvoorbeeld mogelijk minder badmeesters nodig.  

Bij de Perspectiefnota 2025 wordt aan de raad om de benodigde financiële dekking gevraagd. De financiële consequenties worden vervolgens voorgelegd en meegenomen bij de integrale afweging van de programmabegroting 2025. De raad bespreekt de programmabegroting in november 2024. Daarna wordt gestart met het uitwerken van het ontwerp, aanbesteding voor de sloop-nieuwbouw van het zwembad en de voorbereiding van de ruimtelijke procedure. Voor de nieuwbouw is een omgevingsvergunning nodig. Ook in het vervolgproces blijft de dorpsraad Udenhout en het Actiecomité voor behoud van het zwembad betrokken.  

Ons dorp in de toekomst; het koersdocument Oostflank

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.  

Het college heeft dinsdag 21 mei 2024 een aangepast koersdocument Oostflank vastgesteld en legt het nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. In het bijgestelde document zijn op basis van aanvullende gesprekken met agrarische- en natuurpartijen en de dorpsraad Biezenmortel nog wijzigingen gedaan in de hoofdstukken landbouw, water en natuur. Zo zijn de status van het koersdocument, de beekdalen, de hectares van de verschillende functies in het gebied en het begrip natuurinclusieve landbouw verduidelijkt. Ook starten de gemeenten samen met de boomkwekers en de natuur- en milieuorganisaties een pilot om boomteelt te combineren met natuur. Met de coöperatie Biezenmortel is gesproken over het belang van een goede economie in het buitengebied en gefaseerde woningbouwontwikkeling. Ook deze onderwerpen zijn verder aangescherpt in het document. 

Waarschijnlijk bespreekt de gemeenteraad van Tilburg het aangepaste koersdocument op 3 juni a.s. Vaststelling volgt in de vergadering van de maandag 1 juli a.s. U vindt de vergaderagenda van de raad op www.raadtilburg.nl (zie stukken en agenda’s).

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Karin Bakker via karin.bakker@tilburg.nl of wijkregisseur Helmy van Ingen helmy.van.ingen@tilburg.nl.