logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wijkagenda Binnenstad

De binnenstad van Tilburg biedt levendige plekken om te wonen, ondernemen, bezoeken en te verblijven. Winkels, restaurants, cafés en terrassen zijn binnen handbereik, net als theaters, poppodia en bioscopen. Veel mensen komen hier samen.

Tilburg heeft een compacte en complete binnenstad met bijzondere sferen dicht bij elkaar (Veemarktkwartier, Dwaalgebied, Kernwinkelgebied, Spoorzone, Piushaven, Museumkwartier). Tilburg heeft een unieke functiemix, met de wil om samen te werken, met een culturele en creatieve sector die in het oog springt, met een sterk vertegenwoordigd midden- en kleinbedrijf en met krachtige onderwijspartijen. Een verrassend leuke binnenstad, die in beweging is.

Wijkwethouder

De wijkwethouder voor de binnenstad is Rik Grashoff.

Visie

De binnenstad ontwikkelt zich de komende jaren door de komst van meer nieuwe woningen, meer ruimte voor groen, cultuur en evenementen. We willen ervoor zorgen dat onze binnenstad een fijne ‘huiskamer’ is voor alle Tilburgers. Met ruimte om elkaar te ontmoeten, waar veel planten en bomen staan en die voor iedereen goed bereikbaar is en blijft. We willen voor de bezoekers groeien van 'even snel naar de stad' naar 'een middag verblijven' en een 'leuk weekendje weg'.  Een winkelstad met een regionaal aanbod met cultuur die in het oog springt en met aantrekkelijke horeca en evenementen. Tilburg als jongeren- en studentenstad heeft veel talent in huis: hét kapitaal van de stad. We willen talent vasthouden in de stad door het bieden van prettig stedelijk wonen voor een goede prijs.

Kernopgaven Binnenstad

Beschrijving:
De openbare ruimte is het cement van de stad. Het is een ruimte om te ontmoeten en te verblijven: inspirerend, aantrekkelijk en groen op alle momenten van de dag. Een prettig klimaat voor wie hier woont en werkt en voor de bezoekers. De auto is slechts op de achtergrond aanwezig. Het parkeren verplaatst zich naar parkeergarages verspreid in de binnenstad.

Acties:
Een greep uit de acties hieronder. Alle acties staan op de site agendabinnenstadtilburg.nl.

Cityring

Nieuwe inrichting van Cityring waarbij de auto te gast is op 1 rijbaan met 30 km per uur. Door het doorgaand autoverkeer te weren ontstaat ruimte voor de voetganger en de fietser. 

Stadsforum

Aanleg Stadsforum als een groen en levendig plein tussen Stadhuis en Theaters Tilburg met ruimte voor de markt en evenementen. 

Herinrichting Burgemeester Brokxlaan

Agenderen van herinrichting Burgemeester Brokxlaan als verblijfsstraat, minder rijbanen, meer groen en visueel smaller

Vergroenen Spoorlaan Oost

Het vergroenen van Spoorlaan Oost om tot een aantrekkelijke entree van de stad te komen. 

Herinrichting Radiopleintje

Herinrichting van Radiopleintje als verblijfsgebied met aansluiting op het Dwaalgebied, de Heuvelstraat en de nieuwe fietsenstalling Dwaalgebied. Inrichten als verblijfsgebied.

Vergroenen straten

In de 45 straten waar kabels en leidingen worden vervangen maken we meteen werk van vergroening. Kansrijke locaties zijn in beeld gebracht en in samenspraak met bewoners en eigenaren worden hier de plannen voor uitgewerkt. 

Iconisch groenproject

Onderzoeken of we een iconisch groenproject kunnen realiseren in de binnenstad van Tilburg. Dit kan in de openbare ruimte zijn, maar ook bij de (her)ontwikkeling van een gebouw. De kracht van innovatie en creatie laten zien.

Beschrijving:
De binnenstad van Tilburg veranderen van ‘boodschappenstad’ naar ‘verblijfsstad’. Een aantrekkelijke binnenstad met stedelijke voorzieningen, plekken waar men elkaar ontmoet en gemende woon- en werkomgevingen. Consumenten zijn sterker op zoek naar een unieke beleving. Een aankoop doen kan ook op internet. Als reactie op deze verandering is de binnenstad zelf getransformeerd van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’ en ‘place to meet’

Acties:
Een greep uit de acties. Alle acties staan op de website agendabinnenstadtilburg.nl.

Koningswei

Starten met transformatie 'Koningsplein' naar 'Koningswei'; van een geïsoleerd stenig plein naar een parkachtige omgeving. De Koningswei is als centrum stedelijk woongebied de groene schakel tussen binnenstad en Piushaven.

Louis Bouwmeesterplein

Haalbaarheidsstudie voor herontwikkeling van het Louis Bouwmeesterplein in combinatie met de Schouwburgring. De historische relatie tussen binnenstad en Korvelseweg krijgt een nieuwe invulling.

Herontwikkeling gebied in omgeving Korte Schijfstraat

Verkenning van herontwikkeling voor het gebied tussen brandweerkazerne en Korte Schijfstraat. Kansen voor meer ruimtelijke kwaliteit, toevoegen van programma en realiseren van een (parkeer)HUB.

Kansenkaarten

Opstellen van programmatische kansenkaarten als leidraad om te sturen om de juiste ‘ontwikkelingen op de juiste plek’. Gezonde verhouding tussen functies en aandacht voor ‘kwetsbare’ gebieden.

Transformatiebrigade

Opzetten van een transformatiebrigade. Actief inzetten op de punten uit de Agenda Binnenstad. Met eigenaren, ondernemers en bewoners kijken waar het mogelijk is om het perspectief te vergroten of een transformatie op gang te krijgen.

Bidbook ondernemers vernieuwen

Bidbook voor ondernemers vernieuwen, met een campagne om ondernemers naar de stad trekken. Laten zien wat er allemaal is gebeurd in korte tijd en toekomstbeeld schetsen – Tilburg Binnenstad over 5 – 10 jaar.

Digitaal klanten bereiken

Ondernemers motiveren en ondersteunen om vanuit de onderneming in de binnenstad ook digitaal de klanten te bereiken.

Beschrijving:
Tilburg is een stad met weinig massa, gegroeid vanuit dorpen, met veel laagbouw. De binnenstad kan verder worden verdicht, niet alleen met hoogbouw, maar ook met intensieve stedelijke milieus. Toevoegen van woningen biedt kansen voor kwaliteit; voor het verbeteren van de openbare ruimte, voor de kwaliteit van het woningaanbod en voor het draagvlak van voorzieningen.

Acties:
Een greep uit de acties. Alle acties staan op de website agendabinnenstadtilburg.nl.

Gebiedsprofiel wonen 

Uitwerken van een gebiedsprofiel wonen voor de binnenstad voor de buurten in de binnenstad. Benoemen kwaliteiten en gewenste typologieën per deelgebied.

Overlast studentenpanden aanpakken

Een verbrede aanpak met partners in de stad om de overlast van studentenpanden preventief aan te pakken. Nieuwe mogelijkheden zoeken om toenemende overlast vanuit studentenpanden te beperken.

Wonen boven winkels

Stimuleren van wonen boven winkels. Bewoning van bovenverdiepingen geeft een impuls aan de kwaliteit, uitstraling en leefbaarheid van de winkelstraten.

Beschrijving:
Tilburg is een stad van makers en talent. Cultuur en evenementen geven de stad kleur en zorgen voor beleving. Het maakt de binnenstad interessant om te bezoeken. Tilburg heeft een sterke basis van podia, kunstopleidingen en evenementen. Op deze kracht willen we door bouwen om zo de makers ruimte te geven en tegelijk beleving te bieden aan Tilburgers en bezoekers uit de regio en het land.

Acties:
Een greep uit de acties. Alle acties staan op de website agendabinnenstadtilburg.nl.

Versterking culturele as

Versterking culturele as Willem II straat van Spoorzone tot Stadsforum, door het verhaal te vertellen, door gezamenlijk op te trekken in programmering en/of activiteiten. 

Gebruik panden voor cultuur en makers

Stimuleren van het gebruik van (leegstaande) panden voor cultuur en makers. Eigenaren verbinden met (cultuur)makers.

Inzet van kwartiermaker

Inzet van kwartiermaker om tot een plan te komen voor programma op het Stadsforum en de kwaliteit hiervan te bewaken. Aantrekkelijkheid van Stadsforum nu al laten zien, zodat het straks echt een gewilde locatie is om te verblijven.

Verlengen verblijfsduur

Versterken en verlengen van de verblijfsduur door meer combi-mogelijkheden op één dag of in één weekend aan te bieden. Door middel van een wandelroute verbindingen leggen.

Doorzetten Kaapstad en Circolo

Het doorzetten van Kaapstad en Festival Circolo als iconische evenement voor Tilburg met een landelijke uitstraling en aantrekkingskracht.

Beschrijving:
Door het toevoegen van woningen en het aantrekken van meer bezoekers maken we steeds intensiever gebruik van dezelfde beperkte ruimte. Dat maakt dat we gezamenlijk op zoek zijn naar andere vormen van mobiliteit. Elke bezoeker die de binnenstad van Tilburg bezoekt willen wij een goede beleving bieden van het eerste tot het laatste contactmoment.

Acties:
Een greep uit de acties. Alle acties staan op de website agendabinnenstadtilburg.nl.

Handboek bouwen

Opstellen van een 'handboek bouwen'; een visie op uitstraling, beleving en aankleding van bouwplaatsen. De Binnenstad blijft de komende jaren in ontwikkeling. Maak van deze last een lust door bezoekers mee te nemen in de ontwikkelingen. 

Verbeteren bebording

Verbeteren route en bebording voor voetganger, fietser en automobilist. Voorkeursroutes bepalen en aantrekkelijk inrichten. Inventarisatie en aanpassing bebording en beter benutten digitale borden.

Oplossen knelpunten stallen fietsen en scooters

Oplossen van knelpunten in het stallen van fietsen en scooters. Aanpak van bekende knelpunten in het fietsen stallen. Uitganspunt hierbij is meer fietsen in de stalling en minder fietsen op straat.

Parkeercapaciteit

Doorrekenen van de parkeercapaciteit in relatie tot de ontwikkeling van de parkeervraag en het opstellen van een parkeerstrategie. Uitwerking van verschillende scenario’s

Kwaliteitsslag stallingen en parkeergarages

Een kwaliteitsslag uitvoeren voor de parkeergarages en fietsenstallingen van 'sober' naar 'gastvrij'.

Nieuwe manieren stadslogistiek

Het gesprek starten over nieuwe manieren van stadslogistiek in opmars naar de invoering van de zero-emissie zone in 2025.

Ondergrondse afvalcontainers

Overgaan op ondergrondse afvalcontainers tbv leefbaarheid van de binnenstad (o.a. doordat aantal ritten van vuilophalers en beslag van duo containers op openbare ruimte beperkt worden).

Totstandkoming wijkagenda

Bewoners, ondernemers, cultuursector, onderwijspartijen, eigenaren, ambtenaren en bestuurders hebben samen de Agenda Binnenstad gemaakt en werken samen aan de uitvoering. Dit doen we vanuit een vaste samenwerking tussen Binnenstadsmanagement Tilburg (BMT) en gemeente Tilburg, waarbij we ook breder bewoners en ondernemers betrekken. We delen onze kennis over de verhalen uit de stad en de cijfers over de stad. Dat brengen we samen om goede keuzes te kunnen maken. Tilburg heeft grootse plannen. De Agenda Binnenstad geeft handen en voeten aan een gezamenlijke inspanning. Een waar we ons hard voor maken en waarvan we je graag op de hoogte houden. Samen met bewoners, bezoekers, ondernemers, makers, denkers en doeners maken we de binnenstad. Hou ons daarom in de gaten. Meld je aan. Blijf meedenken. Blijf meedoen. Want Tilburg is van ons allemaal. Meer informatie vind je op de site agendabinnenstadtilburg.nl.