Berkel-Enschot

Berkel-Enschot is in ontwikkeling. Er wordt in en rond het dorp nog volop gebouwd. Op deze pagina informeren wij u over enkele lopende projecten.

Op het terrein van voetbalcomplex Jong Brabant aan de Berkelseweg komt vanaf begin 2024 een nieuwe openbare basisschool in tijdelijke huisvesting. De school gaat de druk op de huidige scholen in Berkel-Enschot verlichten. Het aantal basisschoolleerlingen is de laatste jaren fors gestegen door de vele nieuwbouw in het dorp. Ook verhuizen meer jonge gezinnen van de stad naar de dorpen. De tijdelijke school blijft minimaal vier jaar in gebruik. 

De openbare basisschool van de Opmaat groep start in eerste instantie als extra locatie van een al bestaande basisschool van Opmaat groep. Dit is in afwachting van de formele toestemming van het Rijk voor het starten van een nieuwe basisschool in Berkel-Enschot. Deze komt zeer waarschijnlijk in de nieuwe wijk Akker-Heikant. De komst van een nieuwe bassischool naar Berkel-Enschot past in de lange termijnplannen voor onderwijshuisvesting die zijn ontwikkeld met de schoolbesturen. Er is ook al budget beschikbaar voor de bouw van een nieuw schoolgebouw als onderdeel van een kindcentrum met daarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

Voor de tijdelijke school is in totaal zo’n 2.000 m2 nodig, inclusief buitenruimte. Hierdoor is er voor voetbalvereniging Jong Brabant minder plek beschikbaar voor trainingen. De gemeente legt daarom een extra kunstgrasveld aan op het complex. Voor vragen mailt u naar edwin.koole@tilburg.nl.

De gemeente Tilburg, Platform 533, De Schalm en ontwikkelaar Roozen van Hoppe zijn al geruime tijd in gesprek over de komst van een grote zaal voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten in Berkel-Enschot. Beoogde locatie voor de zaal is het tijdelijke parkeerterrein naast Ons Koningsoord. Begin 2023 heeft ontwikkelaar Roozen van Hoppe aangegeven dat de hoge bouwkosten ervoor zorgen dat het plan op dit moment financieel niet haalbaar is. Het college is toen een onderzoek gestart om te verkennen of de Grote Zaal alsnog gerealiseerd kan worden.

Onafhankelijk adviesbureau Akro Consult heeft in de afgelopen periode gesproken met alle betrokken partijen. De vraag was: onder welke condities kan de Grote Zaal alsnog gerealiseerd worden in Berkel-Enschot?  Akro Consult concludeert dat het commerciële gebruik van de Grote Zaal door Roozen van Hoppe op basis van het huidige ingeschatte gebruik niet genoeg is om de kosten te dekken. De zaal zal intensiever gebruikt moeten worden, daarvoor worden in samenwerking met de Schalm de mogelijkheden in kaart gebracht. Ook de inrichting wordt opnieuw bekeken, zo is de vraag welke voorzieningen echt nodig zijn. Om het gebouw optimaal te gebruiken wordt ook gekeken naar extra functies in het gebouw. Bijvoorbeeld op de begane grond of een extra verdieping op het gebouw. Al deze afwegingen zijn van invloed op de financiële haalbaarheid. 

Het onderzoek loopt nog tot in de zomervakantie. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op basis van de resultaten en eventuele aandachtspunten van de raad neemt het college daarna een besluit over de haalbaarheid. Voor vragen mailt u naar esther.wimmers@tilburg.nl

Het plan Voorhof omvat de herontwikkeling van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef. Op deze plek waar voorheen de AH stond en nu Torentjeshoef nog staat bouwt Heijmans 33 koopwoningen en 15 sociale huurwoningen. Daarnaast komen nog 7 vrije sector woningen op de plek waar voorheen het winkelcentrum stond. Er komt ook een kindcentrum met een nieuw schoolgebouw voor basisschool Rennevoirt met een gymzaal. Er is in het gebouw ook plek voor buitenschoolse opvang en kinderopvang 0-4 jaar. De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef (TBV Wonen) krijgt 44 zorgappartementen voor zorgstichting ‘t Heem en 66 aanleunwoningen en 3 sociale huurappartementen.

In het afgelopen jaar heeft een planteam met daarin omwonenden actief meegedacht over de plannen. Hun adviezen zijn grotendeels verwerkt in het Stedenbouwkundig plan. Op 17 mei 2022 stelde het college het voorlopig Stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling vast. Voor de ontwikkeling zijn ook 2 nieuwe bestemmingsplannen nodig.

  • Fase 1: er komt een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het nieuwe zorgcentrum inclusief de aanleunwoningen, de school en 24 woningen op het voormalige terrein van winkelcentrum Eikenbosch en de AH-locatie. 
  • Fase 2: er komt ook een bestemmingsplan voor de 33 woningen op de huidige Torentjeshoef-locatie. 
    De ontwerp bestemmingsplannen liggen ter inzage van 17 juli 2023 t/m 28 augustus 2023. In het 4e kwartaal 2023 bespreekt de gemeenteraad de bestemmingsplannen en stelt ze vervolgens vast. De woningverkoop en -verhuur start zodra het bestemmingsplan definitief is.

De werkzaamheden op de voormalige locatie van het winkelcentrum starten waarschijnlijk half mei 2024. De nieuwbouw van Torentjeshoef start op zijn vroegst in het voorjaar van 2025 en is eind 2026 klaar. De bouwwerkzaamheden voor de koopwoningen op het terrein van het huidige Torentjeshoef starten als de nieuwbouw van Torentjeshoef is opgeleverd en de bewoners zijn verhuisd.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad (waarschijnlijk eind 2023) en op zijn vroegst twee maanden later in werking treedt start het schoolbestuur Tangent samen met de kinderopvang de aanbesteding voor de nieuwbouw van het kindcentrum. Daarna is er ook tijd nodig voor de bouwvoorbereiding. In het voorjaar van 2024 start het bouwrijp maken van de eerste fase. Als er veel zienswijzen en/of beroep tegen het bestemmingsplan worden ingediend, schuift de planning mogelijk verder op. Het streven is om het kindcentrum eind 2025 in gebruik te nemen. Deze planning is onder voorbehoud, gezien de huidige onzekere marktsituatie voor o.a. bouwmaterialen en lange realisatietermijnen van kabels en leidingen door de Nuts bedrijven.

De bouw van de 150 woningen binnen het project vordert gestaag. Aan de oostzijde van het plangebied zijn de projecten Bloemenhof en De Dorpsgaarde fase 1 inmiddels in een afrondende fase. De oplevering van deze woningen staat gepland in november van 2022. De woningen van het Meestershof worden waarschijnlijk eind 2022/ begin 2023 opgeleverd. Ook de bouw van De Dorpsgaarde fase 2 is onlangs van start gegaan. Deze woningen zijn in de eerste helft van 2023 klaar. Voor meer informatie kijkt u op: hetmeestershof.nl

De aanleg van het openbaar gebied (straten, stoepen, verlichting en groen) volgt normaal zodra de woningen worden opgeleverd. In de afgelopen periode is de levertijd van diverse materialen echter enorm toegenomen. De levertijd bedraagt nu circa 9 tot 12 maanden. Dit betekent dat de ontwikkelaars waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2023 (of later) kunnen starten met de aanleg van het openbaar gebied. 

Meer informatie?

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Berkel-Enschot Anke Vosters via anke.vosters@tilburg.nl  of wijkregisseur Janna Kuiper via janna.kuiper@tilburg.nl