logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Berkel-Enschot

Berkel-Enschot is in ontwikkeling. Er wordt in en rond het dorp nog volop gebouwd. Op deze pagina informeren wij u over enkele lopende projecten.

Algemeen beeld van Berkel-Enschot

Vanaf maandag 15 januari 2024 gaat hotel de Druiventros in Berkel-Enschot dienen als tijdelijke opvangplek voor statushouders. Het gaat om de opvang van maximaal 150 statushouders voor een periode van voorlopig een half jaar. 

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen en heeft inmiddels een vergunning gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Deze statushouders zijn de nieuwe inwoners van onze gemeente of de omliggende regiogemeenten. Zij bouwen vanuit Hotel de Druiventros aan hun toekomst. Tot er een woning voor hen is gevonden, verblijven ze in het hotel. De opvang van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) in het hotel stopt met ingang van 1 januari 2024.

Bekijk het nieuwsbericht van 20 december 2023

Op het sportcomplex van voetbalvereniging Jong Brabant aan de Berkelseweg 14 in Berkel-Enschot komt vanaf het schooljaar 2024-2025 tijdelijk huisvesting voor een nieuwe, openbare basisschool. De school is nodig omdat bij de huidige scholen in Berkel-Enschot geen plek is voor het grote aantal nieuwe leerlingen in het dorp. Het tijdelijke gebouw blijft minimaal vier jaar in gebruik. Daarna verhuist de school naar een nieuwe permanente locatie in het dorp, als onderdeel van een nieuw kindcentrum (samen met kinderopvang). De gemeente zoekt nog een definitieve locatie voor de nieuwe school. 

De nieuwe openbare basisschool behoort tot het schoolbestuur van stichting Kinderstad, een organisatie voor basisonderwijs en kinderopvang. De komst van een nieuwe bassischool naar Berkel-Enschot past in de lange termijnplannen voor onderwijshuisvesting die de schoolbesturen samen met de gemeente hebben ontwikkeld. 

Omgevingsvergunning 

Op 31 januari 2024 verleende het college een omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwe basisschool op het terrein van voetbalvereniging Jong Brabant, aan de Berkelseweg 14 in Berkel-Enschot. Tegen deze vergunning is één bezwaar ingediend, dat in behandeling is bij de gemeente. Omdat de school op deze tijdelijke locatie volgend schooljaar al start, gaan de voorbereidingen hiervoor ondertussen wel door. 

Verkeerskundige situatie

Met de komst van de school kijkt de gemeente ook naar de verkeerskundige situatie rondom het terrein van Jong Brabant. Het is belangrijk om te kijken naar de huidige situatie tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook de komst van de school zorgt voor extra voertuigen gedurende de dag. Met een parkeertelling hebben we de huidige situatie in beeld gebracht. Op dit moment bereidt de gemeente de eerste schetsen voor, voor aanpassingen in de verkeerssituatie. De verkeerskundige maatregelen voor de komst van de school moeten klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar op 19 augustus 2024. 

Bewonersavond 14 mei 2024

De gemeente, Jong Brabant en Kinderstad praten omwonenden bij over de vergunning en het vervolgproces op een bewonersavond op dinsdag 14 mei. Ook laat de gemeente dan de eerste ontwerpen voor de verkeerssituatie zien. Daarnaast praten zij de omwonenden bij over de inrichting en uitstraling van het schoolgebouw en terrein van Jong Brabant. Verder is er de gelegenheid om vragen te stellen. Het schoolbestuur van Kinderstad, vv Jong Brabant en de gemeente nodigen omwonenden van harte uit voor deze avond in de kantine van Jong Brabant, Berkelseweg 14. Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur. 

Bewonersavond 24 oktober 2023

De laatste bewonersavond over de school was op 24 oktober 2023. Daar is over verschillende zaken gesproken. O.a. over verkeer en parkeren. Het verslag en de presentatie van die avond zijn hieronder te bekijken of te downloaden. Hieronder vindt u ook het Verkeersonderzoek.  

Meer informatie

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning of de verkeerssituatie en –maatregelen rondom Jong Brabant? Neemt u dan contact op met Ellen van Assouw van de gemeente Tilburg, e-mail ellen.van.assouw@tilburg.nl, telefoon 
06-50 01 30 92. Voor vragen over de nieuwe school en de bouw daarvan kunt u contact opnemen met Remko Meeuwsen van Kinderstad, e-mail remko.meeuwsen@bijkinderstad.nl telefoon 013 - 210 01 08.

De gemeente Tilburg, Platform 533, De Schalm en ontwikkelaar Roozen van Hoppe zijn al geruime tijd in gesprek over de komst van een grote zaal voor sociaal-maatschappelijke en culturele activiteiten in Berkel-Enschot. Beoogde locatie voor de zaal is het tijdelijke parkeerterrein naast Ons Koningsoord. Begin 2023 heeft ontwikkelaar Roozen van Hoppe aangegeven dat de hoge bouwkosten ervoor zorgen dat het plan op dit moment financieel niet haalbaar is. Het college is toen een onderzoek gestart om te verkennen of de Grote Zaal alsnog gerealiseerd kan worden.

Inmiddels is het onderzoek door onderzoeksbureau Akro afgerond. Zij concluderen dat de komst van een grote zaal naast Ons Koningsoord of elders in het dorp financieel niet haalbaar is. De gestegen bouwkosten, te hoge exploitatiekosten en te weinig commercieel en maatschappelijk programma blijken de grootste spelbrekers voor Roozen van Hoppe om de zaal te realiseren. Akro doet de aanbeveling om een vervolgonderzoek te starten naar de realisatie van een multifunctionele zaal met ruimte voor grote groepen en 'huiskamerfunctie' in het bestaande Ons Koningsoord. Het college heeft kennisgenomen van het eindadvies van Akro Consult en beraadt zich de komende periode op de  conclusies en aanbevelingen uit het rapport. Een definitieve conclusie over de vervolgstappen laat dus nog even op zich wachten. Nog vragen? Mail marleen.claassen@tilburg.nl

Het plan Voorhof omvat ontwikkelingen op de locaties waar het voormalige winkelcentrum Eikenbosch, SCC de Schalm, de bibliotheek en Albert Heijn gevestigd waren en het terrein van het huidige zorgcentrum Torentjeshoef. Ontwikkelaar Heijmans, wooncorporatie TBV Wonen en de gemeente Tilburg willen hier nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt en een nieuw zorgcomplex Torentjeshoef realiseren. Ook komt er woningbouw. Het plan ‘Voorhof’ is opgedeeld in twee bestemmingsplannen:

  • Plan ‘Voorhof 1’ voorziet in nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt, nieuwbouw voor zorgcomplex Torentjeshoef en 22 grondgebonden woningen (15 sociale huurwoningen en 7 woningen in de vrije sector). In het nieuwe zorgcomplex worden 44 zorgappartementen, 66 aanleunwoningen (sociale huur) en 3 gestapelde woningen (sociale huur) gerealiseerd. 
  • Plan ‘Voorhof 2’ bevat de bouw van 33 grondgebonden woningen op de locatie waar nu zorgcentrum Torentjeshoef gevestigd is. 
  • Bekijk de bewonersbrief voor een tekening

Actueel

Het college heeft 24 oktober 2023 de twee bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van Voorhof vastgesteld en stuurt ze door naar de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft beide plannen inmiddels goedgekeurd. Nu de raad heeft ingestemd met beide plannen zijn de eerste vervolgstappen het indienen van de omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen) voor de nieuwbouw van basisschool Rennevoirt, de eerste 7 woningen aan de nieuw aan te leggen verlengde Abdijlaan (bij het parkeerpleintje van het Heuneind) en 15 woningen op de voormalige Albert Heijn locatie. 

Voorbereidende werkzaamheden

Medio november 2023 zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van bouwhekken, het verwijderen van de tijdelijke inrichting van het parkje en delen van het asfalt. Nadat de bestemmingsplannen zijn goedgekeurd door de raad en de noodzakelijke kapvergunningen zijn verleend, start de kap van 31 bomen in het gebied en het verleggen van kabels en leidingen. Deze werkzaamheden duren tot en met mei 2024. Door hiermee op korte termijn te starten ontstaat geen vertraging in de bouw van de basisschool. In het gebied komen uiteindelijk 54 nieuwe bomen terug. 

Start bouwwerkzaamheden

De nieuwbouw werkzaamheden op de voormalige locatie van het winkelcentrum starten waarschijnlijk in mei 2024. De nieuwbouw van Torentjeshoef start op zijn vroegst in het najaar van 2025 en is eind 2027 klaar. De bouwwerkzaamheden voor de woningen op het terrein van het huidige Torentjeshoef starten pas daarna, als de nieuwbouw van Torentjeshoef is opgeleverd en de bewoners zijn verhuisd.

Nadat de bestemmingsplannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad en onherroepelijk zijn start het schoolbestuur Tangent samen met de kinderopvang de aanbesteding voor de nieuwbouw van het kindcentrum dat de huidige basisschool Rennevoirt gaat vervangen. Waarschijnlijk start het bouwrijp maken in het voorjaar van 2024. Het streven is om het kindcentrum bij de start van het schooljaar 2026 (augustus) op te leveren en in gebruik te nemen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen, dan kunt u contact opnemen met projectleider Alieke Blom van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via alieke.blom@tilburg.nl

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.  

In de komende maanden bespreken de gemeenteraden van Tilburg en Oisterwijk het koersdocument. In mei 2024 wordt het koersdocument waarschijnlijk vastgesteld. Toekomstige plannen en projecten op het gebied van woningbouw, natuurontwikkeling, recreatie, mobiliteit etc. baseren zich op de afspraken die staan in het koersdocument Oostflank. Meer informatie staat op www.tilburg.nl/oostflank.

Meer informatie

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Berkel-Enschot Anke Vosters via anke.vosters@tilburg.nl  of wijkregisseur Janna Kuiper via janna.kuiper@tilburg.nl

De Enschotse tuinen in Berkel-Enschot

Projectenkaart

De gemeente maakt regelmatig een overzichtskaart van alle lopende projecten in Berkel-Enschot. Hieronder  de kaart van maart 2024.