Nieuwe inrichting Korenbloemstraat

De Korenbloemstraat wordt opnieuw ingericht. Dat houdt in dat de gemeente Tilburg een goede fietsverbinding door de straat aanlegt en een aparte riolering voor regenwater aanbrengt. Lantaarnpalen en ander straatmeubilair worden vervangen. Doel is om de Korenbloemstraat in te richten als een prettige, veilige en leefbare straat.

Update juli 2022

Stand van zaken

De afgelopen maanden hebben de gemeente en Iv-Infra de vervolgstappen gezet om te komen tot het definitief ontwerp. Bij de totstandkoming van dit ontwerp is rekening gehouden met de input van de bewoners en de klankbordgroep vanuit de Korenbloemstraat.

De grootste aanpassing in het ontwerp is dat de voorgestelde wijzigingen aan het pleintje Staringstraat niet zijn meegenomen in het definitief ontwerp vanwege onderstaande redenen:

 • De afname van parkeerplaatsen, wat voor een grotere parkeerdruk in de omliggende straten zou zorgen, met name omdat er in de directe nabijheid geen ruimte is voor extra parkeervakken.
 • Daarnaast zijn de bestaande bomen op het plein vrij kwetsbaar. Grote aanpassingen aan het straatwerk en riolering zouden een grote impact hebben op de boomwortels, wat deze bomen mogelijk niet zouden overleven.

De gemeente heeft nu de keuze gemaakt om de Korenbloemstraat vóór dit plein dezelfde uitstraling te geven als in de rest van het plan. Het plein zelf wordt ongemoeid gelaten. Bij het halve maantje komt geen wadi (verlaging in het groen). Wel wordt het hele groenvak wat verlaagd. Op deze manier kan er nog gevoetbald en gespeeld worden.  

Diverse onderzoeken worden momenteel nog uitgevoerd of zijn nog in uitvoering, zoals een onderzoek naar het effect van de nieuwe riolering op bestaande bomen. Ook zijn contacten gelegd met nutsbedrijven, zoals Brabant Water en Enexis om ze mee te nemen in het project en de benodigde verlegging van kabels en leidingen.

Presentatie Definitief Ontwerp

De nieuwe inrichting van de Korenbloemstraat wordt een rijbaan met fietssuggestiestroken (rode stroken langs de weg, maar geen officieel fietspad):

 • De fietsers rijden aan beide kanten van de weg op een fietssuggestiestrook van ca. 1,8 m breed, waardoor auto’s meer in het midden van de weg gaan rijden
 • De breedte van de weg naast de fietssuggestiestroken is 1,6 m
 • Er ontstaat een optische versmalling, waardoor de snelheid op een natuurlijke manier wordt afgeremd. Auto’s mogen over de fietssuggestiestroken rijden, kunnen elkaar ook passeren, maar moeten soms ook even achter een fietser rijden
 • De fietsstroken krijgen een donkerrode kleur en de weg krijgt een donkerbruine kleur. De verharding bestaat uit straatstenen.

Definitief ontwerp, tekening 1
Definitief ontwerp, tekening 2

Kruisingen

Zoals eerder aangegeven worden de kruisingen gelijkwaardig uitgevoerd. Verkeer van rechts heeft voorrang. De kruisingen worden in één kleur uitgevoerd waardoor de gelijkwaardigheid wordt benadrukt. De meeste kruisingen worden op een plateau (iets verhoogd, met een ‘taludje’) uitgevoerd.

Groen

 • In de Korenbloemstraat komen van noord tot zuid meer groenvakken. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn sommige groenvakken wat verschoven of aangepast. In het trottoir voor het plein met de Staringstraat komen twee grotere groenvakken.
 • De nieuwe beplanting bestaat onder andere uit kruiden- en bloemenmengsels met bollen, diverse heesters en solitairen en bodembedekkers.
 • De groenvakken op de hoeken van kruispunten wordt wat lagere beplanting beplant om te voorkomen dat er te weinig zicht is op de aanliggende straat.
 • Ten aanzien van het kappen van bomen het volgende: Er worden enkele bomen gerooid vanwege de slechte conditie. Deze worden vervangen door nieuwe bomen. Enkele kleinere bomen worden gerooid omdat ze niet in het straatbeeld passen, zoals twee Boltrompetbomen aan het begin van de P.C. Hooftstraat en drie Pluimessen in de groenvakken bij de huisnummers 144-148. 
 • Verspreid over het plan worden 9 stuks bomen geplant, ter compensatie van de te rooien bomen en omwille van het verder vergroenen van de straat.
 • Voor de gevels van de woningen is ruimte is voor geveltuinen. Bestaande geveltuinen blijven gehandhaafd en op verzoek van bewoners komen er her en der nieuwe geveltuinen bij.

Parkeren

Over het gehele traject zijn de parkeerstroken opnieuw ingetekend, afgewisseld met groen- of boomvakken. Door het extra groen wordt onjuist parkeren – bijvoorbeeld op de stoep – tegengegaan.
•    Het totaal aantal parkeerplaatsen in het projectgebied blijft nagenoeg gelijk. Wel verschuiven er binnen het plan enkele plaatsen, waardoor de loopafstand in sommige gevallen wat zal toenemen. 
•    In het definitief ontwerp zijn 138 parkeerplaatsen opgenomen. Dat is 1 parkeerplaats minder dan de huidige situatie.  Bekijk hier de wijzigingen. 

Vervolg

Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, wordt er gestart met de technische uitwerking. Daarna gaat de gemeente op zoek naar een aannemer om de werkzaamheden uit te voeren.
De start van de werkzaamheden staat gepland in het voorjaar van 2023. Omwonenden ontvangen voor de start van de werkzaamheden een bewonersbrief met de actuele planning.

Geveltuintjes

Steeds vaker heeft Nederland te maken met hevige regenbuien, hitte en periodes van droogte. U kunt helpen om dit tegen te gaan door bijvoorbeeld een geveltuintje aan te laten leggen. Een geveltuintje ziet er mooi uit en meer groen in de straat maakt het gezelliger en gezonder. U zorgt zelf voor de planten en het onderhoud van het geveltuintje. De aangevraagde geveltuintjes zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Op de pagina klimaatbestendig wonen staat wat inwoners nog meer kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendig Tilburg. Kijk voor meer inspiratie en subsidiemogelijkheden op www.duurzamertilburg.nl