logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Mobiliteitsaanpak Tilburg: samen op weg naar 2040

De 'Mobiliteitsaanpak Tilburg, Samen op weg naar 2040' schetst een toekomst waarin slim en duurzaam vervoer centraal staat. Dat betekent: nieuwe technologieën toepassen. Niet als doel op zich, maar om bij te dragen aan een leefbare stad. Daarnaast zetten we in op duurzaamheid: we houden nadrukkelijk rekening met toekomstige generaties.

Onze gemeentelijke mobiliteitsaanpak is het vervolg op het Tilburgs Verkeers- en Vervoersplan (TVVP). Dat ging vooral over verkeersstromen en vervoermiddelen. In onze nieuwe werkwijze vormt de mens het uitgangspunt: wat hebben onze inwoners, bezoekers en bedrijven nodig om van A naar B te komen?

Samen met bezoekers, inwoners en ondernemers van Tilburg werken we diverse onderwerpen uit rondom verkeer en mobiliteit. Met onze aanpak willen we meer dan alleen verkeersstromen in goede banen leiden. We willen de kwaliteit van leven in de stad behouden en verbeteren.

Netwerkanalyse Samen werken aan een bereikbare stad

Om een groeiend Tilburg goed bereikbaar te houden, moet de gemeente Tilburg de komende jaren anders omgaan met de hoofdwegen in de stad. Op dit moment zijn er geen ernstige stremmingen of capaciteitsproblemen. Om dat zo te houden moet het groeiende verkeer beter worden verdeeld over het wegennetwerk. Daarom wil het college de tangenten beter op elkaar en op de Midden-Brabantweg (N261) en de A58 aansluiten. Ook moet de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg onderdeel worden van de binnenring, zodat de Ringbaan-West wordt ontlast. Verder moeten de knooppunten Hasseltrotonde en spoorknoop Ringbaan-Oost worden aangepakt. In de binnenstad wil het college de oostflank van de cityring aanpassen, zodat het doorgaand verkeer zich verplaatst en er ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van het Stadsforum en Koningsplein. Dat zijn de belangrijkste voorstellen die het college op basis van de zogeheten Netwerkanalyse in januari 2021 voorlegt aan de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst 12 november 2020

Op 12 november 2020 hebben wethouders Mario Jacobs (mobiliteit) en Berend de Vries (economie en ruimtelijke ordening) de netwerkanalyse toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst terugkijken kan via onderstaande link naar YouTube. 

Een overzicht van alle vragen en antwoorden die tijdens de bijeenkomst op 12 november zijn gesteld staat op de pagina veelgestelde vragen.

Mobiliteitsagenda

Dinsdag 19 september 2017 heeft het college de MobiliteitsAgenda013 vastgesteld. De Omgevingsvisie 2040 verwoordt de ambitie om te werken aan slimme, schone en veilige mobiliteit. Vorig jaar is de mobiliteitsaanpak vastgesteld door het raad. In de aanpak staat de mens en zijn mobiliteitsgedrag centraal. De hoofdlijnen uit de mobiliteitsaanpak zijn nu uitgewerkt in een agenda met concrete maatregelen en opgaven voor de korte, middellange en lange termijn. In een aantal Tilburgse proeftuinen wordt samen met onderwijs, bedrijfsleven en uiteraard de gebruikers gewerkt aan innovaties op het gebied van slimme mobiliteit.

Proef CrossCycle-app

Na de CrossWalk-app hebben de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant samen met technologiepartner Dynniq de CrossCycle-app ontwikkeld. De nieuwe app werkt als een detectiemiddel: als de fietser het kruispunt nadert, ontvangt de verkeersregelinstallatie dit signaal en kan vervolgens op het juiste moment groen geven. Dit kan door de groentijd op het juiste moment te starten of door deze te verlengen, zodat achteropkomende fietsers ook het groene licht halen. De proef met de app wordt uitgevoerd op de Burgemeester Brokxlaan op de kruispunten met de Gasthuisring en de Jan Heijnsstraat.

Tilburg University