Subsidieregeling Cultuur Reeshof

De subsidieregeling Cultuur Reeshof is bestemd voor het bevorderen van het cultuuraanbod en de cultuurparticipatie in de Reeshof. Hieronder leest u de voorwaarden van de subsidie en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Uitgangspunten

Dit is een eenmalige projectsubsidie. Met de subsidie kunt u eenmalige en herhalende kunst en- cultuuractiviteiten organiseren in Reeshof.

Voorwaarden en kosten die onder de subsidie vallen

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager komt uit de Reeshof of organiseert activiteiten die plaatsvinden in of gericht zijn op de Reeshof. De aanvrager kan een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn. 
 • De activiteit vindt plaats in de Reeshof.
 • De activiteit vindt plaats in het jaar dat de aanvraag is ingediend.
 • Als er al subsidie is verleend voor uw activiteit uit deze subsidieregeling, kunt u niet nogmaals een beroep doen op deze subsidieregeling.
 • Drank- en etenswaren worden niet vergoed.
 • Onvoorziene kosten worden niet vergoed.

Beoordelingscriteria

De subsidie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan (de diversiteit van) cultureel aanbod in de Reeshof.
 • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan cultuurparticipatie in de Reeshof en/of voortkomt uit betrokkenheid van inwoners.
 • De mate waarin de activiteit bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen die beschreven staan in het Cultuurplan 2021-2024 'Cultuur raakt ons'.
 • De zakelijke kwaliteit van de aanvraag.

Eisen subsidieaanvraag

De aanvraag stuurt u naar: cultuurreeshof@tilburg.nl.

Dit moet u aanleveren:

 • Het ingevulde 'aanvraagformulier Subsidie Reeshof’. Download het aanvraagformulier Subsidie Reeshof > 
 • Een inhoudelijke beschrijving van het plan met planning (max 3 A4).
 • Een volledige begroting van het plan (zowel kosten als inkomsten).
 • Een recente kopie van een bankafschrift waar in ieder geval de tenaamstelling en het rekeningnummer duidelijk op te zien zijn.

Behandeling en beoordeling

Het college legt alle aanvragen voor aan een externe commissie. Deze commissie bestaat uit Peter Kok, Willem Bartelings en Harry van der Klink. De behandeling en beoordeling gaan als volgt: 

 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Is de aanvraag onvolledig? Dan geldt de datum van ontvangst van de complete aanvraag.
 • De aanvragen worden schriftelijk aan de adviescommissie Cultuur Reeshof voorgelegd voor beoordeling.
 • De adviescommissie Cultuur Reeshof beoordeelt de volledige subsidieaanvragen binnen twee weken.
 • De adviescommissie Cultuur Reeshof brengt schriftelijk en gemotiveerd advies uit over het al dan niet verlenen van de subsidie en de hoogte van de te verlenen subsidie.
 • De adviescommissie Cultuur Reeshof baseert haar advies op de in artikel 6 genoemde beoordelingscriteria in de subsidieregeling Reeshof Cultuur. Download de subsidieregeling Reeshof Cultuur >

Hoogte subsidieaanvraag

U kunt maximaal € 24.999,- aanvragen.

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor deze regeling is € 212.000,-. Het kan zijn dat uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, omdat het totaalbedrag van alle aanvragen hoger is dan het beschikbare budget.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Subsidieregeling Cultuur Reeshof
Gemeentelijke regeling Algemene Subsidieverordening

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met: Bram van den Einden | 06 - 25 76 63 63 | cultuurreeshof@tilburg.nl