Corona-informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in Tilburg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Op de website van de veiligheidsregio Midden – en West Brabant staat de meest actuele situatie rondom het coronavirus in de regio. Bij de downloads staat een document 'Vraag & antwoord' waarin veel informatie voor ondernemers staat.  

Bezoek de website van de veiligheidsregio Midden – en West-Brabant

Ook de gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers  te helpen. De belangrijkste landelijke en lokale regelingen worden hieronder kort toegelicht.

Lokaal Steunpakket 2022

Ook in 2022 komt de gemeente Tilburg ondernemers tegemoet met een aantal steunmaatregelen. Het verlengen van het pakket steunmaatregelen is vooral nodig als gevolg van de laatste lockdown. Ondanks het feit dat er inmiddels versoepelingen zijn doorgevoerd, heeft deze lockdown een aantal branches wederom hard getroffen. Het college en de raad vinden het belangrijk dat deze ondernemers waar mogelijk worden gesteund. 

Versoepeling betaling gemeentelijke belastingen en heffingen

De gemeente Tilburg verleent voor het hele jaar 2022 vrijstelling voor de precario op terrassen, reclame-uitingen, staanplaatsen en overige objecten. De aanslagen voor reclamebelasting en BIZ-heffingen zijn uitgesteld tot 31 december 2022. De aanslagen voor toeristenbelasting 2021 zijn uitgesteld tot 1 september 2022.

Heeft u afgelopen december voor het belastingjaar 2021 een aanslag ontvangen? Geef dan nu de gemeente een machtiging tot automatische incasso.

Het bedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden van uw rekening afgeschreven. Het is ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op 013 - 542 90 90.

Tijdelijke terrassenuitbreidingen en -overkappingen 

Ondernemers met een terrasvergunning mogen tijdelijk (onder voorwaarden) hun terras uitbreiden of een overkapping plaatsen zonder hiervoor leges te betalen. Deze regeling geldt van 1 april tot en met 31 oktober 2022. Hebt u al eerder een tijdelijke terrasuitbreiding gehad? De maatwerkcommissie buigt zich over de aanvraag die u eerder hebt ingediend, toetst deze aan de huidige terrasvoorwaarden en de eventuele werkzaamheden en evenementen die zijn gepland in de buurt van uw terras en laat u weten of en onder welke voorwaarden u een vergunning kunt aanvragen. 

Heb u nog niet ieder een tijdelijke terrasvergunning aangevraagd? Dan kunt u dit doen via de pagina Terrasvergunning.

Overgangsregeling Terrasregels 2018

De overgangsregeling die is opgenomen in de Terrasregels van 2018 is als gevolg van de tijdelijke terrasuitbreidingen en -overkappingen met nog een jaar verlengd. Dit betekent dat ondernemers die onder deze regeling vallen, een jaar extra krijgen om te voldoen aan de nieuwe – in de terrasregels van 2018 beschreven – nieuwe situatie. Tegen excessen zal meteen worden opgetreden.

Startersregeling

Nog steeds komen veel startende ondernemers niet in aanmerking voor de landelijke steunmaatregelen. Wel biedt Qredits tegenwoordig een overbruggingskrediet voor starters aan.

Starters kunnen maximaal 35.000 euro lenen tegen een rente van 1,75%. Ondernemersadvies van de gemeente Tilburg verzorgt daarbij een individueel begeleidingstraject. Op de pagina Ondernemersadvies staat een link naar het contactformulier.

Weer uitstel handhaving gevel- en objectgebonden reclames

Verblijfskwaliteit is voor winkelgebieden steeds belangrijker. Bezoekers komen en blijven langer als een winkelgebied aantrekkelijk is. Dit wordt mede bepaald door reclames. De laatste jaren neemt het aantal gevel- en objectgebonden reclames in Tilburg dusdanig toe dat winkelgebieden 'verrommelen'. Daarom heeft de gemeente Tilburg samen met ondernemers nagedacht over hoe de kwaliteit van winkelgebieden kan worden verbeterd.

Lees meer over de criteria rondom gevel- en objectgebonden reclames in de gemeente Tilburg.

Niet alle bestaande reclames voldoen aan de regels. Vanwege de gevolgen van Corona voor u als ondernemer heeft toezicht en handhaving niet onze hoogste prioriteit. Handhaven op bestaande en nieuwe reclames is daarom weer uitgesteld. Dit keer tot 1 juli 2022. Vanaf deze datum start de gemeente met toezicht, waarschuwen en eventuele handhaving. Het uitstellen van toezicht en handhaving betekent niet dat er geen handhaving kan plaatsvinden. Bij excessen treedt de gemeente al voor 1 juli 2022 op.

Financiële ondersteuning

Subsidie controle CTB

De subsidieregeling voor het controleren van CoronaToegangsbewijzen (CTB) wordt vernieuwd. Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Horeca, evenementen, sportverenigingen en culturele instellingen die extra kosten maken voor de controle van het CTB, kunnen deze opnieuw onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. 

NOW6: tegemoetkoming in loonkosten

Ook voor 2022 is er een regeling, de NOW6. Deze regeling heeft betrekking op de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022. Aanvragen voor NOW6 dien je vanaf 14 februari 2022 in via UWV. De voorwaarden voor NOW6 wijken voor een deel af van de voorwaarden van NOW5. Meer informatie op rijksoverheid.nl.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten)

De TVL Q1 2022 is bedoeld voor alle ondernemers die in het eerste kwartaal van 2022 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Ook ondernemers die eerder geen TVL hebben aangevraagd kunnen een aanvraag indienen. TVL Q1 2022 vraag je aan bij RVO. De regeling sluit op 31 maart 2022 om 17:00 uur. 

Kijk voor meer informatie op de website rvo.nl

Bbz - tijdelijk

Als zelfstandig ondernemer was het vanaf 1 oktober 2021 mogelijk een uitkering voor levensonderhoud in het kader van de tijdelijke Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-tijdelijk) aan te vragen.
Het kabinet heeft besloten de steunmaatregel te beëindigen per 1 april 2022. Het is niet meer mogelijk een aanvraag te doen voor de Bbz-tijdelijk. 

Aanvullende financiering

Overbruggingskrediet starters

Starters krijgen ondersteuning om de coronacrisis door te komen. Het Overbruggingskrediet Starters is een microkrediet bedoeld voor ondernemers die in de 1e helft van 2020 zijn gestart. Het microkrediet is maximaal 35.000 euro. Je kunt het gebruiken voor werkkapitaal en investeringen. Het Overbruggingskrediet  kan tot en met Q2 van 2022 aangevraagd worden bij Qredits. Meer informatie op de website qredits.nl.

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
Deze regeling is er Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Vanwege de coronacrisis is de GO-regeling verruimd met de GO-C module. 

Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Aanvragen verloopt via een geaccrediteerde financier

•    Informatie op de website rijksoverheid.nl

Verruiming Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Aanvragen verloopt via een geaccrediteerde financier

Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. 

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Ondernemers die van de regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat.

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Ondernemers konden t/m 31 december 2021 een aanvraag indienen voor het KKC.

Versoepeling uitstel van betaling Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een aantal regelingen om de administratieve en financiële lasten voor ondernemers te verlichten.
De Belastingdienst biedt uitstel voor het betalen van belastingschulden waarvan de betaaltermijn op 1 april 2022 verstrijkt. Heb je nog openstaande belastingschulden dan volgt automatisch verlenging. In andere gevallen kun je voor het 4e kwartaal om uitstel vragen.

Versoepeling betaling gemeentelijke belastingen en heffingen

De gemeente Tilburg verleent voor heel 2021 en 2022 vrijstelling voor precario op terrassen, reclame-uitingen, staanplaatsen en objecten. De aanslag voor reclamebelasting en BIZ-heffing is uitgesteld tot 31 december 2022, de aanslag toeristenbelasting 2021 is uitgesteld tot 1 september 2022.

Heeft u een aanslag ontvangen? Geef dan nu de gemeente een machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden van uw rekening afgeschreven. Of neem telefonisch contact met ons op voor een passende betalingsregeling, 013 542 9090.

Regelingen voor evenementen

Het college voegt aan de subsidievoorwaarden voor evenementensubsidies 2022 en studenten-evenementensubsidies 2022 de volgende voorwaarden toe: 

a. Als een organisator in 2022 vanwege coronamaatregelen het evenement aan wil passen: 

  • Moet dit alternatief passen binnen de doelen van de verleende subsidie, en moet het doel en de doelgroep van het evenement gelijk blijven; 
  • Moet de organisator hiervoor goedkeuring vragen en een aangepast plan en een aangepaste begroting indienen; 

b. Als een evenement in 2022 niet door kan gaan door coronamaatregelen vergoedt de gemeente de noodzakelijk en aantoonbaar gemaakte kosten tot een maximum van 50% van de toegekende subsidie. Meer informatie via bis.tilburg.nl.

Garantieregeling evenementen

Er is een garantiefonds dat evenementorganisatoren helpt een deel van het financiële risico van het evenement af te dekken. Meer informatie op de website van rijksoverheid.

Subsidieregelingen voor makers en amateurkunst

Om steun te bieden voor makers en voor amateurkunstverenigingen tijdens de corona-crisis heeft de gemeente Tilburg in maart 2020 twee nieuwe subsidieregelingen cultuur opengesteld. Het gaat om het Makersfonds PLUS (€ 1.250.000,-) en Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties (€ 250.000,-). Makers die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen dat nog doen. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 7.500,-. Art-fact heeft ondertussen voor ruim € 70.000,- subsidie verstrekt aan 23 organisaties. Informatie over de corona steunregeling voor de amateurkunst sector is te vinden op de website van Art-fact.

Schuldhulpverlening voor ZZP’ers

Dreig je als ZZP’er door de coronacrisis in de financiële problemen te raken? Doe dan een beroep op Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. 

Hulp bij (dreigend) baanverlies

Het Regionaal Mobiliteitsteam Arbeidsmarktregio Midden-Brabant (kortweg RMT Midden-Brabant) is er voor werkenden, werkzoekenden, zelfstandige ondernemers en bedrijven uit de 11 gemeenten uit de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Dit team biedt extra, intensieve begeleiding en ondersteuning om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. Een opstap naar nieuw werk dus.

Kijk voor meer informatie op de website rmtmiddenbrabant.nl

Werk-samen.nl: voor vraag en aanbod personeel

Werkgevers die tijdens deze coronacrisis personeel beschikbaar hebben of juist medewerkers tekort komen, kunnen sinds 7 april een oproep plaatsen op de website werk-samen.nl. De site heeft als doel om iedereen zo efficiënt mogelijk aan het werk te houden. De website is gemaakt voor en door ondernemers. Werkgevers kunnen een oproep plaatsen op werk-samen.nl. Zowel voor het aanbieden van werknemers als de vraag naar personeel. Een werkgever kan rechtstreeks op een oproep reageren als er kansen zijn voor samenwerking. Werk-samen.nl gaat ervan uit dat partijen hier samen uitkomen. Op de site staat ook een modelovereenkomst waarin de belangrijkste onderlinge afspraken bij gebruikmaking van elkaars personeel geregeld zijn.

Initiatiefnemers

De site is een initiatief van Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Station88, Make it in Tilburg, OndernemersAkkoord, WSP Werkhart, Ondernemersvereniging Kennis van Zaken, Bedrijventerrein Ons Tijvoort en Solaris Parkmanagement.

Impactmeting ondernemers

Tijdens de coronacrisis vraagt de gemeente Tilburg ondernemers om een enquête in te vullen over de impact van de crisis voor bedrijven in Tilburg. Deze vragenlijst voor bedrijven wordt uitgezet bij het bedrijvenpanel. Ook  bedrijven die lid zijn van de Vitaal verenigingen (bedrijven op de bedrijventerreinen), Binnenstad Management Tilburg (BMT) en Stichting Retail Federatie Tilburg (SRFT) kunnen de enquête  invullen. 

De gemeente gebruikt de resultaten voor het economische beleid, het geeft richting voor verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Ook herhaalt de gemeente het onderzoek. Met een frequentie van ongeveer 1 x per 3 maanden worden dezelfde vragen voorgelegd aan ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven in Tilburg goed te monitoren. Daarnaast worden per keer vragen toegevoegd toegespitst op de situatie op dat moment.

Inmiddels zijn er 5 metingen gedaan. Hieronder de resultaten van deze metingen. 

5e peiling

Begin januari 2022 is de 5e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. In totaal hebben 596 bedrijven in Tilburg de vragenlijst ingevuld. Naast het stellen van de vragen uit de eerdere peilingen is  gevraagd of het bedrijf als gevolg van de corona-crisis personeel is kwijtgeraakt en wat de verwachtingen zijn voor 2022.

De resultaten van de 5e peiling vind je hieronder:

4e peiling

In mei 2021 is een 4e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. 518 bedrijven vulden de vragenlijst in. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerdere peilingen. Dit om goed te kunnen monitoren. 

De resultaten van de 4e peiling vind je hieronder:

3e peiling 

Begin december 2020 is een 3e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. 458 bedrijven vulden de vragenlijst in. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerdere peilingen. Dit om goed te kunnen monitoren. Daarnaast zijn vragen toegevoegd over de bekendheid van lokale regelingen. 

De resultaten van de 3e peiling vind je hieronder:

2e peiling 

Eind augustus / begin september 2020 is een 2e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. In totaal hebben 489 bedrijven de vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerste peiling, die begin mei heeft plaatsgevonden. Dit om goed te kunnen monitoren. 

De resultaten van de 2e peiling zijn hier te vinden:

1ste peiling

In mei 2020 heeft de eerste peiling plaatsgevonden. In totaal hebben 667 bedrijven de enquête ingevuld.

De gemeente gebruikt de resultaten voor het economische beleid, het geeft richting voor verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Ook herhaalt de gemeente het onderzoek. Met een frequentie van ongeveer 1 x per 3 maanden worden telkens dezelfde vragen voorgelegd aan ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven in Tilburg goed te monitoren. Daarnaast worden per keer vragen toegevoegd toegespitst op de situatie op dat moment.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De Bbz-tijdelijk loopt via de gemeente.

Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

Station88

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is de plek in Tilburg waar ondernemers uit de regio Midden-Brabant terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Station88 heeft een veelzijdig actueel aanbod voor ondernemers, waaronder online-support van sparringpartners, een Q & A met veel voorkomende ondernemersvragen, een Infographic waarin je in één oogopslag ziet waar je voor welke vraag en ondersteuning terecht kunt, een online coaching tool en een veelzijdig programma-aanbod waarmee jij als ondernemer kunt groeien en versnellen.

Meer informatie over Station88 vind je op hun website: station88.nl