logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Toekomsttuin De Baars

Het gebied de Baars wordt een energiek, werkend en klimaatrobuust landschap, een tuin van de toekomst. Zo houden we onze voeten droog, laten we planten bloeien en dieren groeien. En in de Baars wekken we onze eigen energie duurzaam op.

Met die energie voorzien we bedrijven en inwoners van lokaal opgewekte, duurzame energie. Bovendien investeren we dankzij lokaal eigendom de opbrengst in lokale klimaat- en energieprojecten. Hoe we dit gaan doen, bepalen we samen met jullie. De Baars is de toekomsttuin, van en voor ons allemaal.

Een groene weide met een oude boerderij

Wat gaan we doen?

Onze aarde warmt op

De laatste jaren werken we hard om de snelle verandering van het klimaat af te remmen door minder broeikasgassen uit te stoten. Dat doen we door onze huizen te isoleren, te recyclen en meer groen te planten. Maar we moeten nog meer doen. Juist nu. Want onze energierekening stijgt, we willen minder afhankelijk zijn van gas uit Rusland en tegelijkertijd klimaatverandering tegengaan. Daarom gaan we ook de komende jaren aan de slag om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen. En juist meer in te zetten op wind- en zonne-energie. Nederland gaat voor groen. En daar dragen we in Regio Hart van Brabant ons steentje aan bij. Samen hebben we een missie: Nederland klimaatneutraal in uiterlijk 2050. Dat houdt in dat alle activiteiten van een persoon, bedrijf, organisatie, stad of land bij elkaar opgeteld geen effect hebben op het klimaat.

Hittestress

We beseffen het misschien niet altijd, maar als we niets doen zullen we ook in Regio Hart van Brabant de gevolgen dragen van extreme weersomstandigheden zoals overstromingen en hittestress. Om onze voeten droog te houden, planten te laten bloeien en dieren te laten groeien, bouwen we samen aan een toekomsttuin. In de Baars bundelen we de krachten om de verschillende uitdagingen integraal en samen met de omgeving aan te pakken.

Waarom in de Baars?

In de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) is de Baars aangewezen als zoekgebied voor één van de energiehubs voor de regio Hart van Brabant. Een energiehub is een gebied waar op grote schaal duurzame energie wordt opgewekt met clusters van windmolens en zonnepanelen. Naast energie liggen er in het gebied de Baars ook opgaven op vlak van water, natuur, klimaat, bedrijvigheid en recreatie. Al deze opgaven kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze vragen om een integrale gebiedsvisie, waarin de richting voor de gebiedsontwikkeling wordt aangegeven en nieuwe initiatieven worden ingepast.

Welke uitdagingen zijn er?

Klimaat

De klimaatopgave in het gebied vraagt om een robuust watersysteem met ruimte voor aanleg van nieuwe natuur eenheden. Een robuust watersysteem zorgt voor voldoende ruimte om water op te vangen wanneer het heel hard regent. Tegelijkertijd houdt zo’n systeem water vast om verdroging en hittestress tegen te gaan bij warm en droog weer.

Energie

In de REKS hebben de samenwerkende gemeenten in het Hart van Brabant afspraken vastgelegd over de energieopgave voor de regio. In het gebied De Baars gaat het om de opwek van 65.000 MWh per jaar met windmolens en zonneparken. Daarnaast omvat de energieopgave het versterken van het energienetwerk, het creëren van een energieopslag en het leveren van een bijdrage aan de verduurzaming van het bestaande woningbestand in het omliggende bebouwde gebied. Voor de opwek van duurzame energie is het nadrukkelijk de opgave om 50% lokaal eigendom te realiseren in het gebied én een deel van de opbrengst terug te laten vloeien in het gebied.

Natuur

Naast water is het belangrijk om dieren en planten te respecteren door actief aan de slag te gaan met de aanleg van de geplande Ecologische Verbindingszones, het Natuurnetwerk Brabant en de realisatie van een faunapassage bij de A58 en het kanaal.

Landschap

De Baars is een uitloopgebied voor de stad en de dorpen, recreatieve meerwaarde met de nieuwe ontwikkelingen is een voorwaarde. Hieronder hoort respect voor de huidige landschappelijke structuren, ruimte voor o.a. de Beekse Bergen om toekomstgericht te blijven ontwikkelen en de verbetering van de fietsinfrastructuur.

Wat is het doel?

Een toekomsttuin van en voor ons allemaal

De Baars ligt in de voortuin van de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk en Tilburg. De 4 gemeenten, waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant werken samen aan een gebiedsvisie voor de Baars. In een gebiedsvisie wordt duidelijk welke opgaven en wensen een plek kunnen krijgen in en nabij de Baars. De ambitie is om een toekomsttuin te creëren, van en voor ons allemaal. En dat kan alleen door in gesprek te gaan met de omgeving. 
“De Baars is een bijzonder gebied met veel uitdagingen. Alleen door samen te werken en krachten van verschillende mensen en organisaties te bundelen kunnen we een toekomsttuin realiseren”

Een online dialoog en een burgertafel

In de eerste fase (2024) horen we graag van alle inwoners welke ideeën, zorgen en wensen er leven. We houden een online peiling waar inwoners hun mening kunnen geven. Ook organiseren we een bewonersavond waar mensen met elkaar en de betrokken gemeenten in gesprek kunnen.

In de loop van 2025 start de tweede fase. Een burgertafel bestaande uit 20 representatief gekozen inwoners uit het gebied, praat verder over de resultaten van de online dialoog. In vier sessies begeleid door experts, leveren zij een advies af over het gebied. 

Gebiedsbeheerders 

In en rond het gebied de Baars wordt rekening gehouden met enkele belangrijke spelers zoals o.a. de Beekse Bergen, Koningshoeve, het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, ZLTO en de Lokale Energiecoöperaties. Samen vormen zij de gebiedsbeheergroep. Deze groep zal, net zoals de burgertafel, in enkele workshops een advies opmaken met hun belangen, wensen, belemmeringen én meekoppelkansen.

Met het advies vanuit de omgeving en het advies vanuit de gebiedsbeheerders onder de arm, gaan we de onderzoeksfase in. Gedurende het hele traject rapporteren de betrokken gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle uitgebreid via de gemeentelijke websites en social media kanalen.