Tilburg Akkoord

Wijkbewoners weten het beste wat de wijk nodig heeft. Wie een goed idee heeft om de buurt beter te maken, kan dit melden bij Tilburg Akkoord. De thema's die centraal staan zijn door bewoners zelf benoemd, namelijk: werk, inkomen en onderwijs.

Voorwaarden

Het Tilburg Akkoord is een convenant tussen TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos en de gemeente Tilburg en stimuleert ideeën voor maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen.

Spelregels
Het idee moet betrekking hebben op de Tilburgse impulswijken Groenewoud, de Kruidenbuurt, Stokhasselt, Groeseind/Hoefstraat en/of Trouwlaan/Uitvindersbuurt en bijdragen aan de doelstellingen van het Tilburg Akkoord:

  • jongeren doen het goed op school en halen een diploma
  • elk huishouden heeft een kostwinner
  • inwoners leven boven de armoedegrens

Aan een goed idee wordt een eenmalige financiële ondersteuning toegekend. Samenwerking met bewoners of andere instellingen, organisaties of betrokkenen in de wijken is hierbij een pre. In deze spelregels staat precies waar het Tilburg Akkoord wel en niet voor bedoeld is.

(Impuls)wijkgericht
Activiteiten/projecten zijn gericht op bewoners van de vijf impulswijken. Bij de uitvoering van het plan zijn bewoners en/of de lokale middenstand in de wijk waar mogelijk aantoonbaar betrokken.

Efficiënt
Er bestaat een redelijke verhouding tussen de kosten verbonden aan de uitvoering van het project en eventuele advieskosten. De nadruk moet liggen op de uitvoering. De eventuele advieskosten moeten zo laag mogelijk zijn.

Toegevoegde waarde
De aanvragen betreffen activiteiten waarvoor, op basis van een begroting, kan worden aangetoond dat reguliere middelen onvoldoende zijn (of ontbreken). Het betreft dus extra activiteiten bovenop de reguliere werkzaamheden. Uitgangspunt is dat eerst bestaande en beschikbare subsidiemogelijkheden worden uitgeput, alvorens een beroep kan worden gedaan op gelden uit dit convenant.

Incidenteel
De beoogde middelen uit het Fonds betreffen een eenmalige betaling, geen structurele bekostiging. De uitvoeringsperiode kan van eenmalig tot langer dan een jaar beslaan, dit kan ook gekoppeld zijn aan de wijze van financiering (dekkingsbron).

Vliegwieleffect
Projecten die een inhoudelijk en/of financieel vliegwieleffect (multiplier effect) hebben, verdienen de voorkeur. Dit houdt in dat de bestede middelen meerdere doelen kunnen dienen in de wijk.

Borging
De beoogde (positieve) effecten dienen geborgd te zijn ook nadat de financiering stopt. Daartoe
wordt een inspanningsverplichting gevraagd.

Het Fonds is niet beschikbaar:

  • Voor initiatieven waarbij sprake is van vervanging van aflopende of vervallen regelingen
  • Voor initiatieven die conflicteren met bestaande wet- en regelgeving
  • Voor initiatieven waarvoor reeds bestaande regelingen/voorzieningen zijn zoals Verrijk je Wijk
  • Wanneer sprake is van aanvullingen op individuele voorzieningen. Aanvragen worden enkel gehonoreerd wanneer hier unaniem een besluit over genomen is door de adviescommissie.

Subsidie aanvragen

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt bestaat uit directie/managers van de partijen die het Tilburg Akkoord hebben ondertekend. Een correct ingevulde aanvraag wordt binnen zes weken afgehandeld, behoudens onvoorziene omstandigheden of behoefte aan nadere informatie door de commissie. Uw aanvraag moet tenminste tien werkdagen, vóór de vergadering van de adviescommissie, binnen zijn bij de secretaris van het Tilburg Akkoord.
Aanvraagformulier Tilburg Akkoord

Meer informatie

Initiatiefnemers - bedrijven, verenigingen, instellingen en bewoners - kunnen het hele jaar door een aanvraag indienen voor financiële middelen die voor de realisering van het idee nodig zijn. Voor meer informatie neem contact op met Chris Faro: telefoonnummer: 013-549 08 76, e-mail: chrisfaro@tiwos.nl Indienadres:
Tiwos, t.a.v. Chris Faro, Postbus 10051, 5000 JB Tilburg