Gebiedsontwikkeling Tilburg West & Kenniskwartier

De komende jaren verandert er veel in Tilburg West. In de wijken De Reit, Het Zand en Wandelbos lopen verschillende projecten.  

Tilburg groeit. In de periode tot 2040 verwelkomt de stad ongeveer 36.000 nieuwe inwoners. Daarvoor zijn extra woningen nodig, maar ook ruimte voor bedrijven, scholen, parken en winkels. Deze woningen worden vooral binnen de bestaande stad gebouwd. Woningen die zowel aantrekkelijk zijn voor nieuwe Tilburgers als voor onze huidige inwoners: betaalbaar en geschikt voor toekomstbestendig wonen. Zodat de stad een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te leven. 

Foto: Jules van Iperen

Gebiedsontwikkeling Tilburg West

In Tilburg West komen in totaal circa 9.000 extra woningen. Een groot deel hiervan komt in het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University/Stadsbos013 en de Westermarkt. De ambities hiervoor staan in de ‘Gebiedsvisie Kenniskwartier'. De gebiedsvisie laat zien hoe het gebied zich in de periode tot 2040 kan ontwikkelen. De volledige visie en een samenvatting leest u hieronder.  

Download de gebiedsvisie 'Kenniskwartier'

Het gaat in de visie over ruimtelijke opgaven zoals de vernieuwing van de stationsomgeving, nieuwe gebouwen en woningen, meer groen en minder verkeer. Maar ook over het aanpakken van sociale problemen zoals bestrijden van armoede, schulden, eenzaamheid en werkloosheid. In de visie staan geen uitgewerkte plannen. De gemeente wil deze visie de komende jaren samen met bewoners, ondernemers en partners uitwerken tot concrete plannen.

Reacties Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

In de gebiedsvisie Kenniskwartier staat welke kansen en ontwikkelingen de gemeente ziet op het gebied van bijvoorbeeld wonen, verkeer en duurzaamheid voor dit deel van Tilburg West. Een volgende stap in de planning is het Omgevingsprogramma. De gemeente werkt de ideeën uit de gebiedsvisie iets verder uit en kijkt of ze kans van slagen hebben. Ook geven we globaal aan wanneer welke projecten uitgevoerd kunnen worden. 

Omgevingseffectrapport

In het Omgevingseffectrapport (OER) worden de effecten van de totale gebiedsontwikkeling op de omgeving in beeld gebracht. De gemeente zal de resultaten van het Omgevingseffectrapport gebruiken om invulling te geven aan het Omgevingsprogramma. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste stap van het proces en beschrijft hoe de omgevingseffectrapportage zal worden uitgevoerd.  

Het concept NRD is van maandag 4 december 2023 t/m maandag 15 januari 2024 te bekijken en/of te downloaden op het bestuurs informatie systeem bis.tilburg.nl. Tijdens deze termijn kunnen reacties worden ingediend.

Woningbouw en herontwikkeling Westermarkt

De gemeente Tilburg krijgt 4,25 miljoen euro subsidie van het Rijk voor de Westermarkt. Met deze subsidie is het mogelijk om ruim 700 woningen versneld te bouwen in Tilburg-West. Hiervoor namen eigenaren in het gebied samen het initiatief. De woningbouw is onderdeel van de herontwikkeling van de Westermarkt. Het winkelcentrum was in het verleden hét kloppend hart van Tilburg-West, maar is toe aan een flinke opknapbeurt. Het plan voorziet in de vernieuwing van de winkelstructuur en de openbare ruimte, toevoegen van maatschappelijke functies, ondergronds parkeren en het maken van nieuwe verbindingen met de omliggende buurten en het Westerpark. 

Abdij- & Torenbuurt

De Abdij & Torenbuurt zijn volop in ontwikkeling. In de Abdijbuurt worden huurwoningen gerenoveerd en zijn de straten, de stoep en het groen opgeknapt. In de Torenbuurt worden de rijtjeswoningen van Woningcorporatie Tiwos gerenoveerd en werken de gemeente, woningcorporatie en bewoners aan een buurtvisie. De portiekflats blijven nog minimaal vijf jaar in gebruik, maar worden op termijn gesloopt. Meer informatie over de renovatie en de sloop staat op tilburg.nl.

Vernieuwing Station Tilburg Universiteit

De gemeente wil het station en de omgeving graag vernieuwen. Door woningen toe te voegen, de openbare ruimte op te knappen en de structuur te verbeteren, wordt station Tilburg Universiteit herkenbaar als een belangrijke aankomstplek in de stad. 

Meer informatie en nieuwsbrief

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een mail sturen naar: kenniskwartier@tilburg.nl. Wilt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in het gebied?

In de media