Kenniskwartier

De gemeente heeft een gebiedsvisie Kenniskwartier opgesteld. Het Kenniskwartier is het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University/Stadsbos013 en de Westermarkt. De gebiedsvisie laat zien hoe het gebied zich in de periode tot 2040 kan ontwikkelen.

Het gaat dan over de stationsomgeving, nieuwe gebouwen en woningen, meer groen en minder verkeer. Maar ook over het aanpakken van sociale opgaven zoals bestrijden van armoede, schulden, eenzaamheid en werkloosheid. In de visie staan geen uitgewerkte plannen. De gemeente wil deze visie de komende jaren samen met bewoners, ondernemers en partners uitwerken tot concrete plannen.

Westermarkt

De Westermarkt is hét hart van Tilburg-West. Verschillende initiatiefnemers hebben ideeën over hoe het winkelcentrum er in de toekomst uit kan zien. Die ideeën gaan over investeringen in het winkelcentrum, het toevoegen van woningen én het verbeteren van de openbare ruimte. 

De gemeente Tilburg wil graag één gezamenlijk plan voor de ontwikkeling van de Westermarkt. Dat is niet eenvoudig omdat er veel verschillende partijen zijn binnen het gebied. Een groot aantal van hen werkt momenteel samen aan het opstellen van een plan. Dit gezamenlijke plan wordt voorgelegd aan belanghebbenden binnen het gebied én de directe omgeving tijdens een inloopavond. 

Inloopavond 

Dit gezamenlijke plan is voorgelegd aan belanghebbenden binnen het gebied én de directe omgeving tijdens een inloopavond op 9 februari.

Aanvraag rijkssubsidie

De gemeente is van plan om een subsidie bij het rijk aan te vragen. Het gezamenlijke plan vormt de basis voor die aanvraag. De subsidie is nodig om de ontwikkeling financieel haalbaar te maken. 

Meedenken? 

Als er voldoende subsidie wordt verstrekt, dan kan het eerste plan verder worden uitgewerkt. Heeft u interesse om mee te denken bij die verdere uitwerking? Laat het weten via kenniskwartier@tilburg.nl.

Torenbuurt

Woningcorporatie Tiwos heeft een besluit genomen over hun huurwoningen in de Torenbuurt.

De eengezinswoningen blijven staan en worden gerenoveerd. Ze krijgen groot onderhoud en worden energiezuinig gemaakt. De werkzaamheden rondom de renovatie worden in 2023 voorbereid en starten in 2024.

De portiekflats van Tiwos blijven nog zeker 5 jaar staan. Waarschijnlijk worden deze in de periode tussen 2028 en 2033 gesloopt. Het officiële besluit over de sloop moet Tiwos nog nemen. Hier wordt in de komende periode, in overleg met de buurt, onderzoek naar gedaan. Het onderzoek moet uiteindelijk duidelijkheid geven over waar de (vervangende) nieuwbouw bijvoorbeeld komt.

Het besluit van Tiwos heeft geen invloed op woningen van andere corporaties of woningen in particulier eigendom.

Terugblik informatieavond

Op 31 januari organiseerden de gemeente en Tiwos een informatieavond over de toekomst van de Torenbuurt. Ongeveer 80 bewoners waren aanwezig. Zij werden bijgepraat over de plannen voor het Kenniskwartier en de toekomst van de Torenbuurt. Tiwos vertelde deze avond wat meer over het groot onderhoud aan de woningen. Het verslag van de avond en het antwoord op de belangrijkste vragen leest u hier terug. Heeft u interesse om deel te nemen in de werkgroep, stuur dan voor 3 maart mail naar torenbuurt@tilburg.nl. Graag in de mail aangeven aan welke werkgroep u wilt deelnemen.

Meer informatie en nieuwsbrief

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een mail sturen naar: kenniskwartier@tilburg.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over het Kenniskwartier.