Klimaatfonds

Gemeente Tilburg heeft een investeringsfonds van 20 miljoen voor initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de klimaatambities van Tilburg. Voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie waar een grote financiële investering voor nodig is.

Het budget helpt de klimaatdoelen dichterbij te brengen, samen met de Tilburgers en met Tilburgse bedrijven en organisaties.

Podcast

Ontdekspoor is een programma/podcast van Omroep Tilburg met als thema natuurbeleving en ontdekken. In #5 gaan Louis van Erkel en Lucy Bathgate in gesprek over het Klimaatfonds. De podcast is te beluisteren en te bekijken via YouTube.

Klimaatdoelen

 • Versnelling van de energiebesparing bij woningen en bedrijven met als streefwaarde een vermindering van het energieverbruik met 2% per jaar;
 • Uitbreiding van de productie van duurzame energie met als streefwaarde een toename van 2% per jaar;
 • Transitie naar een duurzame energie infrastructuur;
 • 100% schone mobiliteit in 2040;
 • 100% circulaire economie in 2045;
 • Versterking van de biodiversiteit;
 • Klimaatbestendig handelen zowel in de ruimtelijke inrichting van open(bare) ruimte en de bebouwde omgeving als in het gedrag van inwoners.

Met het Klimaatfonds is zowel investeren als experimenteren mogelijk. Daardoor weten we steeds beter wat wel en niet werkt en wat leidt tot een betere inzet van middelen.

Denk daarbij aan initiatieven als:

 • Het isoleren van gebouwen;
 • Het aardgasvrij maken van een buurt of een groot gebouw;
 • Maximaal gebruik van (rest)warmte;
 • Duurzame mobiliteit;
 • Het stimuleren van circulair ondernemen;
 • Klimaatmaatregelen in de openbare ruimte.

Voorwaarden

Projecten die in aanmerking komen, zijn concrete klimaattransitieprojecten die geen of maar ten dele gebruik kunnen maken van bestaande financiële regelingen.Ook zijn de projecten gereed voor uitvoering. Het Klimaatfonds is niet bedoeld voor particuliere woningeigenaren, daarvoor hebben we als gemeente andere subsidies. Burgerinitiatieven (bijvoorbeeld een vereniging of stichting) kunnen wel aanspraak maken op het Klimaatfonds. 

Beoordeling en toetsing

Elk project wordt apart beoordeeld. Want niet elk project heeft even veel effect op de energietransitie. Hierbij hanteren we de volgende harde eisen:

 • Er moet een aantoonbare bijdrage geleverd worden aan de klimaatdoelen;
 • Er moet aangetoond zijn in welke mate het project revolverend (financieel/maatschappelijk) is. Met andere woorden, het project moet zichzelf ‘terugbetalen’. De bijdrage uit het Klimaatfonds moet ook weer terugvloeien in het fonds (financieel revolverend) of er wordt een vooraf bepaalde en aantoonbare maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd (maatschappelijk revolverend).

Daarnaast kijken we bij de beoordeling naar:

 • Het aanjaag- en opschalingseffect bij andere partijen (zoals bewoners, bedrijven en andere overheidsinstanties). Dit moet aantoonbaar aanwezig zijn;
 • Het risicoprofiel van de investering of maatregel. Het risico is bij voorkeur laag;
 • Het effect voor de gemeente. De uitvoering moet voor de gemeente goed te 'handelen' zijn;
 • De uitvoering van het project is in de gemeente Tilburg.

Het college besluit over onttrekkingen uit het fonds.

Bijdrage aanvragen

Om een aanvraag te doen, stuurt u een e-mail naar klimaatfonds@tilburg.nl. U ontvangt dan een intakeformulier. Meer informatie over de aanvraag vindt u in de Regeling Klimaatfonds.

Wet- en regelgeving

Betrokken wet- en regelgeving:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u e-mailen naar klimaatfonds@tilburg.nl.
Verder aan de slag met klimaatdoelen? Kijk op de website Duurzamer Tilburg.