logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Colleges Oisterwijk en Tilburg leggen toekomstplannen Oostflank voor aan gemeenteraden

02 februari 2024

In de afgelopen maanden organiseerden gemeente Oisterwijk en gemeente Tilburg een uitgebreide participatieronde over de toekomstplannen van de dorpen en het buitengebied. Afgelopen dinsdag hebben beide colleges besloten het aangepaste koersdocument Oostflank aan de gemeenteraden voor te leggen.

De verschillende informatieavonden werden bezocht door meer dan 1000 bewoners. In totaal kregen beide gemeenten meer dan 300 reacties van de verschillende dorps- en buurtraden, belangenorganisaties op het gebied van natuur, mobiliteit, landbouw en boomteelt, bewoners, ondernemers en andere overheden. Na ontvangst van alle reacties zijn de uitgebreide plannen op vele punten verder aangescherpt. Nu is het woord aan beide gemeenteraden om het document te bespreken en vast te stellen. Dat gebeurt in de komende maanden.  

Wethouder Rik Grashoff (gemeente Tilburg): “Samen staan we voor een aantal grote opgaven zoals klimaatverandering, woningbouw en mobiliteit. Het is cruciaal dat we samen de aandachtsgebieden scherp hebben, keuzes maken en koers bepalen. Door een grote groep bewoners en ondernemers is intensief meegedacht over en gereageerd op de plannen. Daaruit blijkt de enorme betrokkenheid die er is in de dorpen. Met als resultaat een koersbeschrijving waarmee we in de periode tot 2040 goed vooruit kunnen”.  Wethouder Eric Logister (gemeente Oisterwijk): “De kracht van de kennis in onze samenleving heeft ervoor gezorgd dat we het koersdocument op een aantal onderdelen hebben kunnen aanscherpen. Ook de uitvoering van het Koersdocument is meer concreet geworden. Ik kijk ernaar uit om dit met alle betrokkenen op te gaan pakken. Maar eerst volgt nu het besluitvormingsproces.” 

Het koersdocument

Het koersdocument Oostflank beschrijft de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de dorpen Berkel-Enschot, Biezenmortel, Haaren, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout en het landelijke gebied hiertussen. In dit gebied (de Oostflank genoemd) willen beide gemeentes in de periode tot 2040 het landschap, de natuur en lokale economie versterken, de bereikbaarheid verbeteren en circa 5000 grotendeels betaalbare woningen bouwen. Ook zijn er plannen voor een gezamenlijk circulair centrum en een nieuw treinstation in Udenhout.  

Aanscherpingen 

Op basis van de vele reacties is het koersdocument aangescherpt. Op het gebied van mobiliteit is nu opgenomen dat de Koningsoordlaan in Berkel-Enschot wordt verlengd richting Udenhout. Er komt op korte termijn aandacht voor het terugdringen van de verkeersoverlast in de dorpskern van Udenhout. Om de verkeersdrukte in de dorpskernen te verminderen zien de colleges af van het afsluiten van de aansluiting van de N65 met de Heusdensebaan richting Udenhout en Biezenmortel. De opwaardering van de Gijzelsestraat is geschrapt uit het koersdocument. Dit is niet meer nodig doordat de Heusdensebaan aan de noordzijde open blijft voor autoverkeer. Voor de zuidzijde van de Heusdensebaan richting Oisterwijk wordt onderzocht of de Heusdensebaan misschien een weg kan worden voor alleen fietsers en voetgangers en niet voor autoverkeer. Daarbij is het dan ook van belang om bij Haaren de locatie van een extra aansluiting voor autoverkeer vanaf de N65 te onderzoeken. Rond de uitbreidingslocaties zoals onder andere De Nieuwe Warande in Berkel-Enschot is er extra aandacht voor een goede afwikkeling van het verkeer. 

In Oisterwijk worden gesprekken opgestart ten behoeve van spoorwegonderdoorgangen bij KVL en Pannenschuurlaan. Ook wordt er gestart met de opgave om de verkeersdrukte op de Pannenschuurlaan te verminderen. De verkeersdrukte heeft gevolgen voor de oversteekbaarheid en de veiligheid. De ontsluiting van de Sonman II in Moergestel is verwijderd van de koerskaart, omdat de planvorming nog niet voldoende is gevorderd.

De colleges willen in de komende jaren extra voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijs, ontmoetingsruimten, kunst en cultuur, sport- en spelvoorzieningen realiseren in de groeiende dorpen. In diverse kernen worden inbreidingslocaties voor woningbouw de komende jaren nader onderzocht. Zo start er in 2024 een concrete studie naar inbreidingslocaties in Udenhout. Het aantal nieuwe woningen in Berkel-Enschot voor de periode tot 2040 is van 800 bijgesteld naar maximaal 1000. In Oisterwijk zijn nog nader te onderzoeken potentiële ontwikkellocaties aan de Scheerman in Moergestel, Haaren Noord in Haaren en Buiten Erven in Oisterwijk opgenomen in het koersdocument.

Dat landbouw een van de hoofdfuncties blijft in het gebied staat beter beschreven. Zo zijn de economische waarde van het buitengebied en de toekomst van de agrarische sector (mogelijkheden voor functiewijziging, innoveren en verduurzamen) benoemd. Het bevorderen van natuurvriendelijkere landbouw en boomteelt willen beide colleges in nauwe samenwerking met de ondernemers en agrariërs in het buitengebied oppakken. Ook worden in het koersdocument de doelen op het gebied van cultuurhistorie, het waterbeheer en de biodiversiteit beter beschreven. 

Vervolgstappen

De bespreking van het koersdocument in de gemeenteraad van Tilburg verloopt in diverse stappen. In februari vindt er waarschijnlijk een bijeenkomst plaats waarin ruimte is voor insprekers om de raad over dit onderwerp toe te spreken. Vervolgens gaat de raad in debat over de plannen en vindt waarschijnlijk op 11 maart in de raad een plenaire behandeling in eerste ronde plaats over het koersdocument. Dan is ook duidelijk welke eventuele aanpassingen de raad nog nodig vindt. Dit wordt samengevoegd met de inbreng vanuit de Oisterwijkse gemeenteraad en vervolgens verwerkt in de stukken om uiteindelijk eind mei het koersdocument definitief vast te stellen in beide gemeentes. De definitieve vergaderdata en tijden zijn vanaf woensdag 7 februari bekend en zijn te vinden op www.raadtilburg.nl. 

In Oisterwijk is de eerste bijeenkomst op 22 februari speciaal voor inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden, om de raad over dit onderwerp te spreken. Op 26 februari gaan raadsleden met elkaar in gesprek over het Koersdocument. Op 7 maart volgt dan de raadsvergadering waar de raad kan aangeven welke aanpassingen voor Oisterwijk nog nodig zijn. Het eindvoorstel voor het definitieve Koersdocument Oostflank kan dan naar verwachting in mei door de beide raden worden vastgesteld. Kijk voor de meest actuele data op www.oisterwijk.nl/oostflank.

Eenmaal vastgesteld door beide raden vormt het koersdocument Oostflank de basis voor plannen, projecten en samenwerkingen die al deze ambities in de komende jaren gaan uitwerken.  

Bekijk het volledige koersdocument, een samenvatting en het raadsvoorstel op de sites van beide gemeenten: