Cityring

De gemeente Tilburg wil de verkeersveiligheid op de Cityring verbeteren. Dit is één van de aanbevelingen uit een onderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd.

Uit metingen blijkt dat er incidenteel erg hard gereden wordt. Ook de veiligheid voor voetgangers en fietsers kan beter. Eind 2017 heeft het college besloten om in 2018 meerdere pilots te starten. In de pilots worden verkeersmaatregelen getest die allemaal als doel hebben de verkeersveiligheid van de Cityring te verbeteren.

Pilot Heuvelring

Na carnaval start de eerste pilot van 8 weken. Het autoverkeer op de Cityring rijdt tijdens deze pilot op één rijstrook, om te testen of dit voorkomt dat er te hard gereden wordt.

Het regelen van het verkeer gebeurt met (tijdelijke) matrixborden boven de weg. Camera's tellen continu het verkeer. Zodra er meer verkeer komt krijgen de matrixborden automatisch een seintje en gaat de linkerrijstrook binnen enkele minuten weer open. Hierdoor blijft de doorstroming van het verkeer op orde. Voorafgaand aan en tijdens de pilot wordt de snelheid van het verkeer en de hoeveelheid verkeer gemeten om zicht te houden op het effect van de maatregelen.

Oversteken

Uit het onderzoek naar de Cityring blijkt ook dat voetgangers en fietsers het oversteken als onveilig ervaren. Er wordt op verschillende plekken overgestoken, wat niet overzichtelijk en dus onveilig is. De Heuvelring heeft één officiële oversteekplaats met verkeerslichten ter hoogte van de Korte Heuvel. Maar ook ter hoogte van de McDonalds en de ingang van de fietsenkelder op de Heuvel steken veel fietsers en voetgangers over. Om het autoverkeer alert te maken op deze oversteekplekken komt er een opvallende markering. Tijdens de pilot wordt getest of de verkeersveiligheid op deze oversteekplekken verbetert.

De gemeente heeft deze pilot vormgegeven in overleg met partijen zoals ondernemers, bewoners, vervoersbedrijven en de hulpdiensten  Er zijn tellingen van het aantal motorvoertuigen en snelheidsmetingen uitgevoerd. Deze zaken worden ook tijdens en na de pilot gemeten. Hierdoor kan de gemeente bepalen welke invloed de maatregelen hebben op de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Ook onderzoekt de gemeente hoe voetgangers, fietsers, automobilisten, omwonenden en ondernemers de verkeersmaatregelen ervaren.

Andere pilots

In 2018 starten er diverse pilots op de Cityring. Meer informatie hierover vindt u in de raadsbrief van december 2017.

Vragen? Stuur een e-mail naar cityring-pilots@tilburg.nl

Op deze pagina in ons Bestuurs Informatiesysteem (BIS) staat het collegebesluit over de pilot Heuvelring met het onderzoeksrapport over de Cityring van Goudappel/Coffeng.