Subsidieregeling Bestaanszekerheid 2023-2024

Een fatsoenlijk dak boven je hoofd en voldoende te eten, toegang tot goede en betaalbare zorg en onderwijs, rond kunnen komen, en werk of een andere dagbesteding die structuur en zin aan de dag geeft. Deze zekerheden zou iedere Tilburgse inwoner moeten hebben. Ze vormen de basis van iemands bestaan. Het is voor de gemeente Tilburg en haar partners een uitdaging om binnen de (wettelijke) mogelijkheden het maximale te doen om bestaanszekerheid te kunnen bieden voor haar inwoners. Daarom willen we organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen aan bestrijden van armoede van Tilburgers. Hier leest u waaraan een subsidieaanvraag voor Bestaanszekerheid moet voldoen. Een subsidieaanvraag bedraagt minimaal €25.000,- per jaar. De aanvraagtermijn is op 2 oktober 2022 verstreken. U kunt de subsidie niet meer aanvragen.

Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die:

 1. bijdragen aan de bestuurlijke doelstelling: Tilburgers ervaren bestaanszekerheid en de hiervoor geldende beleidsvisie op bestaanszekerheid en bijbehorend uitvoeringsprogramma.
 2. bijdragen aan één of meerdere van deze drie lijnen:
  1. Het voorkomen en vroegsignaleren van schulden- en armoedeproblematiek en daarvoor producten, diensten of activiteiten inzetten. Een activiteit kan bijvoorbeeld zijn om mensen (tijdig) ondersteuning te bieden zodat de armoede- en schuldenproblematiek niet verder escaleert en gericht op het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.
  2. Het doorbreken van intergenerationele overdracht van armoede bij kinderen. Dit houdt in het bieden van producten, diensten en/of activiteiten gericht op a) het wegnemen van belemmeringen zodat kinderen volwaardig kunnen deelnemen aan bijvoorbeeld binnen en buitenschoolse activiteiten b) en tegelijkertijd hun toekomstperspectief kunnen vergroten.
  3. Het aanpakken/verzachten van de armoedesituatie en het creëren van financiële rust. 

Vereisten subsidieaanvragen

Voor het indienen van een aanvraag moet u het digitale aanvraagformulier gebruiken (inclusief de verplichte bijlagen). Het digitale aanvraagformulier vindt  u onder de roze knop. Bij vraag 2 van het formulier kiest u voor de optie Bestaanszekerheid. U moet vier bijlagen toevoegen: een activiteitenplan, een verandertheorie, een onderzoeksplan en een begroting. Bij de begroting geeft u ook aan waarom uw organisatie financieel gezond is. De aanvraag moet u indienen volgens de methodiek Impactgericht subsidiëren. Dat betekent dat u ook de daarbij behorende formats moet gebruiken. Alle formats en een handleiding vindt u op: https://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/subsidies-met-impact/

De subsidie die u aanvraagt is voor twee jaar. Voert u in beide jaren dezelfde diensten of activiteiten uit? Dan is een begroting voor 2023 voldoende. Het subsidiebedrag wordt dan voor 2024 geïndexeerd. Verwacht u dat u in het tweede jaar minder diensten of activiteiten gaat uitvoeren? Dan moet u ook een begroting indienen voor het tweede jaar. Voor de begroting voor het tweede jaar kunnen de tarieven voor 2023 gebruikt worden. Deze worden dan dan (bij verlening van de subsidie voor 2 jaar) voor 2024 geïndexeerd.

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan bij de gemeente Tilburg? Voeg dan van de organisatie die u vertegenwoordigt bij de bijlagen ook de statuten toe, de oprichtingsakte, een overzicht van de bestuurssamenstelling, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar.

Beoordelingscriteria

De subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende vijf criteria (zie Beoordelingskader Subsidieregeling Bestaanszekerheid 2023-2024):

 1. Effectiviteit/impact
 2. Proactieve en preventieve aanpak
 3. Kwaliteit
 4. Samenwerking
 5. Prijs/kwaliteitverhouding

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks € 3.487.263,- (prijspeil 2023) onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting. Het plafond wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Overige relevante documenten:

Meer informatie of vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar subsidies@tilburg.nl.