Coffeeshopbeleid

In het Tilburgse coffeeshopbeleid staat beschreven dat er ruimte is voor 2 nieuwe coffeeshops in de gemeente Tilburg. Heeft u belangstelling? U kunt hiervoor van 1 december 2022 tot en met 15 januari 2023 een adviesverzoek indienen.

   Criteria nieuwe coffeeshop

   De nieuwe coffeeshops moeten voldoen aan een aantal criteria:

   • een coffeeshop mag niet binnen een afstand van 250 meter liggen van scholen, andere coffeeshops, jeugd- en jongerencentra, centra voor daklozen- en of verslaafdenopvang;
   • de locatie moet een horecabestemming hebben of kunnen krijgen;
   • de locatie mag niet in een woonstraat liggen;
   • de locatie mag niet binnen de ringbanen liggen;
   • de locatie mag niet in het buitengebied liggen;
   • de locatie mag niet op bedrijventerreinen liggen;
   • er moet sprake zijn van voldoende beschikbare parkeergelegenheid in de directe omgeving.

   Stukken indienen

   Wilt u een adviesverzoek indienen, dan moet u in ieder geval het volgende digitaal meesturen: 

   • Een locatie met horecabestemming volgens het bestaande bestemmingsplan, waar u een coffeeshop wilt vestigen, nader aangeduid met adres en kadastrale aanduiding. Als er geen sprake is van een horecabestemming zal in het adviesverzoek ook beoordeeld worden of het afwijken van het bestemmingsplan voor de functie horeca mogelijk en wenselijk is;
   • Situatietekening en plattegrond met maatvoering;
   • Een bewijs van eigendom, dan wel een huurovereenkomst van die locatie waaruit blijkt dat u daarvan de eigenaar of huurder bent. Een schriftelijke optie tot koop dan wel huur kan volstaan, mits deze de naam en adresgegevens (KvK-gegevens indien een rechtspersoon) vermeldt van de optiegever, en ook een bewijs dat deze optiegever bevoegd is deze optie te verlenen;
   • Een bedrijfsplan waaruit in ieder geval blijkt:
   1. Hoe de onderneming wordt gefinancierd en wie de vermogensverschaffers zijn, daaronder begrepen vreemd vermogen, achtergestelde leningen en verkregen of verleende borgstellingen of garantiestellingen;
   2. Hoe de onderneming zal zorgen voor de informatieverstrekking aan haar bezoekers over de risico's van cannabisgebruik;
   3. Hoe de onderneming zal voorkomen dat door vestiging en exploitatie van de coffeeshop, in de directe omgeving onevenredige overlast ontstaat, of onevenredige druk op de leefbaarheid ontstaat;
   4. Hoe de onderneming zal voorkomen dat minderjarigen (ruimtes behorende tot) de coffeeshop betreden;
   5. Hoe de onderneming zal voorkomen dat minderjarigen zich ophouden in de directe nabijheid van de coffeeshop.

   Nieuwe coffeeshop starten?

   Adviesverzoek indienen

   Indienen adviesverzoek

   Van 1 december 2022 t/m 15 januari 2023 kunt u een adviesverzoek indienen. Voor de behandeling van het adviesverzoek worden kosten in rekening gebracht (467,50 euro). U betaalt deze kosten ook wanneer uw verzoek wordt geweigerd of wanneer uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten.

   Vervolg proces adviesverzoek coffeeshop

   Na 15 januari 2023 worden de ingekomen verzoeken getoetst en beoordeeld. Als de door belangstellende ingediende gegevens volledig en juist worden bevonden, komt de belangstellende in aanmerking voor de volgende stap. Dat is een openbare loting waarbij 2 belangstellenden worden gekozen en uitgenodigd een aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning voor een coffeeshop in te dienen.