logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Vroeg Erbij

Veel mensen krijgen te maken met financiële problemen. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand de rekeningen te betalen. In Tilburg zijn dit ruim 20.000 huishoudens.

Mensen met (beginnende) schulden vragen vaak niet om hulp. Hierdoor kunnen schulden soms flink oplopen. Om dat te voorkomen biedt de gemeente actief hulp aan huishoudens met betalingsachterstanden, zonder dat zij daarvoor een verzoek hebben gedaan.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Sinds 1 januari 2021 is wettelijk geregeld dat gemeenten, uit eigen beweging, hulp mogen aanbieden bij signalen van betalingsachterstanden. Die signalen krijgen wij van woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en drinkwaterbedrijven. De nieuwe wet heet Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de aanpak wordt vroegsignalering genoemd. In Tilburg hebben we een werkwijze ‘Vroeg Erbij’, want door er vroeg bij te zijn, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden

In English

The information on this page (about Early detection) is available in English too. Check the link beneath.

Veelgestelde vragen

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of te laat bij Schuldhulpverlening. In Tilburg komen jaarlijks ongeveer 4.000 huishoudens met een hulpvraag bij Schuldhulpverlening. Uit landelijke cijfers blijkt dat 1 op de 5 huishoudens (kans heeft op) risicovolle of problematische schulden. Dat betekent dat er in Tilburg ruim 20.000 huishoudens (mogelijk) financiële problemen hebben, waarvan we een groot deel nog niet in beeld hebben, die we mogelijk wel kunnen helpen. Door er vroeg bij te zijn, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden. 

Wij krijgen een signaal als u betalingsachterstanden hebt in uw vaste lasten. Denk aan uw huur, zorgpremie, energierekening en drinkwater. Let op: wij ontvangen pas een melding, als de woningcorporatie/zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een traject van sociale incasso hebben doorlopen. Dat betekent dat zij hun best hebben gedaan om u te bereiken en een betalingsregeling aan te bieden.

Nadat wij een melding hebben ontvangen, kunnen wij u een brief, een sms of een e-mail sturen. Als we geen reactie krijgen kunnen we u bellen of thuis bezoeken, zodra de richtlijnen van het RIVM dat toestaat. 

Wij gaan met u in gesprek over de oorzaak van de betalingsachterstand en denken mee over een oplossing. De ondersteuning is vrijwillig en kan variëren van een eenmalig advies tot een uitgebreid schuldhulpverlenings- en/of zorgtraject. Wij zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Door op tijd het gesprek aan te gaan, kunnen grote financiële problemen voorkomen worden.

Nee. Deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u hier geen gebruik van wilt maken dan kunt u dat aangeven op het moment dat de hulp wordt aangeboden.

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie die u de factuur heeft gestuurd. Mogelijk kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook voor advies terecht bij Team Schuldhulpverlening (Spoorlaan 448, Tilburg), bereikbaar via schuldhulpverlening@tilburg.nl of 013-5833250. 

Ja. Vroegsignalering is een wettelijke taak voor gemeenten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Er zijn landelijk afspraken gemaakt met de vertegenwoordigende organisaties en brancheverenigingen. De gemeente Tilburg heeft met iedere partij die betalingsachterstanden aanlevert een overeenkomst gesloten. Over de uitwisseling van gegevens zijn goede afspraken gemaakt. Het gebeurt op een veilige manier, alleen noodzakelijke gegevens worden gedeeld en bepaalde persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor de medewerker van Vroeg Erbij. 
U kunt bezwaar maken tegen de gegevensuitwisseling bij de organisatie die de betalingsachterstand bij ons heeft gemeld. Ook kiest u er zelf voor of u de hulp wel of niet wilt aanvaarden en om wel of geen toestemming te verlenen om gegevens verder te delen met andere instanties.

Lees meer over privacy.