Coronavirus

Sinds eind februari heeft Nederland te maken met het coronavirus. Sindsdien worden steeds meer maatregelen genomen om de gevolgen van dit virus te beperken.

Videoboodschap burgemeester Theo Weterings

Landelijk en regionaal nieuws

Updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus staan op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en op de website van de Rijksoverheid. Volg het nieuws ook via Twitter en Facebook van de Veiligheidsregio.

Landelijk

De gemeente volgt de adviezen voor Noord-Brabant van het RIVM. Op de site van het RIVM staat een pagina met algemene informatie over het virus en ook een pagina met veelgestelde vragen.

Corona informatie voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven

Steffie.nl legt lastige onderwerpen op een begrijpelijke manier uit. Dat doet ze over corona in een filmpje op de site: corona.steffie.nl. Het filmpje is gemaakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en voor kinderen.

De persconferentie van 6 mei ging over een versoepeling van een aantal maatregelen tegen corona. Op de site Rijksoverheid.nl worden die in eenvoudige taal uitgelegd. De uitleg is via deze link te lezen.

Information in other languages

At the website Government.nl you can find information about the coronavirus and the situation in the Netherlands.

Informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in Tilburg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Het kabinet maakte op 17 maart een aantal maatregelen bekend om ondernemers en ZZP-ers te helpen die door de coronacrisis in de problemen komen. Op 1 juni gaat het tweede noodsteunpakket voor ondernemers in. Het nieuwe pakket bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen en 1 nieuwe regeling. 

Ook de gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers  te helpen. Alle landelijke en lokale regelingen worden hieronder kort toegelicht.

Financiële ondersteuning (Tozo, NOW en TOGS en TVL)

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers die verwachten dat ze te maken krijgen met een omzetverlies van minimaal 20% of meer, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Die geldt voor een periode van drie maanden. Het UWV betaalt bij goedkeuring van de aanvraag maximaal 90% van het salaris. Deze maatregel vervangt de huidige regeling werktijdverkorting. De regeling geldt met terugwerkende kracht per 1 maart. De regeling is verlengd tot 1 oktober en enkele voorwaarden zijn aangepast.

 • Aanvragen kan via de website van het UWV

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1 en Tozo 2)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De Tozo zou eind mei 2020 aflopen, maar hij wordt verlengd met vier maanden.

 • Meer informatie over deze regeling op de pagina Tozo op deze website.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ondernemers die meteen in de problemen komen door de coronamaatregelen en hun omzet fors zien dalen, krijgen een eenmalige uitkering van een vast bedrag van 4.000 euro als compensatie.De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Het kabinet heeft 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Lees meer daarover in het nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de TOGS-regeling met één van hun geregistreerde nevenactiviteiten. Tot nu toe kon dit alleen op basis van de hoofdactiviteit. Dit besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf de openstelling van deze regeling, en geldt dus voor iedereen die op 15 maart die nevencodes had geregistreerd. Lees meer daarover in het nieuwsbericht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De TOGS voorziet in een tegemoetkoming voor omzetverlies in de periode van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Meer informatie en Indienen via www.rvo.nl

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze tegemoetkoming is voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. De regeling is de opvolger van de TOGS. Ook als je al gebruik hebt gemaakt van de TOGS dan kan je ook gebruikmaken van de TVL.

Aanvullende financiering

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en grote ondernemingen is het mogelijk om een banklening of bankgarantie aan te vragen via de Garantie Ondernemersfinanciering regeling (GO). Het garantieplafond van het GO wordt verhoogd van 400 miljoen euro naar 10 miljard euro. Via de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) geeft de overheid 80% garantie op bankleningen en bankgaranties (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50 miljoen euro ), respectievelijk 90% (voor mkb’s met omzet tot 50 miljoen euro). Ondernemers kunnen terecht bij een van de financiers aangesloten bij de GO-regeling.

Verruiming Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Deze borgstelling is voor mkb's en zzp’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten).
Dit kan vanaf 16 maart bij de banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam branch. 

Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling mkb-Landbouwkredieten (BL). De BL-regeling is verruimd met een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C) voor gezonde land- en tuinbouwbedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2020 bij een aangewezen bank of financier.

Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Ondernemers die van de regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat.

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Ondernemers kunnen vanaf 29 mei 2020 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Versoepeling uitstel van betaling Belastingdienst

Ondernemers die worden getroffen door de crisis kunnen eenvoudig uitstel van inkomstenbelasting aanvragen voor 3 maanden. De versoepeling geldt tot 1 oktober 2020. Daarnaast treft de Belastingdienst een aantal andere regelingen om ondernemers te ontzien: zo kunnen kleine ondernemers een langere uitstelperiode krijgen en wordt tijdelijk meer vrijgegeven op g-rekeningen om de bouw en uitzendbranche te helpen.

Versoepeling uitstel betaling gemeentelijke belastingen en heffingen

Reclamebelasting, BIZ en precario

De aanslagen voor de reclamebelasting en BIZ (Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone) worden pas na 1 oktober 2020 opgelegd.

De raad heeft besloten dat voor precario in 2020 vrijstelling geldt voor specifieke voorwerpen zoals uitstallingen, reclameborden en terrassen.

Toeristenbelasting

De aanslagen toeristenbelasting 2019 zijn uitgesteld tot oktober 2020. Het gespreid betalen van de aanslag is mogelijk. Hierover leest u meer op de aanslag.

Rentekorting kleine- en startende ondernemers

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers. Zij bieden kleine ondernemers die in de problemen komen uitstel van aflossing voor zes maanden aan. De rente over de lening wordt in die periode verlaagd naar 2%. Qredits krijgt hiervoor maximaal 6 miljoen van het rijk. Dit is per direct aan te vragen. Aanvragen kan bij Qredits.

Starterslift OverbruggingsLening (SOL) voor startups in Midden- en West-Brabant

Veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard geraakt zijn door de gevolgen van het COVID-19 virus kunnen tijdelijk een aanvraag doen voor een overbruggingsfinanciering van maximaal € 50.000. Deze Starterslift OverbruggingsLening (SOL) is bedoeld voor kansrijke startups en scale-ups waarin al veel is geïnvesteerd, maar die nog geen of nauwelijks omzet hebben. 
Meer informatie staat op de website van Starterslift. Hier staan ook alle voorwaarden van de Starterslift OverbruggingsLening beschreven

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor Startups en Scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen 50.000 euro en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven 250.000 euro wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Het rentetarief is 3% en de looptijd is 3 jaar. In Noord-Brabant voert de BOM deze regeling uit.

 • Meer informatie op de website bom.nl.

Bedrijven kunnen een  aanvraag doen voor deze Corona-OverbruggingsLening (COL) via een speciaal onlineportal op techleap.nl.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en de ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de gemeente.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

Station88 Coronacrisisloket voor ondernemers

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is de plek in Tilburg waar ondernemers uit de regio Midden-Brabant terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Station88 heeft in deze crisistijd een veelzijdig actueel aanbod voor ondernemers. De mogelijkheid om afspraken in te plannen voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, een Q & A met veel voorkomende ondernemersvragen, een Infographic waarin je in een oogopslag ziet waar je voor welke vraag terecht kunt en een online programma-aanbod.

Via ondernemersdesk@station88.nl en het speciaal, voor de Ondenemersdesk, ingerichte telefoonnummer 013 - 303 50 90 kunnen ondernemers een beroep doen op de Online Helpdesk.

Werk-samen.nl: voor vraag en aanbod personeel

Werkgevers die tijdens deze coronacrisis personeel beschikbaar hebben of juist medewerkers tekort komen, kunnen sinds 7 april een oproep plaatsen op de website werk-samen.nl. De site heeft als doel om iedereen zo efficiënt mogelijk aan het werk te houden. De website is gemaakt voor en door ondernemers. Werkgevers kunnen een oproep plaatsen op werk-samen.nl. Zowel voor het aanbieden van werknemers als de vraag naar personeel. Een werkgever kan rechtstreeks op een oproep reageren als er kansen zijn voor samenwerking. Werk-samen.nl gaat ervan uit dat partijen hier samen uitkomen. Op de site staat ook een modelovereenkomst waarin de belangrijkste onderlinge afspraken bij gebruikmaking van elkaars personeel geregeld zijn.

Initiatiefnemers

De site is een initiatief van Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Station88, Make it in Tilburg, OndernemersAkkoord, WSP Werkhart, Ondernemersvereniging Kennis van Zaken, Bedrijventerrein Ons Tijvoort en Solaris Parkmanagement.

Uitbreiding en aanpassing terrassen

Vanaf 1 juni mogen restaurants en cafés weer gedeeltelijk open. De gemeente helpt horecaondernemers om dit goed en veilig te laten verlopen. Eventueel is uitbreiding en/ of aanpassing van de terrassen mogelijk. Dit geldt ook voor een tijdelijke overkapping. Hiervoor moet een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Voor uitbreiding en / of aanpassing van hun terras en/of een overkapping kunnen horecaondernemers een aanvraag indienen via anderhalvemeteropenbareruimte@tilburg.nl. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een tijdelijke terrasvergunning tot uiterlijk 31 oktober 2020. Na een maand wordt geëvalueerd of de aangepaste situatie geen onwenselijke situaties oplevert. Eventuele aanpassingen kunnen dan nog worden gedaan.

Maatregelen in de openbare ruimte

Nu de coronamaatregelen versoepelen passen ondernemers, scholen en de gemeente de openbare ruimte zo goed mogelijk aan, zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. De gemeente levert maatwerk door op verschillende plekken de openbare ruimte aan te passen. Bijvoorbeeld door ruimte beschikbaar te stellen op het Heuvelplein, de Korte Heuvel en de Piushaven, zodat de terrassen daar uitgebreid kunnen worden. Of door de schoolomgeving tijdelijk aan te passen zodat leerlingen veilig naar en van school kunnen lopen en fietsen. Een overzicht van alle maatregelen staat op de pagina Een veilige binnenstad op deze site.

Sporten in Tilburg

Sinds 11 mei is het weer mogelijk om samen te sporten in de gemeente Tilburg. Het RIVM en sportkoepel NOC*NSF hebben richtlijnen opgesteld waarmee dit verantwoord kan en de gemeente volgt deze richtlijnen.  Zwembaden zijn beperkt weer open en er mag weer getraind worden afhankelijk van de leeftijd met 1,5 meter afstand. Het Sportbedrijf van de gemeente coördineert de opstart en helpt verenigingen in onze gemeente om trainingen te hervatten.

Sportaanbieders die gebruik willen maken van gemeentelijke buitensportaccommodaties moeten een mail te sturen naar verhuur@tilburg.nl. Dit team zal de aanvragen inplannen. De gemeente brengt hiervoor geen huur in rekening tot de start van het nieuwe sportseizoen en de competities (1 augustus).

De meest actuele informatie en een antwoord op de meest gestelde vragen, staat op sportintilburg.nl.

Cultuur en evenementen

Vanwege het coronavirus zijn in Tilburg tot 1 september alle evenementen afgelast. De gemeente komt de organisatoren van evenementen in Tilburg tegemoet en neemt maatregelen.

Extra financiële steun voor 4 cultuurinstellingen

Vanwege de gevolgen van de coronacrisis krijgen Poppodium 013, Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst en het Textielmuseum extra financiële steun van de gemeente, het gaat om een bedrag van maximaal 1,2 miljoen euro. De gemeente geeft deze extra steun omdat ze de 4 cultuurinstellingen rekent tot de basisvoorzieningen van cultuur in Tilburg. De 1,2 miljoen euro komt bovenop het eerder beschikbaar gestelde bedrag van 0,75 miljoen euro.

Steunpakket

Om de gevolgen van de coronacrisis voor de Cultuursector, die zwaar wordt getroffen, te beheersen is er door de gemeente al een aantal maatregelen genomen. Onder andere een eerder steunpakket van 750.000 euro en het opschorten van het betalen van de huur. Vanwege het grote belang van het in stand houden van de basisvoorzieningen cultuur voor het Tilburgse leef- en werkklimaat, en vanwege de hoge nood bij sommige instellingen, is extra ondersteuning nodig. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit de provincie en het Rijk.

Aanvullende financiering

Vanuit het Rijk zijn de mogelijkheden voor aanvullende financiering verruimd. Volgens, door het Rijk opgestelde, criteria komt een aantal van deze instellingen mogelijk in aanmerking voor directe ondersteuning vanuit het Rijk vanwege de coronacrisis. Mits de Rijksbijdrage wordt gematcht door eenzelfde bedrag vanuit gemeente. Daardoor kan aanspraak worden gemaakt op maximaal 1,9 miljoen euro additionele Rijksbijdrage.

Steun voor culturele instellingen

Theater- en dansvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten die vanwege de coronacrisis dit voorjaar niet door kunnen gaan bij de instellingen die subsidie van de gemeente krijgen en die dit jaar onmogelijk ingehaald kunnen worden, hoeven geen verrekening te doen van de gemeentelijke subsidies.

Ook zal de (maandelijkse) bevoorschotting van culturele instellingen tot het eind van het jaar doorgaan, zodat de vaste lasten van culturele instellingen voldaan kunnen worden. Tenslotte is besloten de prestaties in cultuureducatie zoals schoolvoorstellingen, die niet doorgaan, ook niet worden verrekend met de subsidies. Deze maatregelen sluiten aan bij die van veel gemeenten in het land en onze partners in BrabantStad. Dit is besloten door het college.

Daarnaast draagt de gemeente via het cofinancieringsfonds 2020 en 2021 bij aan het steunpakket voor Tilburgse culturele instellingen.

Wethouder Esmah Lahlah, die de portefeuille waarneemt namens wethouder Marcelle Hendrickx: "Solidariteit is de hoogste vorm van cultuur, cultuur is ontzettend belangrijk en vraagt juist nu onze gezamenlijke aandacht. Ik realiseer me dat naast veel andere sectoren de kunst- en cultuur sector het zwaar heeft terwijl ze zo belangrijk zijn voor ons als #stadvanmakers. Ik ben blij met het aanvullende pakket vanuit het Rijk maar de komende tijd zullen we monitoren en overleg hebben met de partners in de stad wat de impact is van de crisis en de maatregelen", zegt Lahlah, mede namens Hendrickx.

Verder kunnen culturele instellingen (gesubsidieerd en ongesubsidieerd) gebruik maken van de maatregelen die het kabinet, de provincie en de gemeente hebben getroffen. Deze maatregelen staan op deze coronapagina bij het kopje 'informatie voor ondernemers'. Veelgestelde vragen over en voor de cultuursector staan op rijksoverheid.nl. Zelfstandige ondernemers kunnen meer informatie ook vinden op de pagina ondernemersadvies op deze site.

Met deze maatregelen hoopt de gemeente onze gesubsidieerde culturele instellingen te ontlasten in deze moeilijke periode. Eerder is al aangekondigd dat de huur wordt opgeschort voor 3 maanden voor culturele organisaties die gebruik maken van gemeentelijke panden.

Hulp voor organisatoren van evenementen

Vanwege het coronavirus zijn in Tilburg tot 1 september alle evenementen afgelast. Een aantal organisatoren stelt hun evenement uit, maar er zijn ook evenementen die dit jaar niet door kunnen gaan. De gemeente komt de organisatoren van evenementen in Tilburg tegemoet en neemt maatregelen.

Evenementen die al subsidie hebben gehad en die niet door kunnen gaan, krijgen hulp van de gemeente met het vergoeden van de voorbereidingskosten:

 • Als een gesubsidieerd evenement in 2020 niet door kan gaan door maatregelen vanwege het coronavirus, maar er door de organisator al wel aantoonbaar kosten zijn gemaakt, zijn de gemaakte kosten subsidiabel met het toegekende subsidiebedrag als bovengrens.
 • Als een gesubsidieerd evenement wordt uitgesteld of niet doorgaat door maatregelen vanwege het coronavirus gaat de gemeente voor de bevoorschotting uit van de oorspronkelijke datum van het evenement.

De overige subsidieverplichtingen zoals eerder opgenomen in de subsidiebeschikking blijven van toepassing op de evenementen die worden uitgesteld.

Bereken huur

De gemeente rekent geen huur voor evenementenorganisatoren die hun evenement zouden houden in de Koepelhal of de Wagenmakerij.

Voor organisaties die een huurovereenkomst hebben gesloten voor de Koepelhal of Wagenmakerij in 2020 maakt de gemeente de volgende aanpassingen in de overeenkomst:

 • Als het evenement in 2020 niet door kan gaan vanwege het coronavirus rekent de gemeente geen huur.
 • Als het evenement verplaatst kan worden in 2020 wordt het innen van de huur uitgesteld tot de nieuwe datum.

Leges

Voor uitgestelde evenementen worden geen nieuwe legeskosten berekend. De gemeente vermindert de leges naar 0 euro. Dan gaat het om evenementenvergunningen die al getoetst zijn, waar leges in rekening zijn gebracht en en die opnieuw getoetst moeten worden omdat het evenement verschuift naar een latere datum in 2020. Voorwaarde is wel dat er geen wijzigingen zitten in de evenementenvergunning. Hierdoor brengt de gemeente maar een keer leges in rekening.

Geen Tilburgse Kermis in 2020

Premier Mark Rutte maakte tijdens de persconferentie van 21 april bekend dat alle evenementen tot 1 september in Nederland verboden zijn. Dat betekent geen Tilburgse Kermis in 2020. Ook de kermissen in Berkel-Enschot en Udenhout gaan dit jaar niet door. De kermis in de Reeshof was al vervallen.


De richtlijnen zijn helder, geen evenementen tot 1 september in Nederland. Voor veel grote evenementen heeft dit een enorme impact. De Tilburgse Kermis zou dit jaar zijn van 17 juli t/m 26 juli.

Kermiswethouder Rolph Dols: "Slecht nieuws voor de Tilburgse kermis. Het moeten annuleren van zo’n gaaf evenement dat zo van belang is voor je stad is gewoonweg triest. Voor de mensen die de kermis maken en er hun boterham verdienen zoals de vele exploitanten die nu tegen een seizoen zonder inkomsten aankijken. Maar ook voor de vele organisatoren en betrokkenen van alle side events zoals Roze Maandag (en vele andere) en de horeca die de kermis ook maken tot het evenement dat het vandaag de dag is, doet dit nieuws pijn."

Ondersteunende maatregelen kermisexploitanten

Kermis en de gemeente Tilburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kermissen zijn belangrijk voor de economie en voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de gemeente. Zoals veel ondernemers hebben ook de kermisexploitanten het zwaar.
 
Jaarlijks worden er in de gemeente Tilburg 4 kermissen georganiseerd, in de Reeshof, Berkel-Enschot, Tilburg en Udenhout. Alle vier de kermissen gaan helaas niet door in 2020.

Om met een attractie op een van deze kermissen te mogen staan, betalen de exploitanten een bedrag aan pacht. Vanwege het coronavirus hebben de kermisexploitanten op dit moment geen inkomsten. Om in de toekomst ook met deze exploitanten samen mooie en aantrekkelijke kermissen neer te zetten, is het belangrijk dat de  kermisexploitanten financieel overeind blijven. De kermissen gaan in 2020 niet door.

Maatregelen

Daarom heeft het college van burgermeester en wethouders in overleg met de kermisbonden besloten dat de exploitanten deze pachtsom op een later moment (dichter op de aanvangsdatum kermis) mogen betalen. Reeds betaalde pachtsommen worden (tijdelijk) teruggestort om de exploitanten meer financiële ruimte te bieden.
 
Omdat de Tilburgse Kermis 2020 niet doorgaat, hoeven exploitanten, met wie een meerjarencontract is afgesloten, voor het komende jaar niet opnieuw een vergunningstraject te doorlopen. 
 
Met exploitanten wordt persoonlijk contact opgenomen om te bespreken wat de maatregelen voor hen persoonlijk betekenen.

Waar kunnen Wmo en Jeugdhulp aanbieders terecht?

Heeft u vragen over het verlenen van jeugdhulp of Wmo (begeleiding en beschermd wonen) tijdens de coronacrisis? Op de website zorginregiohartvanbrabant.nl proberen we u van zoveel mogelijk antwoorden te voorzien. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met contractmanagement: inkoopjeugdhvb@tilburg.nl (voor jeugdhulp) of inkoopwmo@tilburg.nl (voor Wmo begeleiding en beschermd wonen).

Dienstverlening Burgerzaken online

Online regelen

Veel zaken kunnen bij de gemeente online geregeld worden. Denk bijvoorbeeld aan:

Stadswinkels open

We willen het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk houden. Bij een verkoudheid, hoesten of koorts maakt u pas een afspraak als u weer beter bent. Maak een afspraak online of bel met 14 013. 

Verloopt uw paspoort of identiteitskaart, dan vragen wij u de afspraak in te plannen kort voor de verloopdatum. Verlopen rijbewijzen blijven geldig tot 7 maanden na de verloopdatum.

Dienstverlening Werk en Inkomen

Nu we te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus gaat de dienstverlening van Werk en Inkomen zoveel mogelijk door. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid. Daarom volgen we de informatie en richtlijnen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid. Hier leest u wat dat voor u betekent.

Afspraken

 • Neem contact op via e-mail (met uw contactpersoon) of via 013-542 89 79 voordat u langskomt. Ook geplande afspraken en onderzoeken behandelen wij zoveel mogelijk telefonisch.
 • Heeft u documenten die u in moet leveren? Scan ze in (zorg dat de stukken goed leesbaar zijn) en mail het door naar uw contactpersoon.
  Als u niet kunt scannen, kunt u de documenten ook sturen naar: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg, ter attentie van uw contactpersoon. Als u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft, kunt u de documenten ook afgeven aan de balie op datzelfde adres.

Training, traject of sollicitatiegesprek?

 • Als u bent uitgenodigd voor een training, traject of sollicitatiegesprek, dan krijgt u hierover bericht van uw contactpersoon. Als een training of traject niet doorgaat, heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.

Inleveren inkomstenverklaring (IV)

 • U kunt uw inkomstenverklaring met bijlagen inscannen en mailen naar inkomenstenverklaringweni@tilburg.nl, opsturen naar Werk en Inkomen, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg of afgeven aan de balie daar, als u geen verkoudheidsklachten of koorts heeft.

Schuldhulpverlening

 • Onze dienstverlening gaat door. Alleen doen we de afspraken voorlopig telefonisch. Neem contact op via e-mail met uw contactpersoon of via schuldhulpverlening@tilburg.nl. U kunt ons ook bellen via 013-5833250. Ook geplande afspraken behandelen wij telefonisch.
 • Heeft u documenten die u in moet leveren? Scan ze in of maak een foto (zorg dat de stukken goed leesbaar zijn) en e-mail het door naar uw contactpersoon. Als u geen foto kunt maken of niet kunt scannen, kunt u de documenten ook sturen naar: Antwoordnummer 300, 5000 WB Tilburg, ter attentie van SHV SK5 en uw contactpersoon(een postzegel is niet nodig). De documenten mogen ook in de straatbrievenbus aan de Spoorlaan 448.

Hulp in de stad en de regio

Plaatselijk en regionaal zijn er allerlei initiatieven waar inwoners terecht kunnen voor hulp. Het meest actuele overzicht staat op de website T-Helpt.

Maatregelen Tilburg

Hieronder staat een overzicht van maatregelen die de gemeente heeft genomen, of waar inwoners van de gemeente Tilburg mee te maken krijgen.

Gedeeltelijke heropening Tilburgse kinderboerderijen

De kinderboerderijen 't Valleike, Kerkibo en Wandelbos zijn vanaf 8 juni weer open. De openingstijden zijn aangepast. De kinderboerderijen zijn open tussen 12:30 en 16:30 uur. Er mogen maximaal 15 personen aanwezig zijn.

Veilige omgeving

De kinderboerderijen nemen maatregelen om een veilige omgeving mogelijk te maken voor de bezoekers en dierenverzorgers.   Bezoekers krijgen een tas mee die ze tijdens hun bezoek bij zich moeten houden en die ze na het bezoek weer bij de beheerder inleveren. Zo is makkelijk zichtbaar hoeveel personen er op de kinderboerderij zijn. Bij de in- en uitgang is de mogelijkheid om je handen te ontsmetten. De beheerders, dierenverzorgers en vrijwilligers dragen een hesje zodat ze duidelijk herkenbaar zijn. En er wordt gewerkt aan looproutes op de kinderboerderij om de 1.5 meter afstand zo veel mogelijk te waarborgen.

Fietsers en voetgangers krijgen de ruimte

Door de versoepeling van de coronamaatregelen en de start van de basisscholen op 11 mei, komt er weer meer verkeer op straat. Om ervoor te zorgen dat fietsers en voetgangers elkaar op 1,5 meter ruimte kunnen passeren, gaat de gemeente ervoor zorgen dat hiervoor ruimte beschikbaar is.

De gemeente zorgt er ook voor dat fietsers en voetgangers veilig gebruik kunnen maken van de straat en de gemeente zorgt er bij de verkeerslichten voor dat wachtende fietsers en voetgangers niet te dicht bij elkaar komen te staan.

Lees meer in het nieuwsbericht van 13 mei.

Kijk via webcam hoe druk het is in het centrum

Het was afgelopen weekend erg druk in de binnenstad, zeker tussen 14:00 en 16:00 uur. Dan wordt 1,5 meter afstand houden heel moeilijk.

Webcam

Via een webcam kunnen inwoners tussen 09:00 en 18:00 uur zien hoe druk het in de Heuvelstraat is: Bekijk hoe druk het is in de Heuvelstraat.

Nogmaals de oproep: kom alleen naar de binnenstad als je hoognodig een boodschap moet doen en kom het liefst alleen. Kies als het kan een doordeweekse dag om te gaan, dan is het een stuk rustiger. Mocht het druk worden dan kan de gemeente besluiten om maatregelen te nemen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

De webcam neemt elke 30 seconden een foto, zodat op de site steeds een actueel beeld staat van de drukte in de binnenstad. De webcam hangt hoog, zodat mensen niet herkenbaar in beeld komen. Daarnaast zijn de beelden in kwaliteit verlaagd zodat gezichten en kentekens niet herkenbaar of leesbaar zijn. De gemeente gebruikt tijdelijk een camera van Stadstoezicht, totdat de coronamaatregelen niet meer nodig zijn. Ook hangen er andere camera's in de binnenstad, waarbij ook rekening wordt gehouden met de privacy.

Aanvragen of verlengen gehandicaptenparkeerkaart

In verband met de aangepaste dienstverlening tijdens de coronacrisis, kunt u voor het aanvragen of verlengen van uw gehandicaptenparkeerkaart contact opnemen met de afdeling dienstverlening.

Opvang daklozen

De Willem II Kazerne wordt 24 uur per dag beschikbaar gesteld voor (niet zieke) daklozen. Daarmee vervalt de tijdelijke nachtopvang in de gymzaal aan de Cederstraat. De Willem II Kazerne wordt ook ingezet voor mensen waarvoor nu geen bed is bij Traverse.

Alfahulpen worden in ieder geval tot 1 juni 2020 doorbetaald

Als een klant vanwege Corona afziet van de hulp aan huis door een alfahulp wordt die alfahulp doorbetaald voor de uren die de hulp anders bij deze klant zou werken. Dit geldt voor nu voor de periode 1 maart 2020 t/m 1 juni 2020. De Alfahulpen krijgen een tarief van 15,31 euro per uur (het uurtarief 2020). In Tilburg zijn 860 alfahulpen actief. De gemeente besluit tot deze regeling omdat de alfahulpen buiten de (rijks)regelingen vallen die zijn opgesteld voor zorgaanbieders.

Voor uitbetaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Alfahulpen worden alleen doorbetaald voor zover 18K hen niet kan inzetten bij andere klanten en hun inzet niet nodig is bij klanten van gecontracteerde aanbieders Hulp aan Huis
 • Deze regeling geldt alleen voor de huidige alfahulpen
 • Als de beschikking van een klant stopt, stopt de doorbetaling aan de alfahulp

Betalen facturen van leveranciers aan de gemeente

De gemeente probeert facturen van leveranciers die goederen en/of diensten leveren aan de gemeente zo snel mogelijk te betalen. In het belang van de liquiditeitspositie van de leveranciers van de gemeente, wordt erop ingezet inkoopfacturen binnen een zo kort mogelijke termijn te betalen.

De gemeente:

 • Hanteert geen betalingstermijnen, na goedkeuring wordt de factuur uitbetaald
 • Er wordt gestuurd op de snelheid van verwerking van inkoopfacturen zodat geen voorraden ontstaan

Milieustraten open, maar het is heel druk

Het is deze dagen erg druk op de milieustraten, met lange wachttijden als gevolg. Moet je naar de milieustraat, houd dan je afvalpas en pinpas bij de hand. En houd er rekening mee dat een bezoek misschien wel langer gaat duren dan u gewend bent.

Als het heel druk is bij de milieustraten, dan worden auto's die om 16:00 uur komen teruggestuurd. Excuses daarvoor.

Via de webcam op de pagina milieustraat kunnen inwoners kijken hoe druk het is bij de milieustraat Albion. De milieustraten Albion en Hoolstraat zijn open op de normale tijden.

Om bezoekers en medewerkers te beschermen, worden er minder auto's tegelijk op het terrein toegelaten. De wachttijden kunnen daardoor ook extra oplopen.

Op de milieustraat gelden aangepaste afspraken:

 •   Houd minstens 1,5 meter afstand
 •   Bied zelf uw milieupas aan bij de slagboom
 •   Bied zelf uw pinpas aan bij de betaalautomaat
 •   Volg de aanwijzingen van het personeel op

Bestrijden van plaagdieren in huis tijdelijk stopgezet

Tot nader order is het bestrijden van plaagdieren bij mensen thuis uitgesteld. Het gaat hier vaak om onschuldige dieren als bedwantsen. Alleen als er gevaar dreigt voor de volksgezondheid kunnen de medewerkers plaagdieren in huis nog bestrijden. Het bestrijden van bijvoorbeeld ratten gaat wel door omdat dit buiten is.

Niet tanken en winkelen in het buitenland

Nederland en de landen om ons heen worden op dit moment in volle omvang geconfronteerd met het coronavirus. De maatregelen die zowel door Nederland als onze buurlanden zijn genomen om besmetting en verspreiding van het virus tegen te gaan hebben gevolgen voor de situatie in de grensregio’s.

Het kabinet doet een dringend beroep om in verband met het virus niet-essentiële reizen naar het buitenland te vermijden. Hiermee wordt onder meer het tanken, winkelen en op vakantie gaan in het buitenland bedoeld. Het is van belang dat mensen dit advies serieus nemen zodat verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Grensverkeer blijft mogelijk voor mensen in cruciale beroepen (zoals medisch personeel en mensen die werken in distributiecentra) en voor ouders met co-ouderschap waarvan een ouder in België woont.

(Week)markten kunnen in aangepaste vorm doorgaan

Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten is door de 3 Veiligheidsregio’s een eenduidig besluit genomen. De weekmarkten in Brabant gaan vanaf maandag 23 maart in aangepaste vorm door. De reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn.
 
Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven: blijf thuis als je niet fit bent, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand. Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen. Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven.

Buslijn 450 niet meer naar Tilburg en Goirle

Buslijn 450, de bus van en naar Turnhout, rijdt ivm het Coronavirus niet meer naar Goirle en Tilburg.

Afval ophalen

Het noodzakelijke gemeentelijke werk gaat door. Het BAT haalt het afval op en ook de ondergrondse containers worden geleegd. We krijgen ook vragen over de markten. Die kunt u gewoon bezoeken. Probeer wel voldoende afstand te houden van de andere bezoekers.

Geen kaartje bij fietsenstallingen

Bezoekers van de fietsenstallingen krijgen geen kaartje meer. Deze maatregel is genomen om een eventueel risico op besmetting met het Coronavirus te voorkomen. De stallingen blijven gewoon open. Dus u kunt uw fiets nog steeds gratis stallen. Zet je fiets wel op slot.

VVV gesloten maar wel telefonisch bereikbaar

De VVV Tilburg is voor bezoekers sinds vrijdag 13 maart gesloten maar de dienstverlening gaat door. De VVV blijft tijdens de reguliere openingstijden bereikbaar via telefoon en mail. De medewerkers proberen inwoners met vragen over activiteiten in Tilburg en omgeving, zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bewonersavonden gaan niet door

De gemeente had de komende weken een aantal bewonersavonden gepland. Die avonden gaan niet door. Dat geldt voor de bijeenkomsten t/m 1 september. De gemeente volgt de richtlijnen van het RIVM. Het streven is om sociale contacten tussen inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Overige besluiten van de gemeente

Gesprekken over grote ruimtelijke ontwikkelingen gebeuren schriftelijk

Zo lang als de landelijke maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn, wordt de omgevingsdialoog voor grote ruimtelijke ontwikkelingen schriftelijk gedaan.

Uitzonderingen daarop zijn:

 • Ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een planteam is aangesteld. In dit geval dient in samenspraak met het planteam te worden gezocht naar een maatwerkoplossing
 • Een omgevingsdialoog in verband met de voorbereiding van beleidsnota's. In dit geval dient een maatwerkoplossing te worden toegepast

Er gelden de volgende voorwaarden:

 • Bij een groot aantal (kritische) reacties moet worden beoordeeld of de schriftelijke omgevingsdialoog op een later moment alsnog moet worden opgevolgd door een informatiebijeenkomst
 • De initiatiefnemer moet in de brief een duidelijk beeld te schetsen van de ontwikkeling, door middel van afbeeldingen in kleur en een uitgebreide toelichting op de aspecten die voor omwonenden en andere belanghebbenden van belang kunnen zijn
 • De initiatiefnemer moet belanghebbenden een reactietermijn bieden van tenminste twee weken
 • De initiatiefnemer moet voorzien in diverse reactiemogelijkheden. Belanghebbenden moeten de gelegenheid krijgen om te reageren per e-mail, per brief en bij voorkeur ook telefonisch
 • De initiatiefnemer moet in een brief aangeven hoe de vervolgprocedure eruit ziet en wat er met de reacties wordt gedaan
 • Voor al het overige blijft de Richtlijn omgevingsdialoog bij ruimtelijke plannen van kracht.