Kernwinkelgebied

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met partijen als Wereldhave, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Van Schijndel Bouwgroep, ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

Versterking van de winkelstructuur

In de 'visie versterking kernwinkelgebied' staat hoe het kernwinkelgebied kan veranderen in een levendig centrum met een samenhangende ruimtelijke structuur en mooie openbare ruimtes.
Momenteel wordt het kernwinkelgebied gekenmerkt door de historisch gegroeide Heuvelstraat en de Juliana van Stolbergstraat als hoofdwinkelstructuur. Ook het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage maken een belangrijk onderdeel uit van de winkelstructuur, maar die zijn niet goed verbonden met de Heuvelstraat. Het kernwinkelgebied is hierdoor niet goed herkenbaar, de looproutes zijn niet logisch en het is niet mogelijk om 'winkelrondjes' te lopen.

Logische looproutes

De winkelstructuur in de binnenstad wordt kwalitatief verbeterd door het maken van een nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage. Daarnaast wordt de Stadhuisstraat veranderd in een winkelstraat die aansluit op de Emmapassage. Hierdoor ontstaan logische looproutes in de vorm van een 'winkelrondje', ook wel een 'ladderstructuur' genoemd. Deze ladderstructuur is opgebouwd uit twee parallelle straten (de 'stijlen') 'met daarop aangesloten kortere haakse straten (de 'sporten').

Compleet kernwinkelgebied

De nieuwe verbinding heeft tot doel om het winkelaanbod te versterken en concentreren, de openbare ruimte te revitaliseren en een betere combinatie van winkel- en woningaanbod in de binnenstad te realiseren. Het kernwinkelgebied wordt compacter, functioneler en beter herkenbaar.
Het verblijfsklimaat krijgt hierdoor een grote impuls. Hoewel een nieuwe verbinding wordt gemaakt, vindt geen uitbreiding van het bestaande m2 winkeloppervlak plaats. Het winkelaanbod wordt gevarieerder en het 'nieuwe winkelen' wordt onderscheidend ten opzichte van het winkelen in de historische Heuvelstraat.

Richtinggevende uitgangspunten

In het stedenbouwkundig plan 'Verbinding Emmapassage - Pieter Vreedestraat Tilburg' worden de richtinggevende uitgangspunten en onderzoeksopgaven beschreven voor de winkels, woningen en openbare ruimte. Deze is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 november 2017.

Het stedenbouwkundig plan is hieronder te downloaden of te bekijken.

Deelprojecten

Tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage wordt een nieuwe verbinding aangelegd met aan weerszijden van de straat winkels en woningen, 2 woontorens en een nieuw plein die aansluit op de nieuwe verbinding en de Emmapassage. De Emmapassage krijgt een upgrade zodat de uitstraling aansluit bij de ambities voor de nieuwe verbinding. Stadskantoor 1 wordt gerenoveerd en uitgebreid met winkels aan de zijde van de Stadhuisstraat. Tegenover Stadskantoor 1 komt een nieuwe vestiging van de modeketen Primark. Door het toevoegen van winkels in Stadskantoor 1 en de komst van de Primark wordt de Stadhuisstraat getransformeerd tot een winkelstraat die aansluit op de Emmapassage. De Canadese winkelketen Hudson’s Bay is opende al een nieuwe winkel in het voormalige gebouw van de V&D.

De Frederikstraat als nieuwe verbinding

De nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage wordt als een extra 'sport' aan de ladderstructuur toegevoegd. Deze krijgt de naam 'Frederikstraat.' Een deel van de verbinding tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat is open. Het heeft een bijzondere overkapping met een buitenklimaat.

Het tweede deel richting de Heuvelstraat wordt begin 2018 opgeleverd. De verbinding tussen de Heuvelstraat en de Emmapassage volgt later. Het ontwerpproces voor dit gebied is in volle gang en de bestemmingsplanprocedure wordt na de zomer van 2017 opgestart. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden hiervoor op zijn vroegst in Q3 van 2018 starten.

Nieuwbouw Primark

Primark bouwt een nieuwe vestiging in Tilburg op de plek van het voormalige Stadskantoor 3. Van de Ven/Van Schijndel bouwcombinatie is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling. Op de pagina veelgestelde vragen staat meer informatie over deze werkzaamheden. De verwachting is dat Primark in de loop van 2018 de deuren gaat openen.

 

Hudson's Bay in voormalig V&D gebouw

De Canadese warenhuisketen Hudson's Bay is gevestigd in het voormalige V&D gebouw. Tilburg was één van de eerste locaties waar Hudson's Bay een winkel opende. Het V&D gebouw is gerenoveerd, zodat het qua uitstraling aansluit op de nieuwe verbinding. Het gebouw heeft een open karakter met veel glaswerk. De winkel ging open op 21 september 2017.

 

Wonen in de binnenstad

Boven de nieuwe winkels langs de nieuwe verbinding worden woningen gebouwd. Ook worden twee woontorens gebouwd; één aan het Pieter Vreedeplein en één op het huidige Hendrikhof langs de nieuwe verbinding. Het toevoegen van woningen in de binnenstad draagt bij aan de gewenste levendigheid, dynamiek, leefbaarheid en sociale veiligheid. Het woonprogramma is vastgesteld op 24.000 m2 bvo (ca. 18.000 m2 netto). De twee woontorens zijn nodig om het woonprogramma stedenbouwkundig in te passen in het plangebied en tot de gewenste verdichting in de binnenstad te komen. Daarnaast krijgt de binnenstad een meer urbaan karakter door de hoogteaccenten. Voor het toevoegen van de woningen is een stedenbouwkundige analyse uitgevoerd naar de gewenste locaties voor hoogbouw. De zoekgebieden zijn vervolgens aangegeven in het stedenbouwkundig plan 'Verbinding Emmapassage - Pieter Vreedestraat Tilburg'

Renovatie Stadskantoor 1 en uitbreiding voor winkels

Op 7 maart 2016 besloot de gemeenteraad een aangepast stedenbouwkundig plan te maken voor de renovatie van Stadskantoor 1. Na dit besluit van begin maart heeft de gemeente met diverse belangenorganisaties gesproken over mogelijke varianten van de contour van Stadskantoor 1.  De uiteindelijke variant is besproken met de Omgevingscommissie. Het Stadskantoor wordt uitgebreid en er wordt ruimte gemaakt voor winkels aan de zijde van de Stadhuisstraat. Wel is de uitbreiding (veel) bescheidener dan in de eerdere plannen. Zo blijft bijvoorbeeld de afstand tussen de Heikese kerk en het Stadskantoor met minimaal 19 meter veel groter dan in eerdere plannen. De sloopwerkzaamheden starten in oktober 2017.

Er zijn 2 zogenoemde voorlopige schaduwstudies gemaakt om het effect van de nieuwe woontoren aan het Pieter Vreedeplein op de bezonning aan te duiden. Er wordt een nieuw uitgebreid schaduwonderzoek uitgevoerd zodra de definitieve contour voor de woontoren bekend is. Het voorlopige schaduwonderzoek wordt dan aangepast en vervangen.

De voorlopige schaduwstudies kunt u hieronder downloaden of bekijken.

Herinrichting en vergroening van de openbare ruimte

Het omliggende openbare gebied wordt heringericht en van meer groen voorzien. Zo wordt bijvoorbeeld de bestrating op veel plekken aangepast. De herinrichting moet eraan bijdragen dat het kernwinkelgebied herkenbaarder wordt, straten en pleinen beter met elkaar verbonden zijn en logische looproutes ontstaan. De ambities voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte zijn groot. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid. Daarnaast zijn sfeer, fiets- en wandelroutes, bevoorrading en (fiets-)parkeren belangrijke thema's om de binnenstad leefbaarder en aantrekkelijker te maken. De aansluiting en herkenbaarheid van de nieuwe verbinding is een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp. De nieuwe verbinding krijgt een hoogwaardige uitstraling en kwaliteit die herkenbaar is.

De gemeente werkt de plannen voor de openbare ruimte samen uit met een planteam. In dit planteam zijn bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden vertegenwoordigd. De ca. 14 leden van het planteam vertegenwoordigen allen een achterban en zij denken mee en adviseren over de ontwerpen voor de openbare ruimte. Eind 2016 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden en het proces zal ongeveer 3 jaar in beslag nemen.

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Het kernwinkelgebied is een van de deelgebieden van de Binnenstadsvisie 21e eeuw. Het vormt de kapstok voor de ontwikkelingen in het gebied.

Op 11 juli 2017 stelde het college van B&W de economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw vast. De titel is: 'Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw'.
De binnenstadvisie geeft antwoord op de vraag: 'Hoe krijgen we het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren?' We willen namelijk een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is.

De Binnenstadsvisie 21e eeuw is hieronder te downloaden of te bekijken.